Goudsche Courant, zondag 12 december 1875

1875 Zondag 12 Dèeenbfr N 1762 GOUDSCHE COURAWT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken beter zyn dan hare voorgangsters Zy die het wel meenen klenr van haar kunnen bespeuren van wien kei 3i ZT ï f t4 iiiiü v mv fsjütl ïo iif tóaeH iM r t J é s f llil KI fi Kennisgeving De BUKGKMEESTEK ran Ooudm brengt bij deze Ier kenuii van de bdanghebbeuden dat door den keer Provincialen Inepecteur der Dirmte Belaatingen eni te Botterdam op den iSen November 137 zyn eieeutoir verklaard een voljaan en een tweede kwartaal kohier van de beluting op het personeel dienat IW l Dat voormelde kohieren ter invordering lijn gesteld in handen van den heer ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt ii lijnen aaniUg op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn ran DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 9n December 1875 De Burgemeester roomoemd VAN BEECJEN IJZENDOOBN KEHM ISOEVIMO De BURGEMEESTER van Goada brengt by deze Ur kennis ran de belaughebbeuden dat door den heer ProviDeialea Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 8u December 1875 is eieeatoir verklaard het tweede kwartaals kohier ran het patentrcgt dienst 1875 76 Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer ontvanger dat ieder daarop voorkomende viTpligt is zquen aanslag op den by de wet bepaalden voet te ToÜoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te warden ingediend Goada den Sn December 1875 TAN BERGEN UZENIXX BN BUITENLAND Buileglaadsek Overzicht De stemming voor de 7 5 leden van den nieuwen FiBineheu Senaat heeft weinig resultaat opgeleverd Donderdag hebben slechts twee heereu de vercischte meerderhnd verkregen de tegenwoordige voorzitter der kamer Andiffret Pasquier en Martel Pasde Oslsis Voor de overige plaatsen had de Iqst der liukenqde eenige stemmen meer dan die derreehterzyde Gemiddeldr verhouding 324 tot 317 stemmen Volstrekte meerderheid 344 De vergadering te Versailles weet niet wat y wil met betrekking tot de hervorming van het reehtswraen in Egypte Terwyl reeds alle mogendheden den nieuwen toestand hebben goedgekeurd ajrzelt zij nog haar adhesie aan het verdrag met den Khedive te geven De urgentie die de minister vroeg werd verworpen maar evenzeer het voorstel der commissie dat strekte om de behandeling te verdagen Nu komt het ontwerp volgens reglement in 2e lezing Misschien dat dan het oordeel der leden gevestigd is De Mmitêur Vmverul deelt mede dat iu den Ministerraad besloten is de drukperawet in te trekken met uitzondering van het eerste en Uatste artikel handelende over de aanvullen op de constitutie en over de opheffing van den staat van beleg Nadere berichten doen zien dat de protectionisten in den Duitsohen ryksdag hun uiterste best gedaan hebben om de bescherming der ü crinduatrie te behouden maar zy werden volkomen geslagen In de Donderdag gehouden zitting van den ryksdsg werd met een kleine meerderheid het voorstel verworpen om met wijziging van art 31 der Grondwet get gevangennemen van afgevaardigden tijdens de ntting van den Rqksdag ongeoorloofd te verklaren Dinsdag is in de Deensche Kamer de beraadslaging geopend over de begrooting Namens de linkerzyde of oppositie werd he woord gevoerd door Boysen die verklaarde dat het Ministirie wel niet kon verwachten ondersteuning te zullen vinden by de meerderheid en men derhalve zoo spoedig mogelyk het besluit wenschte te vernemen tot ontbinding der Kamer Bjj een feest te Petersburg heeft de keizer van Rusland nog eens met nadruk op het Drie keizersverbond gedronken Geen Und ter wereld verkecA misschien in treuriger toestand dan Griekenland Br heerseht een zoo volkomen anarchie een zoo volstrekt gemis aan politieken ernst en eerlijkheid dat bijna geeu audere mogelijkheid om tot beteren toestand te geraken bestaat dan een krachtige eenhoofdige regeering gesteund door een flinke militairs macht Het eene ministerie veroorlooft zich al ongepaster handelingen dan het andere Zq die het vorige kabinet Bulgaris iu staat van beschuldiging hebben gesteld en de onder zgn bestuur tot stand gekomen wetten laakten worden thans op kun beurt beschuldigd De ministers staan aan de scherpste verwgtingen bloot en het mooiste is dal het publiek op de tribunes ongestoord dnaraan Mededoet Alles wat in de laatste drie maandan is geschied komt neder op het beschuldigen en veroordeelen vau vorige ministeries Waarschijnlqk zal weldra een nieuwe kamerontbinding volgen een aoder ministerie in het leven geroepen worden maar zij lullen geen van beide met kun land zijn machteloos en kunnen niet anders doen dan treuren over de diepe Vernedering van het eenmaal zoo machtige en roemr Hellas De Natianale Raad van Zwitserland is op 6 dezer tot het houden eeuer gewone najaarszittiog bijeengekomen Wel zjjn enkele nieuwe leden in de vergadering getreden maar in zijn samenstelling is geen i zigiiig gebracht in deien liu dat de richting daarvan eenige verandering heeft ondergaan De liberale psrtij beschikt gelijk vroeger over een kraditige meerderheid De openingsrede uilgesproken door den heer Suter uit Aaiiraa dan president van janiOMvatte geen opmerkelyke wotvdeu met uitxonderSng vaa dat gedeelte waarin woidt gesproken van het vaste voornemen oiu de nieuwe grondwet in liberalen geest verder te ontwikkelen De benoeming van het bareau namelijk des heereu Prei uit Bazelland tot voorzitter en van den heer Acpli uit St Gallen tot onder voorzitter is reeds per telegram medegedeeld Op dieiizelfden dag is tevens de zitting van den Slriulenraad geopend door den president van jaren den heer Muua Droc Dit feit is zonder eenige plechtigheid geschied geen openingsrede is by die gilügeiiheid uitgesproken By de verkiezing van het bureau is de heer Muna Droz uit Lachaudefouds benoemd tot voorzitter eu de heer Sulzer uit Wiuterthur tot vice president ENGELAND Nooit gaat in Engeland de Decembermaand voorby zouder dat enkele dier verschrikkelyke gasontploffingen in steenkolenmijnen plaats hebben welke aan houderden het leven Losten Te Barnsley en Cardiff hebben Maandag tegelykcrtyd twee ontploliugeu ontzaglyke verwoestingen aangericht waardoor te Barnsley 120 eu te Cardiff 12 mijnwerkers het leven verloten Het is steeds dezelfde geschiedenis Bij een drukkende atmosfeer als iu December nevel en mist dikw ls vergezelt schyut het giis der m aen door de ventikitiebuizeu mmder geiuakkelykte ontsiuippen er heeft een ophooping van gas plantsin sommige gedeelten der myn en wanneer de myuwerkers daar komen blyft de vonk zelden uit Eeu der mqawerkers heeft zyn veiligheidslamp vergeten en werkt met een naohtlicht of wel een uiyuwerker waagt zyu leven en dat van al z n makken door een pijp op te steken of wel een schot wordt gevuurd of een kleins kruitmyn ontstoken zonder daf men den toestand der atmosfeer heeft onderzocht Boven den grond hoort men een dof rommelend geluid vrouwen en kinderen snellen naar den mond der inyn waaruit ze een weinig rook zien dwarrelen en dan rerkeeren alle vrouwen en kinderen van het mijiiwerkersdorp gedurende vele uren in de pyulijkste onzekerheid of een enkele der drie of vierhonderd man die des morgens omlnagdaalden weder levend omhoog gehcschen zal worden Met den grootsteu moed en de fierste doodsverachting bieden zich steeds ingenieurs doctoren eu mijnwer kers aan ora ter redding omlaag te dalen en zelden of nooit koint het voor dat deze heldendaad niet aan enkelen het leven kost Het eerste werk dezer helden wier bewonderenswaardige moed iedereen moet treffen die een oogenblik nadenkt over de kansen die zij loopen is steeds om met extincteur den brand te blusschen die door de ontplofing veelal in enkele steenko Uagen is gesticht Dan begint het pynlyk en gevaarlek werk van het zoeken der lijken eo graaft en klooft men met byl en houweel om zóo mogelijk hen die nog niet dood zijn bijtijds te redden In de lange myugangen struikelt men nu en dan over eenig liohnamsdeel ecu voet of arm of hoofd dat van het verminkte lichaam is afgescheurd door de ontploffing en dan vindt men de eerste lyken die meestul gelyk ook weder in deze gevallen geheel onherkenbaar zyn De arme vrouwen en minderen die aan mond der mijnschacht wachten moeten de hartverscheurende taak vervullen de orerUyfaelen die omhoog worden gebracht in oogenschouw te nemen oin te zien of ze aan kleedingstnkkea of treurig overschot is dat daar voor hen ligt De steenkool die in deze koude dagen ons verwarmt die an het gas levert dat ons licht geeft die de stoomkracht wekt welke onze werktuigen spoortreinen en stoombooten voortdryft wordt verkregen door het gevaarlijk werk der mannen wier plotselinge dood ons nu weder komt ontzetten De TiMteê heCft gelijk altijd opnieuw een hoofdartikel om er op aan te dnngen dat men betere maatregelen neme tot bescherming der mijnwerkers d ich wy vreezen dat al deze artikelen niets bateu zuUcB Niet de regeeriug maar de mijnwerkers zelven moeten de zaak ter hsvte hssmsl Xi tniillln soms Hiaaudcii Isug een weikstaking vol om eenig met nier loou te verwerven doch nooit begonnen zij eeu wtrkstoking en wanneer e a myn verkeerd is ingericht de eigenaan te dsriagen de noodige maatregelen te nemen Vertrouwdheid met het gevaar maakt hen roekeloos en hieraan kan de r eeiing nieU doen Ook uu weder werden in de zakken van velen der gedood e mijnwerkers lucifers gevonden en tabakspijpen en wanneer men er aan deukt dat het letterlijk veel minder geva irlyk is om op een vat kruit zittende te rooken dan in een steenkoolmijn moet men erkennen dat lieden roekeloos genoeg dit toch telkens te doen door geeu regeering te beschermen zijn BINNENLAJröT tJOÜDA 11 December 1875 Met genoegen vernemen wij dat de heer J N Scheltema alhier het voornemen heeft om het 3e deel van het zoo bekende werk van de Lange van Wijugoerden dat zich thans iu manuscript in het archief dtzer gemeente bevindt in druk uit te geven Zooals onze lezers in het raadsverskg zullen zien heeft onze gemeenteraad genoemden neer daartoe gemachtigd Woensdag a s zal eene vergadering van de DebstingClub pliuits hebben waarin de heer A D Petter zal optreden die de vraag Is het mogelijk dat eeu eeuwige vrede wordt verkregen zal inleiden waarloe bij de volgende stellingen zal venledigen 1 Arbitrage ter beslechting van internationale geschillen is voor onze dagen geen praotisoh middel ter voorkoming van oorlog 2o De oorlog moet en z il verdvrijnen 3o Het verzachten van de oorlogsrampen zooals het doel was der conferentie te Brussel werkt ter verkrijging van een eeuwige vrede eer voor dan nadeelig Donderdagavond had in de zaal Kunstmin een openbare uitvoering plaats van de leerlingen der Muziekschool van den heer Joh W Wensiuk Deze werd bijgewoond door de ouders der leerlingen en een aantal audere belangstellenden Het programma werd naar genoegen van het pubhek uitgevoerd Het spreekt van zelf dat ecu l ooordeeling der uitvoering van genoemde kindereu hier