Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1875

Openbare Vrijwillige VerliooplBg Sociëteit Ons Genoegen Za l KUNSTMIN te Gouda TOOi ËELVOüllSTFXLING te geTen door de Vereeniging Liefde voor de Kunst ait s HAGE op Zoadag 12 December 1876 EEN PAAR TON Blijspel Mflt 2aAg ia 8 TyUtakken et nieuwe Coupletten LbiiuMiiaetteu q kuoren Naar Jiel Huagiluttsch oor het rMlaulselH rooneel xi Ltkt door J DKkKER i AsDVang des airoiidi ten ZEVEN ure om ten ELF re te eindigen PRIJZEN UEB PLAATSEN Parterre nietLeden 0 75 Idem Leden ƒ 0 50 Balkon aietLedeu 0 60 Idem Leden fOAO Gaanderij 0 30 Ptaatsen ign te beaprekeu op den dag der itvoeriug van a morgena 10 tot i namiddags 3 are a 10 cents pe plaata De onderg aekeude heeft de eer kennis te ageren dat hy met 1 Januari a s zal ophouden STEENKOLEN m DhiTAIL te verkoopen Oankz geude Toor het Tertrounren hem gedurende twee n dertig jaren geschonken Wjjft hy 2ijn handel in WIJNEN es GEDISTELEERD Tooftdsfeod aanbevelen G P Viv Bï VELDE Gouda 8 December 1875 De ondergeteekendeu hebben bg deze de er te berichten d t zy bg hun vakeea Winkelin ausENVEsmm hebben geopend en hopen door een civiele bediening het in hun te atellen vertrouiren iraardig ie worden W van Soest en Co Dubbele Qnurt No 12 san de Groeneweg Gomia 9 Deo 1875 MevToow SCHONEVELD verlangt met PeImiari eene genegen huiswerk te verrichten en eene Tweede Meid kunneade naaien stoppen en met de wasch omgaan P G Openbare Verpachlinjjf BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud c ii voornemens op DONDERIJAG den 16n DECEMBER 1875 des middags ten 12 ure in het Raadhuis aldaar voor den tyd van 3 of 6 jarea ingaande den In JANUARIJ 1876 e VERPACHTEN 1 Het regt tot heffing van doorvaartgelden door het ReenwijkKke Verlaat met het gebruik van de Uuizinge en het Krf daarby behoareude 2 De vischerjj in de gracht aan den Fluweelen Singel van af de brug by de Doelensteeg tot aan de brug van den Tiendeweg 3 De visschery in de gracht van den Blee kersdngel 4 De visschery in de gracht van den Kat tensingel 5 De visachei in de gracht van den Turf tingel De visschery in de rivier de Gouwe van Jan Kattenbrug tot zoover die de Gemeente Gouda toebehoort Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezond d des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter inzage zullen liggen GEVONDEN i even buiten de Stad een WIT ZAKJE met SIGAREN en andere GOEDEREN De belanghebbende kan het terug bekomen bij A GRENDEL Nieuwe meen n 70 Het Bestnnr van den polder STEIN is voornemens op WOEN öDAG den 15 DECEMBER lö75 des voormiddags ten 10 uren ten Huize van L BLANKEN te Haastrecht in het Openbaar bg enkele Inschrijving te VERPACHTEN het F0NT ENSDHÜITIN7EEB van dien Polder voor den tyd van 2 jaren De voorwaarden zullen twee dagen voor dendag der Verpachting ter lezing liggeu terplaatse voornoemd I Het Bestuur voornoemd j E MULDER Voorzitter L JANSEN Seiretaru JUeumjh den 8 December 1875 HAAR 334 G etuigschriften Mr Bij deze kan ik UEd mededeelen alsdat mgn hoofdhaar veel hersteld is en zoo ik verwacht bij een tweede flacon AMERICAN BALM bjj even gunstige werking geheel zal bygroeien mijn hoofdhaar wiis sedert drie jaren langzaam zoo uitgevallen dat ik vóór het aanwenden bijna geen haar meer overhad UEd veizekerende dat ik waar zulks van nooden te pas komt geen gelegenheid voorby zal laten gaan om den Balsem aan ta pryzen Dit myn schrijven mag UEd in de nieuwsbladen plaatsen Ouwerkeri Met achting Prov Éeeland Get A ZANDIJK Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pyu in de schedelhuid Haarworm Vroegi dig Órys worden al deze onaangenaamheden wordei verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tyd verkrygt de behaarde Huid haar vorige oeikraoht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwo Postzegels of Postwissel als ook op Rembours bij THBOPHILE Haarkundige Kerkstraat bijde Vijzelstraat 238 te Amslerdam Aiixiilum orientis bereid uit tot nog toe onbekende Oostersche planten van b iitengewone geiiecskrnclit onderzocht door de eersteautoriteiten in de chemie en de geneeskunde geneest de tot in t hoogst stadium van ongeneesbaarheid getredene i Epilepsie Vallende Ziekte wm J Razernij gg Borst en Maagkramp Voor het gebruik van mijn bereiding verzoek ik een afzonderlijk bericht van de loopende ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel meteen nauwkeurige gebruikaauwy ing en alles wat verder noodig is Ik waarschuw uitdrukkelijk voor die personen welke élcehts op de beurs van de arme patiënten siieculeeren terwyl zy als middel tegen bovengenoemde kwalen niets eveif als een oplossing van Broucalium NB Onvermogendfe zieken worden kosteloos behandeld Silvius Boas Uitvinder van het auxilium orientis specialiteit voor zeuuwziekte enkrampen Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 tot 4 namiddag Berlin SW Friedric isstr 22 l Etaiji uejai met HUIS ingericht tot STALLING van 5 Koegen SCHUUR HOOIBERG en eenig BOUWLAND of TÜINGROND daarnevens staande en liggende in den Hoogenboezem onder HAASTKECHr Kadaster sectie B Nrs 674 675 676 eu 1778 groot 17 areU 33 centiaren Des verkiezende aanstonds te aanvaarden Op VRIJDAG 17 DECEMBER 1875 des voormiddags ten elf ure ten huize van L BLANKEN te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFP ahlaar Openbare Verkooping TAN GRIEXO ofHOEPriOUT ALSMEDE VAN VERDER HOUTGEWAS BüRGEMEisriR TwËTHÖüDERS van GouoA zjjn van meening op DONDERDAG den 16 DECEMBER 1875 de middags ten 12 ure ten Raadhuize te VERKOOPEN Het GRIEND of HOEPHOUT staande an den Goejanverwelschen Dyk onder de Gemeente Reeuwuk Benige partyen ELZEN en WILLIGEN HAKHOUT gelegen langs de Korte Kade onder Reeuwwk bjj den Baars onder WAm iN vEEN langs hfet Jaagpad onder Boskoop en Alphkm Waarvan de voorwaarden dageljj s de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter lezing zullen Tot liet vuiien van holle Kiezen beataat er x n werküsmcr en beter middrl dan de TAND PLOMBE van de K K lioftanUarU dr J Ci PO PP te Weeneo Bognpr aMo no 2 die ieder zeir ita gemakkelijk ia de bolle kie7t ii kan leggen en welke zich dan met de overrest der kiezen en liet tnndvleeacli verbindt de kies voor verdere verrotting beveiligt eu alle pijn doet bedaren Het Anatlierln Mondwalcr van Dr J O POPP k k Hol Tandarts te Weenen in de onilerstaaude PcpAta a 1 75 per Raenn te bekomen 19 het voortreifelijkals middel bij rhuraailadin tandpijn ont ekia i ii en rerzwcringen vaii liet t iiiilvleesch het lunt den taiidatei h op en vi rliuidcrt de verderp vorming dnnrvaii bi vestigt luaac tniiden door versterking van bet taiiilvlee ch en terwijl het de tanden e bet laiidileesch van alle niideelige atolfrn zuivert geeft het den mond rrne aangename frischheid eii verdrijft reeds dour een kolt gebruik den Gelijken reuk die er uit voortkomt Dr J G POPP 8 Plantaardig Taiidpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het iagelijkich gebruik niet alleen de geirooutijk zoo lastige toiidstcen wordt verwijderd maar ook het glazuursel Ier landen steeds binnker en zachter wordt Anaiherin Tandpasta van Dr J G POPP Pit preparaat houdt den adein frisch en strekt tevens oia de tiuiden schitterend Vj te maken ooi het bederf derzelve te voorkomen eo bet tandrleewh te vfrsterkvn Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelief op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotlerdara by F K van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaaiiwe porcelemwinkel te s Huge hij J L F C Snabilié apoth j te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F von Windheim C verkoophuls te Oudewater by T J van Vreiimingeu te Schoonhoven by A Wolff Q uia Druk vau A Drinkinaa Extra Nummer der Goudsche Courant VOOR teN WIT BILJET Uitgebrachte stemmen 489 Van onwaarde Geldige stemmen 489 Volstrekte meerderheid 245 Het navolgend getal stemmen werd uitgebracht op den Heer Mr A A van BERGEN UZENDOORN aftr lid 480 J A REMY aftr lid 470 Mr P P P KIST af Ud 436 J M NOOTHOVEN vah GOOR 295 D 8AMS0M aftr lid 282 Mr P J SNEL 247 C HOOGBNBOOM aftr üd 184 H P N KOEMANS 121 Jhr M C F J DE ROTTE 104 G A OüDLIK 100 C VAW EEUWEN 37 J M KORTLANDT 32 BLAUW BILJET Vacature van VBEUMINQEN Uitgebrachte stemmen 487 Blanco 3 Geldige stemmen 484 Volstrekte meerderheid 243 Het navolgend getal stemmen werd nitgebrtcht op den Heer P GOBDBWAAGEN 275 C VAN BEUWEN 145 G A OÜDIJK 18 J J GROOTENDORST 14 J M KORTLANDT 11 Herkozen zyn dus de hh Mr A A van Bergen Uzendoom J A Kemy Mr P P P Kist en D 0 Samsom Gekozen zyn de hh J M NoothoTen van Goor Mr P J Snel en P Goedewaagen Uitslai der verliiezing voor een Lid der Staten Generaal in het Hoofdkiesdistrict Zutfen Gekoze Mr TAK tan POORTVLIBT met 1519 stemmen Mr Mackay Terkreeg 1301 li Gouda Druk van h BRINKMAN