Goudsche Courant, woensdag 15 december 1875

Tegen 1 Februari wordt gevrai eene DIENSTBODE KATTENSINGEL Q 98 Movrouw SCHONEVELD verlangt met Pebruari eene genegen huiswerk te verrichten en eene Tweede Meid kunnende naaien stoppen en met de wasch omgaan P 6 Mevrouw ROMEIJ J VÉELANGT MET 1 FEBRUARI BENE Mevrouw de Wed P van BOVENE op den Kleiweg verlangt met Februari een WiSSTIiBII boven de 20 jaar die een goeden burgerpot kan KOKEN en gewoon is NETJES en ZINDELIJK HUISWERK te verrichten tegen BOOG LOON VERHUISD HOPLAAN ROTTERDAM 187Ö VrUdag 17 N 1764 GOUDSCHE COURANT Kicaws CD Adverteotieblad voor Gouda en Omstreken Da üMMndtng T n d rt Mia to oiiteden tot Mn wa dea iuunldda t ran den dag der uitgsre m rr PAKHUIS Imet KANTOOR groot 350 vierkante Meter op den TURFSINüEL te Gouda TE KOOP of GEHEEL of GEDEELTELIJK TE HUUR van D C DB JON G Westhaven te G o uda Cuirubown Dentiste Dubbele Buurt GOUDA Verwittigt dat hij een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de hevigste Kiespijn te verwijderen zonder de Tand of Kiea te trekken Verder gaat hjj voort met het INZETTEN van KÜKSTTANDEN EN GEBITTEN tolgena de laatste Methodes op Goud Zilver Caoutchouc en ZUI6TANDEN zonder haken of veeren welke op het zieklijkste Taudvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der oude wortels ia onnoodig daar hy vereerd wordt met het algemeen venroawen der Geneesheeren alhier en elders LIESBEEIJ n andere breuken heele ik zeker en grondig Pröa 15 Gulden = MF GRONE te Ahaus Weatphalen brengen Later vercenigden zes afgevaardigden der linkerzijde en de hh de la Kochette en de Gourello Eich ten huize vau Jules Simon en daar werden de Toorwaarden geteekeiid Men rekent dat 312 republikeinen Bjmp irtisten en 12 leden der uiterste rechterzijde samenstemmen Zoodnt de senntorriiverkiezing is afgeloopen zal bet rapport over de dnikperswet aan de orde worden gesteld de linkeragde hoopt dat zg ook hiar weder Inl worden bggestaan door de uiterste reohterzgde om de Regeering te hestrgden Er kunnen dus voor Buffet wel eens onaangename dagen volgen Volgens Ide MonHnr heeft de graaf van Chambord zgn goed llearing 1 kennen gegeven over de transigeerende legitimisten De Prins van Wales is te Madras aangekomen en daar Inisterrgk ontvangen De Dnitache afgevaardigden beginnen tot deovertuiging te geraken dat het onmogelijk 1 ignom de zitting van den Rijksdag voor Kerstmis telluiten wanneer men ziet hoe weinig er nog is afgedaan dan zal men zelfs met stoom niet klaar kunnenkomen Behalve de aftloening van een deel van debegrootinira a Aan den Heer Sylvius Boas Berlijn Friedriclistrasse 22 I Leutmannsdorf Kreis Schweidnitz U Nov 1875 WelEd Heer Hiernevens zend ik U bericht over den zieke waaruit u zal zien dat het met den patient voortdurend ieter gaat waarover de patient onbeschrijflijk blij is van zjjn hateljjk Ijjden bevrijd te zijn waarover hg zich verplicht gevoelt U Hooggeëerde Heer zeer te bedanken Ik verzoek ü mij een nieuwe zending te doen toekomen en bljjve met achting UEd dw Dienaar ANTON ZöPS met HUIS ingericht tot STALLING van 5 Koenen SCHUUR HOOIBERG en eenig BOUWLAND of TÜINGROND daarnevens staande en liggende in den Hoogt nb ezem ouder HAASTRECHT Kadaster sectie BiNra 674 675 676 en 1778 oot 17 aren 33 centiaren Des verkiezende aSastonds te aanvaarden Op VRIJDAG 17 DECEMBER 1875 des voormiddags ten elf ure ten huize van L BLANKEN te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J 6 BROUWER NIJUOFF aldaar Ki Kc OTiii locB met op Ln i oi gcwu leerlingen op ieaer rZ T P vennoten I t t veertig te kunnen brengen rafwetboe k enz verTingT de Wh t l 7 j J aanvoering van een Ara 60 000 voor huur en onderhoud der nieuwe nog behandeld zal worien de t n2 den vfll PT deb Jonet kweekscholen en 50 000 voor verbetering kamer J 1 ii der normaalscholen en opleidingsklassen lil w scnappen kwamen buna allen nm n i u j T i j S EAMER VAN KOOFHePEL EN FABRIEKEN Ter benoeming van EEN LIU dier Kamer waarvoor de STEMMING zal plaats hebben op VRIJDAG den 17n DECEMBER aanstaande tusschen des voormiddags 11 n des namiddags 1 ure op het Raadhuis te Oauda wordt aanbevolen de Heer D LULIUS van GOOR Eeni ge Kiezers Door Ic GOUDSCIIE KIESVEIlEE lGM¥lorCAff DIDAAT voor het LIÜ 5AATSCIIAP der Kamer van Koophandel gesteld de Heer A A G VAN ITERSON die aan de Kiezers ten zeerste wordt aanbevolen Steniüilns a s VRIJDAG 17 DECEMBEIl tusschen 10 Ure des voormlddass en 1 Ure d es namiddags DE U MA LAIIOCIIE van lUlAEIMiLIEX en IIOL U Apotliokers to Zoist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aaugenaMen smaak haar doeltreffende eigenschappen ziju algemeen door Hll Geneeskundigen erkend tegen aUjemeene iieakk zoowel bij kinderen als Volwassenen ijehfek aan eetlust slechte fpijsverteritii zenuwziekle u vela harer gevolgen als hoofdpijn aangeziclitspiju enz in het tijdperk der le atelling na zwart ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sopt 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZEUHOUDENDE iUINA LAROCHE tegen chlorosis of bleekcucht terimjuchtigheid yroote zwakte llucdsyehrek kwalen van ai itcheH leeftijd enz Prijs per flacon f 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM s Graoenkige J VISSER Zn Leiden J ÜAURER Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apoth ikon te bekomen BT Dit is geen toogeuaamd geheim luiddel j het bestaat uit drnivensuiker en Zwitsorsohen honig met een aftreksel van modt oranje bloesem en feukel Het werkt spoediger en is aaageiiamer in het gebruik dan de Andere middelen die tegen borstaaudoeningen aangewend worden ah boratthee malz extra ct borst bonbom enz Deze borstsiroop werkt gene end en vernachtend bij keelpijn bceschheid hoest pjjn in deborst kramphocsten kuchhoest Deflesch met gebruiksaanwijzing JO centb en 1 ZulverstjTmediciiiaïc LevertraanT borstkwalen kliergozwelleu bleekzucht enz Het is alleen de onaangenione s maak van de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom ia het mjjn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op fle iscben tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs iu de beste apotheken moet do levertraan ranzig wurdeu wanneer zü langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen vau 30 on 50 cents I l7l l l PVi l lrflnn Het is van algeuieene belcendheid dat yzer een onmisbaar besta nd IJAU UI V tl liaan deel van ons bloed is Waar hot iu te geriuge hoeveelheid voor handen is zijn kwaadsappigheid bleekzuclit en klierziekcen de Uijtuurlijke gevolgen Van allo zoogeumnide ij er praeparatea vi deze oplossiug van jjzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon küst 50 centa Bij ieder artiliol is eene uitvoerige obruiksa wijzing Bovenstaande artikeh u jjii te bekomen in de bekende depot voornameljjk te Gouda bg L Welter L Schenk en J Zeldeiirijk to Schoonhoven hg Ved Wolif en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsea in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN Openbare Vrijwillige Verltooidng VERSOHE VAN DE Kattentongen 11A A11 bij W RAAIJMAAKËRS Haven B 17 ifmimsimi van CHOCOLAAD zal plaate hebben DONDERDAG AVOND 7 Uur precies op de Bovenzaal van liet KofiBjliuis Habmoniï vfm den Heer W LAMPE i G juk Druk van A Urmkm a De niigsve deeerCoarsnt geschiedt ZONDAQ WOENSDAQ en VRIJDAG In de Stad geacliiedt de nitgare in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDA6 De prg per drie maanden i 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bullnlaiidücli Uverzichl lii i i uuuterie dat niet heen wil gaan blijft lang cittr ü i Thorbecke eeoa Het Fraiuche kabinet bewyat weder de waarheid van deie opmerlcing Het iniuiiterie ii uiet alleen trpffeu in hare partq puuir gevoeliger nog in zus Kguer ieJeu Buffet nooh Wallon de Mcaui nuuh de Moutaignao de Ciney nooh Deeaiai hebbsu ecji zetel ui den Senaat kannen veroveren maar duiddijk de gizindheid der kamer te hunnen optiohte gemerkt en zg blijven ritten Z j deuken er niet aan om heen te gaan Ziehier wat Buffeta orgaan e Journal de tarit mededeelt De beer Buffet zal niet aftreden daar kq de Nationale Vei gaderiug reefjs ala moreel ootboijdeR be chouwt en z jni inriem het Kabinet derhalve het vertrouwen der meerderheid niet nooïlig heeft Dat van den President der iiepubliek is hem voldoende Na de verkiezingen lou het ieta anden zyn Indien het Ministerie dan uiet het vertrouwen der nieuwe kamer mocht genieten zou het onmiddellgk aftreden Nog altyd is de Kamer aan het stemmen voor den senaat Het gaat steeds langzamer Het bond strafwetboek waarop Bismarck l t meest heeft aangedrongen in tweede lezing aaqteoomen maar met zeer kleine meerderheid De Spaansohe Begeering heeft liealoten de strengste onxydigheid iu acht te nemen b j de aanstaande verÜezingen voor de Cortes tegwover al de candidalen der wettig geconstitaeerde partgen De heer Canovsa del CaatiUo president vu den ministerraad en Sagaata hebben eergisteren een zeer vriendschappelijk onderhoud gehad over de aanstaande verkiezingen Het Hongaatache Lagerhuis heeft zich vereenigd met het leeningsplan der Kegeering ook het zonderlinge voorstel van den Minister van Financiën werd aangeaomen om de rente der nieuwe leeniug eerst op de begrooting van 77 te biengen De SulUn van TuAye ia gereed met zgu hervormingen de firman die ie k helst is gelezen en zou gisteren worden afgekondigd JtSt O T P T B Er ign thans nadere bgzonderheden bekend omtrent den veldslag op de grenzen ran Abynsime Geschillen over de juiste grensscheiding hebben daar voortdurend tot kleine gevechten geleid en de Khedive wilde daaraan voor goed eeu einde maken Ëen paar maanden geleden werd een leger van tUOO uguiiucr net oonu uiuu uitgerust gewapend met Bemmingtons en onder der tegeupartg Dinsdag slechts één Maar tot dus r befcoeren de rerkozrncn bgiia uitsluitend tot ket linkeroeiitrum De nieuwe bondgenooten hebben nog niet kunnen besluiten aan de eigenlgke linkerigde en de uiterste radicalen het hun rechtens toekomend aantal vcrtcgenwoonligem te schenken En v wM uicr uaar net binnenUod Rakel bey gouverneur van Masaaua enne f van Nubar Pacha had het bevel over de achterhoede De voorhoede stond onder graaf Zichy eenOostenrijksch officier neef van den Oostenrgkschengezant te Kcnstantinopel Hg was als vrgwilliger g de expeditie Zonder bezwaar bereikte de troep undet nn ti n A 1 gesootsahap der liukengde met de Cknan légtrn kouinuiudu van kolonel Arendroop een Deensch ofGen enkele bouapurlisten houdt stand Maandag zijn cier in Egyptisahrn dienst Deze troepen werden aan t ledeu gekozen van de lijst der linkengde geen enkele wal gezet te Maasaua en trokken van hier naar het wniiurni e sonenicen Kn bg de expeditie Zonder bezwaar bereikte toch is het wensohelijk dat zg niet stelselmatig ttundet op tien dagmarsohen van Masaaua en daarbiyven uitgesloten I kreeg men bevel om voort te rukken naar Asawa J u itb jiiirticigeweren Koning Jan in persoon voerde zgn leger aan dat voorhet overige onder bevel stond van zgn Éiiftelschengeneraal Kirkham een Engehich onderofficier die onder Gordon naar China was geweest en toen deelhad genomen aan den tocht naar Magdala waar hgachterbleef toen de Ëngelschen die stad hadden veroverd De voorhoede werd onmiddellijk iu een gevecht gewikkeld KoUonel Arendroop kwam baar met twee compagnien te hulp maar hij was niet bestand tegen de overmacht en week door den vijand achtergevolgd Er werd hevig gevochten en toen hij weer bg de hoofdmacht kwam waren van zgne twee compagnieën nog slecbta vgf man over De toestand was nu hopeloos De achterhoede werd mede aangevallen eii Rakel Bey sneuvelde aan het hoofd rgner troepen Arendroop liet wat er nog over was carré vormen maar het oogenblik was te voorzien dat de ammunitie zou opraken Zoolang zg vuren konden hielden de Egyptenaars dapper stand ofschoon de vgand wel gewapend wa Arendroop viel door de borat geschoten maar de Egyptenaars gaven het gevecht toch niet op Zij uAiyuiii oiicuveiae en zgne manschappen kwamen bgna allen om De vgand had zeerwijzigingen van het Duitsche eleden en wanneer de getalsterkte maar eeuigszius Volgens den Ikko V mrul hoeft Gambetta met in Abyssinié Onder weg ontmoette de expeditie het Saoul Dnvftl Jules Ferry met de la Rochette en de geheel Ali ssiiiisohe leger bestaande uit 30 000 man Oouvello onderhandeld om de coaliiie tot stand te i waarvan velen gewapend met Sniedergeweren Ko ADVEBTENTIËN worden geplaati van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GROOTS LETTERS worden berekend naar planttauimte Afeonderiëke Nommen VIJF OENTEN gelgk geweest was dan zouden de Egyptenaars stellig den slag hebben gewonnen Na een gevecht dat van den vroegen ochtend tot den laten namiddag duurde was van het geheele yptische leger slechts een handvol manschappen over Deze werden gevangen genomen en naar Masaaua geionden om daar de tgdiug hunner nederlaag ta brengen De nederlaag is voor het Egyptische leger een swareslag daar er groot gebrek is aan bekwame officierenen de Egyptenaars slechts goed vechten wanneer iegoed worden aangevoerd Rakel B y was een veelbelovend man Hg had een goede opvoeding gehad enbehoorde tot de besten van de jongere Egyptischeambtenaren Kolonel Arendroop was een zeer bekwaamofficier Hij diende in Denemarken bij de genie enkwam vijf jaren geleden voor zgne gezondheid naarli pte Men haidde hem Uien over in Egyptiscbendu at te gaan JUg gaaaot ket voUa vectiaBwiBB im regeeriug en w i8 zeer bemind zoowel bg het legKals bg de Europeanen in Egypte Dl aik is nu natuurlgk niet ten einde Ol Khedife heeft leeren inzien dat zijn tegenstandw niet te verachten is en alle beschikbare troepen worden naar de grenzen gerenden 5000 man niet eenige olifanten pas uit Indië aangekomen ign leeds uit Suei vertrokken en dagelijks gaan nieuwe afdeeliagen naar het tooneel van den oorlog Het bevel is opgedragen aan de generaals Loring en Re molds die in den Amerikaanschen oorlog naam hebben gemaakt De Abywinicrs haten de Mahomedaansche Egyptenaars n et een bitteren haat en zgn niet voor hen zoo bggeloorig bevreesd als ïij waren voor de Engelschen Men is dus in Egypte niets op zgn gemak over den uitslag van dezen oorlog Men hoopt dat de E iyptenaars zullen overwinnen omdat zg do eenige beschaafde natie zijn in dit gedeelte van Afrika maar meent dat de onderkoning beter had gedaan met tegenover Abyssinië een andere staatkunde ta volgen Thans is het natuurlgk te laa om te keeren BINNENLAND GOUDA 16 December 1875 Eene belongrgke beslissing inzakehetTolksonderwys werd 11 Dinsdag door de Tweede Kamer genomen Niet minder dan honderd twee en zeventig duizend gulden werd door de Kamer aan da Regeering voor dit eerste van alle volksbelangen toegestaan boven hetgeen gevraagd was Op voorstel van den heer van Naamen werd de post toelage aan gemeenten die door de kosten van het lager onderwjjs te zwaar worden gedrukt verhoogd met 20 000 en gebracht op 190 00 Vooral de aanneming der voorstellen van den heer Moen is van gewicht De groote be Op voorstel van den heer Moens werd 30 000 beschikbaar gesteld voor drie nieuwe kweekscholen twee voor jongens een voor meisjes 12 000 om het getal leerlingen op iedere