Goudsche Courant, woensdag 8 december 1875

Oud aü en en andor lu tft de commissie U lUferdi rhi id het besluit genomen om Op IIU I ï het vuorsul te itocu dat het IJuis zal overgaan tot Ie orde van den dag Dezer dwen is meegedeeld dat de heer llieitcr bij de eerste lezing an Ie begrooting inden Rii sdag de vpnig tot de ri geering heef gericht Hoe groot ia het bedrag der len voortspruitende uit de Fr iusche oprlogsicoiitributie welke thans nog in iiet U zit der regcering zijn Uit het iteiiogMphisch verslag der itt ng is geblekfn w t ie £ au c iiiftl llancl Zriltiiig d t i e regeériugscomniiss iri8 Sjlichaeli daarop heeft geaiifwoujd dat bedrag vermiadert Dit hieft tta gevolge giliad d it de partij van vooruitgang zoonis thans blijkt de verklaring in het zilt iiigs erslag heeft doen opnemen dat zij eeu dergelijke vraag uiet tot de llegeeriug richt dewijl het haar rit Ie houding van leii reffeéringsooitunissaris bij de discussien in de zittingen der fiiiaucieele coninusim o by de beni dsbigiilgen over het ontwerp iii het Huis ten duidelijkste is ge bleke u dat de Eegeering u ijeiieraale oifgiWrid is eeu nntwoprd te geven op de vraag hoe veel geld hebt gij in kas Algtnieeu wordt timSlB de quaestie gi pperd Bill de Kyksdag zich met dergelijk antwoord nog Liug tevreden stellen al het Huis duldui dat de commissie dichct iieeft benoemd tot het ondtrzoekeu vau den financieelcn toestand der schatkist op die wijze wordt te leur gesteld lutnssoheti blqkt dat te Beide ontwerpen betreffieiMJé ïlit befftn van nieuwe belastingen stil ter zijde worden geschoven Kr h tot hedc a bijna geen woord van Jferepl en waartchljnlijk zullen zij niet iu behandeling worrlen gebracht Jf er toch nog ral beproefd worden om de matrioulaire bijdragen te verhoogen is tot heden niét bekend Wel weet men nu reeds M de parHj Vaii Wn Tooruitgaiig het stellige voor rtenico Reeft ofi Vat o m zieh tegen elke verhoogiug dier b dwige te vetzrttVii hoe gering die ook wezen tiiag 25 Toe daarbij lat dit besluit is opgevat detrijl te ft geering zoo aannenlijke bijdrage in de schatkist Uit Xaiiten wordt aan dé Horid Alfg Zekiing Riemeld dat bij de rm afgeloopen verkiezingen der e en vnrt den geniet nter iad aldaar de liberale partij tï dl d ie kl issi n een liiistrrrijkt zegt heeA behaahi Te Bürgstiniifurt heeft de verkiezing een gelijk resnl taat opljéiererd in de beide eeiïte Wassen in beide wjn de delnöaW totaal geslagen fn de d rde klasse welke de mtibifr gegoede kiezers bevat tevens de minder ontwikkelden onder de inwoners heeft de clericale pitrtij gcKgevierd ett Ziju iitl luitend stemmen uitgelmicht p de ultramoiitaansehe candidatcjj Tta onderwijzers van het district Saliugen voor zöoTer z behooren tot de belijders van den katUoJiekea podsSdieiiflt hebben voor eenige dagen een hjjeenkoinst inhouden te Opladen het doel daanrau wds te bt aadalajeeu owr een adres door luu allen te Bttndeu aan den minister van onderwijs den heer Falk Hot ndrc door Ue leden ontworpen is in dezer voege osogenoiuen ildm Z Ext den faiifer van Ondertclfi tT e n urgeteekicnden allen onderwijzers in de lagere schnien van het district Salingen beschouwen net als Bun plicht aan Uwe Exc hun dank toe te brengen Yoor de welW ende zorg door Uwe Exc aan mjt lager sphoolwezen gcwyd van het oogenblik dat tJwe Kxc tot minister van onderwijs is benoemd Gro lie gebreken welke sedert langt u tijd een voortgaande outwikktling vpn het onderwijs in den weg hebbeu geataau zijn door Üwe Kxc reeds gedeeltelijk opgehevenTot die leemten mag ook voor4 wprdi gerekend de ongunstige tqestand larin vele oix lec ïljzcrs bü het lager onderwys verkeerden en waarin door Uwe Bic reeds voor een groot gedcette tó voorzien Diiukbaad id npppt ons tot het afleggen Ier ver kbiring djit vij sieefjl liereid zullen zijn alle kracbten te bcslecW tot verüefting der volksscliool opdai zij bcimtwüor aan tet booge edilfc doel waartoe zij behoort tt lciüen op grond tyaarvan de ondergetee kenden de kun toevertrouwde jougelicdiju moeten opleiden ot het bftrachtcn van ecluen goilsdienstzin en ware Yiulerlo4idsliefde opilat zij opgroeien tot waardige evenbeelden ran fiuuuc vaders en huiyie broeders getirouw aan de leus Met God voof Kqniiig en Vaderlaud vol liefde voor den Keizer en het Eijk Met de gevoelens van eerbied ani Dit adres is deier dagen na door allen te zqn onderteekend naar BerUjn gezonden BINNENLAND GOUDA 7 December 1875 De Minisftr van oorlog heeft ter kennis van het leger gebracht dat machtiging is verleend om over eeukoinslig het bepaalde bij Kon besluit van 19 Nov IStt 110 46 het cijfer in het daarbij bedoeld vroe ger aan hen Itgereilct oiiderscheidingsteoken te doen verwisselen als dat van X KV iii XXX o a aan den luit kol J M A van Helleuberg Hubar en dat Tan XV iu XX o a aan den kapt Ö baron van Lijnden S s j De twSdé kaïnlr vaa hét Hof van Üuid Holland behandelde gisteren de volgende z iak t liristlaan van Zijl hail iu het kosthuis waarin hij zijn intrek genomen had iu den nacht van J 7 op Is October jl ilhier eenige gjidèrtn ter w i rde van iog geen tyec gulden Brgpst5g ontv reemd V aariia 5 6 verkooht had ten einde sterken dïauk to kunnen koopen De beschuldigde erkende zijn schuld de bestolene en de kooper van het goed werden als getuigen gehoord De schuldigverklaring mét aiiiinjiming v in vir zachtende oinstandighedeu werd gevórjerii door den advocaat generaal mr V ijf Maaueu en veroordeeling tot geviingepisstr if van drie miuiidea tot f jj ir Be verd diger mr Philipse bisval üi n eli nt aan in de oleu entie van het Hof Be beschuldigde werd terstond daarop door het Hof schuldig verklaard aan dii fatal bij i richl intm bewoond huis gepleegd onder verzachtende oinstaildigheu en veroordeeld tot corrt ctioui Ie gev mgenisstraf van zês niaanden i ïpt hoofdiiig l udplaat8n rvi uger in het eertte kiesdistrict van d n Krimpent rwtuird ui plaats van wyleu deu heer j laas Kooineu js met algeiuc ue ateuimcn 12S gekozen de heer Htiudrik Uitteiibogaard De onteigeningswet ifoor de i p jorwcg J iden VVoerden bevat de volgende nehiing Ocgstgeest Zoeterwoude Hazerswóude Alphen Zwaunuerdam Bodegraven Barw iufswaarden VVaa rdeu en VVoerden In die gemeenten zulleu oiiteigetiingen ptnats hebben Be spoorweg vangt aan bij bet station van den Holtaudschen spoorweg te Leiden g iande over den Kgn westelijk langs de kom der gemeente iieiden vervolgens in oostelijke richting ombuigende om ten zuiden van en nagenoeg evenwijdig met den Rijn voortgezet te worden tot den Itijnspoorweg te H oerden en daar aansluitende ten zuiden van de krotnwijkache Wetering Het donrioopend vetlteeren het gemeenschappelijk gebruik vau stations wordt h j afzonderlijke overeenkomst geregeld Ingevolge de voortvaarde van oonoeseie al volgens de memorie vaij elichfiag tie spoorweg aan de bestaande spoorw n te Leiden en te Wiicrdeu aansluiten Zooilat de wagens der underschidene ondernemingeii ongehinderd van den éenen spoorweg op den andereu kunnen cloorloopen en zal het gemeenschappelijk gebruik van de stations ic Leiden en te VVoia den bij afzonderlijke overeejikomst worden geregehl Bij Liiden zal diuircnboveu in de gemeente Zoeterwoude een st itiou worden gejnaakt voor goederen waarop de noodige gebouwen voor berging vau locomotiewn rijtuigen en werkjilaats zullen worden opgericht B halve de hierboven vermelde stations ajn stations ii halten ontworpen te Koudekerk Het vervoer langs den Jfederlandsohen llyn spoorweg heeft gedurende de maand November 1875 opgebrachtaan reizigers ƒ 132 453 aan goederen 64 949 a n direct verkeer van reizigers en goeduren 173 8 1 te zaïnen 371 253 Sedert 1 Mei 1875 wiÈ de Opbrengst vtfti teffigerS en goederen y 3 093 586 Het Fransche weekblad Ie CulUafilevr verzekert dat tnsschen de verschillende Kuroptse he Hegeeringen onderhandelingen gevoenl worden t u au izien van het iu gebruik stallen vau inleruatioli ile postïegels Niet alloen m het algemeen maar ook iu het bijzg ider belang schijnt de maatregel zeer geWnscbt pokals internationaal lietaalmiddel vau kleine geldelijkebedngen zouden dergelyke postzegels van onbetwistbaar belang zijn Sloomp In de zitting der 2e kamer van Maandag zijn de algemeene beraadslagingen ovcrlioofdst V binnnenl zakenaangevangen De lih Mees de Vries en Hniidt hebbende verkiczingscireulaire bestreden De heer van Bekheeft de beschuldigingen tegen de regeering in hetvoorloopig verslag voorkomend bestreden De heerKuyper heeft er op aangediongcn dat de regeeringde electorale quaestie ter hand neme Heden voort 1 zetting I Hediii meld het V D li ons liet beri eht betrestigd dat door den procureur generaal bij het proi gerechtshof te Utrecht beroep tot cassatie is ingesteld tegen het arrest door gemeld gerechtshof gewezen waarbij in hoogi r beroep de hoofdredacteur is vrij gesproken van de bescliddi ig vin laaten in zake de visohmarktgeschiedeirij In de vergader lïg van belanghebbenden bij het artikel tabak gehouden te Kotterdam 26 November 11 werd besloten d it de heeren LauHJBird en Schoon eeno C önmi ie foudeu vornjeji door assumtie vau njge oden met opdracht middelen te beramen die kunnen aieneu om het gevaar dat den handel en de industrie in tabik beilreigt door het voorstel om een accijns te leggen op de tabak zoo mogelijk te voorkomen De CQinimssie heeft zich thans gocoMtitneerd in best iat uit de heerep J M I aurillard K gehoon A ifri Hoboken D Q W ♦ au Voortluüzen on I Cokart Zicb vootbehóudende later mededéeling te doen van de stappen die zij iit het belang der zaak noo di acht heeft de commissie inmiddels aan eenige I b mdelaren en fabrikanten in tabak in de VeTschUleude plaatsen des lands eeiie circulaire gezonden waarin zij op de wensdii Hjkbeid wijst dat n iilé plaatst n van emii bt lang in Nederiand ïergml nngin van huntld irin f ibrikanteii en verdere bel n g iehbehdeu wordeu beten ten einde de z i ik tt Inspreken en de liezwaren die tegen den voopgi sti idra accijns knaneni wirden eangevierd ter ki nin te br n jeii Viai de Ipmers van k o i mdel en fsbrieki 11 voor zoovirre die daar aanwizig zyn nut virzoek dü bezwaren te willen onderzoeken Niiar nij vernemen zulleu de presidenten viceprebidi iiten e i raadsheeren arabtenareii van het uBitiituar ministerie en grilRers der mijt 1 Jjnuari e k in werking kijjiiende nieuwe gerechtshoven in il lTit ontslag en de l euoenu ige i vaji 5 ecliti r ko anvblenareii voortvlooieudc lut de j qugstt orgiui worden spoedig verwacht Voor de voorgenomen wetenschappel yke ejtpci iueuiuir midden Sumatra door iiet aarjrijkskinidig genoofscW was tot Zaterdagochtend een Som v in ruim 600Ö guidon door vt rschilleode personen bi schiklwar gesteld Daaronder is begre K u de gift iii prin Ilenarik ad f 500 die der Nixlc rl H nulrliuwischappij ad ƒ 1000 De NcderTaiidschlndisoht Haii dclsbaujc de inrichting voor Indische land taaien volkenkunde de maatschappy Nedijrbind en veleaanzienlijke particulieren kouien op de Ijst vogr Daaronder de heeren A W van Eeghen raet 500 Sillem met SOO enz t De toenemende dronkenschap by den Bugehwlifn werkman besprekende m d neiging tot li tsligheid welke daarvan het gevolg is zegt de fimtt o a Df oude oorzakeu zijn in t spil verergerd door de Iwtrekkelijkc weelde die de werkman in den joiig8t u tijd zich veroorloven kon De loonen werden plotseling verhoogd en de werkuren verminderd zoo dat de workqiau die z lf de oude bleef fmoreel en iutüll iiHueel ip hetzelfde peil Ueef staan opeeua meer geld ifix meer tijd voor de kroeg bcsohikb nar hiul Zijne woning aantrekkelijker te maken zijne wiust ia geld en tyd te be8t den aan uitspauuiug waar meer onlwikkijJuii lust toe bebbeu dit kwam uiet m hem op Hij bleef de ondei zyu woning bleef eeu hul Ic krot g waar hij zyn makkers vindt bfeef zyn lustoord Toen zyn weekloon tien gulden iH droog verdryuk hij er de helft vaiij thju nu t t t twintig of dertig gulden gestegen i faut de helft eveneens natu de kroeg Dan moet ook de hoedanigheid vgn den drank in aanmerking komen Die drank t bittere en koppige Kngelw bier de afschuwelijke Kugelsehe gin is gewoonlijk vervalscht met stoffen die df n dorst aanzetten eu liovei dien vtjór zij bedwolmen een soort van rifJHiniij wekken Vandaijr t ii deeb de kwaadaardigheid van den Kngelschman in droul eiisoh p en tgroote aantal misdaden enovertrèdlngéti door dronken lieden iu EngeJand begaan Doch t exces vau dronkenschap zelf is t ergste niet t Ergste is dat gene wat geen wet Strgffen kau de toestand van half boschonkeuheid van verstoraping waarin de mawa voortejurend verkeert S Middel tegen dit groot maatsobappelyk gevaar is niet wetgeving tonzy men cene onmogelijke wet bedoele die uiet alleen t verkoopen maar Ook t bereiden vau geestrijke dranken gihcel verbieden zou Da middel is duizendmaal reeds genoemd maar nog zelden met goed gevolg toegepast zedelijke verhelfing van den werkman zoodat hij beliugen Icere scheppen in genoegens die met matigheid kunnen zamengnan I Het 18 bekend cl it meermuleu ftiet goölgevalgbl personen die veel bloed hadden verloren tengevolge van verwondingen óf amputaties audtr bloed iu de aderen werd gt poten Ken geheel ni uwe methode Éohijnt te zijn op die wijze krankzinnightid te geuezeu Jn het krangzinnigeiigestioht te Urescio fijn ilifardoor verscheidene lijtlers votkomfen hersteld Mi n bedient dch daarby vau het bloed uit de slagaders van eei Uui hetw k de meeste overet nkomst heeft met het tmenschenbloed Iu l uit clüaud is een geval van üderM t n waaurfn Voorgekomen bij eeu man van 67 Jai en die gveu voedsel wilde nemen icdurende 27 maande n werd Mj evoed door het inbt ftgeu Van voedsel iu de maag door middel van een buis in den slokdarm i lcus is hij 10 dagen zonder voedael gebleven Toeil heeft men zi u toevliicht genomen tot ondcrhuidsche llispuitingen van 30 grammen olie en een geklopt ei wat met goed gevolg geschiedde De Etoile beige gelooft dat de geneeskundigen het levenselixer nog Wel zullen uitvindeA Hen schryft uit s Hertogenbosch dd 4 Dec De groote verwoestingen die de rupsen in den loop van dit jimr aan de dennenbosschen hebbeu toege bracht hebben deu Coininissaris des Konings in dit gewest er toe geleid bij natuurkundigen inlichtingen in te winnen omtrent de middelen mn die r Hup te bestrijden Did i ii op ontvangen berichten o a van de heerèu L J Van der Harst lecraar aan de s Kijks Veeartsenijschool te Utreoht en dr I amers directeur der Hijks Hoogere Burgerschool alhier zyn gedrutt en eeu genoegzaam tontal daarvan is bij geleidende cironlaire aan de Burgeineesters toegezonden teiö einde ze aan de hoofdonderwyzeres ea belanghebbenden tl lofin uitreiken De J3urgciueesters zyn bovendien uitgenoodigd om Wi iieer onverhoopt de rnpsenplaag iu hunne jgenitöuii iuooht voorkomen aanteekeningcn te hottdeu van den geheelen verloop der plaag van alle daarbij voorkomeudi verschyiweleii en van de uitkomsten der tot beslryding a mgeweude middelen en die aanteekeuingen aau hem Commissaris des Konings lu te zenden De gemeenteraad v n het Bildt Fftestand heeft het volgend bisluit gebotfien 1 dat de ra ul zich wendt lot dei raiuister van biunenUndsche zaken met verzoek om inaatn gelen Ie beramen d slrekkeu tot vernietfrlering van het buippersoneet bij het onen ir onderwijs 2 de tweede kamer Ier stateiH f mientul o de ledeu afzouderlyk daarmee in kennis te strilwi mot uitnoodigtug om indien de minister geeue verandferiog 1 verl eterii weilsebt aan te breng daartoe het toitiatief te Willen netnen 3 aau de gepeeutebesturen in Friesland hiervan medcfdecling te doen door foeüending va4 eca af ichrift van het vast te stellen adres met verzoek rfaar ian adhaesie te willen schenken levens is aiiugenoraen het voorstel van btifgome ster eu wethouders om de jnarwedden va de hn Hinderwijzer8 met 1 Januari 187 6 te bepalen op GUO en voor beu die akte als hoofdoaderw er h bben op ƒ 6S0 Als eene interessante bijzimderheid wordt medegedeeld dat sederl eenigen tijd te Birlyn eeue beweging is ontstaan ten gunste der invoiriug van het onderwijs in het twemmen bij de réholen en wel als verplicht leervak De verdedig rs TOn dat denkbeeld hetwelk overigens reeds gedeeltelijk i toegepast beweren dal er geeiie rrdenen bestaan om het zwemmen niet op liijue lij i met de gymnastic te plaatsen aarvan de aanleering eveneens verplicht is gemttakt Dip kleurige alpnca parapluies zyn thans in de rtiode doeh te heblien het nadeel dat ze na gebruik langen tijd noodig htbbeu om droog te worden Daar b een middel tigen waarvan de toepassing echtej groote voorzichtigheid vej ei cht Mcii neme élSudeél paraffine op tieti tot vijftien dbelcn benzine of een stukje ter grootte van een duim vau eeh gewone p iralfinekiuira met i pond Ijelrfihé doe die stolTen in een glas en schudde het goed waam de parafBiie wel oplost Als men nu zeker is dat geen brandend lic ht in de nabijheid is en de kachel niet brandt gietc mi n de vloeistof snel in spiriuilvorm ic beginnen aan jen top over de geopende paropluie Htt Schaadt niet aan de kleur en de hoedanight id der tof doch het water vloeit er voortaan in kogeltjes n af De pjiuplille wordt i n tliet hat en kan elk oogenblik gebmilft tvorden ïen korrespondeiit van de N e MiliUtude BlSUer vestigt de aandacht op een onlangs in Oostenrijk uitgevonden nieuw kooktóestel voor veldgebruik Het bestaat uit de eetschaal die tot de uitrusting vau den Oostcnryksclien soldaat behoort gt sloten met een deksel die veel overeenkomst moét hebben met dien van den l apiiiiaanschen pot De uitvinders beweren dut dnarnitde binnen Icii korten tijd van 15 Imuuleii en net t k soort van branilstüf bijv hooi pajner strou droge bladeren eii mest ruudvleescli en groenttu iu water gaar gekookt of uit elke srjort van vlfesch zonder bijvoeging van water eeu smakt lijk gerecht yeryaardigd kau Worden De ftiachine is zjo gemaakt dat zij gedurende het koken van het vuur genomen en op den ransel gegespt kan worden zonder dut men de spijzen die ty bevat liehoeft weg te werpen ïoen aan een der Pfulsfeohe stations óniSfös een eizigsters in den voor dame btjstenlden coupe wilde stijgen bemerkte zij dat Iwee dimes die zich daarin bevonden bezig waren al of niet veraecijnsdc cigaretten in nwk te doeu opgaan De conducteur die te hulp werd ger 5epeti kon er niet aan doen geen enkel artikel zijuer instructie vergunde lum in eene dames couptj het rookeu te verbieden Hem bleef slechts over aau de dames een plaats m en coupé voor nietrookers aan te bieden Voortaan zullen echter ook de daraes ooupcs moeten W n den verdeeld in twee soorten voor rooksters en voor nietrooksters Wanneer er é n punt is w iarin het oordeel van alle richtingen en partijen eu alle organen van richtingen en partijen wanneer zij een oordeel over de Tweede Kamer uitspreken het eens zijn zegt Ie Jrnh Cl terecht dan i het hierin Sii de stukkeu welke van de Kamer uitgaan zich doorgaande onderscheiden door een uitstekeud gemis aan goeden loon en parlementaire vormen Wanneer parlementair b teekent 4I wat van een parl neilt komt dan zijn z zeker parlementair doen tdt uu toe is het woord in dezen zfn niet opgertt W5 publiek geldt het woord jparlernentair no2 altijd in den zin van hoffelijk beleefd welvoegehjk i i ira toe is onder ecu j pa lemelit ir debat altijd i verstaan eeue bt raadslaging waarin welopgevoede menscheu die r u elkander tn meeiiing verschiUeiJ van gedachten en redenen wisselen zonder elkander noodeloos te kwetsen en te verbitteren Een parlementair debat nnig scherp zijn maar niet hatelijk j men mag elkander raken m t een fijueu glinsterende degen maar uiet etkaader met vuisten alaao en stoinpeu ii iuéi heeft wat onze Tweede Kamer parlementair schynt te achten dikwerf meer van eeu vuiatjfevecht op straat met opgestroopte hemdsmouwen dan van een ernstige en wiiardige dütouasie tusschen fatsoenlij ke lieden van goeden toon goeden smaak en goede manieren Wanneer men boorende p lezende wat de Tweede Kamer zoo al zegt en s irijfti zich aih herinnerde dat dit op het Binnenhof gezegd en geacbreveu ia zon mni lichtelijk in den waan komen dat het handelingen zijn van gevoerde debatten ob d u hoek van de Schoolstraat en Groeninarkt Kwade gewoonten nemen met de jaren toe en uu de Kamer zich eens gewend heeft aan dezen parlementairen ttion die het tegenovergestelde is van hetgeen tot nu loe oor parlemi utair gegoldeu heeft eu er bij het publiek nog voor geldt wordt haar toon toenemend hoogcr schitterender en schencr De hardste de meest bitse de meest kwetsendewoorden eu vQrmen schijnen als met opzet gekozenen voor het gebruik tipgespajird te worden om tekennen te geven dat de Kamer met de Kegeering of met ecu minister in meeniug verschilt Dochde toeneming dezer slechte manieren in het i arlemeutheeft ééue goede uitwerking gehad Zij heeft deaandacht van het publiek getrokken het publiek isgaan begrijpen dat het belaug heeft bij goede manieren in het Parlement dat eene vergadering die hetland vertegenwoordigd het land in disorediet brengt wanneer zij hare waardigheid gaat te grabbelen gooieil dat in één woord de eer der Kamer de eer v m hetland is en dat de Kamer moet begrijpen dat zij hetis welke die eer de land haiidluiven en ophoudenmoet Sinds geruiinen tijd wordt er dan oi k wij mogen wel 7 1 ggen van alle kiinteu ernstig en krachtig geprotesteerd tegen deze Kamermanierert cu het is te hoiwn gelijk te verwachten dat dieprotesten meer eu mtxt algemeen zulleu wor eil zoolang dé Tweede Kamer volhardt iu hare ouparlementairigheden Dat de heeren Reed C hunne oph chtcryen in t groot plegen bleek dezerdagen aan de CM Ct Eetielirma te Arnhem heeft haar inzage gegeven van de nog wel iu de Nederlandsche taal geschreven brievep ueeu t zijn slechta memorandums een ürma die de zaken ztió in t groot drijft heeft geen tijd vobr Bfieveu van de heeren lïaad Cq Eerste memorandum aanvraag om de prys van Argentuni nitrionm tweede memorandum bestelling van 3 kilogrammen Argcntiim nitricuni liefst in eeu flesch gepakt per Van Gend Loos hopen dat gij ons de beste qlïaliteit zult zenden dan zoude dit tot meer zaken aanleiding kunnen geven Een P S Hierbij onze remise a £ 34 De remise is hier geen gewone eheek maar eene aanwijzing op den heer E VValurs 11 Seoulerstreel lilaokwall cii oniler t gedrukte woord iccepted léést men ook dien naam t Nununfr 15085 jnet eeu uuinerottur op t wisst llje i drukt t wisst lz geitje t niet roodie lukt gedrukte fünimlier in ten wooid alles ziet er zoo buamtst hU uit d t men vreezen moet dat d zwendel u rs 3l i litsoiriis hebben geniadkt Men kan uiet genoeg waai schuwen tegeü aeze soort oplichterijen dit is uiet de eenige vorm waarin men ze pleegt Tt i f 4 i S n l a k i ojc iv j I N G E Z O N D te N M jnhcer de Ueaacteur I Bij It ze v erzjéktn wy UEd beleefd het onderstaande in uw veelgelezen blad op te nemi n Verledeu Dinsdag werd door de Vereeniging Oefening kweekt Kennis ei n ingezonden stukje in deze Dan ter zake lo Werd er opmcrkitfg gemaallt dat wy bijna dezelfde üaiim voerden dit is ru zekertn zin waar maar men moet bedenken dat de oprichters ifau elders ware eli niet wisten dat er een dergelijke vereeiiiglug bestond 2o 1 ouze jrcul4i re iu znixxr HoUmitckt latd gedrukt en die aliliisluidde de sedertSei 11 gerichte vereeniging euz dus verwarff waé niet denkbaar 3o Is met die bewuste lijst door het werkend p yr3üa l zelve gewerlft dus wederom eeu bewijs dat men zifch niet koude vci gifltu iu 3c personl ü 4o Had men vroeger met dergel ke öplüerklng aaugejtomeu het zouiJe beter op zjyne plaaügi t zyn óm deii naam te vérahderéu d 9 êen feit dat vroeger door de vereeniging Oefening ItWeefe kfSifris verzuimd tt En wat het laatste betreft dal er heeren zieh vergist zouden hebbeü daar ten minste ia raad voor tty verzoeken die heeren voor Vryfiag avond h U ine Haamkiiartjes bij déu uitgever dezer Courant bezorgd e hebljen zullende alsdah jver geene contributie gediuioneerd lyofden Daar het gerucht verspreid is dat de Vereeniging i Oeféniilg kweeht Kennis in deze maaud hare laMnte uitvoering geeft en dan ontbonden wordt zoo hadden wy dergelyke flauwe opmerjiiugen uiet verwacht en hiermede hebben wij genoegiaam betoogd dat de 8 1 ul i niet aau ous is en zeggen de Kediu e dink voor hare pbutsing Het Sesfkttr der Fereenigino Oefininq baaet Kcn s Ldltl éBèHcbtén Versailles Dec lu de KiniÊr is heden het rapp jri voorgelezen van d commissie voor de onTbindiug Daarin wordt gezégd dat de J tkzaaiuhedeu der ver Mtleriug niet langer mogen duien hm tot 31 dezer èi i U i £ zoo mogelijk vrocffer dienen geeiudigd te njn Het rlipp rt concïudeert ten slotte tot het aannemen der beleende data e commissi stelt wyders voor de aan de orde gestelde ontwerpen iu behandeling te neiiieo nai i de wet op de instelliug der kiddistricteu zal z fu aiingenoi e en de 75 seiiatoren bec emd zo eu zijn Dienoveréeiilomsiig héefl dfe Kamer besloten Londen l Dec Eeue verschrittelijke ontploffing heeft heden plaaltt gehad in de sfeenVolehmijn Swuitge Maiifi bij Itersley e p der jfriwtste mijucu Zuid Vokshire Er waren meer dan 800 lujjnwerkers in tie mijn van welke men vreest ditt incerdan 300 zijn omgelcomen VersafllBS 7 Dec In de Nitionale efgadering bestreed lliuvier na er eerst een exposé i in gegevei te hebbeu het ontwerp tot hervormiij v m net rcKhlswézeh in Egypte h m iaWf een toc st eling op den aankoop door üiigehmd van 4e aandeeïeu in de Siiezk iiuial inaatschappij en wecriegde d bekSitildiging der dagbladen oht de CcH imii8iMoor1ia ir uitstel tot deze gebeurtenis heeft biigoilrageu Hij vroi g of na dit bewi fi vau gt rïlC aMu üihuiig jegens Frankrijk van den Khedive de Kamer hare traditien in het Oosten koii laten var h I II I I I II l il I II B u r g erifj k è 8 t a n q GEBOKtK 3 Dec JhlyUons OQ rs M Gibben cu M IK tan ilir Sptlt Jonannes ouders C van den lU util ui k ioekwty 4 Coriuoa óiïderp W jje Gniyl n f n IJarten 5 T gntje oji ers P N Tiiynenburg u i u Leeuwen CoMlehB Johaanes ondèM t J Tin i g giuinlfii en A vao het AplhonijB guder J J Anlti iiB w J va Ilam G Èfisabeth BfCgettfi oudere G C lipijInTm ii eti A liaboow Stephanns onder K Verbooiu en I J j e Lange Maartje ijendrilut owlcra C G v Ook fii E Tammors Martlmft oo era M Scbriéli eo W S de Beun 0 r ii r FN 4 Pee J dcn HfertofTi 3 m r 5 K tan dei