Goudsche Courant, woensdag 15 december 1875

MmM s mmmm lening daarvan niet is geoorloofd met het oog op den achteruitgang Tan monel en intellectueel der Natie Nu de regeering tot zevenmalen toe gezwegen heeft op de vraag wat ly deukt te doen ten opzichte van de oouscientie en peadagogisohe grieven heeft spr met nti revolutionaire vrienden overwogen wat te doen Hun conclusie ia dat zy nog in den loop dezer zitting het iniliatief hojieii te nemen tot schoolwetr wijziging Daarop hebben de hh Moens Saayraans Harinxma van Eek Hoffmans en de hh de Toug van Nispenen Heijdenryk het woord gevoerd waarop de minister heeft beloofd uei behoud der begiiisehu van de icel van 67 noulwerp in te dienen na afdoening van hethooger onderwijs Volgens Biededeeliug in den Nederl Spectator heeft zich te sHage eeue Conittiissie gevormd tot hit opriehten van een standbeeld voor Spinoza Ook in het buitenland heeft men zich bij deze Commissie aangesloten O a werkt Auerbach er toe mede Ofeterenavond had eene algemeene vergadering plaats van dp Gottdéche Kiitsverefnitjiing waarvan wij dank zq de beleefde uitnoodiging van het bestuur aan oiaen verslaggever om daar tegenwoordig te zyn in taat z jii gesteld het volgende mede te dcelen Nadat de voorzitter de heer J J Grootendorst de vergadering geopend en de secretaris de notulen gelezen had werden de leden verzocht personen te noemen die men candidaat wilde stellen voor lid van de Kamer v in Koophandel daar ioor t bedanken van den heer J P van Catz een nieuwe verkiezing noodzakelijk was geworden I e heer H J Wennekes zeide te hebben gemeend vóór de caudidatuur van dru heer F C van Zeijlen door hem op de voijge vergadering voorgesteld thans weder te handhaven zich te moeten vergewissen of die heer een voorst nnder was van de openbaarheid van de zittingen dt i K uner vau Koophandel waarbij gebleken was dat d heir van Zeijlen niet in aanmerking wenschtc t kuitieu bij deze verkiezing waarom preker zijne candidatuur natuurlijkerwyze niet handhaafde Nadat door den voorzitter de heer J IJssclateyn de candidaat der vereeuiging bij de vorige verkiezing candidaat was gesteld werd door don heer F N Maas Jr de heer A A G van Itcrson als andidaat genoemd terwyl daarop de hh D G van Vreumingen F H Heijbroek en J M van Minden reapectievelgk de hh A van Veen J A van de Garde en H P N Koemans als candidaat opgaven De heer J Zandijk betwijfelt het of de heer van Iterson in aanmeiking zal willen komen daar hij wedff meermalen bedankt heeft voor andeje betrekkingen dooh de voorzitter is van oordeel dat die uiting van den heer Zandijk buiten de orde is en nu eerst de candidaten moeten worden verdedigd door de voorstellers De voorzitter spreekt dan ook daarop een Woord tfn gunste van zijn candidaat den heer IJsselsteijn van wien spr zeker weet dat hy voor de openbaarheid is TAn de zittingen van de Kamer van Koophandel Voorts drijft hij huitenlandsohen handel en is ten nauwste betrokken bij de zaken die door de Kamer van Koophandel worden behandeld De heer F N Maas Jr ♦ indt den heer van Iterson den aangewezen persoon voor de Kamer van Koophandel wiens candidatuur leker door veien gesteund zou worden Dat spr bij ecM vorige gelegenheid deze candidatuur niet stelde waaj o a hierom dat spr op grond van vrjegere erWring eene kleine opkomst bij de stembus vreesde Kiwaita men getrouw op dan zou de heer van Iterson r i een belangrijke meerderheid op zich vereenigen Aan het hoofd eener zoo belangrijke iuduatrieele onderneming staande mag hij voorts met recht een specialiteit wordt genoemd Was hij bovendien jaren lang lid van het Hoofdbestuur der M uitschappij van Nijverheid ook Z M de Koning had voor eenigen tijd getoond zijne groote verdiensten te erkennen door hem een eervolle onderscheiding te verleenen Voorzeker de hoer van Iterson mocht wel t minst ontbreken zeide spr in de Kamer en in de eerste plaata diende nu aan hem gedacht Wist spr vroeger niet met zekerheid of de heer van Iterson een voorstander was van openbaarheid ook voor de Kamer van Koophandel thans wel want op eene hem door spr gedane vraag had hij geantwoord op eene wyze die geen twijfel op die punt toeliet Wat de vraag betreft of hij zich een benoeming zal laten welgevallen dit wist spr niet met ipkerheid te beantwoorden maar naar inzien van r moest dit ook niet vooraf gevraagd eerst na eene benoeming was de tijd daar om over al of niet aanneming te gewagen De heer van Iterson aldus eindigrle spr behoort in alle gevallen niet onder die menscheu die t zoo gaarne wezen willen maar dezulken moeten wij ook juist niet hebben veeleer verdient een candidatuur als door spr gesteld aller ondcrsteunitig Nadat de voorzitter naar aanleiding van de uitdrukking des vorigen spr die van een slechte op op had gewezen dat de opkomit der kiezers by de Imitste verkiezing voor de Kamer van Koophandel minder slecht was geweest dan vroeger zoo dat men op het stadhuis zelf verbaasd had gestaan nu er 53 personen hadden gestemd terwijl verscheidene leden met 12 stemmen ala zoodanig wareA gekozen en spr had gehoopt dat de vooruitgang die te bespeuren was een eerste stap mocht zgu op den goeden weg die door vele anderen gevolgd werd waartoe ook wellicht andere Kiesvereenigingen zouden medewerken werd de wenschelijkheid der candidatuur van den heer A van Veen door den heer D G van Vreumingen in het licht gesteld Spr zag er t nut niet van in dat alleen groote industrieelen in de Kamer zitting hadden ook de kleinhandel moest z i worden vertcgniwooriligd Ongetwijfeld zou de heer van Veen waardig een plaats kunnen beklceden in de Kamer ea zeker verdiende hy daarvoor iu aanmerking te komen De heer Heijbroek drong nader op de candidatuur van den heer J A van der Garde aan die als handeldrijvcndc in een vak ook buitenlands dat nog niet in c e Kamer was vertegenwoordigd met grond kou worden aanbevolen Spr meende dat hij niet tegen de openbaarheid der zittingen zou zijn Daarop wordt de candidatuur van den heer Koemans door den heer van Minden verdedigd die naar de raeemng van spr zeer geschikt zou zijn en ook lierhaaldelijk voor raadslid candidaat was gesteld Spr wist echt r niet op een daartoe gedane vraag van den voorzitter of de door hem gestelde candidaat voorstander was van de openbaarheid der zittingen Nu de verschillende oandidaten dus zijn verdedigd vraiigt de heer H J Wfnnekes het woord die zegt dat we ten opzichte der leden van de Kamer van Koophandel tamelijk in het duister rondtast n zoodat we ten opzichte van de tegenwoordige leden weinig gegevens hebben om hen te bcoordeelen Om iu de toekomst beter te zullen kunnen oordeelcn is openbaarlieid dringend noodig Daar nu uit de reeks gestelde candidaten de heer Iterson bepaaldelijk vóór openbaarheid is en tevens verondersteld mag worden te hebben een helderen blik iu zaken en tevens praotisohe kennis kan spr zich het best met de candidatuur van den heer van Iterson verecnigen Nadat de heer T J Kruisheer de reden van de door vorige sprekers aangevoerde sleclite opkomst bij de atembua niet aUeen 0 al de heer Grootendorst iu t dikke bloed der Nederlanders meende te moeten zoeken maar ook hierin dat niet alle kiezers weten dat zij t zijn terwijl hij geloofde dat sommige kiezers wel eeiB geen stembriefje ontvingen en de voorzitter had geantwoord dat dit wellicht bij abuis eens als uitzondering had plaats gehad maar in den regel niet en de kiezers zelve hiervoor konden zorgen werd nadat de heer A Brinkman nog de mededeeling had ten beate gegeven dat er ruim 700 kiezers voor den Oemeenter aad en 400 voor de Kamer van Koophandel waren tot een stemming overgegaan Daarbij verkreeg de heer A A G van Iteraon 16 de heer van Veen 4 de heer J IJsselsteijn t de heer van der Garde 1 en de heer Koemans 1 stem Met groote meerderheid is alzoo de heer van Iterson tot candidaat der vereeniging geproclameerd De vooiT itter drong er daarop sterk op aan dat ieder lid der vereenigiTig t zijne zou doen om deze candidatuur te doen slagen die ongetwijfeld een zeer goede mocht hceten waarom spr hoopt dat iuinst Vrijdag een nog grooter opkomst zal plaats hebbeu dan de vorige maal Daarop werd den heer M van Dantzig het woord gegeven over eene zaak die ook in de vorige vergadering was aangeroerd maar toen tot deze was uitgestelil Spr begon met te herirmeren aan twee ongelukken in deze gemeente gebeurd en wel aan het verdrinken van twee kinderen van rainveimogenden in één jaar tijils door dat zij zich hadden willen verfrissohen met te water te gaan waarbij zij jammerlijk omkwamen Onlangs was in eene raadsvergadering alhier over de zwemschool gesproken waarbij ellenlange discussièu hadden plaats gehad die echter tot niets hadden geleid Onwillekeurig kwam pr een HoUandsch spreekwoord in herinnering dat aldus begon Zij dronken een glas en aldus eindigde zij lieten de zaak zooals zij was De Jiscussien hadden over deze vraag gcloopen is fl oldoende surveillance op de zwemschool Volgens pr was er een andere vraag van niet minder gewielit of het nl niet de plicht was van een gemeente van 160Ü0 zielen waar zeker 5000 minvermogenden onder waren om die minvermogendsn eene gelegenheid te geven om zich te reinigen en te verfriétehen zoodat zy niet alleen geen gevaar liep te verdrinken maar evenmin blootstonden aan de vervolging vanjiolitieagenten die eerst hnnne klcederen wegnamen Zoodat zij in adamskostuum naar huis moesten loepen om voorts nog een dag gevangenisstraf te ondergaan Het was voorzeker aller roeping zeide spr om daarover een woord in het midden te brengen en kraeht ludig aan te dringe op verbetering iu deze GcciLszina verlangrle spr eene zweminrichting op kostbaren voet ingericht want dan zon zeker het antwoord van deu raad luiden ilat laten onze inautij n niet toe maar met het oog op Itotterdam waar iets dergelijks bestond wenscht spr aan IJssel of Singel eeu eenvoudige gelegenheid tot verfriasching voor de minvermogenden Onnoodig was t daarvoor een hoog gesalarieerd opzichter aan te stellen volstrekt niet alleen moest iemand aangesteld die gedurende de zomermaanden b V van s morgens 6 8 en a avonds van 4 8 toezicht hield De kosten zouden dus niet groot zijn Spr stelde voor door middel van een adres den gemeenteraad beleefd te wijzen op dezen wensoh der ingezetenen over de vervulling waarvan nu tijdens den winter kou gediscussiceni worden zoodat inden aanstaanden zomer de minvermogende zich zou kunnen baden zonder gevaar het leven daarbij te verliezen Ken luid applandiiscment deed van de instemming der vergadering blijken jnet het gesprokene waarop de heer Maas en de voorzitter ook nog moudi liug hunne sy npathie betuigden welke laatste voorstelde eene commissie van 3 personen te benoemen tot vaststelling van t adres dat echter geen steun vond bij den voorsteller van t adres die t ajm het bestuur wilde overlaten in welken vorm zij het wilde gieten De redactie van t adres vrerd da irop aan t bestuur opgedrftgen De voorzitter bracht daarop een nieuw voorstel ter tafel eveneens aangaande een adres Spr wilde nl een adres bij de kamer van kooph indienen om te verzoeken dat de zittingen van de kamer in het openb iar zouden worden gehouden Bestond bet voornemen tot intlicning van dit adrea zeide spr reeds niet al te voren dan zou t nu wel zijn opgekomen in de gedachten nu het alle gemoederen in beweging brengende voorstel van een accijns op de tabak lumhangig was Dezer dagen was by een zitting van de kamer van kooph te Amsterdam waar over dien accijns geliai dehl was geblek n dat de daarvoor gebruikte zaal t kli in nas om het groot aantal personeji te i evutt n die vaa die zaak kennis kwamen nemen Voo zeker zeiile spr ook hier zou wauneer gcnoeniile zaak in de kamer v kooph ter sprake kwam tal vm personen willen gaan lui iteren hoe de leden er over dachten en over spraken maar t was onmogelijl Ter nauwernood zju inen de uitslag der discuasicüvernemen Voorzeker openbaarheid was dringend noodig voor de zittingen vul de Kamer van Koophaii lel Ook dit voorstel werd met applaua begroet enonder algemeene instcnimiug tot de indiening van hetadres besloten Daarop kwam de hepr J Zantlijk nog eens terug op het gesprokene over jle zweminrichting spr meende lat er een regletnent wi 8 bij de thans be staande zwemschool dat twee dagen weeks eeuige uren Ijesohikbaar sttïlde waar jj miüvermogenden toor niet konden zwemmen nl Woensdagp en Zaterdags van 10 12 welke uren volgens spr zeer ongeschikt waren De heer M van D mzig il eeft er nooit van vernomen maar de indiening van i adrea en de discussie in den raad daarover zullen t bïfstaan van een dusdanig reglement wel uitwijzen Bestaat een dergelijke bepaling bekend is die niet en mocht het zijn dat de zwemmccaler t weghield zooals spr koffiehuiahouders kende die ool t verejsClite reglement iU3hler de klok hingen dan zou ui den raiul het beatiian daarvan blijken N wlal de ftedr W G N de Keijzer het betreurd heeft dat wfcdkr over Attn zaak gesprokcm wordt nadat reeds tojt ndieniug van een adres besloten is en daarua wedi r ver de kajner van koophaudrl gesproken is en apr mejntl geen gunstigen indruk jial j dit buiten deze vergadering geen gunstigen indruk iail geven van de vergadering dat zoo alle onderwerpen IdoV elkander worden gehiwpeld en heeft aangevoerd dat het bestuur zich zal overtuigen of een dergelijke bebaling bestaat als w iarvan de heer Zaadijk gewaagde worilt op voorst l van den heer Maas b sloten aan e gczondsheidaeommiasie f n afschrift te zenden vin let adres aan den raad De heer Z indijk i laak daarop melditig van twee vroegere adressen Ih frefï ndc het zwemmen van miuvermogeiKlen wel ce mededeeling naar het oordeel van d heer M v m TJtanlzig daar atraks meer aan de orde ware geweest n nU te laat kwam welke opinio niet gedeeld werd ioor den heer van Mimien die red n tot dankbaarheid vjud jegens den hoer Zandijk voor zijne mededeeling en de heer Heijbroek wilde het adres niet alleeli van de kiesvereeniging doen uitgaan maar ook doec ondertw kencn door anderen Dit laatste vond tegenstand bij ds hh Wenniike en M van Dantzig eerstgenoemde meend dat do raad zich niet storen zou aan het aantal der onderteekeningcn maar vedcer aan Ac gronden die in t adres werden nangevojrd en laatstgenoemde zag evenmin heil in een moi stcr ladrcs dut niet in waarde toenam door de vele inndteekcningen Willen anderen t adres der verecniKiug i ondersteunen goed maar dit adres gaat van de vereeniging uit Overeenkomstig het gevoelen der laatste sprekers werd besloten Hiermede waren de aan de orde gesteUle onderwerpen afgehandeld waarop de voorzitter vroeg of nog iemand soms het woord verbmgde Toen stond de heer A van Danzig op en zeide met een enkel w9ord te willen spreken over het bij den raad ingekomen voorstel om op de stadsmuzieksohool ook piano les te doen geven Spr zeide geen musicus te zijn maar het bevreemde hem toch dat dit voorstel waarvan by vorige muziek onderwijzcrs geen sprake was geweest nu gedaan werd Spr herinnerde dat onlangs iu de Otf r e C een stuk hiul gestaan waarin t onderwijs aan ile stedelijk muziekschool was aanbevolen apr was t daarmede niet eetta hij vond de bizond Te muziekschool hier ter stade zeer goed waar meu ookjover t algemeen zeer mede ingenomen was Donderdag jl was bij gelegenheid van de openbare uitvoering nog gebleken dat de school van den heer Wcnsink zeer voldeed Ook in de Oottdsche Ct had een gunstige recensie gestaan wel kort maar gunstig er was niets in afgekeurd en dat was al veel Spr betreurde het dat de voorgestelde uitbreiding do jr len raad j aangenomen wordende een half dozyn knappe burgers liedaardoorhun pianoleaaen zouden Nadat de heer A an Dantzig zegt niet goed begrepen te ziju en slechts inlichtingen vriuigt en gaarne zegt te zullen hooren of zijne meening juist is dat t voorstel uit broodnijd voort on vloeien zegt de voorzitter dat er z i wfl eenige tumteiding Ix stond tot t voorstel al fs die gezocht Wat de aak zelve betreft honderd maal moge er eene oproeping e schie leu voor muziekmeester er zal geen een man bij zijn als de heer Wensiuk omdat hij alle instrumenten kan bespelen Spr moet opmaken dat de nieuw benoemde althans op blaaainstnimcnten geen les kau geven en naar men zegt ook niet op viool Toen apr onlangs oan een raadslid vroeg wie dan nu liij muivraag daar les in de blaasinstrumenten moet geven antwoordde deze de kapelmeester bij de chuttcrij en nu is wellicht daarin le reden te zoeken van t voorstel tot t geven van les op de piano Ook spr Iwjammert t voorstel omdat zooveel 2e soort muziekineesters die bij uitstek geschikt zijn tot het les geven aan kinderen hierdoor nadeel zullen lydeu Nmlat de heer Zandijk zegt dat de heer Keijzer hem niet heeft liegrepcn daar hij met het gesprokene alleen muziékonderwyzi rs bedoelde en niet die bij lager en middelbaar onderwijs zegt de heer i van Dantzig zijne niejning Ook hem had t bevreemd dat voorste tot het invoeren van pianoles op de atada muzickschool was gedaan t Spijt spr dat deze zaak hier is te berde gebracht liever had hij gehad dat de naam Wcnsink in t geheel hier nieiwaa genoemd doeh nu er eenmaal over gesproken is wil spr zijn meening doen hooren Het voorstel is duister voor spr De ƒ 800 die de muziekmeester geniet wordt niet gegeven voor onderwiJB aan behoeftige kinderen maar is veeleer eene tegemoetkoming voor de gegoeden Spr noemt t voorstel een kleingeeatige concurrentie en kenrt t zeer af daar t voorstel strekt om anderen het brood als t ware uit den mond te nemen Het ia eclit T niet goed dat de kiesvereeniging zich deze zaak aantrekt en spr wenachte dat de debatten hierover werden gesloten De heer Wennekes zegt dat deze kiesvereeniging hoofdzakelijk is tot t tellen van oandidaten bij verkiezingen maar ook het bespreken van gemeentebelangen ligt niet buiten haren werkkring Spr wenscht dat het examen voor stadamuziekuieeater publiek zij Dè heer v Millingen is gekozen zonder dat men iu de gelegenheid was te onderzoeken of hij voldeed De voorzitter is van oordeel de vereeniging zeer goed ook op ander gebied ah bij verkiezingen kan arbeiden maar nu acht hij t beti r de debatten te sluiten De heer A van Dantzig is t niet eens met den vorigen spreker stelt voor een adres bij den raad in te dienen met verzoek t voorstel der muziekcommiasie niet aan te nemen Het is voldoende gebleken dat de vergadering het afkeurt waarom dan niet er over gesproken en de opinie medegedeeld aan den raad jr wordt zooveel gesproken over dingen die niets om het lij hebbeu welnu laat ons nu behandelen een zaak die voor verscheidene ingezi tenen der gemeente van hoog gewicht is Spr dringt aan op de indiening van een adres Hiervan kan echter naar de voorzitter beweert volgens t reglement op dit oogenblik niets inkomen d iarhet dan op t convocatie biljet had moeten staan maar zeide de voorz wil de heer van Dantzig een nieuwe vergadering beleggen dan staat t hem vrij Daar t echter waarschijnlijk apoedig in den raad zal behandeldworden zegt de heer van Dantzig daarin niet te zullen treden j De heer M van Dantzig herhaalt dat t voorstel z i uit kleingeestige concurrentie voortspruit daar echter slechts enkele personen door de aanneming van het voorstel zouden worden benadeeld acht hij de zaak van te weinig algemeen belang om zich de kiesvereeniging die te laten aantrekken Die racnschen zelve wier belang het geldt mogen wellicht zich adresseeren tot den raad het behoort niet tot de bevoegdheid dezer vereeniging Daar niemand verder iets heeft in te brengen aangaande de vergadering wordt deze door den voorzitter gesloten De gemeenteraad van Leiden heeft een persoon die tot adjunkt marktmeester door B en W was voorgedragen niet Ijenóemd omdat men geen ambt wilde opdragen aan iemand die hoe gunstig ook aangeschreven als marktbediende bij zijn winkel in touw en victualiën een tappery heeft welke door zijn vrouw wordt waargenomen Een politie ageut werd de betrekking gegeven In t HU leest men omtrent het plan van de I Ver tot veredeling van het volksvermaak het volgende I De ver tot veredeling van het volksvermaak ia druk in de weer lyet de voorbereiding van plannen om iu het volgende jaar op uitgebreide schaal aan hare roeping te kunnen beantwoorden Reed herhaablelijk hebben met den burgemeester en het daI gelijksch bestuur saraenkomateii en besprekingen plaats geha l en men mag het er voor houden dat binnen een niet Bing verwijderd tijdsverloop definitieve plannen Ier uitvo riiig zullen worden genomen Het is niet onmogelijk dat oiae stad eene inrichting zal krijgen eenigszius in den geest van Cremorne Oardent 1 te Londen waar het gehecle jftwr door feest is en 1 toegang tegen zeer lagen prij wonit verleend Door i b V getlurende den geheelen zouut dag aan dag I gelegenheid te geven tot goedkoop vermaak hoopt neii de opeenhooping van al het zoogenaamde pleizier in een enkele week de 2 in Sept te voorkomen Omtrent het wegdrijven van een gedeelte der schipbrug te Hedel meldt men dd 10 dezer Van de 18 schepen der brug ziju thans 16 en van Sj brugvakken 5 met den daartoe brhooreuden bovenI bouw in de schipbnighaven iu veiligheid gebracht Alle met eene kraclitige raderboot aangewende pogingen om het op krib no 12 boven Bokhoven vastzittend vak in ziju geheel of Ie sleepen bleven vruchteloos Men is thans bezig om van dat vak den bovenbouw af te nemen om daarna U trachten schip voor schip vlot te maken eu in de h iven te voeren Bij het wegdrijven der brug ziju weinig belangrijke stukkeu verloren gegaan doch eeuige nog al beschadigd Blykcua Hiuler bericht ziju al de v tartuigeu eu verder materieel iu de haven in veiligheid gebracht De Gemeenteraad van Kampen heeft behandeld een voorstel van den heer Boele om een C j issie te benoemen om iu overleg te treden met den Kerkeraad der Hervormde gemeente in zake het sluiten van een convenant over de verdere uitbetaling der predikants tracfementeu Op dit voorstel werd door den heer Oudendijk als amendement voorgesteld de te benoemen Commissie de opdracht Ic verstrekken te tmchlcn om middelen op te sporen welke tot beëindiging dezer zaak zouden kunnen leiden dit amendement werd aaiigeuomeui de Commi sie zal in de eerstvolgende vergadering worden benoemd Koloniën BATAVIA 6 November In het mail overzioht van de Indiër leest men De oorlog met Atchin ia eene nieuwe phase ingetreden Generaal Pel heeft deu 30sten October Batavia verlaten eu zal het militair en civiel kommando weder aanvaarden Bij zijn vertrek was eene talrijke menigte aan den Boom en genoot de gcncrftal vele blijken van sympathie fer koui iandant wen u Men merkte eohti Bijna alle autoriteiten waren aanwezig Z Exc de leger kout iandant werd verhinderd tegenwoordig te zyu Men merkte echter de leden van den Raadvau Indie verscheidene directeuren een tal hoofd en mindere officieren en den resident op De bataljons te Atchin zijn inmiddels voltallig gemaakt of door anderen verj ngen Kolonel Wiggers van Kerehem heeft niet o ex de macht br schikt die thana in Atchin aanwezig is en kon zich tot uicts anders bepalen dan het uitzenden van patrouilles eeu op zichzelf verkeerd denkbeeld Thana zal het vierde betlrijf van het groote drama in Atchin vertoond worden want generaal Pel zal wel niet de afwachtende houding aannemen waaraan zijn tijdelijke vervanger gehouden was Den 23sten October heeft kolonel Wiggers nog het volgende telegram afgezonden De vijand heeft tot nu toe geen ernstig gemeenden aanval gedaan Toekoe Lampasei van de Westkust terugkeerd denkt mede dat Toeankoe Hoesin nergens slaagt in het bijeenbrengen van golden en troepen ten behoeve van de oorlogsparty in Atchin Van de overige ouderboorigheden geen bijzonder nieuws ingekomen Gezondheidstoestand gunstig sedert 6 October geen enkel militair overleden De berichten vau Atchin houden in dat de vijand steeds werkzaam is geweest om nieuwe bentinga rondom al onze versterkingen op te richten en zich nu en daa zeer vermetel betoont De berichten omtrent voorziening in het gebrsk uu voedingsmiddelen dat in Hagelen heerscht luiden niet zeer gunstig De ongelukkige toestand van de com municatiemiddelen die Zuid Bagelen bestaat maakt het den particulieren handel onmogelijk om in de behoefte te voorzien terwijl geene zekerheid bestaai van een behoorlijken afzet Dientengevolge betoogea de bladen van Samarang dat de Kegeering ia de behoefte moet voorzien en dat de handel bereid i haar aanzienlijke hoeveelheden rijst te bexorgen Het is te hopen dat het bestuur de meest lorig aan dit onderwerp zal wijden Aan het journaal van den kolonel der infanteie tijdelijk belast met de functien van militairen en evens civielen bevelhebber te Atchin wordt het volende ontleend Van 6 tot en m t 13 October jl viel er niet leldenswaardiga voor De chef over den geneeskundigen dienst rapporeert dat bij de op 1 October onder behandeling gelieven lydera ten getale van 563 er tot en met den Oden daaraanvolgende zijn bijgekomen 423 totaal 986 1 waarvan hersteldeu 262 werden geëvacueerd 168 en overleden 10 totaid 440 loodat er op den Uden October B46 lijdei ouder behandeling bleven Onder de overiedenen waren 4 niet militairen de gestorvene militairen waren allen inlanders zoodat voor de eerste maal een tijdvak van tien dagen verliep zonder dat één Europeesch militair overleed Er deden zich twee nieuwe gevallen van cholera voor en 2 lijdere bezweken aan die ziekte De yamacüine bleef goeil werken Jata Ct Men achrijft aan de Ijocomotief nit Tjarennang Residentie Cheribon dd 25 October Heden ochtend ten zeven uur tien mitflUen werden de ingezetenen van het thee etablissemeutvl jarennsng tocbchooreiide aaii den heer Baud erg ontsfcld door eene allerhevigste aardbeving De grond golMe de gebouwen waggelden een troep koebeeatcuf die op eeu kleinen afstand graasden werden op tóT grond geworpen de pannen stortten bij rits ttfl vaa e daken alle muren scheardea De administrateur die bezig was te schrijven weid met zijn stoel achterovergeworpen en had nog sleehts den tijd zijn leven te retlilen door eene overhaaste vlucht uit het door hem bewoonde huis waarvan de muren scheurden eU de dak gebinten pannen enz van alle kanten neerstortten waardoor dat gebouw thans geheel onbewoonbaar is De consternatie w s zoo groot dat ik niet bepalen kan waar de schokken eigenlijk van dtau kwamen Reeds den avond te voren werd omstreek negen uur eene lichte beving waargenomen Gelukkig Bjn jr geene dooden te betreuren Burgerlijke Stand GtBOBEN 11 Dec Trijntje oud ri T C Kepiron en A Tnijenburg Mnijs Johanna ouders R Peek en M M Lanenbarg Andriea ouders G de Kyk en C fis dei Hey Anthonie fleoJnkus ouders A üruijsten en J Voorbarendsc 12 Dec Alberta Pelronella Eliiabeth oudere A van VVyk en P E Vnik Cornelia ouders G C Horoeo en M do Grsaf 13 Dec Jofiauna Maria oudere T de Jong en J M M Sleenwinkel Neeltje Maria ouders K Weneveen en i Tan Triet OvhKLtDEN 11 Dec W TBD Loon 8m M II van Uijk 5d 12 A Visser 2j 3 m J C van Veen 5j e E Boul Ij lm J do Kort Sm U M Geiek buisvr van J S van Waas 66 j ADVERTENTIËN Mejuffrouw BEGEER Wjjdatraat verlangt met Februari eene DlEI STBODE