Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1875

m zoo zwaar is dat de stoom ooteu niet rotdoeiide z fu Om deze voor teT ereideu werd alsdan de toepassing aanbevolen van gynamiet mijutjes die op het ijs geplaatst kunnen worden terwjjl buskuritmijnen daaronder moeten worden geplaatst Aanwending van torpedo s zou sleohta uooifig zijn indien ook de dyxuimiet myntjes te kort schoten Behalve de winkel fle voorsohotendeptoductie vereeuigiugeu zijn er nog de arbeiders of werkliedenvereeuigingen waaraan de Werkmannr eeue beschouwing wijdt De e vereenigingen Tradet Union hebbeu in Engeland groote uitbreiding erlangd Haar voornaam doel is om door organisatie de werklieden van t zelfde rijk van t zelfde laad of dezelfde provincie door aaneensluiting tegenover de grootere en klein e werkgevers eene kracht te doen vormen die den arbeider zou kunnen beschermen tegen het te streng doorgezet stelsel van vraag eu aanbod Men wil de leden zooveel mogelijk vast werk tegen t hoogst mogelijke loon verzekeren eu hen in rampqioedige omstandigheden bij gebrek ium werk bij ziekte of ongeschiktheid steunen Dit streven moet iu begiljsel sympathie wekken Maar de middelen om hüoj loon te verkrijgen z jn niet alujd te bülijken geweest Dé tooneeleu bij den invoer der stoaumachinesl waren zelfs soms jammerlijk M iar nu de vereenigingen door de wet erkend zijn hebbeu ze dikwerf öok veel goed gedaan Alleen de overdrijving heeft e zaak bedorven Waar tij roekelooze werkstakingeh iu t leven riepen en daardoor de loonen met geweM wilden opdrijven daaldtu zij in de algemeene achti ig terwijl flende m nood voor devrerjotekers t geroljf warfB en de patroon tot tcgeuweer de handen Ineensloegen Daardoor ontstond eetn reactie Dopr de instelling der raden van verzoeuiug heeft lielijkheden welwillend vereffenen maar uiet overal efi niet altijd hebben deze kwaad kuuuen voorkomen De beroemde suhaakspeler Paul Morphy zap 4 volgeus Amerikaauache bladen Totaal krankzinmg zjju sonder kan op hartUÏL Hij zou zich in ees krankziunigeugestidrt te New Orleans bevinden a 1 Dr J Sasse zegt in de Landbouwalmanakhet volgeiiile oHr Luchhrrverscking By het Verblijf in gesloten ruimten is het onvermijdelijk l at de uitgeademde d i Mtnen luefat weder op dicuw wordt ingeademd Wanneer nu dezelfde lucht jgestadig iu en uitgeademd wordt is het te begri u dat de ademli liugs werktiüti uii daardoor ziekeliia worden en U gezondheid er uatuurlyk ouder Ijjdeu m et Eu wanueer dit nu reeds geldt voor deu meuschy die steeds in eeac onzuiver kameplucht vertoeft is dit stellig nog in meerdere mate het geval bij het vee t welk verscheidene maanden op stallen geplaatst is waar bijna nooit eene andere lucht wonlt ingeademd dan die welke met allerlei oureinhedeu en stinkende gassoorten bezwangerd is Zoo als men wellicht weet zyu de afscheidiligsstoifen der dierlijke huid en longen ra erdamp loottiiur en vluchtige organieke zelfstaudigheden Van deze is de waterdamp over t algemeen oiischadeUjk koolzuur t welk wel is waar de ademhaUng uiet onderhouden kan verzamelt ziok onder gewone omstandigheden wel nooit in zulke groote hoeveelheden dat zy sehadehjk werken kan maar het ziju vooral bijgcimiigde stoffen welke by ienige ophooping de Incht kwalijkriekeud iiuiken en bederven Men overtuigt zich hiervan het best wanneer men een met ijs gevuld glas in de verontreinigde lucht der stallen daatst en het aan den buitenwand van het koude glas verdichte water beproeft Het is itinkend en troebel bevat talryke ontbinding veroonakende zelfstandigheden gaat zelfs gemakkelyk in ontbinding over en werkt wanneer men Zulk water zou drinken als een hevig vergift Dit zelfde verschyusel kan men aan de beslagen glas ruiten der stalveusters waarnemen die daarenboven nog zoo klein zyn eu zoo weinig ruimte voor luchtverversching overlaten d it men vragen moet hoe het mogel k is dat er nog uiet meer dieren aan waar luohtgebrek sterven De longziekte vraagt uog jaarlyks belangrijke offers men zoekt nog altijd naar geneesmiddelen tegen deze den veestapel teisterende ziekte maar men doet nietsom de levenslnoht voor het vee zuiverder en gezonder te maken Men volgt nog altijd het oude afkeurenswaardjge stelsel om het vee de reeds Wgeademde bedorven lucht herhaoldelyk te laten inademen zonder te bedenkon welke nadeelige gevolgen hieruitouvermijdelyk oa taan moeten Men berust erdilwyla in indien het vee door ziekte en kwalen wordtaangetast waarvoor men het had kunnen vryWaren indien men slechts voor aanvoer van zuivere luchten verwyderen Van bedorven lucht had zorg gedragen Eigen schuld is meestal de oorzaak van ds rampen die ons treifeu Men zorge daarom voor ruime luchtige stallen met flinke vensterramen die men van tyd tot tijd wanneer weer eu wind zulks v roorloT n ope zet hoefle sao onderwijzers kan sis op den inKaslagen weg wordt voortgegaan weldra voldoende bevredigd zgn om met hoop op goeden uitslag het schoolverzuim te bestrgden Maar ook hierom is de trwmf van den hew Moeus van gewicht omdat na gebleken is ep treffend gebleken S dat de Tweede Kamer hst openbaar onderwjjs wil verbeteren en van het bizonier onderwas clarioaal ondetw s hoe langer hoe minder gediend is Een gunstig voorteeken voor een in aantocht zgud voorstel van den heer Kuyper eneenige zjjaer geestverwanten t wjjïigiug der schoolwet Ook nn hadden de vijanden der opeubtire school reeds een n jderlaug te verduren want een voorstel van den heer Kuyper c s om ƒ 30 000 nit te trekken voor toelagen aan hoofdonderwijzers niet van overheidswege voor opleiding van onderwijzers bezoldigd voor kweekelingen Jüor hen o geleid die akte van hulponderwijzer verkregen hebben werd verworpen De toelichting vau dit amendement gaf duidelijk te kennen wat uit de woorden van het aiiiendeiiient niet Week dut inen hen te gemoet wilde kouien die geraoedsbezvvaron hadden om op ziine kweekscholen hunne opleiding te ontvnniren Eu hoe gedroeg zich de heer Heemskerk Az de Minister van l innenlandsche Zaken op dezen gedenkwaardigen dag Als gewoonljjk d i weifelend De behoefte door den heer Moens aangetoond werd door den minister erkend maar de amendementen bestreden er was iii t afgeloopen jaar reeds verbetering gebracht en t was met noodig in eens zop n belangrjjke uitgaaf te doen Ook was de minister niet overtuigd dat er juist drie scholen moesten zyn Nadat het eerste amendement Moens was aangenomen naai de minister de beide volgende amendementen o ir Het voorttel langaande de normaalscholen Tverd weder door den minister bestreden op rond dat het ovei dreven was De behoefte mus niet zóó groot Ook het amendement Knyoer 6 s vondb j des Minister geen steun doet ook hier kon men deielfde weifelachtige houding opmerken De motieven toch van den Minister waren uiterst xwak en de verwerping van t amendement was meer het gevolg der doeltreffende aanvallen der heeren Moens v Houten Storm en Godefroi 4w van het paradeerea van den Minister Wü herinneren de kiezers voor de Kamer van Koophandel alhier dat de verkiezing voor een lid dier Kamer noodzakelijk geworden door het bedanken van den heer van Catz voor die betrekking plaats heeft morgen d i Vrijdag va el tot een ure op het raadhuis Een talrgk publiek was Dinsdagavond in Nut en Vermaak bijeen gekomen om den Heer Dr E Laurillard te hooren Met bijzonder veel genoegen werd by de opening der vergadering van di n Voorzitter vernomen dat een dertigtal personen als lid van t departement wenschteu te worden voorgesteld Dr Laurillard had voor de pauze een zooals hij t noemde praatje waarvoor een aantal spreekwoorden aan het paard ontleend stof gaven In weerwil dat de geaehte spreker eindigde met al zijne spreekwoorden de revue te laten pssseeren moeten we ons onvermogen erkeimen om ze allen op te noemen Ou schietensliohts te binnen werken als een paard t is een moleupaard zoo trotsoh als een koetspaard het hinkende paard komt achteraan een paard met vier pooten struikelt ook wel eens iemand op het paard helpen oude paarden aan deu dijk zetten de paarden die de haver verdienen krygen haar niet een blind paard kan er geen soh doen neemt de droes het paard hij neme ook den toom over het paard tillen een gehuurd paard en eigen sporen rijden htt snelst het paard van Troje inhalen Van het eene spreekwoord op het andere komende wist de geachte spreker rijn gehoor te boeieh iloortal van anecdotes en geestige opmerkingen wier idfihtig waas vaak diende om de zedelijke strekking iV nhet geheel des te meer te doen opmerken Na de pauze droeg hij van zijne gedichten oor het diepgevoelde keurig uitgedrukte eu uitstekend voorgedragene de faal der Schelp en nog een paar andere ran luimigen aard De afdeelingen der Tweede Kamer hebben Dinsdag ochtend vóór den aanvang der openbare zitting onderzocht de wetsontwerpen tot bekrachtiging van het Muwe scheepvaarttarief voor de Mallegatslus alhier Be Slaalt Ct tbb 15 dezer beheJst het kon besluit waarbij beWllligiJi iVferJt verie ud op lift bittwerp der akte van opriohtiug van de naamloozK vennootschap Spoorwegiu iatsoh ippij Leiden Wo rdeu te vtsugeu te s Graveiih ige Dinsdagavond tt i = het weder aan Jjuda sfingezetfiieu gegeven om li ur ilie ei iie i rn pl lat bt kleedt op het Ni deiiaii l oh iojuctl iu luiU iiuddi a te zien opti eden Vnora lcfr die enkele avonden wa iroj Mevr Kleine tiouda bezoekt mogeu wel wuiilta gt waardeerd daar het inderdaad eeo weldadig genot mag heeten van üjd tot tijd haar kalm eenvoudig fat iu de kleinste onderdeelen zoo kunstrijk eu beschaatd spel te genieten ledere maal dat Zy optreedt wutdt men daarvan op nieuw overtuigd Zeer welkom was daa ook ongetwijfeld het geschenk dat het l uitste iir van Eigen Haard aan het Ned volk bracht in den vonii van een welgelijkend portret van genoemde tooiicidkunstenares Eergisteren vervulde zy de titelrol in Ar Ideeci van mecruiiw lubraij en waren die van een gihalte dat ze tot dezulkeu kuuuen worden gerekend wilke een zeer gunstigen invloei op huisgezin en nuutschappij uitoefenen de wijze waarop zy tot ona kwamen waren ieder zeker zeer welkom De woorden door Jeannine tegen Mevr ubray gesproken het gaat u zoo eeiivuudig f tou te handelen zoo te spreken ï n ten volle op lie iel van Mevr Kleine toepasselijk Het g iat li Slr in waarheid zoo eenvoudig af het is als liewiegt zy zich iu e werkelijk huiselijken kring zooals wij allen dit gewoon zijn het is als vervult zy gaenrol maar veclur whijnt het of zij slechts aan goede vriehden hare gedachten mededeelt Mevr Aubray s ideeën verdienen in praotyk gebracht en meer gedeeld te worden dan tot nu het geval is al is het zeer inoeii l jk eu al is het waar wat Valinoreau zeide dat zoo iets goed is oin te bespreken doch niet gemakkelijk te doen Mevr Aubr iy s liefdebetoon jegens allen die hulp en lietde noodig hebben niet t minst aan hen die door de wereld veracht en verstoeten worden dezulke hebben immers die hulp en liefde t meest noodig moge tot navolging wekken in de werkflijkelyke wereld Mevr EUenberger Jeanmne vervulde hare rol eveneens goed en het roerend verhaal harer leveiiigeaohiedenis deed zij met de ttoodige uitdrukking met het noodige gevoel zouder iu overdrijving te vervallen Hare woorden zoowe bij dit verhaal als iu t laatste bedryf toen zij hein die zij beminde wilde verlaten maakten blijl baar wepen indruk op het De heer Morin was ditmaal veel beter dan de vorige keer iu Jaite Ei re Tluins declameerde hij niet mtfar sprak meer gewoon eu zelfs zijn aiiden zoo hinderlijke tooneelsUip viel niet zoo ia t oog als toen Hij vcAdeed oneindig veel betei De heer Kistemaker Cainille stelde ieiuaiid vojr die veel jonger ivas dan deze acteur is t geen natuurlijk een eenigszins vreemd effect miuikte daar een man in de rol van een jongeling optredende alleen de woorden van den laatste en verder alles wat den eerste aanhangt wi rrgeeft Overigens was het spel van den heer Kiitemaker niet kwaad Alleen was hij soms zoo haa tig in zijn spreken dat hy niet zelden over zijne woorden struikelde terwijl hij op andere oogcnblikkoii zijn rol niet goed scheen te kennen De heer Vos ve viikle zijn rol zoo goed ah hij t kan wat nog niet betetkeut dat de rol goed werd vervuld Na de pauze werd bij wijze van toegift ninej BerliunJ en Satqn opgevoerd dat uitstekend werd gespeeld door de dames Stoetz en Verwoert benevens door den heer To irniaire Deze laatste gaf wederom blijk van een goed tooneelkunstenaar te zijn en de eigenschappen vrijino digheid en natuurlykhei l in ruime mate te bezitten Het geheele drietal trouwens wedyverde in vlug spel wat dan ook onmisbaar mocht heeten om het vele vroolijke tooiieeltjes bevattende stukje dat door Rosier Faassen in t Hollandsoli is overgebracht te doen slagen De kleine pauzen tusschen de bedrijven worden tegenwoordig o betere wijze afgewisseld dan vroeger daar de muziey van oneindig beter gehalte is en dus niet ti mrige jaren het geval was t hooren der eerste tonen bij het heele jtubliek den wensch deed ontstaan dat die eersten tevens de laatsteii mochten zijn Het is een goede verbetering die door het publiek gewaardeerd wordt Oni Genoej en i jlirectip wofdt daarvoor anzè dank gebracht Te sGravenhage wordt in doorgaans wel onderrichte kringeu verzekerd dat er ernstig sprake is vai i een huwilijk tusochcu prinS Alexander der Nedcrl inden eu de ISjlirige prinses Beatrix jongste dochter van H M de koningin van Engeland Er wordt bijgevoegd dat de verloving zei r spoedig na s prinsen terugkeer van de reis naar Algiers volgen zou Onze correspondent deelt dit gerucht naliiurlijk onder alle reserve mede maar had het zijns iuziens van te vertrouwbare zijde vernonjen om er geen meldingvan te maken Ijf Ö Bij de overweging der onteigeningswet ten behoeve van den spoorweg Leiden yVoerden in de afdeelingen dèr Tweede Kamer werd het algemeen uut der outeigeuing algemeen erkend HoBwel men derhalve algemeen iittenomeu was mft het tot stand koflien v n een o Weg dic door ene fruohtbare en nijvere streel loopt en een laug gewen Éte vérbinding tot stand brengt gaf uieu echter in twee afdeelingen zijn leedwezen te kennen dat de eancessie is vastgekiibopf a iu de overeenkomst mft de N R 8 aoodst eenige leden bezwatir ina kten tegen de behandeling van dit ontwerp Benige ahdeie leden die daartegen gceue bedenkingen hadden konden toch moeielijk een oordeel daarover uitspreken omdat de regeeriiig met deze zaak iu verband had gebracht de outei eiiing ten behoeve van deu spoorwe g ttotterdara iia ir Ilouleu de verbinding van het Station van den Il uspoorweg te Amsterdam met het centraalstation aldaar en boveiiid omdat de regeering nieuwe Onderliaflüölfngen met de N H 8 had geopend De meerderheid der leden deelde in deze gevoelens niet cil v as van oordcel dat het bij dit wetsontwerp ajleen de vraag geldt of de apjorwcg van Leiden liaar Woerden is coiie zaak van dgemeeii belang eu dit nu lijdt geen tegenspraak In eeae ifdcetiii reej bij ceiiige leden bedenking a gen een goedereustation te fjciden s Tinds i daiaen ore ié ét éérste maanden dezes jaars hebben opgebracht f 8 227 102 JOV zijude f Ï i00 9 24 j mwr da in hitzelfdetijd vik van 1874 De raming licdroeg 70 7 433 45 Staten Qèneraal Twkedk Kaxer fittingen van 14 en 15 December In de zitting van Dinsdag zijn de beraadslagingen voortgezet over hoofdstuk V der stiatsbegrooting Het aineudement van deu heer Moens tot oprichting van de drie kweekschjleu voor onderwijzers is aaugeuomeii inet 42 tegen 33 stemmen Het atneudenieiit van den heer Kuyper om premicn te erleenea voor de opleidiii van oii ierwijzi rs is verworpen met 43 ti gen 32 stcinmeu Ten slotte is de gehtele begrooting voor bianenlaudsohe zaken aangmomea met B2 tegen 24 fcleninieii In de zitting van gisteren is het hoofdstuk in irine uu eeue korte discussie aaugeiioineu met 66 stem nea tegen 1 en het hoofdstuk ualiinale schuld met dgemeeiie stemmen By het hoofdstuk financiën hebben de hh van Houten eu de Jong hunue stem tegen het budget gemotiveerd Do minister heeft zyn beleid uitvoerig verdedigd E iie herxieuiug der zout en zeepbelasting en eeiie der pateutwet zijn iu bewerking Eene wijziging der personeele belasting is iu overweging De opliefHug der tollinii u met België is onuitvoerbaar Heden voortzetting De heeren Jouckbloet en fle Ousembroot zyn vaa hun reis naar l hiluU lphia iu de residentie teruggtkeerd De heer Saaymans V üler is eergisteren middag iade Tweede Kamer aan een groot gevaar ontsnapt Dize geaehte afgevaardigde hu ft de ffj wooute ora als en der Minimiers liit woord voert zich steidsmin of meer rugivaarls voor de groene tafel te plaatsen ten einde g eii wij rd van de redevoeriugeu t veriiizcn Ook Dinsdag v hij dat toen de linisU r van Binneiilaudsche Zaken ovir hit higeronderwijs aan t woord w is en tenvyl ecu ziji er niedeleduu licai ius iu het oor fluisterde boog debeer Vader wat te ver achter over en kwuni niethet hoofd iu aaiir ikiiig met de brandende tuirs ttop de MinisUricele tafel Zyiie haren vatten vlamen deze steeg reeds tamelyk op Oelukkig dat doMinister van Oorlog dadelyk tocsiielde en den brandblu ichte Zijn ambtgenoot van BiniienlandsoheZaken wiui zeir ontsteld en moest een oogeublikzyn rede aflireken t ad Voor de opleiding tot officier der mariniers zal eindelijk wcdir eens gezorgd worden en te gelijk dat de opleiding van de adelborsten voor de raarin van een driejarigen in een vierjarigen cursus veranderd wordt zullen ook weder evenals dit vroeger het geval was eenige adelborsten voor de mariniers geplaatst worden Die maatregel wordt algemeen toegejuicht want het valt niet te ontkennen dut de tegenwoordige toestand op dèn duur onhoudbaar is Wil men mariniers hebben dan moet men ookzorgen voor een goede opleiding tot officier en moetmen niet nfhankclyk blijven van den meerderey ofminderen lust van andere officieren om bij het korpsmariniers over te gaan ƒ Van verschillende plaatsen wordt bericht dat de rivieren weder geheel of althaiia byns geheel vry zyn van dry s Men aobryft uit den Haag aan de Zatf Cl Niet ten onrechte heb ik u voorspelt dat de behandeling der Staatsbegrootiog ons nog stormadhtlge dagen zou geven De algemeene aanval waa uitgestdul tot de begrooting van Binueulandscbe Zaken Toen brak de bom los Deu eersteu dag bleef h t hij schermutselingen maar den volgenden dag werd het gevecht op alle linlën voortgezet De beste troepen kwamen van beide kadten in t veïd De liberalen Vèrden aangevoerd door Kappeync Oeertaema Cremers Smidt en v Houten de ultruinontituen door Heijdeniiück oi v d Hoeten de antirevolutionairen door Kuyper en de kouaervatieven door Heemskerk Laatstgenoemde verdedigde zich dapper lemaud met minder talent zou onder de aanvallen reeds lang bezweken zyn eu ht t terrein hebben prys gegeven naar niet abioo ome premier Men kan het met zyn politiek geheel oneens zijn eu toch erkennen datsyu taktiek op het slagveld iiieesterlyk is geweest Ondanks den aiindrtog Vnn verschillende kanten op hem uitgeoefend is hij precies op hetzelfde standpunt biyven staan dat hij bij den aanvang van het debat had ingenomen En dat is geen getfluge verdieoate Ti M staiulpuut moge nog zoo verkeerd zyn een minister die het eens gekozen standpunt weet te handbaveu brengt het honderdmaal verder dan iemand die i ich hut drijven eu trekken Ik zou dan ook niet durven bewu ui dat de positie van Heemskerk door het deb at v iii deze weelt verzwakt is Wel is waar is de antiji itie van de meeste liberalen zoo mogelijk nog grjotcr geworden maar daartegenover l t dat de mfiiiitri eleu meer dan ooit vast bealo f zyn hem tot het 1 1 itste te steunen Jjiet zoozeer I sympathie vo r den persoon van Heemskerk ook uii voorliif le voor dit kabinet maar omdat klerikalen verwhrikkelijk bang ziju dat de libeliK 1 iveir aan t rjer znltra komen De heetSB il Hoeven en Heyilenryck kwamen er rmid TOor nit dat zy deze miuiatura vu rloopig ulkefi snideu dulden uit vreet voor erger Niemand zeide de afgevaardigde uit Nijmegeu i eigenlijk met dit ministerie ingiuomen maar uieniand lean het laia sen Daarin is de zwakte maar o ik de sterkte van dit kabinet gelegen Hecnski rk be rijpt dat Ook l r goed want aan het einde der alge u ne bcschoaWingen S rak hij op 11 ri to ii die aanduidde d it hij Mer W W vau zijn zaïk tol de virtegenwoordigingj i Wilt gij een knsi weluu b tei l loy af maar wilt gy dat niet yiaikt mij dan ook dour vaortduregde dupuU u het regel reu niet moeielijk Dat was fiere taal waarmede ieder Nederlander die niet door partyzucht verblind is zal kuiinee instemmen Op mij heeft al dat getakineer een onaangenamen indruk gemaakt omd tik bijna zeker meen te weten dat het meer te iloi uui ie pl igen dan te donden Niet dat er geen erusiige grieven tegen het beleid van dezen miuister zijn in te brengen het tegendeel is waar maar mijn grief is dat men te veel nadruk heeft gelegd op details en te weinig beginselen op den voorgrO nd heeft gesteld Een luuu als Heemskerk moet niet vallen iu een strijd o er het wenschelijke van enkele aduiinistratieve beschikkingen maar iu een eerlykeu stryd om beginselen Is de tyd daarvoor nog niet gekomen men hebbe den moed te wachten is de tijd er wel men farmuIcere jn eigen begjnsclen en dage den minister uit De heer Kuppeyue ras Diisdag op een goeden weg toen hij afziende van alk kli i ugheden de regeering sommeerde om partij te kiezcu tussohen de twee partyen die Het Duitsche tooneelgezelschnp te Amsterdam is ook voornemens het tweede stuk van mej Wallis Joan de Witt in studie te nemen Kerkvoogden en notabelen te Steeuwijkêrwold hebben den hoofdonderwijzer aldaar als organist bij de opimbare godsdienstoefening ontslagen wegen zyiic bemoeiingen in moilcmen zin voor en na t beroepiiigswerk in die gemsente dat iu orthodoxen geest geschiedt Dientengevolge worden soUicitanteu voor deze vakante betrekking opgeroepen op eene jaarwedde van lOO verneemt is er te Utrecht eene byeenter bespreking der middelen welke dige ysopnliming toegepast behooren Naar komst geU by eventtti te worden Die bijeenkoms ywerd bijgewoond door den hoofdingenieur Rose d majoor Kromhout van het l taljon mineurs eifvsappeurs den kapitein Van Houtlim van de loriiedo oömpagnie en verscheiden ciViele ingenieurs Zijn wel onderricht dan zou vdlgens deze bespreking de voorkeur geschonken worden aan de ijsopruiming door middel van daartoe ingerichte versterkte yiseren stoombooten terwyl slechts mijtten aangewend moeten worden indien het zouder dat dit tot tooht af trekking aanleiding gee ft Men verwydere zoo spoedig mogelijk de drek en andere stoffen die uadexlig voor de ademhaling ziju reinige de diereu van alle aanklevende onreine slolfeu en men zal de ondervinding opdoen dat het vte op deze wyze behoorlyk verpleegd minder zal worden blootgesteld aan ziekte en kwalen die slechts aan gebrekkige luchtverversching eu de inademing van van slüfdite luehtaoorten moeten worden toegeschreven Laatste Berichten Versailles 15 Dec Tot senatoren zii g kozen de volgende afgevaardigden Carnot j ib oa Corbon Crémieux Douhet Gouin Lanfrfy i m Mi ValaöS Littré de Lorgeril Paul Morin Ei Hervé de Saisy Edmond Scherer Schoerer Kestber ïestelin en de Tncjueville Al die 18 candidaten kwamen uitsluitend op de lijst der linkerzijde voor Versailles 15 Dec gOnder de Stemming in de Kamer ter verkiezing van senatoren verklaarde de Voorzitter dat hij met het oog op de klachten die bij hem iugekomeu waren de leden die aan den voet der tribune onder enveloppe stembiljetten uitdeelden uitnoodigde zich te verwyderen Indien zy die biljetteu wilden uitreiken dan raoesteu zij iet doen buiten de zaal Aan den voet der tribune was het niet geoorloofd aangezien het in strijd wa met het reglement dat geheime stemming voorschrijft Eenige Irdeii der rechterzijde wilden dat de than plaats gehad hebbende slemmiag vau nul en gcener waarde zou zyn De Voorzitter heeft zich vo rlj hoiiden dié zaak tot na de stemming ter bedistin te brengen Hierop hadden er levendige debatten plaat De heer Paris beweerde dat de stemming vernietigd ttioest worden De liukerzyde tooh heeft hare lijst aan den voet der tribune rondgedeeld De spreker deed vervolgens een formeel voorstel om de s enming te vernietigen Met 334 stemmen tegen Ml werd dit verworpen Berlijn is December De Rijksdag heeft het ontwerp tot verandering van deRijksmuntwst volgen hetwelk de thaler als zilveren pasmunt in het Rijk zal aangenomen worden uadat eeue maand te voren hiervan officieele aangifte zal worden gedaan by eerste en tweede lezing goedgekeurd Kantongereclit te Gouda Op de Terechtzitting van 24 November 1875 zyn de lunolgeude personen veroordeeld B ï C V fi t ene geldboete van 10 of a lbs gevangenisstraf vÉi twee dagen en verbeurd verklaring van het onwettig gevangen wild bestaande h drie hazen met bevel tot nitleveriug derzelve of voldoening der bij het vonnis bepaalde waarde ad 3 en met bepaling dat bij gebreken van kiersan te voldoen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf wegens het jagen met windhonden op eeni ander jagtveld zonder voorvien te zijn van een achriftelijk bewys van verguimiug van den eigenaar of regthebbeude op dat jagtveld B W tut eene geWbdete van 3 of ob gevangenisjltraf van aen dag wegent het te flouda harder i jdek éan in cm IhatigAi draf A V L tot eene gpldboete van 3 of eubs gevatagenisstnif van een dag wegens het anders dan stapvoets i den over eene beweagbare brug te Oondai VV Z tot eene geldboete van 3 of sube gevangenisstraf van een dag wegens het als geleider van een met een trekdier aangespannen voertuig ch T u dat trekdier verwijderen zonder het onder vol doend toeliet te hebben gesteld of behooriijk va tgeset op eén weg in de provincie Zuid Holland J W tot twee geldboeten van 3 elk of snbs gevangenisstraf van een dag voor elke boete w iahet te Moordrecht als geleider van eeu met tweehonden aangespannen voertuig die honden niet tah ibett gemuilband J N tot eene geldboete van 5 50 of snb gevangenisstraf van een dag wegens het maken van nachtel k burengemeht tot ventn og van de rast der inwoners W d B tot eene geldboete van ƒ 1 of i itls gevangenisstraf van eeu dag wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten eeu openbare waterb lk dat gene verrichten waarvoor die inrichting bcalemir ist Op de Terechtzitting van 1 Deeetober 1878 z de tavt lgeude peraonan veroordeeld W V L tot eene geldboete van 10 of twee dagen subs gevangenisstraf G D huisvrouw van P V J H S P H A V d K 11 J V L ieder tot eéne geldboete van 1 of ieder een dag sub gevangenisstraf L 3f B tot vier geldboeten ieder groot l af eea ing siihl gevaiigaaisstnt vaar elke kaetr