Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1875

TE HUUR TERSTOND BfiM met KOST en HE of Dame adres Steekersringel ov 111 1 MM WASSING voor een Heer er de Kazerne L R 134 Vrijdiig i fkttèkt ADVERTENTIËN 1761 1875 g jtcuDu uvericeu lu ruim zes en dertigjarigen leeftjjd mjjne innig geliefde echtgenooteMeyrouw LOUISA ANNA LANSDORP methaar verliezen hare vijf overgeblevene Kindereneene brave zorgvoUe moeder en ik eene voorBeeldige getrouwe gade die ruim zeven jarende kroon mjjns levens was D BAKKER Cz Purmerende 2 Dec 1875 Eenige kennisgeving GOUDSCHE COURANT Aieuws en Advertentieblad voor Gouda en Ohlslrekii Chibüiigijij Dentistï Dubbele Buurt GOUDA jerwittigt dat hjj eeri NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de hevigste Kiespgn te verwgderen zonder de Tand of Kies te trekkeni Verder gaat hg voort met het INZETTEN van KUNSTTANDEN EN GEBIHEN volgens de laatste Methodes op Goud Zijver Okioutehouc en ZÜIGTANDEN zonder haken of veeren welke op het zieklijkste Tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der ode wortels A 3iTBE VELHsra is ouuoodig daar h j vereerd wordt met het al gemeen vertrouwen der Genee heeren alhier en elders Tpenbare vehrooping TK Waddinxveen op VRIJDAG 10 DECEMBER 1875 des voormiddags ten 11 uur in het nieuwe Societeitsgebouw van den heer PASCAL van eenige perceelen uitmuntend goed mi m mum gelegen in den Zuid Waddinxveenschen Polder onder Waddinxveen Breeder hg biljetten en informatiën ten kantot vMi den Notaris A N MOLENAAR te Waddituween OPENBARE VERKOüPI G op DINGSDAG 13 DECEMBER 1875 des voormiddags tèii 9 ure aan het Huis Wgk K No 237 aan de Peperstraat te Gouda van Meubelen Bedden en Beddegoed Kagcbels enz Daags te voren te zien 60IDK00PE HDZIEK voor Pmno Solo Uitgave van F KOKS MA U FraneJcer Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCHTL Dichter und Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den boekhandelaar A DRllfKMAN te Gouda mummm en wmoofm AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mlneraalwater Fabrlcli VVcst IIavcn B No lOoT nm m i Is LIEIT ELECOSsTTO Dit IS geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit druivensuiker en Zwitserschen honig met eert aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract birst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genenend en verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 80 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan ifX Z lZZX ZS l borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename s mank van de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zjj langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesscben van 30 en 50 cents I T70I I IJl rtl Sin Het is van algenieene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandWALI UlJ 1 liaail jgg yg y g bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van ulle zoogenaamde gzerpraeparaten is de e oplossing van gzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht vi rteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bij ieder artiliel is eene uitvoerige gebniiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zjjn te beklemen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Sc ioonhoven bij Wed Wolif en Zoon te Oadeleater bij É Jonker Idenbnrg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende detiots Emmerik H VON GIMBOBN Slijm en Maagplllen Auxlllum orIentLs bereid uit tot nog toe onbekende Oostersche planten van buitengewone geneeskracht onderzocht door de eersteautoriteiten in de chemie en de geneeskunde geneest de tot in t hoogst stadium van ougeneesbaarheid getredene i Epilepsie Vallende Ziekte Hazomij Qg Borst en Maagkramp Voor het gebruik van mjjn bereiding erzoek ik een afzonderlijk bericht van de loopende ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel met een nauwkeurige gebrnikuanwijzing en alles wat verder j noodig is Ik waarschuw nitdrukkelijk voor die personen welke slcehts op de beurs van de arme patiënten epeculeeren terwijl zij als middi l tegen bovengenoemde kwalen niets geven als een oplossing van Broucalium NB Onvermogende zieken worden kosteloos behaude d Silvius Roas Uitvinder van het auxilium orientis specialiteit voor zeuuwziekte en krampen Spreekuur van 8 10 ure voonn 12 tot 4 namiddag nerlin SW FnedrieKtttr 22 l Etage Deze PILLEN die sinds vele jaren met bet beste gevolg tegen Je slijm en aU maagverSterkend gebruikt wojdcn door hare erding dé spijsvertering zeer bevorderen bijiouder goed tegen de gal en zeer zacllt laxerend zyn ziJD tegen 32Vs eent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende Heeren te Ansterdam M Clül aa C Droog Heilige weg 0 321 Bleiswijk S v d Kraats Bommel Zalt J v d Vegte Delft K Wilschut Delfshaven 3 Koch Diventer Gebroed fim n Dordreoht H J Gilt iy Gouda 11 Schenk op de Hoogstraat Gormohem B J B Bosch iimn 1 P Lasonder s Hiijje Visser in de Spuiatnmt Haastrecht K Oosterling lieijden J T Terburgh Haarlemmerstraat Ijckkerkerk A den Oudsten Linschotrn B Kruithof Kotterdam v Santen Kolff korte HoofJsleeg Stolwljk Wed A Zijderlaau Schiedam Wed 4 Hombouts Tiel A J Paasseu Utrecht F Alteita op d n Steeuweg over de Don kerstrast n i72 VInardiiigeii J M Lagerwerlf Zeveiihui en A Prius D SLUM en MAAGPILLBN bereid volgene het ecbte recept tija door mij te Qouda alleen en uittluitend verkrggbaar gesteld b j den heer L SCHENK op de Hoogstraat No 8 5 5 der beroemde Wekelijksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMEE te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda LET WEL Ooui Drak van A Bniikm ii Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebraikle SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHKEUDEE apotheker welko handleekening zich ook bevindt op het zevellak waarmede het doosje verzegeld ii Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een uamaaksel dat wen tracht iu omloop te brengen Afkondi ng DE BUBGEMEESTEE en WBTH0UDEE8 van Gouda doen te Weten dat bij Koniukiqk Besluit van den 9u November 187IS No 3 is goedgekeurd dat ten behoeve dier gemeente Wbfde geheven eene belasting op de Houden tot het bedrag in het Eaadabesluit vau den 8n October 1875 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de Voonohriften der Verordening van gdijke dagteekening zgnde de inhoud van beide stukken ak volgt DE RAAD der Gemeente GOUDA Gezien Art 240 en 253 der Wet van 29n Junfl 1851 Staatabhd No 85 gewijzigd door de Wet van 7 Jnlij 1865 StaatsbUd No 79 BESLUIT 1 Met den In Jamiarij 1876 in te trekken het besluit tot heffing eener beUsting op de Honden van deu Sin October 1866 alsmede de Verordening op de invordering dier belasting van gelijke il gteekening 2 Vaat te stellen de navolgende VEBOBDENÏNG cHp de heffing vau lx histing op de Honden Artikel 1 Te beginnen met den In Januarij 1876 Wordt in deze gtnieente geheven eene beiastittg op de Honden ten bedrage van Vjjf Gulden voor etkcQ hond Dit liedrag wordt verminderd met een Vqfde voor honden uitsluitend gehouden ten dienste van den landbouw of eiuig bedrijf van nijvcrbeid Jagthouden gehouden door hen die jagt niet als beroep iritoefcneii zgu onder deze uitzondering uict begrepen of ter bewaking vau gebouwen erven of vaartuigen Honden ter bewaking van gebouwen erven of vmirtuigen rijn allern He welke tet gebouw erf of vaartuig uict verlaten Ari 2 De belasting bij het Ie lid van het vorige artikel bepaald is niet verschuldigd voQr a Houden boven het getal van twee toebehoorende aan of gehouden wordmde door Kooplieden in hondi U om daannede handel te drqveo mita die Koopliidtu als zoodanig ziju gepatenteerd i Houden beneden de twee maanden oud Art 3 Het bilustiiigjaar vangt aan met den In Januarij Voor ei 11 homl in den loop van het jaar verkrigin is de belnatiiig verschuldigd Ten volle wuiiiiecr dit plaats heeft in de eerste zee iiimuirteii vnu het jaar Voor de helft wanneer dit pkats heeft in de laatste zes mnaiidi n vau het jaar Art 4 De behistiug is erschuldigd door hen die in de gemeente wonen of er drie maanden in bet jaar Het hoofd van het hnisgeziu is aansprakelijk voor Ie belasting der houden aan een der leden van het huisgezin toebehoorende Personen op zich zelven bij andere inwonende zijn persoonlijk de belasting verschuldigd Art 6 De invordering geschiedt overeenkomstig de Verordening op de invordering van heden Getlaan te Gouda ter Openbare Kaadmrfoderina van den 8n Oeioier 1875 De Secretaris De Burgemeester Dbooolexves Foetoun vak BeboenIJksndoobn VEEORDENINÖ op de invordering der belasting op de Honden in de gemeente Qvuda Art 1 De invordering der belasting op de honden geschiedt door den Gemeente Ontvanger volgens de bepalingen der Wet van den ii Juny 1851 Staatsblad no 85 gewijjigd doorde Wetvsn7 Julij 1866 Staatsblad 110 79 Art 2 leder eigenaar of bezitter van honden aan de bclastiug onderhevig is verpligt daarvan jaarlijks vóór den 31n Januarij ten kantore van den Ontvanger aangifte te doen Die aangifte geschiedt door de inlevering vun een behoorlek ingevuld en door den belastiuKschuldige behoorlijk ouderteekend biljet dat vanden 16u ilicemher des vorigen jiuirs kosteloos ten kantore voormeld verkrijgbaar is e betaling der boliisting geschiedt dudelyk bij de iiiigifte tegen kwituMic onverminderd het regt om zoo de aangifte later onjuist bevonden wordt herziening te doen plaats hebben Alt 3 De aangifte en betaUug wegens houden na den 31n Januarij verkregen of belastbaar geworden geschiedt binnen acht dagen na het verkrijgen of belastbaar worden Art 4 Bij de beUling wordt door den Ontvanger kosteloos voor eiken hond een kenteeken uitgereikt volgens een model door Burgemeester en Wethouders vaat te stellen Daarop wordt het jaar waarvoor het uitgereikt wordt en eeu doorloopend volgnoramer uitgedrukt Het heeft een afisonderlyke kleur voor elke kUsse van belasting Dit kenteeken wordt vastgemaakt en gedragen aan een halsband waarvan elke hond behoort voorzien te zijn Hg moet op zoodanige wijze ziju vastgemaakt dat het teekeu behoorlijk zichtbaar is Art 5 De Vorm van het bij het vorig artikel bedoelde kenteeken wordt ieder jaar veranderd Het teeken blijft van waarde tot op deu 3ln Januarij na bet jaar waarvoor het ia uil reikt Art 6 Indien het uitgereikte kenteeken vóór het einde Van het jaar oubruikbaar geworden is wordt hdoor den Outvanger op schriftelijke aanvrage van den bclustiiigschuldige tegen teruggave van het onbruikbare eu betaling van 26 cents een nieuw afgegeven Indien het kenteeken verloraa is moet de belasting op nieuw worden betaald tenzij Burgemeester en Wethouders overtuigd dat er geen fraude bestaat deu Ontvanger nuichtigen ook xondR taniggave van het vroeger verstfektr kenteeken aan den eigenaar van d houd een auder af te gevei IfiSen vi oeuiug vuu 25 ccnta Art 7 Honden niet vooRsien van het bij art 4 voorgeschreven kenteeken worden Ix schouwd voorde heUsting niet te ju aangegcveu eu w inueer de eigenaars niet bekend ziju ter beachikking van de Politie gesteld Houden waarvoor geen belasting verschuldigd is moeten worden geleid aan eene ketting of een touw Art 8 De Ontvanger houdt een register waarin de gedane aangiften de lumen eu woonplaatsen der eigenaars of bezitters van honden de volgnomniers d r uitgereikte kenteekens en zooveel mogelijk de soort der honden waarvoor die uitgereikt ziju eu het bedrag der betaalde belasting opgettekend worden Art 9 Verzuim van aangifte onjuiste vermelding van het d K l waartoe de honden worden gihuuden en in het algemeen ulle ontduiking of overtreding iu zake dezer beliisting de pogiug diuirtoe of de medepligtigheid daar uiu alsmede verzet bij de iuvorderiug dezer belasting worden ouvermiuderd de verpligting tot betuliug of aanvulling der verschuldigde belasting gestraft volgeus de Wetten iu art 1 genoemd Art 10 De bocedigde ambtenareJkn bedienden daartoe door Burgemeester en Wethouders aan i wt zen alsmede alle politiedieuaren mits voorzien van hunne aanstellingen zijn bevoegd van beg me overtredingen der bepalingen van deze Verordening prnce t verba il op te maken op den eed bij de aanvaarding hunner betrekking afgelegd Oedaan Ie Gouda ter Openbare Raadttergadering van den 8n October 1875 pe Secretaris De Burgemeester DbOOOLKEVEK FottTUUN VAN BeHGEN IJzKNDOOirN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 7 December 1875 De Secretaris De Burgemeester DeooglbbVee oetuijn vanBerqen IJzendoobn K EN N IS G E VIN G BüEGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda brengen ter algcnuene kennis dat de vergadering tot het kiezen van een lid der Kamer van Koophnndil en Fabrieken in de plaats van den Heer J P vau Catz die de benoeming uiot heeft luingenonien zal worden gehouden op Vrijdag den 17 December 1875 ten Raadhuize dezer gemeente Dat de inlevering van stembrie es door de kiisgeregtigden zal luiiivitngeii des vooriniddags teu 11 ure eu voortduren tot des namiddags teu céu ure na welk uur geeu stembUjetten meer aangenomen worden dan van de iu de zaal aanwezige kiezerq luUende onmiddelijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Dat aan ieder kiesgeregtigde acht dagen voor deu dog der verkiezing een stembiljet zal worden bezorgd en dot wonueer eeuig kiezer geen stembi et mogt hebben ontvangen hg zich ter bekomlng daarvan ter pkatselgke Secretarie Zdl kunnen vervoegen Gouda den 8n December 1875 Jiurgemeetter en Wethoudert voomoenui De Secretaris De Burgemeeater Dbooouevbe Foetuun tam BkbgknUxkkdooema BUITENLAND BulleRlandsck Vverzii ht De beraadslagingen over het verdrag van Frankrqk met Egypte wareu Dinsdag nog niet afgeloopeu De zating vau heden der Ifransche kamer is hoogst gewichtig Vijf en zeventig seuatore voor het levels moeten hedeu uit de stembus te voorachiju kumeii Tot eeu vergelijk tusscheu de beide hoofdgroepen ia het niet gekomen De liukerzijde beeft dit voor op de rechter dat zij eeu aaueeugesluten phalanx vormt zg zal hare caudidaten geheim houden tot op het oogeubbk der stemming of er misschien ter elflier ure nog aansluiting met eeu fractie der rechterzijde mogelijk was Omtrent den afloop valt dus niet te zeggen Het is alleen te hoiieu dot de stervende kamer het land de bdachelgke vertoouing spare vau versuheideu zittingen gewijd aan eindeloos gestrm lud ieu uieu mag afgaan op de houding der Nat Verg iu deu loatsten tijd zal de uitshig w l iu den geest dtr rigetriug zijn Kvt u iU iu iUlgie zgn ook lu Frankrijk door de ultraiuoulaneu pogingen aangewend om wijziging te verkn eu in de wetgeving op het bargerl k huwelijk in dier voege dat het kerkeJgke huwelgk verplichtend zou worden gesteld vóór het burgerlgke Van geen bind ter werUd is zoo iets minder te verwachten dan van Frankrgk a iu hetwelk Europa de instelling van het burgerlgk huwelgk zooals z j tegenwoordig in vele rijken bestaat eu iu andere wonlt ingevoerd te dankeu heeft Iu geeu bind ter wereld ook is zg meer popuUir meer met het volksbestaan vereenielrigd dau in Frankrijk Bestond er daarom voor de adressen die met het bovenvermelde doel tot de natiouale vergadering zijn gericht webiig kans op een gunstig outhaal de regetriug heeft uiet gewacht hare meeuin daaromtrent kenbaar te makeu maar heeft ouverwgld aan den p ius te kenneu gegeven dat het noodelooze moeite zou zgu pogingen aan e wenden om eene wgziging iu de wetgeving op het burgerlgke huwelijk te verkrggcu aangezien de regeering daartoe hare niLdcwerkiug iu geeu geval al iltrleenen Het is boven alleu twijfel verheveu dat zg Volgens berichten uit Brussel zgn er tusscheu België eu Nederland diplomatieke nota s gewisseld over de aanhouding der Deensohe Phoenix op de Schelde £ cn huiselgke ramp heeft den Duitachen rijksk iu seller getroffen De verloofde agiier dochter gr iaf Wendt zu Eulenburg is aan de typhus overleden Dit zid prins Bismarck vooreerst wel beletten aan de debatten vau den rgksdag deel te nemen De Duitsche rijksdag is ten aanzien der verzoi ksohriften tot het handhaven der invoerrechten op het ijzer overgegaan tot de orde van den dag De met zooveel spanning tegemoet geziene behandeling van het wetsontwerp tot aanvulling van het strafwetboek zal naar men te Berlijn algemeen gelooft ook verder zonder butsing afluopen de meerderheid van d i llijksdiig zal de zoogenaamde politieke artikelen verwerpen en de and re na enkele wijzigiiigi u aannemen eu daaronder behoort ook de Arniin bepahug