Goudsche Courant, woensdag 15 december 1875

Woensdag 15 December N 1763 1875 WAA RSCHUW li G De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zgnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zjjn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van FlaatSVervaDgerg bg de Nationale JlUitie onophoudelgk vervolgd met aanbiedingen van li er prgs dau bij anderen zoodat hem dat eindeloos geplaag moede hg besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooraf de heilige en plechtige verzekering van bedoelde TSUSSSN te hebben aangehoord in deze woorden Indien de origineele gezegelde aotes ter teekeningwerden aangeboden en hij w schte niet te contracteeren flan behoefde hg die actes niet te teekeneu en de zaak werd als nietig beschouwd zonder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hg als eerlijk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelijk werd hij door eenige hekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bjj de voor solied bekende Maatschappij EENDBAQT te gaan welke dan ook zeer uaar genoegen een Plaat ivervauger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hvj wanende geheel van MOLLMANN af tezgn ingevolge de afspraak wordt hij door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten 300 zegge driehonderd Gulden wat natuurlijk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tgde persoonlgk die onbillgke handelwg e breeder mede te deeleu terwjjl de rechterlgke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN A8SBLD0NK GOUDSCHE COURANT Meiiïïs en Advertentieblad voor Gouda en OmstrekiL Süt ideii Ons Genoegen Zaal KUNSTMIN te Gonda toüi ki lvoorstklli g te geven door de Vereeniging Liefde voor de Kunst uit s HAGE op Zondag 13 December 1876 EEN PAAR TON IiIij jkI mrt Znng iii 3 Tljilvakkt tl met niciine Coupletten linnwMiiultcii cii Koitmi Naiir het Hi op iitspli ïoor het Hollnndsch l ooneel bexorkl cl ior J UKhKEK I7 Aaavaiig dea avonds ten ZEVEN ure om ten ELF ure te eindigen PEIJZEN ÜEll l LAATSEN Parterre niet Leden OJS Idem Leden O 50 Balkon niet Leden f 0 60 Idem Leden 0 40 Gaanderij ƒ 0 30 Plaatsen zijn te bespreken op den dag der uitvoering van s morgens 10 tot s namiddags 3 lire a 10 cents per plaats goödschëIiesvereenicinI ll HiUl l I UilU ll LilllilUt op MAANDAG 13 DECEMBER s avonds VU nren bfl den heer W LAMPB Koffiehuis Harmonie OPRUIMING van de nog voorhanden zijnde WINTER MANTELS tot zeer lage prgzen van f ZES GULDEN Eahlmann Co GOUDA IrTïwif 111 4K Lange Tiendeweg Beste CJITROEN PUNSCH volgens oud recept A bereid 1 30 per Üacon SIROOP U PUNSCH 1 20 1 30 1 40p fl Vieux COGNAC FINE CHAMPAGNE qua lité Supérieure f 2 per flacon ïlazeii Falsa nten Patrijzen divers gevogelte Kalfsvlecsch en Glanzen Leverpastejjen alles getrufeerd Surinaarasche ARROWROOT EmserBorst cn Gompastilles Druiven Stroop tegen HOEST KEELPIJN en HEESCHHEID a üO Cts de flacon IN DE HAAGSCHE WINKEL Zg die zich met 1 JANUARI e k willen vereenigen met eenige personen tot het VAN NIEUW UITKOMENDE DOLLAPSGHËWËRON wonlen verzocht daarvan kennis te geven onder letter X aan het bureau dezer Courant Openbare Verkoopingf VAN Een riant gelegen dnbbel WOONHUIS C n 17 met 3 Beneden Vertrekken Keuken en Zolder i en stukje TUINGROND of BOUWLAND i halfweg tfaastreclu en Gouda onder de Gemeente JJatistreeht Te aanvaarden 1 Mei a s en een stuk HOOILAND op Laag Bilwijk te JJaastrtfht groot 1 hectare 29 aren 40 centiaren Te aanvaarden datlelgk Op VRIJDAG den 14 JANUARI 1876 des Toorraiddags ten elf ure ten huize van L BLANKEN te Haastrecht Ten kantore van G B van GOOR ZONEN wordt met primo Januari of eerder verlangd Een Jongmensch die een vlugge nette hand schrgften goed rekent Zij die reflecteeren worden verzocht zich niet persoonlgk maar met eigenhandige briefjet aan te melden J SWITZERAz Tabaksfabrikant GEilRIGE en M RIJLAXD in DIVERSE SOORTEN V O O K lï J tT 3D E JST VEBSCHE Kattentongen bU W N RMIJHAAKEUS Havkn B 17 heele ik zeker en grondig met of zonder weten van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelijk word Prgs 9 Gulden F GRONE te Ahan Weétphaten No 856 der beroemd0 Wekclijksciie Zamensnrakcu Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandi lHar Lange Tiendeweg te Gouda Openbare Verkooping op DINGSDAG 14 DECEMBER 18 5 des voormiddags ten negen ure aan het Huis w k K n 237 aan de Peperstraat te Gouéa van MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED KACHELS eene partjj BORSTELWERK enz alsmede een UINIATM SILJABT lang 1 8 meter breed 1 meter met 4 KEUEN en een stel IVOREN BALLEN Daags te voren te xieu Aan den Heer 8ylvlys Boas Berlijn Fried richstrasse 22 L Leutmannsdor Kreis Schweidnitz 14 Not 1875 WelEd Heer Hiernevens zend ik U bericht over den zieke waaruit n zal zien dat het met den patient voortdurend teter gaat waarover de patient onbeschr flgk big is van zgn batelgk Ijjdeu b vryd te zgn waarover hg zich verplicht gevoelt U Hooggeëerde Heer zeer te bedanken Ik verzoek U mg een nieuwe zending te doen toekomen en blgve met achting ÜEd dw Dienaar ANTON ZöP8 Dr Chantomeianus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menscfadom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelts niet goed en volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarigk ja het min te wat men aan deoogen gevoelt is zeer pgnlgk en ongerieflgk want iet gezicht is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintnig der menschen Wat is na de gewone toevlugt wanneer oogeu beginnen te verzwakken i Dadelgk besluit meu een bril aan te achaffen doch ht t is ontwjjfelbaAr zeker dat de oogen door het brillengebraik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kannen herstellen of verbc teren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenomeerde Oogenwater van Dr CHANT0MELANU8 Alle lijders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werken4 middel met vertronwen aanbevoloi en zullen zg zich bg een oplettend gesruik volgens voorschrift voor vele gebreken voomamelgk varzwakking vr waren Het isr verkrijgbaar met gebroiksaanwgzing a 60 Ct per flacon bfl T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Zoon Westewagestr RoUerdam H T D GRIENDT Leuvenhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A ScHOUTENS ScHLÜTÏE Oostmolenstraat J J ÖROENHUIZEN Co Utreeht En meer bekende Depots in ons rjjk Owia Urak tH A tniiUMu BUITENLAND BuUenlaudsch Overzicht ZooaU wij reeds ia om vorig uurnmer mededeelden waren Donderdag sUchIa twee senatoren uit de sttiabos der nat verg te voorschiju gekomen De linkerzijde die de meeste stemmen op haar IjJBt ttitgebracht ki meende toen dat alle middele a om tol uin Vüldoeud resultaat te geraken haar veroorloofd wareu Zij wilde eu moejit wgepraleu Daartoe verbond ïij lich met de uiterste rechterzijde de zoogeuoemde Ckecauiei eri Aan de ze witte ouverzueulijken werden 17 plaatsen aangebodeu indien zij hun stem op de lijst der linkerzijde wildfu uitbreugeu Deze afspraak scbyut da rgegaau te ziju Althans zijn Vrijdag 19 éjnatoreu geproclameerd 17 der linker eu 2 der recht uijde Voor de regeeriug was deze uitslag en but I pil liulfet eu vijf andere ministers bleven beide keercn in de minderheid Ook de BrogUe heeft het met al zijn intrigues niet verder kuuuen brengen dan tot 320 stemmen terwijl 34 5 de meerderiieid uitmaakten Men zegt dat Buffet nu zijne éaudidatuur heeft ingetrokkeu lu de zitting van ï tirdag is een lid gekozen die op de lijst der rechterzijde voorkwam tegen 11 vsn de lijst der linkerzijde Ouder deze laatsseu behooreu 7 lellen der uitente rccliteraijde die ter belooniug van huu wmcuwi rkiu met de rcpubliekeineu een zetel voor hu i Irven in den Senaat ontvangen hebbi u Voortdurend was het gemiddelde cijfer der stemmen op de lijst di r liidcerzijde kuoger dun dal der stemmen op de lijst der reohterzijde De overwiuniag dir tiukeizijtle moge wat het getal der verkotenen miugaat niet van overgroot gewicht zijn v heeft daareutcgeu een moreel effect dat lang mag worden ciBclkit De groote overwonnene is het rechtrrcentruiu Inet ziju geest voor iutrige zyu do heeren Buffet de BrogUe en cousortiji Al konten zij van dtze ncd rla ig ojj de iudruk van de kastijdiug wtlkei le umiconstitutioou le partij thans hieft outvangclf zal eeu blijvende zijn Butftt hetft dan ook reeds b ii zijn vrienden b riclit dat hij oor de eandidateur oor den Sl iat b dunkt De voorziittr dtr licvau lc gers De heer de la llocheth heeft een brief openbaar gemcikt waarin hij ten scherpe uitval richt tegen het rechtercentrum De genot mde le itimistischc afgevaardigde verklaart de voorktur te geven aan de repubUekeinen die met open vizier strijden boven de leden van het r chter enlrnni verborgen vijanden die het hunUA der legitiniisUsclie monarchie beletten Ju de lieriehten uit Brussel wi rd melding gemaakt van ecu bel ingrijke diseussie die in de Belgische kamer van afgev uirdigden is gevoerd over de toepaêsing of de afsohalfiug van de doodstraf Zonder het debat te willen vernieuwen dat bij een vorige gelegenheid over die quaestie was gevoerd herinnerde tij tditer dat de kuincr toen met iS tegen 43 stemmen de dooSstraf had gehandhaafd Van de toepassing is comrcr niets gekomen zelfs niet in zeer ernstige gevallen De niini ster moet met de rq ultat n daaZan bekend wezen Ziju deze gunstig voor de af oliu fiug der doodstraf wiiarom stelt de minister dan geen wetsontwerp daartoe voor Zijn g ongunstig waarom dau de doodstraf niet toegepast Eene door den heer Dclccourt procureurgeneraal hij het hof van appel geleverde statistiek toont aan dat de misdaden tegen het leven sterk vermeerderen Zijn deze opgaven juist Welke zijn de deukbeeUlen van den minister te doen aau rien De minister van justitie de heer Ijiutshcere verklaarde een bepoald tegenstander van de doodstraf te zijn en men heeft hem daarom een beschermer van misdadigers ginoerad liet is waar dat hij nooit geweigerd heeft een besluit tot het vcrleenen tan gratie aan den koning ter teekening voor te leggen en blyft volharden in zijne opinie dat inge val van een onvermijdelijke sociale noodzakelijkheid en deze heeft zich nog niet voorgedaan Opmerking verdiineu de denkbcilden die de minister ontwikkelde omtrent den invloed van de dood straf op de misdaden Hij gelooft dat de gedachte aan straf geheel vreemd is aan de misdaad Er zijn twee categorieën van misdadigers Zij die een oogcnblikkelijke ingeving der hartstochten volgen en zij die hun misdaad koelbloedig overleggen In het eerste geval denkt de misdadiger volstrekt niet aan de straf zij is hem onverschillig in het tweede als hij alles vooruit overweeg zorgt hij ziju plan zoodanig te smeden dat hij voor zich de stellige overtuiging heeft dat hij niet zal worden outiltkt En wat leert nu de statistiek In Prankrijk waar het aantal doodstraffen aanzienlijk is en de bevolking met I j miUioen is verminderd is het aantal misdaden niet afgenomen terwijl in Nederland waar de doodstraf ia afgeschaft het aantal misdaden niet schijnt toe te nemen En wat België zelf aimgaat in 1863 is de doodstraf voor het laat t toegepast neemt de 8 voorafgaande jaren 18 i7 tot 1863 daarin bedroeg het aantal oudermuordfen en moordeu inet voorbedachte raden 49 i arvari 8 raet de doodstraf rijn gestraft en in de volgende jaren 1864 tot 187Ü waarin de dacdstraf niet werd toegepast bedroeg het aantal van die moorden eveneens 4 In 1867 tot 1863 werden wegens vergiftiging doodslag kindermoord enz veroordeeld 86 personen en in de jaren 1864 tot 1870 slecht 65 Daarenboven moet bij deze cijfers nog rekening worden gehouden met de aauiienlijkc vermeerdering der bevolking loodat de misdaden in de laatste vijf jaren bep uhi rijn venninderd althaus stationair blijven De publieke opinie verlangt dau ook de uitvoering van de dooïtótr f met N idat de heer Thoaisse nog uitvoerig de doodstraf hml Ixatredeu en de ieeren Woeste eu Dumorticr haar hadden verdedid eindigde dit incident zondor dat eenige oonclusiewerd voorgesteW In den Ooirtcnrijkscheu Kijlcsrujui ziet men weldra grwjte discussies tegemoet n uir u mleiding van bef nieuwe strafwetboek tn meer bopirald over de doodstraf dt commissie tot onderzoek van het ontwerp I heaft rich met zes ttgen vier stemmen voor de afI schutliug van de doodstraf verklaard uitgezou lerd in de militaire zaken De Miuistcr van Justitie Gl iser heeft het beh iud van de doodstraf verdedigd Zaterdajj is in den Rijksraad de beraadslaging geop ïnd over de begrooting van Eeredienst waarbij d minister Stremayr menigen aanval te verduren had tengevolge van zijn kerkelijke politiek De verdediging van den minister was zwak hij wees voornamelijk op de moeilijkheden die a in het beheer van zijn departement verbonden zgn Terwijl men in Frankrijk al zijn best sehijat te doen om onrustbarende geruchten omtrent de Oostersche quaestie in de wereld te zenden en daaruit gaarne een caim btUi zou willen maken komen steeds vredelievende berichten uit die pl iat en waar het eigenlijke zwnurtepnnt van Europa ge icht moet worden Een telegram uit Berlijn verzekert dat het programma der mogendheden betreffende lf hervormingen in Turkije t Jt grondsla heeft poliueke gelijkheid voor geloofslKlijdeuissea en belangrijke verbeteringen ih de provinciale aiiministrati Tevens woidt gemeld dat het plan hetwelk van de zijde van Turkije zelve wortlt ontworpen op g ilijke grondslagen berust In dat geval zou dus dthans het pl iu zelve geen punt van belangrijk verschil uitmaken De Duitsohe regeering moet daareniwven stellig voornemens zijn al haar invloed aan te wenden tot een vredelievende oplossing der moeilijkheden in het Oosten BINNENLAND GOUDA 14 December 1876 Tot leeraar a in de hoogere burgerschool te ll irlingeu i benoemd de heer P van Duinen alhier P Dinsdag 11 Januari a s zal naar wij met zekerheid kunnen modedeelen de heer J J L ten Kale in een vergadering van het departement Gouda vau de Maatschappij tot Nut van het Alj mecu als spreker optreden Wij hopen dat de commissarissenvan 0 Genoegen iu t bizonder de commissie voor de tooneelvoorst e lingen hierop acht zal slaan bij de vaststelling Tan de dagyivaarop de Amsterdamsche Vereenigde Tooneelisten weder in het abonnement zullen optreden De regeering heeft ter bekrachtiging aan de StatenGeneraal voorgedragen het onlangs door de Staten van ZuidhoUand ia verband met de versudnjde scheepametiug vastgestelde nieuwe tarief voor de heffing vaa sluisen doorvaartgelden aan de Mallegatslni alhier ten behoeve der prorineie Zuid Holland Belangrijke mcdedeelingen over de whole in 4 Minahassa in Me lado op Celebes werden Zondagavond in le St Janskerk gegeven door den cniHe lingleeraar Wiersma Sedert ruim 49 jaren was in dien uithoek der wereld door het Bottenhmnche zendeliaggenootaehap gearbeid en met zeer vcefc vrucht De heer Wiersma had daar nu reeds geda rende 13 jaren gewoond en is van plas in h t a astaande voorjaar weer naar zijne leeriiagen en vrienden terug te keeren VoornameUjk tracht hü doos de oprichting van scholen de bevolking te besefanea eu voor bet Christendom te vinnen en bhjkan de vele voorbeelden door hem aangehaald wentot zijne pogingen met een zeer goeden uitslag bdcroott Ook oudervrijzend personeel heeft hij genoeg man het eenige waaraan groot gebrek bestaat is geU De fiuancieelc krachten van t llott teideling ise nootschap z yn niet zoo groot meer als vroeger het kan dus voor de scholen in de Minakassa jHCts veel afzonderen De onderwijzen ontvaageu vijf gulden s tnaands zij h udeu daarvoor in des ngi l scho jl van 8 12 cu gaan Zondags hi det gfkdiidienstoefeningen voornamelijk iMnaandc ia nrtcllen voor Buiten de chooltrren loeten v hnnue rijstveMen bearbeideii en stadcecm leden raaai l t jea kjineu alle andftwijiers gadnraude n dag in de wojuplauts vaijpdea keer Wiersma te samen om bewijzen van hunne vorderingenie geven ieen wonder is het dat hij deie sehraie bent digiug de rijstvelden den iiieesten tijd m beslag nemen en dat ook in de school de gedaoktaoi van den meester wel eens daar heen dw en £ é het onderwijs èn de studie hjden daaronsler Thans wordt ook door het goavemenisattra dedi in de behoefte voorrieu doch dringend noodig Ufib particuliere hulp De heer AViersma een alleraangimawule verteUoy die zijne hoordeni tot luisteren woet te dwiagea ea ook daardoor ongetwijfeld iu de Miuahassa de ge schikte man is deelde mede dat sedert eenigen tij4 door eenige Haagsehe dames eoie kwartguldöii vereeniging ia opgericht die in de behoefte au geU voor deie goede taak traeht te vuorztea en hij hooft dat ook hier eenige dames zouden willea raedevterkav tot oprichting van eene afdeeling dezer vereeuigiag Müoht dit gebeuren dan twijfelen we met of vele die het voorrecht hsfldeii Zondagavond den heer W tehou reu en op hun aandrang vele andereu souden tab dcu vereeniging toetreden Voor de vergrootiug van de Kazerne je Sdweahoven waarvan de aanbesteding heden aats y wareu ingekomen 7 billettcn als P Verbrugge Wijrtdinxveen as9 0 H J Nedwhorst Goud 28869 V d Kamp Leiden a828ï v d Hoest Oudewutcr 28516 W C Beukl ö dtw 27777 v d Leede Bcrgarobaeht a760 r i Toornvliet Gouda 26S8S De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Guri chein heeft besloten zich tot de Tweede Kamer te wenden met een adres tegen de invoering etuer belasting op de Tabak Stataa Generaal Twsbue K Msa iuiA2 a van 11 en 13 December In de zitting van Zaterdag zijn de beraadaUginge over hoofd Pt V der staatsbcgrooting voortgaat Die over de afdeeling waterstaat ijn afgeloopeu De spoorwegbogrooting is aangenomen met alg mecne stemmen Overhooger enmiddtHair onderwij ii i geen algemeene bcraadslasingen gevmrd idkcB ziju enkele punten behiiidild bij de Letdaohe hoogeschcol eu het landbouwonderwijs