Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1875

ders 25700 J Rutgers 28200 W C Reuhl 32823 en J Mulder 32888 sema v Houten en Kappeyne de houding en de Ipolitiekvan den minister bestreden De hh van Happard Bmt van der Hoeven en Bastert hebben die heschul digiiigen en de ingebrachte bezwaren wederlegd evenals de minister zelf zeer uitvoerig zijne politiekegüdragslyn heeft verdedigd De minister is bij zijngloeien gebleven dat de regeling van het hoogerpiMerivijs aan de regeling van het lager moet voorafgaan I f In de zitting van Dinsdag avond zijn de algemeene beraadshigingen over hoofdst V binnenllzaken ten einde gebracht onderscheidene leden en look de mihistera voerden toen u g het woord De minister verklaarde aan het slot zijner rede dat zoo de Ikamer eene ministeriele crisis ijoodig acht zij het mott uitspreken inaar by aldicn dit het geval niet i zy het regeeren niet door het ipwerpen van disputeft Onmo i gelijk moet makep i r I de zitting van Woensdag zijp verschillende pbnten bij de onderdeelett van hoofdstuk V hesprokei De I beraadslagingen lm gevorderd tot de afdeeling Waterstaat Hpden vo nTtpttiug l oor die afdeelin en zijn benoemd tot n pporteu 3 bi vrii tiricf i over lc onteigenifcgswet voor den spoorweg Ijeiden I Itroerc Gjuda Woerden de hh an Kerkwijk Begram voorzitter de Oudcil De uitsl lg der gisteren gebonden aanbesteding van voor don dienst der gemeenie Gouda gedurende 1 j78 benoodigde materialen luidt aldus N 1 Houtwaren Minste insohr Ij Prons Iloogendijk AVaddiuxveen ben tarief Verdries 2 i ben 7Vi J iJ Goud tarief J J Verdrie Gouda 34 boa tar J J A enlritsGouda 18 bcn tar W van Soest C fiouda Sl jVo ben tanef L isser 307 ben tarief l A Junkl r en Zn 2 19i erk W L Broere Gduda rolgensj iarie gen hebben ihemori w urtegen eveneens be aar bestond bij denationaallibéMlch Op dit punt zal men Bismarck ter wille zijn N ï IJienrerk vdiiigea heden zoo oven reven Volgens kiezingen en Vry tail den KoHii naar het i cre t toi lle i 16 J lAuutii hel Ie opepinj In de Grant wo vergeleken beveeK i vestiging slacht klei belasting voor iden N 3 Spyk enl iJB De prins van Wales die nu op Ceylou is ontsnapte aldaar volgens een tclegraphische depeohe aan een rnsti gevaar Oju rytuig viel om en werd ïi rbry ld doch de prins was zoo gelukkig onbeschadigd onder le stukken van daan te komen Men ziet het iion avonturen ontbreekt het den aanstaanden KngelscheiJ koning niet op zijn Indische reis Triusen sc ijaen fortuinlgker te zyn dan gewonS sterze kuinen er gewoonlijk bij zulke geugeiigo d liet at Zou het btricht aonw wat i jf N 4 Lood zink en soldeer X 6 Verfw nglte f 6 Teer eene dépücne uit Mifdrid zullen dj ver or de O rtes toch w y r uitgesteld worden ook Hel slechte wder heet het Wet om vóbr de eferstt dagen van Januari orden te trekken ditlhtengevolge zal het oproeping der kirzuTSj eerst omstreeks ufiri verschijnen de iwkiczingeu zullen u in de Liatste hflftj van F rul ri icn i 7 K lk der CortesQin het bcgiirvan muni lodteh tp vim den Amerilfannsche president Ind It de tegenwoordige toestand de lands inet dienjl van eene eeuw geleden Grant Zahd IJsselii Iphiï 1 I 1 0 flO0 sin Wtalvorm i 15 000 Stral klink gewl Wijziging der sjnatsregcling aan ter n vfijej saliokn onafhankelijk vari ge H godsdieiit en tot afschaffing der i d P v vanLaitoe óor de sectescholen Hy Stelt j wijders i uder c ƒ 6 rerkpi ike eigendom I te belasTeii a tuyV n Berg trlrecl lS 50pèrlO 0 A 11 Gfrritsën Br Oi dewa r 18 per 10 I De betrekkingen I met het buitenland aldils Wrdtjfcverdöin de bftodwhap gelezen zijn er het flgeuJ nieeii van bcvredigeudqii aard De president wellichtlij l i t aan de Am irika uiéohc burgers worden verbddep Ü het buitenland laviii te bezitteiL 7 N 13 100 O00V dl lingen ctf Rhi ste n vlakki gryze Straal vand BerS Co Willescop l0 97 per lOUOïl T J Smfts Jz Dordrecht 189 48 per 10O0 meter fijne Puin 1 van Stiveren Huarlem 799 99 No 14 55 000 Luijk Straatk No 16 6 l0 Kub VERGADERING vak dïn GEMEENTERAAD Vrijdag den lOn December 1875 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het verzoek van P de Jong en andere broodbakkers tot intrekking van het besluit houdende verbod om met broodwagens op de met klinkers bestrate voetpaden te rij len Het verzoek van P van Dijk tot intrekking van het besluit waarbij het contract van der diepwerken is verlengd Het verzoek van N Prinsenberg tot het ruilen van grond Het verzoek van M S Cats tot verlenging der huur van eene bergplaats aan de vischmarkt Een verzoek van den Heer J N Schellema om te wonlen geinagtigil tfjt het in druk uitgeven van een in het gemeente archief aanwezig manuscript te benoemen Ijeden in verschillende conimissién Een hoofdomlerwijzeres aan de openbare school voor jongejufvrouwen Een hulponderwijzeres aan de openbare burgerschool voor meisjes De grondslagen voor het standbeeld van Thorbeeke t Amsterdam zijn gereed ii Het conSiot op Cuhii voort loiKlcr eerbied yoor Ie wetten vah beseha i ng en menschelijkheid en zonder uitzicht op een éioedig einde De mogend heden zullen zieh dd genoodzaakt zien in over weging te nemen wat Belang en plicht haar voorschrijven I Ik voed d e hoop zegt Grant verdei fdat Spaiye het Conflict zal kunnen onderdrukken maar de pogingen dier mogendheid waren tot dbs ver vruchteloos pit hoewel in den toestand geen geen verandering is gek Omeu hebben de insnrgenten evenwel gpenr bnrgelijkc organisatie sterk genoeg om hen ah ooilogvoeronde partij te erkenneiL Die erkenning zon onbestaanbaar zijn met de feiten zij T OU zijn onvoorzichtig voorbarig en onverschoonbaar Indien de orde op Cuba niet binnenkort wordt hersteld u ik het myu plicht achten noch in deze zitting aan het Congres die maatregelen voor te stellen welke mij noodzakelijk voorkomen De President bqveelt aan het stellen van wettelijke bepalingen op de expatriatie en de verandering van nationaliteit Hij stelt voor dat het Congres verdere l epalingen neme ter hervatting van de betaling in specie met Januari 1879 een maatregel welke met len voorspoed der nijverheid en het welzijn van het land over het algemetfn in zoo nauw verband staat Hij rajult aan afschafling der wet waarbij de greenbacks als wettig betaalmiddel worden aangenomen nachtigiiig aan de schatkist om de biljetten genaamd ariegal tenders te vervangen door obligaticn op langen termijn tot een bedrag van twee millioen s maands verder machtiging aan de schatkist tot accumulatie van goud voor de finale aflossing door vermeerdering der ontvangsten en vermindering der uitgaven Hij beveelt verder aan het herstel van de rechten op thee en koffie Volgens het rapport van den heer Bristow hebben de ontvangsten in het afgeloopen dienstjaar bedragen 288 millioen de uitgaven 294 millioen waarvan 19 millioen voor de aflossing van schuld De ontvangsten over het eerste kwartaal van het loopende dienstjaar hebben bedragen 81 de uitgave 84 millioen de ontvangsten voor de drie overige kwartalen wonlen geraamd op 216 de uitgaven op 184 millioen BINNENLAND GOUDA 9 December 1875 Daar de heer J P van Catz onlangs benoemd tot lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier die benoeming niet heeft aangenomen zal Vrijdag 17 Dee e k eene verkiezing voor een lid dier Kamer plaats hebben De heer D Kolling alhier en nog vier andere hoofdonderwijzers zijn gesteld ter beschikking van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie om te worden benoemd tot onderwijzer 8è klasse voor den dienst daar te lande De gemeenteraad van Boskoop heeft besloten voor den tegenwoordigen hoofdonflci wijzer het veraiulerlijke inkomen 1 3 der schoolgelden over 1878 af te schaffen ec diens salaris te verhoogen t t ƒ 1350 Daar voor de met 1 Januari aaust vacant zijnde betrekking van len hulponderwijzer voor f 850 nieiimnd zich had aangemeld besloot de Raad thans een oproeping te doen voor ƒ 750 De uitslag der aanbesteding gisteren gehouden tot vergrooting van het weeshuis is als volgt H J Nederhorst alhier 22839 W A Jansen en K Hollander Utrecht 25486 J Lin Een bij het departement van koloniën gisteren on vajtgen telegram uit Indie meldt Gezondheidstoestand is gunstig choleragevallen komen niet voor een vijandelyke aanval op Sinangri en Lampit is afgeslagen Een bende Atchineezen die ia den nacht van 21 op22 November in Missigit Longbattah was binnengedrongen werd verdreven met achterlating van 6 dooden en wapenen daarbij werden gewond de luitenants de Steenhuysen en Simmermachcr 10 mindere militairen en eene vrouw Staten Oeneraal Tweede Kaheb Zittingen van 7 en 8 December In de zitting v Dinsdag hebben de hh Cremers Geert vporgesteld voor rijks tot heti onder ud en verbetering van den en van de Be kel alsmede een tot aaiileg van Dood I eh en v ii kaniM van Amsterdam naar de Waal bO ard Kujrperj Teding van Berkhout v Wasieiiaer on stellen een anient lea bedrage van ƒ 30 000 voorï stHilfkendie om eenC toelage van ƒ 160 te verzekeren i n huiifdonderwijzers die niet roeds op rijl kweeksi hblen werkzaam of ain normaallessen opleidings klasSen ofanderszins van overheidswege voor de opleiding van cuiderwyzers bezoldigd zijn voor eiken kweekeling doêr hen opgeleid die nu afkondiging van deze wet wte van hulponderwijzer zal ontvangen met dien verstande dat dyfe toelaag voor eiken kweekeliug slechts eenmaal zar worden verstrekt De heer Moens heeft op hoofdstuk V der staatsbegrooting bij de afdeeling onderwys verschillende meildementen voorgesteld die de strekking hebben eene som van ƒ 152 000 voor onderscheidene posten ten behoeve van iiet onderwijs uit te trekken De heer Bredius beseft voorgeafeld een subsidievan ƒ 4000 te bestemmen Voor de te Dordrechtgevestigde hoogere burgerschool voor meisjes Eene commissie uit de inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht heeft dezer dagen aan de geneeskundige raden gezonden de volgende vragen ter beantwoording omtrent het instellen van een onderzoek naar het voorkomen van malariaziektcn in Nederland 1 Komen tusschenpoozende koortsen in de gemeenten waarmede gy van nabij liekend zijt veelvuldig voor In welke het menigvuWigst 2 Zijn er gedeelten dier gemeenten of sommige streken wijken buurten of plekken aan te wyzen waar deze koortsen steeds menigvuUliger worden waargenomenP Zoo ja wdke 3 Welke plaatselijke omstandigheden zijn in die gemeenten of in gfdeelten daarvan aan te wyzen waaruit het ontstaan der tussehenpoozende koortsen kan worden vcrklmird i Zijn er geme nten of gedeetlen daarvan in den kring uwer omgeving waar na verbetering vau plaatselijke gesteldheden de tusschenpoozende koort sen minder veelvuldig dan vroeger worden waargenomen Zoo ja welke waren die verbeteringen 5 Zyu er gemeenten tot der kring uwer omgeving behoorende waar koortsepidemiecn veelvuldig voorkomen Zoo ja aan welke oorzaken schynt dit te moeten worden toegeschreven Wij verwachten dat de commissie vele en nauwkeurige antwoorden mag ontvangen opdat men inons hiiid wete waarom verscjiillende streken meerdan eeuige andere door tusschenpoozende koortsenen de dikwyls daardoor ontstaoe kwijning der lichaamskrachten geteisterd worden Koodoende zal men misschien in staat geroken dit kwaad voorgoed te bestrijden Hygieia I ft De Provinciale Staten van Zeeland hebben benoemd tot lid van de Eerste Kamer ter vervanging van wijlen den heer Fransen van de Putte den heer mr C J Piok raadsheer in het Prov Gerechtshof van Zeeland oud Minister van Justitie De heer Pické verkreeg 29 stemmen terwijl op den heer Molenburgh 7 en op den heer De Jonge van Ellemeet 6 stemmen waren uitgebracht Volgens bij het ministerie van binnenlandsche zaken ingekomen ambtsberichten zijn in het tydperk van f i vier weken 31 Octol5ertot 27 November 1876 door longziekte aangetast in Zuid Holland 33 runderen in NoordHolland 1 in Utrecht i in Friesland 12 totaal 62 runderen In het vorige tijdperk van vier weken waren 108 runderen door die ziekte aangetast In de eerste helft der maand Maart a s zal te s Hage een examen voor onderofficieren tot het verkrijgen van den rang van 2den luitenant bij het leger hier te lande worden afgepomeu waartoe de volgende plaatsen worden opengesteld voor de infanterie 30 w iarran 8 voor het lichter examen voor de cavalerie 4 Bn voor de artillerie 10 waarvan 2 voor het lichter examen Tegelijk met dat examen zal er ook een gewoon en een lichter xauen ter verkrijging van den rang van 2den luitenant der infanterie cavalerie en artillerie bij het Necrl Indische leger worden gehouden Het getal der voor de Indische dienst open te tellen plaatsen zal later worden bepaald De onderofficieren dingende naar den rang van 2den luitenant by het Indische leger zullen aan de zelfde cischen moeten voldoen als die voor het leger hier te lande lt c hh Gebr j oster te Amsterdam geven pianino ten geschenke als preinicn bij pakketten boekwerken Een dezer premiéu kon niet worderj uitgereikt omdat het licwy er van zich bevond in een onverkocht paktct De hh Koster hebben nu de waarde van de premie ƒ 325 ter beschikking van de vereeniging tot veredeling van het volksvermaak en van het damescomité voor kinderfeesten gesteld Heden avond vergadert de Kafn r van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam tot behandelingvaneen dre tegen de voorgestelde tabaksbelasting Men 11 richt ons dat aan den inspccieur voor het geneeskundig Staatstoezicht in de jiroviiicien Gelderland en ütr cht eene oflicieele aanklacht is gezonden tegen een practiseerend geneesheer op een der dorpen aan de Waal in eerstgenoemde provincie gelegen die enkele dagen geleden hoe dringend ook daartoe door den lieaugsten vader mmgezocht nochtans op ruwe wijze geweigerd had geneeskundige hulp te verIe enen aan boord van een v mrtuig waar het jongste kind van den schipper een knaipje imn een hevigen aanval van pneumoui i cronp lijdende was en welk knaapje daags diutiiia hulpeloos is bezweken U D Zaterdag 11 werd te Nymegen de algemeene vergndfring gehouden van aandeelhouders in de N lerlandsche ZuiilOoster Spoorweg maatschappij Door den voorzitter den heer J P de Bordes werd medeg deeld dat de concissie door den Minister met een jaar verlengd is doch dat het noodig zal zijn dat die termijn op twee jaren wordt gesteld Op vo rstel van een der cominissans sen werd liesloten dat het bestuur gesteund door de aandeelhouders diwrop bij den Minister zal aandringen Uit het door de verschillende bestuursleden medegefleehie bliek dat allen vol vertrouwen op de soliditeit van den concessionaris den heer Brogden in dien tijd de Voltooiing van den Spoorweg Nijmegen Tilburg als 7eker Ik schouwen l lene ndrachtige samenwerking van den coiicesstonuris het bestuur en de aandeelhouders is daartoe echter vóór alles noodig f C Twee personen zijn te Dordrecht door de policie aangehouden ter zake vun Ijcdelurij De één had zich bij ingezetenen alda ir binnengedrongen en eischte o linihde wijze en onder een verhaal van allerlei leugenachtige voorgevens geld l c ander is voor weinige dagen uit de vaiigenis te Leeuwarden ontslagen alwaar hij vijf jaren vertoefd had ter zake van diefstal met verzwarende omstandigheden na te vorfii nog meer vonnissen te heblien ondergaan Tegen een derden persoon aldaar is proces verbaal opgemaakt omdat hy zich in lieschonken toestand bij een ingezetene aanmeldende om ondersteuning gedreigd had dat deze der an zou als hij niet geholpen werd daarbij een mes dreigend opheffende De Ned dierkundige vereeniging heeft te Amsterdam de gewone wintervergadering gehouden en o a besloten eeie zoölogische werkplaats aan onze kust in te richten waartoe in t volgend jaar zal worden overgegaan nadat eene komm bestaande uit de hh prof Hoffmann dr Hoek en dr Hubrecht uit Leiden de plaats zullen hebben aangewezen die hun t meest geschikt voorkomt tot tijdelijke vestiging van zoodanige inrichting Verschillende leden deden belangryke mededeelingen in deze niet zeer druk bezochte vergadering De Jrniemicie Courant vindt het adres aan de tweede kamer van de 50 vleeschhouwers te Amsterdam die in het algemeen behing petitioneeren om het behoud van den accijns op het geslacht een der vrecmdsoortigstc adressen welke eene kamer ontvan gen kan Ze meent echter dat die aandoenlijke zorg voor het algemeen belang op de volgende wijze moet worden verklaard Bij de afschaffing van den accijns zalvoor het binnenlandsche gezouten of gerookt vleesch geen invoerrecht meer van O en ƒ 8 per 100 kilogr moeten worden betaald maar zal slechts ƒ 1 a ƒ 1 25 voor het gebruikte zout worden geheven De accijns op het geslacht werkt voor de slagers als een beschermend recht Als het invoerrecht van vleesch diuilt van 6 en ƒ 8 op ƒ 1 en 1 25 zal 1e aanvoer van buitenlandsch vleesch zeer belangrijk toenemen en dit het is klaar als de dag is eene groote schsde cmr de ulachter De 23 tonnen gouds die de vleesch accijns thans opbrengt zullen bij afschaffing van dat recht in den zak van het vleeschverbruikend publiek blijven Maar het publiek profiteert niet alleen de 10 centen van lederen gulden waards van het hier gtsLicht vee maar ook van de mededinging op de Nederlandsche vleeschmarkt van het uit bet buitenUud aangevoerd vleesch De Ank Cour eindigt haar opstel met het oud vaderlandsch spreekwoord in heriuuering te brengen AU de mi de paêsie preM hoef f u op je ga tl De kamer van koophandel te Zutfen heeft de tn schenkomst van den minister van bianeulandscke zaken ingeroepen tigen een maatregel in Haart door den directeurgeneraal der maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen genomen Die m atregel bestaat daarin dat aan het publiek de toegang tot de perrons der stations wordt ontzegd De directeur generjal heeft in antwoord op een brief der kamer geantwoord dat hoewel het ongerief moest erkend worilen toch geen wyzigiiig kon g Iiracht worden in den bestaanden toestand die een noodzakelijk gevolg is van het koninklijk besluit van 1 Maart jl i e kamer verklaart niet te begrijpen wdk noodzakelijk verb and er bestaat tusschcu dat besluit en het genoemde verbod immers andere spoorwegmaatschappijen hebben zulk een maatregel voor de controle niet noodig geacht Zij wenschen daarom of intrekking van zulke hinderlijke maatregelen of als dit niet mogelijk is een minder itrengc toepassing Donderdag morgen heeft in den omnibus rydende van Stadskaiiiuil op Assen het volgende plaats gehad Mem had tot verwarming der voeten van de vijf in den omnibus zijnde reizigers twee stoven met vuur daarin geplaatst Nadat een eindweegs was afgelegd schijnen de passagiers door deii in den wagen verzamelden kolendsmp te ign bevangen loen heeft hen ten minste by de eeritvolgeude pleisterphiaU allen bedwelmd gevonden en een vau hen in die mate dat men niet dan met groote moeite hem weder heeft kunnen bijbrengen Hy kou echter de rei niet voortzetten wegens de matheid waarin hy verkeerde Ook de overigen gevoelden zich toen zij te Assen kuamen nog dniiselig en flauw Gelukkig mag men het noemen dat de halteplaats niet venier af was want hadden de reizigers nog een kwartier in den wagen gezeten dan was het geval waarschijalijk niet zonder doodelyke gevolgen afgeloopen De proeven dezen zomer in het kamp bij Brüek aan de Ijcitha genomen met den transportwagen voor gekwetsten samengesii ld volgens het lysteein van dr Dietrich hebben op ille terreinen de meest bevreiligende resultaten opgeleverd De constructie van het voertuig is zóó eenvoudig dat drie zelfs ongeoefende personen in drie minuten met gemak vier zwaar geblesseerden daarin kunnen onderbrengen Het kan behalve den koetsier en twee liekenoppassers of licht gekwetsten nog vier zw oar gekwetsten of lu het geheel acht licht gekwetsten bevatten l e gcblesseenlen liggen boven elkander in draagbaren die 100 zyn bevestigd dat zij niet kunnen slingeren of schokken Ieder gewonde kan in en uitgeladen worden zonder dal dit de overigen hindeft terwyl Hen gedurende den marsch behoorlijk kniincn verzorgd wonlen De wagen bevat Imvendien vcrbandmiddelen water wijn en ververschingen en de goederen en uitrusting stukken der gewonden kunnen daarin wonlen geborgen Het eerste model van zoodanig voertuig werd in 1873 te Weenen tentoongesteld en by het Rumecnsche leger ingevoerd Thans is hef nadat er de door het Ministerie van oorl noodig geachte verbeteringen aan zyn gebracht aangenomen voor het nieuwe materieel van hetOostenryksch Honganrsche leger MARKTBEH ICHTEN Oouda 9 Dec 1875 Door de stremming der vaart was de omzet van geen beteekenis De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alle soorten iets vlugger vette varkens van 28 ii 32 cents per half kilo m igere varkens en biggen vlug verkocht Aimgevoerd 21 partijen ka is dsor de stremmingder vaart waren de pryzen iets ge lrukt Goeboter ƒ l lSa ƒ 1 65 Weiboter ƒ 1 25 a 1 35 Burgerlijke Stand GCBOKITN 6 i ee Maria Adrinns ouders C Nicnw r1d en S A Ëvrrliiip P itiliis ouden A Tbiloo en O Jonpeneel JjhRlins l ietiTlielU inderH ItApis en J Hout liolT 8 V illiiiiiu4 ouders ti ilt JoB en O tan Leeawea OvmtDiN 7 Dec B w Dmer 1 j U m 8 U de Jon I j 8 m ADVERTEWTlfiNs DIAKENEN der NED HEEVOEMDE GEMEEMTE nlhier betuigen lionneu welgemeendèta dank aan den Onbekende voor deGIFT bezorgd aan het huis a d FluweelenSingel Namens dezelve H W M STEEVENS Pre C VAN EUK Seer V Het E C PAEOCHIAAL AEMBÊ STUUE brengt door deze haren bartel ken dank aan den onbekenden Gever ran de GIFT bezorgd aan het Huis op den Fliiweekn Singel Bjj akte den 27 November 1875 ten over v staan van den Notari WILLEM JAC0BÜ8 FOETÜUN DEOOGLEEVEE te Gouda verleden is door de ondergeteekenden ABEND KOK Winkelbediende en ABJANÜ8 VELfLANDÏ Kantoorbediende beiden wonende te Gouda aangegaan eene Vennootschap onder de firma KOK en VEIJLANDT betrekkelijk het drijven te Gouda van den BOEKHANDEL en het doen van WINKEL in BOEKEN KANTOOEBEHOEFTEN en andere daarmede maar eeiiigzins i verband staande zaken alsmede het houden van LEESBIBLIOTHEEK welke vennootschap zal ingaan 1 Jaooaig 1876 en is uiingegaan voor een oubepaalden tyd Znlleiide echter ieder der Vennooten het r hebben de vennootschap ieder maatschappelijk jaar te doen eindigen in welk geval de zoodanige den anderen Vennoot daarvan minstens een jaar te voren en alzoo vóór den eersten Jannarij zal moeten waarschuwen en alsdan de Vennootschap geëindigd zjjn den laatsten December daaraanvolgende Beide de Vennooten zijn tot de teekening der fint in zake hnnne vennootschap lietreffende geregtigd doch znllen voor de vennootschap geene geldleenin n mogen doen noch zich als borg mogen verbinden Zullende wanneer dit noodig mogt zijn dit ouder de bijzondere handteekening van de beide vennooten moeten geschieden Geen der Vennooten zal isyn aandeel in de vennootschap of zijn regt tot dezelve mogen verkoopen ot onder welk eenen anderen titel ook nan een ander mogen overdragen of ook zich betrekkelijk z jn aandeel met een ander mogen associëren A KOK A VEIJLANDT llffl Mliitt Bij BRIEVEN van MEEEDEEJARIGVEUKLARING verleend door den Hoc n Baad der Nederlanden den 18 November 1875 goedgo keurd bg Koninklgk Besluit van den 30 November 1875 N 12 zijn aan JANNETJE JOHANNA BLOK gedomicilieerd te Stolmjk gegeven al de regten bij de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Burgerlijk Wetboek C J FRANCOIS Procureur bjj den Hoogen Raad r