Goudsche Courant, zondag 12 december 1875

Ilia op hare plants z u lijn D wrora blijve ïü achterwege U v n w j er ee dau zou zeker No 6 van het programma eeiie vooruarae plaats daarin bekleedcu en met lof worden vermeld l f hrer Weiisink sprak voordat de prijzea werdenuitgedeeld aen cufcel woord tot lijne leerliagen enlot het publiek De eersten drukte hij op het h rtzieh voort4nreiid ijverig te blijven oefenen en hetLiatóte bedéukte hij voor den tot hiertoe ondervonden Iruu terwijl hy hoop e dat die hem voortaan evenetus zou blijven verleend 111 een der iwefvarendtóe pravitoiSn rln Ne8 Uiid ZuiilH51btnd gfhejtefi ligt een stadje van eirca 16000 zielen Deze gemeente mag welvarend heeten ei ia Mv l de ingezetene zelf als de vreemdeling die haar bezoekt voelt zich recht genoegel jk binnen fcar a onitrak Be vergelijkin met andere plaatsen vau gelijken omvang kau zij gerustelijk doorstaan en zoow l de goede geest die er heerscht onder de bewonen als het nette uiterlijk der straten en huizen zijn ooruak dat men zich voelt aangetrokken tot het plaatsje V lma kt is het er echter niet Ook daar worden klaeht n aangeheven en niet altijd ongegrond Een dier klachten is deze dat er te weinig openbare amuaementen plaats hebben en die er al zijn zegt men i ijii veebd van eau gehalte dat het ontwikkelde publiek er den nea voor optrekt Er zijn wel concerten maar red hüooders is het niet er zijn wel tooneelToorsteiliiigen maar de meesten vau weinig beteelüeneude liefhebberij gezelschappen er is Wel eens een lezing maar de voornaamste sprekers uit den lande die elders telken optraden bezoeken de bedoelde gemeente aiet Die aangeheven klachten lang te vergeefs gehoord vinden eindelqk instemming bq de gestelde machten en om au de ingezetenen in eens geheel en al tevreden te stellen wordt het volgende in ptaotijk gebracht Het stadje heeft 3 looalen voor openbare amusementen bestemd en wat doet men nu Op êéa en deielfdeu avond geeft men in de 3 verschillende lokalen iets goeds iets prachtigs te hooren Ia het eene laat mc i pene beroemde actrice optreden in het tweede gei ft men een prachtig concert en in het derde doet mea e redenaar van naam ten katheter verschijnen Deze verstandige maatregel doet natuurlijk alle klachten veritomme 1 Wat klaagt gij nu nog ondankbare ingezetenen van het stadje slechts zelden iets goeds te kunnen hooren nu wordt u immers zelfs de keus gegeven tusschen drieërlei soort van kunstgenq en gij wordt in de gelegenheid gesteld al naarmate g j meer van de toonkunst of de tooneelspeelkunst of de redenaarskunst houdt te profiteeren naar uw smaak het n ingeeft Mocht soms deze of gene beweren dat t nu toch moeielijk is om naar allen drie de amusementen tegelijk te gaan en dat het verkeerd is om maanden achtereen niets te geven en dan op oenen avond verscheidene personen van talent tegelijk te doen optreden dan is voorzeker dezoodaitigie iemand die nooit tevreden is en nimmer voldaan wil zijn Onnoodig is het te zeggen dat verreweg de meeste ingezetenen zeer dankbaar en zeer tevreden waren en dat later nooit meer een klacht werd gehoord over gemis aan openbare amnsementen van den voorgesttjden tah s iju9 i Mon zid zich aansluiten bij de commissie ia deze gomeeate In een Donderdagavond te Kotterdam gehouden vergadering van aandeelhouders in do iit uwe Schouwburg vereenigiug onder directie der hb Li Jr is van Zuijlen en Haspels is met algemeene si aiuii ii besfoten dat de vereeuiging zou mogen mededingen naar de concessie van dua Haagschen Schouwburg Deze aanvraag zal gesoliii dea luct mcdewerkiag van den heer Valois tegenwoordig directeur vau geaoeraden schouwburg Ia den H iag behoeven sleohts 2 voorstellingen s weeks gegeven te worden en het reizen naar verschillende soms zeer afgelegen plaatsen zal daa door t Kotterd imsche gezelsclup ophouden In eene dezer dagen gehouden vergadering van het Amsterdauisch coaiite in zake den t ibaksaecijas zijn de groudsl igen voor een adres aan de volksvertegeuwoürdiging vastgesteld Z K H de prins vua Owaje heeft het oerevoorzittersohap aangenoaien van de Neilerl iud iehe cjiiimissie voor de in 1876 te Brussel te houden tentoonstelling d hygiène et de sauvetage Men leest in Het Faierland Naar aanleiding van een dezer dagen is het beursbericht van de Nederlandicke Financier voorkomend gerucht meldt men ons uit Utrecht dat werkelijk ernstige onderhandelingen tusschen de direction der Rotterdamsohe handelsvereenigiag en de Nederlandsche Bhijnspoorwegmaatschappij gevoerd worden waarvan waarschijnlijk het gevolg zal zijn dat de Ehijnspoorwegmaatsciiappij voor het vervoer van de haudeüterreineu der Jtotterd Handelsverceniging in verband tot het Khijnspoorwegstatiou aan de Maas geheel inet den alaalsspoorweg zal kunnen coucurreeren Dit bericht is zeker zoowel voor de beide betrokken maatschappijen als voor den transito handel van het grootste belang Eenige leerlingen der openbare lagere school te Klaaswaal hebben een rekest aan dèn gemeenteraad ingediend om te klagen dat er in de school niet warm genoeg gestookt werd en inet t verzoek dientengevolge om wat meer warmte Ben der wethouders heeft zijue verontwaardiging over de aanmatiging der jongens in eeu indrukwekkende rede te kennen ge eVen Hij schijnt dan niet in t oo gehouden te hebben dat de Klaaswaalsche jongens zich met hunne eigen zaken bemoeiden en in hun eigen belang een verdoek deden terwijl Dordsche jongens indertijd wel adressen teekendSU over de hooge politiek Trouwens die Dordsche jongens waren ook al op de hoogere burgerschool en de Klaaswaalsche nog maar op de gewone lagere Aan een correspondentie uit Arasterdam aan het V D OBtleenen wij het volgende Verschillende geruchten zijn hier in omloop betreffende het tooneelgezelschap dat onzen stads schouwb zal liespelen Zooals gij weet droomt men van een corpt d élile een gezelschap dat aan de samenstelling van het theatre fratujaii natuurlijk in de verte moet doen denken Het toonvel verbond doet zich hierbij krachtig gelden Men wil dat bet eventueele gezelschap zal worden beheerd door één direktcur aan te stellen door den Bond en een tweede aan te stellen duor het korps artisten Ut uit de beste bestauddeclen v m alle bestJiande gezelschappen zou bestaau De dames Kleine de Vries Albrcgt de heeren Moor Veltman Haspels Le Gras Albregt van Znijleu ik noem slechts enkele namen zouden eendrachtig samenwerken om zooals de Bond het noemt het tooueel op te heffen Ik Ix hocf n niet te zeggen dat ik slechts herhaal wat mij ier oore kwam en met gespannen verwachting zie ik tegemoet wat er van deze kasplant der kunst zal terecht komen Als bet tooneelverboad er iudcrdaad in shiagt om deze heterogene bestaiiddeelen tot een geheel te vereenigen dan zal het der kunst inderdaad een grooten dienst hebben bewezen Gelukkig Amsterdam dat zulk een corps d élile zal bezitten beklagenswaardig de provinciesteden die zich van de beste elementen der tooneelspeelkunst zullen beroofd zien Het ligt voor de hand dat onze ïcmeenteraad zich tegenover zulk een keurkorps allerliberaalst zal gedragen en bereid zal zijn om in plaats van een pachtsom of tantième te innen des noods een subsidie te verstrekken Aangenaam is het mij als feit te kunnen konstateeren dat mevr Kleine heden avond na haar herstel optrad Dat het aan ovatién niet ontbrak behoeft te nauwernood te worden gekonstateerd Vergis ik mij niet da gedenkt zij nog dit jaar den dag waarop zij voor veertig jaren voor het eerst de planken betrad Wel mag zij getuigen het ijzeren tijdperk der kunst te hebben medegemaakt Staten Generaal Tweebe Kamek Zittingen van 9 en 1 0 December In de zitting van Donderdag zijn de algemeene Dinsdag aanstaande zal mevrouw Kleine voor t eerst na hare herstelling optreden in de zaal Kunstmin terwijl op dienzelfden avond dr Laurillard uit Amsterdam in Nut en Vermaak een rede zal houden in een vergadering van het departement Go da der Maatschappy tot Nut van t Algemeen Even als ten vorigen jare is te Berg Ambacht eene aieuwjaars commissie benoemd ditmaal bestaande uit tie heeren J Vrrbarg A v d Straaten 3 Schouten D Boelhouwer P Schouten A Poluijt Jnc Verduijn en K Benschop Nataurlük zullen ook op Nieuwjaarsdag alle bedelaars van dders worden geweerd In de 3e leesvergadering iler verecuiging Winterlezingen te Berg Ambaiüht trad Donderdag jl de heer J Qnint van Stolwijk als spreker op In pene keurig bewerkte verhandeling schetste spreker het ontstaan en de geschiedenis der kermis en de middelen die aangewend dienen te worden om tot afschaffing er van te geraken Daarna werden bedragen geleverd doer de heeren J Zaancn vau Aramerstol Ds Reijcrkerk J Q Betting A Cocq G Hoogendijk van BergAmbacht en den spreker Een en ander werd met groote aandacht door het talrijk opgekomen publiek aangAoord Naar men ons mededeelt bestaat het voornemenom in het volgend jaar de epauletten bij het legerweder in te voeren U Dagbl Dezer dagen is ook te Woerden eene vergadering van tabaksfabrikanten gehouden ter bespreking beraadslagingen g honden over de afdecling wa er staat vau hoofdstulv V Tot de behaudi lmg der ai tikclen overgegaaa zijnde is htt gewijzigd voorstel der huishoudelijke eiauuissie tot het toestaan vau S2 IÏ Ü9 iot nii firei liaj vau dl lokalen der llio van de kamer aaageiioaiön niet i ti gni 1 S st lamea Ib de zitting van gislelea is lagekoinea een qptw p tot ontdgcaiiig tea biliocvi vaa dm spoorWcg tot verbinding van de llollandsclie enstaWsspoor wegen te Amsterdam De beraadslagingen zijn voortgezet over de afdeeliug Waferstaat van hoofdstuk V dir slaujsh grooting Het bouwen van eeu nieuw departe aeat van jastitie is aangenomen met 62 tegen 15 3t iii ien zoomede de uieaioriepost voorgesteld door de lih Tak en Stieltjes tot verbetering van den Ouden IJssel verwurpeu ia echter hun voorstel wat betreft de ïirbetering van de Berkel Ook is Verworpen met 48 tegeu 22 stemmen de memoriepost door dezelfde heeren voorgesteld tot aanleg van een kanaal van Ainsterdatn naar de Waal bij Doodewaard Op voorstel van den voorzitter is met 50 tegen 1 a sfiMUiaeu besloten heden zitting te honden ten 11 uiv 11 0111 Maandag op heltelfde uur te beginnen VeJêterCt meldt het volgende In het noorden kunuon de kooplieden en neringdoenden als zy iuspecae over magazijnen en winkels houden uiet zeggen wij hebben geen ding s gelaekl Op alle rivieren en stroomen zitten schepen met wiaterproviand vastgevroren Koffij suiker petroleum jenever vau niets van dat alles is er genoeg Dit is treurig omdat het alles duur maakt Als het niet spoedige verandert zal menigeen op aunstaaadeu Nieuwjaarsdag verplicht wezen nuchter te blijven De verandering is reeds daar en daarmede de verplichting opgeh en De kantonrechter te Meppel heeft den eiscli vart kerkvoogden der Herv Oetheente aldaar tegcn deh heer Montijn tot betiding vm ïijn aandeel in den hoofdelijken omslag afgewezeli op grond dat er geen rechtsband bestaat tusschen den eischer en den gedaagde Men meldt uit Kwadijk vaa 7 December t Was hier gisteren ochtend eeu vreeaid en vernissend schouwspel De hevige storm die den vjri ea avond en den gauschen daaropvolgeuden nacht woedde en pal op de voorzijde van de huizen stond had al de op de velden liggende sneeuw opgej i4gd en diei hier en daar on den ryweg voor BOUniuge wuLtin i ii letterlijk tot bergen doen opstuiven Sommige van die sneeuwbergen waren meer dau drie meter hoog en eeu paar ub idei wuniugeu waren er bijna geheel onder bedolven AJle passage tfa gestremd De school werd dif n dai in plaats van doof 60 door slechts 6 kinderen bezocht üta paiir jinrsonen van elders flie Zoailag middag met njfuig hunne familie waren komen bezoeken kouden onaiogelijk naar huis terug Heden uu de wind bedaird is ruimt men de sneeuw allerwege zoiveel injgi lijk uit den weg maar hier en daar w iar zg luj hjog iwi ligt kan men er slechts een doorgang in lu ikeu Men meldt uit Hecrenveen Naar wy vernemen is by den raad der gemeente Ooststf llingwerf eene missive van de Hooge Itegeeriug ingekomen waarin de Raad woplt uilgeujodigd scli loigeld U beffen op grond dat de Gcaieeiite deelt in het genot van art 36 der wet subsidie van het Itijk en de Provincie Toen vóór 3 jaar art 36 op Ojststelliugwerf werd toegepast heeft de toenmalige Minister het bednig van het Uatste schoolgeldkohier afgetrokken van de toegekende subsidie zoodat toen reeds de sehoulg Ideu in rekening zija gebracht De wet stelt de heffing van schoolgeld facultatief en u rgf us is bepaald dat bij eventueele toepassing van art 36 schoolgeldhcfliiig verplichtend zou ziju Het vreemdste is ihit terwyl de subsidie sinds 3 jaar is verleend uu eerst een gebod komt uin schoolgeld te heffen Aan het Bil Jcelt men mede dat er door de schipiierij to land Hverige pogingen in het Werk worden gesteld om de in nood verkeerende schepen te helpen De te VolleiJiove liggende ijsbreker is in gerei dheid gebracht ten einde de vastgevroren schepen it de kribben eiiz te verlossen Men hoopt in het belang van den hoogst treurigen toestand van vele schippersgezinnen dat deze pogingen met goed gevolg bekroond zullen mogen Worden daar de berichten van de vastgevroren schepen allertrcurigst zijn en spoedige en doelmatige hulp hoogst noodzakelijk geacht wordt Ongeveer 30 vaartuigen liggen nog wyd en zyd in het ijs geklemd Over een haarlok van Schiller is dezer dagen in Stuttgart een proces ontstaan Dr Heinrich NeuBteiner professor aan het stedelijk gymnasium staat n 1 terecht wegens onrechtmatige toeeigeuing van zoodanige haarlok Hij waagde zich wegen deze reliquie niet alleen aan een jget fUÊ Mó Ê maar zelfs het verlies viyi zijl bruid ze Bij op Rt spel Sedert een jaar was hij huisvriend bij den commercieraad von Hafermanu en vierde eenige maan den geleden zijne verlooving met diens jongste dochter De commercieraad is in een zeer virren graad verwant aan den diehtervorat en was eigenaar van de kostbare haarlok die in een gouden medaillon zorgvuldig werd bewaard Als ondste zoon had hij de lok van zijn vader geërfd en volgens een familieoyereenkorast zou de lok verder op den oudsten zoon van den tegenwoordigen bezitter overgaan Prof Neusteiuer tt ochtte zijn aanstaanden schoonvadef te vergeefs te bewegen van de gemaakte beschikking af te wijken en stelde zelfs voor dat zijn bruid in plaats van eenig ander uitzet de lok mee n huwelijk zou brengen en dat bovendien de oudste zoon voor den afstand van lijn erfrecht op de lok beh rlijk zou worden schadeloos gesteld Dit voorstel werd echter door vader en zoon verworpen en oioe professor ziende dat bij langs den gewonen weg de lok uiet kon meester worden besloot een deel diuirvan te stelen en bracht dit voornemen ten uitvoer De vader wilde ter wille zijner dochter na de ontdekking van den diefstal de zaak Uten rusten maar de zoon dacht er anders over en toen prof Neusteiuer de teruggave weigerde klaagde hij hem wegens diefstal aan werkelijk is deze daarvoor tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld De veroordeelde teekende ters tond hoogcr beroep aan zoodat een hooger gerechtshof zal móeten beslissen Ten processe werd het geatolene deel der lok op 25 ik waarde geschat INQEZONPElf Mynheer de Redacteur I I V Ir len der Sociëteit Ons Genoegen kunnen ons luoLinen op een bizondere onhandige Direktie l tds werd ruim een week geleden zie Goudeehe Ct i Dec geannonceerd dat als spreker voor de ledett oaz r Afdeeling van t Nut zal optreden DinMag den 14 Decemlier a s de zoo hooggevierde redegaar I aurillard uit Amsterdam Nïl zou men mogen veronderstellen dat in ons aan dergelijke avonden zoo arm Gouda zoo n avond onthouden en ontzien werd och neen de Direktie der Sociëteit ffOas Genoegen ignoreert zoo n événemMit handelt alsof er geen advertentie van t Nut ill de Gondêche Ct gestaan had en annonceert nu Vrijéaff 8 dagen later dat de 3e Abonnementsvoontelliiig van Stumff Veltman ook op dien avond zal plaats hebben f J ONVEIISTAND VERKIEZING VAN EKN UD DER KAMJIB fAN TCOOPHANDEL De Otu êche Cf van Dohderdig jl bracht ons de tyding dat eerstdaags weder moet worden overgegaan tot de verkiezing van een lid der Kamer van Koophandel door dat de heer J P van Catz voor de biaoemiug heeft bedankt Nu komt als van zelf de vmag op de lippen der ki z rs wie nu i welken eaiididaat zullen wij nu stellen We twten om deze vrnag te beantwoorden wel een weiidg in den blinde rond Erzynzoo vele geschikte personen in Gouda die waardige leden der Kamer zouden zijn maar wie uit die velen zal uu door ons worden gekozen P Schrijver dezes doet een voorstel aan de kiezers nl om alleen op hem te stemmen die een voorstander is van ojienhaarheid ook voor de Kamer van Koophandel Het wordt hoog tijd dat ook de vergaderingen van die Kamer in Jouda publiek worden opdat de kiezers voortaan met grond oude leden kunnen herkiezen of andere personen in hunne plaats stellen Ik heb vernomen of liever hooren fluisteren een verslag daarvan in deze courant werd gemist dat op de laatste vergadering der Goudsche Kiesvereeniging de openbaarheid der Kamer van Koophandel ter sprake is gebracht het zou goed zyn dat dé kiesvereeniging voornoemd en waarom ook niet de andere kiesvereeniging Gemeentebelang het is toch voorzeker een gemechtebelang zieh deze zaak aantrokken Zijn de discussies van het verhandelde van weinig gewMht welnu baat de openbaarheid niet schaden kan ze nooit Derhalve zie daar een doel dat men moet zien te bereiken Mochten de tegenwoordige leden dier kamer tegen oiienbaarheid zijn hetgeen schrijver dezes niet weet welnu dan langzamerhand meuwe daarin gebracht die er mor zijn Thans daarmede begonnen en in plaats van den heer Jf P van Catz ecuen cundidaat gesteld die in alle gevallen de publiciteit der kamer zal willen bevorderen STADGENOOTEN Mijn dankbaar gemoed dringt mij mot lof de goede zorg te vermelden die de directie der Sociëteit O Genoegen heeft voor hare leden door op Dinsdag a St eene tooneelvoorstelling te doen plaats hebben PiThet AtnsterdamJchefezelsctiap met Mevr Kleine terwijl juist op dieiizelElca dag dr Laurillard in Nul en f ermaak i zal optreden HH commissarissen van Ont Genoegen wisten dat genoemde redenaar Dinsdag op zou treden daar dat reeds 3 Dec jl openlijk in de courant is vermeld Niettegenstaande dat lieten zij de voorstelling toch doorgaan Deze loffelijke handSwijze dient gewaardeerd en geeft bh comaiissarissen van Ons Genoegen aanspraak op den ondubbelzinnigen dauk van alle leden van Ons Genoegen ja van alle stadgenooten daar de tooueelvoorstellingen ook voor uiet ledan toegankelijk zijn Zouden wij de WelEdele hh commissarissen nieteen stoffelijk bewijs van hulde en dankbaarheid mogen schenken A die lid van het Nut en abonné op de tooneelvocratelliitgen is Vergadering van den Oemeeoteraad Ziltiog o Vrijdag 10 UeceiolKr 1875 Tegenwoordig de hh fan Ber ea IJiciidouru voorz Utini Kiat Luijti ii Prince Kraueiibur Nixilhoveo ao Goor Muller Fortulju Droogleever va ÏJtraaten I oat Üroat Samaooj Stra er Goedewaagen en ï uel De voorzutcr deelt mede dat de heer Virulij heeft kenaia gegeven verhinderd te zijn de vtrgadirmg bij te wonen De notulen der vorige vergadering Horden gelezen en gearrefteerd Ingeligmin zyn eene luiaaue van hh tiedepnteerde staten der provincie ZuidHullaod houücude goedkeoriDg fan de verhuring der keldera ouder het raadhan aau 3 J Verdjiea Notificatie eene miiiaive hu dtzilfde gutdkeurt nde du verlenging vau dieiiwtrken aan Furrtr Notif eeue miisive van dezelfde mededeeleude de h nmlilijke gOLdkenriQg tot helling vau dourvaartrechteu aan ht l Heea ijkache verlaat Nolif eeue isiaaive van curatoren der Utyaache achool daarbij teubledende cin dnbhiUal lu bun colligic in ilaa s van Ds W v n Eld n waarop grploatst zijn de hb Dr A Luijteu m Dr K A G van Jteraon ter viaie en benoeming in eene volgende vergadering eene iniaaiie van de offlmisaie van Toezicht over het middelbaar oiidern gs aanbiideiide een duhhellal ter voorziening is bnn colle ie waarop ge ilaatet sya d hh Dr H lJ 8el de tjch per eu i A Utjeat vaa Limburg ter viaie cu bcDOemvig in 4eue volgende vergadering De voorzitter d iU mede dat de heer H J Nederborst Ihlcr de verboBWiug vao hat Weeahuii heeft aaogeno neo voor f i Vii Kotif Aan de orde is het verzoek van P de Jong eo audere broodhakkera tot intrekking van het besluit houdende verbod OIO met broodvreguns op da met klinkers bastratc voetpaden ta ryden het rapport vau B ca W la tet afwyaing de beer vaa blraatrn vevklaart zich oor hat verzoek omdat het geen last veroorzaakt de betr Luiten in tegenovergtstildea zin daarna in atemmiug gebracht wordt het verzoek afgewezen met 14 tcgSD 1 tteiti die ao di ii heir van Siraaten Het veraiek van P vaii Dgk lot inlrekkinu van het hcalait waarhg het contract van aanbüsttding der diepwerken ia verlengd het rapport van H en W strvkt tot afwgziog dit wordt algeracen goedgekeurd Het verzoek van N Prinsenberg tot het ruilen van grond het rapport van V en W is tot inwilliging van het venoek en wordt algemeen goedgekeurd liet verzoek van M S Cats tot verlenging der bnur van eeneljirgplaata aan de ischinarkt wordt op adviea van U en V algemeen goedgekeurd Ki n verzoek van den heer J N Scheltema om te worden gtin icbtigd tot het lu druk aitgeren van ecu m het gmaeento archief aoDwextg mannacript du ia bet derde doel van de Lange van 1 ijiigaarden beiebrijviiig van der ïoiide de heer Iscbelteina biedt aan dit vour ii ru rikL ning te doen uitgeven B en W zyn tot tnwtlli titig van het verzoek de heer Luytea ondersteui t znika daarna wordt hi t algemeen goedgekeurd De heer Mcsseraaki i komt ter vcrgad nng llarbcDociud worden als regent van de belde gaathuizen de heer V Post Drost als regeults dier gesticbteu mevr Roest van Limburg als regent van het Weea en Aclemoesenierabnis de heer M H Muitman als regentes van dat geatlcht mevr de Wed A Kabel ilieztnaar tot regent van bet Bestedelinghnis de heer H Jager eo tot regeutea diarvaii mevr KromhoutJonker tot lid van het Burg Armbestuur de heer T Itrayer tot lid der Curoinissie van Toi Klit over het museum van oodbcden de ht ci U J van Benoemd wordt tot hoofdonderwijacres aan de openbare jonge juffronwcnachool raej S M Gretser te Ruttcrdam en tot hulponderwyzores aan de openbare burgerschool voor meisjes mej £ C L van Echten te Gouda Niets meer aan de orde zynde wordt na machtiging om aan de genomen besluiten uitvuoriug te geven zonder reauinptic de zitting gesloten C Ö E RESPONDENTIE StukkeD waarvBu de iitzeuders od ban naam oift mededeeteD vorden niet geptaalil Dit tot oancbt T n X TJ Z Dh RfcUACTlK Burgerlijke Stand GEfioufN 8 I t C Mnnniis Johaones oudcra B Puiisehe en J K Üik 10 Krédónc Erueste Anuo Ucuri ouders N H A CamiicHA C M C de Rara 11 Heodrik oudm C U Dtiraco eu A Ileetiiian Ov Br FD N 9 J O ran Hordijk wed J Zorjt 65j i10 H vao Honk 58j C C Itubouff 1 j 7 m w WoltDian 1 01 C 11 L Bruikiiinn Ij U m G Zevcra 21 j 11 A deo Hertog 5Uj Gehuwd ö Dec J vac Hcrcstt yn en M A J Uiemont ADVERTSNTIEN Voor de bewijzen van deelneming ondervonden by het overladen van Mevroaw de Wed B M TAN GOOR Lütros te Haarlem betuigt hare Familie hunnen oprechten dank Op verïoek van het Hoofdbestuar Aer Maaleehappij tot Nut van den Javaan zal de ondergeteekende dezer dagen bg de leden van genoemde maatachappg in Gouda en de omliggende gemeenten de CONTRIBUTIE over het jaar 1875 doen ophalen Mr W J FOBTUUN DROOGLEEVER Jr Gouda 10 Dec em ber 1875 STAB S aOZISK SCHOOL De Commi=sie van Toezicht over de StadsMuziekgchooi te Gouda brengt ter algemeens kennis datzg op MAANDAG den 27 DECEMBER 1875 de8 namiddags van een tot drie ure in het gebouw cArti Lisgi inschrgving zal honden voor de Kinderen welke aan het onderwijs in de Vocale en Instrumentale Muziek op genoemde school wenschen deel te nemen Vereischten voor de toelating zfln a De leeftgd van negen jaren b Vatbaarheid voor het onderwas dat zQ wenschen te ontvangen waarvan tengenoege van den onderwgzer moetblgken Het aanschaffen van Instrumenten ia tooi rekening Tan den leerling Onders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrgving geene Kinderen op de Sta IsMuziekschool meer zullen worden to elaten vóór de volgende inschrgving welke in de maand December 1876 zal worden gehouden A ament de Commiseie van Toezigt over de StadtMuziekechool Gouda F HARTING 4 December 1875 Secretaris Mevrouw SCHONEVELD Terlangt met Februari eene genegen huiswerk te yerrichten en eene Tweede Meid kunnende naaien stoppen en met de wasch omgaan P G Mevrouw ROMEMX VERLANGT MET 1 FEBRUARI EENE TWEEDE MEID sm oo PRIJSOPGAAF wordt gevraagd van HAVER TARWE en ROGGE STROO tot eene hoeveelheid van minstens honderd duizend halveNederlandsche ponden te leveren vrij san de Turfeingel te Gouda hg K C JONKER Gouda 10 December 1b75 FABRIEK i mmm ijssil DE JONGH C CIV ING O TJID E W T EK Vervaardigen en leveren HAND en STOOMBAGGERMOLENS HANDen STOOMHEI LIEREN eu verder alle WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN bij de uitvoering van publieke werken benoodigd