Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1875

Zondag 19 December 1875 W Ï7S5 GOUDSCHE COURANT Mcnws en Advertentielilad voor Gouda en OnislrelieD Tot liet vullen van holle kiezea bcBinnt er f eeit uerkzAuicr en beter middel dao de TANU HLUMBË vaii de K K Iiorundarts dr J Q POPP Ie VVeeorn Bogarrgane nu 2 die iodn ulf zeer K nrkicelgk inde kolle kie en kan leggen en welke zich dan mei de overresl der kieiea es Jiet tandrieeicb eerbindt de kica foor verdere vtr rotliny bereiliftt eoklls pg n doel bedaren liet AnatlieriB Móndwater van Dr J O POPP k k Hol Tandatta te H eeusn in de obileraUande Dé jölB i 1 76 per fhoM te bekomen ia het voortrcSelijkale middel bg thumatiiehe landpgn oiitstekin en en verzwerinften vnn het tand vleesch fcet IM den taud ieen op en verhindert de verdere vurming daarvan bevestigt losae landen door veratefking van het tandvleetoh en terwgl het de tanden en het landileeaob an alle nadeelifie etuHen üuivert gireft het den mond eeue aange name fnachheid eu verdrgft reeda door een kort gebruik den Icelijken renk die er uit voortkomt Dr J G POPP g Plantaardig Tandpoeder Het zairert de tanden zoozeer dat door het dsgrivjk ch gebruik niet alleen de gewooniyk zoo lastige tandsteeu wordt verwgderd naar ook het gtaiaursel dar landen steeds blanker en zachter wordt Anatherin Tandpasta van Dr J O POPP Dit preparaat hondt den adem friach en strekt tevens on de tanden schitterend wit te maken om bet bederf derzelve te voorkomen ao het tandvleesch te versterken Ta verkrijgen te Gonda bjj L Schenk inkeliar op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bg F E vnn Santen Kolff apoth en A Schippeieijn ii C blaauwe porcelein winkel te s Hage bg J L F C Snabilié apoth te Leydeo bji E Noordjjk te Utrecht bü F Altena apoth te Amsterdam bg F vao Windkcim CO verkoophuis te Oudewater by T J vau Vreümiojjen te SsheenbovtB bg A VTolff tn J T L tot twee geldboeten ieder greet 1 of een dag subs gevangenisstraf voor eUie boete Verbeurdverklaring der in beslag genomen maten en gewichten wegens overtreding der wet op den ijk van maten en gewichten £ u allen in de kosten de nooda invorderbaar bij ly fsdwaug MARKTBERICHTEN Goada 16 Dec 1876 Poldertarwe puike 9 16 a 9 76 Mindere t 8 76 ü y 9 Bogge puike 7 60 a 7 76 Mindere i 7 40 Voer 6 60 6 80 Gerst puike 7 S5 a 7 76 Mihdere 6 50 a ƒ 7 Haver tware 6 Ï6 a 6 60 Ligte 4 60 a 6 T I e veemarkt met goeden aanvoer de handel in He soorten traag vette varkens vlug van 27 a 31 cents prr half kilo varkens voor Londen van 24 a 26 cents niBgere varkens en biggen vlug verkocht Raas van 28 a 32 Bot r 1 20 a 1 40 Burgerlijke Stand laoilfN 13 T tc fprordii Coriieli oadera J inn d r Pi u co E Torne 14 A raiba iMiri onden G Jonker rti i M Ilorui s AdiiHuii InDnardtii JohiDDei ouden J i VRI1 der Smtdfn eu H an der Geeit OvKRiiuiKi 13 Uec G de Jonjr 10 m 14 K Moleniiiir ed J Nederberg Darler 77 j 8 Bloot hililff u W Hlok 63 j i Hui eMir 78 j H W MiehMili 79 j E f S W Priui buij r esn U van Uierop 8 j GiHWWDi 15 Dec J de Kotter en r Egkbolf APVËRTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon B VAN MK QEEST geliefde Echtgenoot van J J TAN DJ SANDBN Owida U December 1875 Overleden in den ond 4om van 39 jaren mgne hartelijk geliefde Echtgenoot Vrouwe EU8ABETH CONST ANTIA SOPHIA WILHELMINA PBINS my nalatende zes nog l ligdige Kinderen Mr J H van MIEBOP Gn d t U December 1875 Eênige Kennitgming Bel efilel4k rexsoekïkBÜn ENAAN ItBRKINa te biijvea bij de verkietiat vaa een LID voor da Kamer van Ko 9handel en Fabrieken aangezien ik benoemd wordende ZOÜ MOETEN BEDANKEN GOUDA 15 December 1875 A A G van ITERSON PAKHUIS roet KANTOOB groot 350 vierkante Meter op den TÜBFSINGEL te Gouda TE KOOP of GEHEEL of GEDEELTELIJK TE HÜUB van D C d JONG Westhaven te Gouda rfceoping van BOOMEN Het POLDEB BESTDUB van aruM is tootnemem op WOENSDAG den 29n DECEMBEB 1875 des voomtiddags ten 10 uren ten huiie van L BLANKEN te HaaHredU aldaar in het openbaar te verkoopen 58 stokg FOFUm neu taande aan den Veerlaan binnen de Gemeente Rteuvijk afdeeling Suik die bg tgdg tmüma sg gvnnmmerd Inlichtingen worden gegeven door het Be tvor voornoemd Awiryi 15 December 1875 Het Bestuur voornoemd j E MDLDEB VoorzUttr JANSEN m in UITVOERING DEB VEEEENIGING UITERLÜKS WfiLSPREKfiNDHEID ATDKILINO DÏH UEDKBTAFIX APOLLO VBUDAO 17 DECEMBER 1875 aronds ten 7 ure precies IPI il I ABtSI Drama in 4 Tafereelen door W J Hofdijk 2 EE LASTIGE NAAM Bl spel in één Bedrtjf door Leon ied Plaatsen ziJn te bespreken Vrjjdag van 10 tot 3 ore a 10 CL eitra voor elke plaats Soclclclt OÏVS GE OEGE BH LEDEN worden bekend gemaakt dat op DINSDAG den 4 JANÜAKI 1876 door de VEBEENIGDE TOONEELISTEN van Amtterdam ten tooneele zal opgevoerd worden DE HlirUËLAAK van MoLiiBR De Commissie van Toezicht J HEBMAN DE GBOOT C VAN VEEN A VAN HELDEN Goedkoop en Heilzaam Middel Vele Galoens worden zeer dikw b met weinig vrucht besteed aan Kramp of Jichtvrien Jiditneteldoèk of andere dure zaken die echterniets baten Een kosteloos zeer eenvoudig ennuttig verwarmingsmiddel bestaat thans in deABSHAÜBBINS of ANTIBHÜMATISCHEWATTEN Een mönor verbruikers bracht mijop het idéé die kosteloos als voorbehoedmiddelte gebruiken en bekend te maken als zoodanigvoert men deze tnsschen eene dunne doch donkere stof die niet behaefl gewasscben te wordsn en draa er een Wstrok gezondheid ofonderbroek van De geringste baai welke menkoopen kan zoude wellicht de kosten daarvannog te boven gaan om niet meer van nog veelduurdere zaken te spreken zoodat men zichkosteloos kan verwarmen en goedkoop vrgwaren daar dit slechts hoofdzakelyk tot voorbehoedmiddel van vatbare gestellen dient en nietgenoegzaam is om den ernstig aangedanen lijder te genezen zoo zeker is het t h ook datmen des te spoedig er door het gebruik van diegenen welke op de naakte huid worden aangebragt genezen wordt omdat op die wgze get indringen der baitenlocht geheel belet wordten de vatbaarheid daardoor wordt ontnomen deze gebruiksaanwyzing is niet op de geleihilletten omschreven om leden dit eerst in kortdoor een mgner Cliënten die AO ani met goedsucces applikeerde is opgegeven Prjgs per blad 30 ets Verkrygbaar aan het Hoofd Dépót byA BBEETVELT Az te Delft die tot waarborg der echtheid uitsluitend de gelei billettenteekent en verder verkrygbaar heeft gesteld by T A G VAN DETH Gouda 3 J BEUZEMAKEB Leiden J H K£LLER ZoON Westewagestr RoUerdam H V D GRIEN DT Leuvenhaven H V T GBIENDT Gouds weg Mej L A SCHOUTBNS SCHLÜTBE Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN fc Co ütredu En meer bekende Depots in ons ryk eOEDKOOPE IDZIEL voor Piano Solo Uitgave ran F KOKS A U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WtcHTL Dichter nnd fiauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Ooato l r l vw A priakuuta De van ouds baroemde ECHTEDRBANUS PILLIIH bereid volgens het eenig bestaande a Uthentieke vo M ft van Kardinaal MaïF£0 Babbesini lat Bos Ubbands VllI en in heilzame werkingfllg door geen Medicyn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zyn te Gouda alleen verkrygbaar by den Heer J C ZELDENRIJK Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart 0 37 Auxiliuffl orientis bereid uit tot nog toe onbekende OosI terscbe planten van buitengewone geneeskracht onderzocht door de eerste autoriteiten in de chemie en de geneeskunde geneest de tot in t hoogst stadium van ongeneesbaarheid getredene I Epilepsie Vallende Ziekte I Kaaemij j 01 Borst en Maagkramp Voor het gebruik van myn bereiding verzoek ik een afzonderlijk bericht vao I de loopende ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel meteen nauwkeurig gebraikaanw zing n alles wat vermr noodig is Ik waarschuw nitdmkkelnk voor die personen welk sicehts op de beurs van de arme patiënten ipeculeeren terwyl zy als middel tegen bovengenoemde kwalen niets geven als een oplossing v Broucalium NB Onvermogende zieken worden kosteloos behande d Silvius Ek as Uitvinder van bet anxilinm orientis specialiteit voor zeuuwziekte enkrampen Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 I tot 4 namiddag Btrlin SW Fnedrie uitr 22 l Etagt INSCHRIJVING VOOE DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Oouda Gezien de Wet van den 19den Augustus 1861 StaaltiUd uo 7 2 betrekkelijk de iVa o ia2 ifi i Herinneren bij dize alle belanghebbenden aan hunne VerpliKtinp tot het doen van aangifte ter inschrgving voorde Nationale Militie in de maand Jauuarij 1876 CU brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen der genoemde wet Art IB Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Januarij van het jaar hun 19de jaiir waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden lo Hij wiens vader of is deze oyerleden wiens moeder uf zijn telden overleden wiens voogd ingezeten is T ilgcna de Wet van den ZSsten July 1850 Staaltblad no U 2o Hij die geerf ouder of voogd hebbende gedurende de l intste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijfUtip voorafgaa ide achttien maanden in NederlanJ verblgf hield ïo Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geeu ingezeten mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander nie aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar tcu aatizien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art 16 De Inschrijylng geschfedt lo Van een ongehuwde in de gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde eu van een weduwnaar in de fremeente waar hij woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente w iar hg woont 4o Van den buiten s lands wonenden zoon van eeu Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst ia Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeaclireyen lo De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is ïo De in een vreemd Rgk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 30 De zoou van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rgks overzeesche bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 16 Iwhoort te worden ingeschreven is verpligt zich daartoe bij Burgemeesater en Wethouders aan te ge cn tussohcn den Isteu en Slfltcn Januarij Rij ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgii vad r of is deze overleden zgn mo der of zijn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wijze waarop van het doen van die aangifte blijken moet wordt door Ons bepiutld Art 20 Hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar doch vó 5r het volbrengen van zija20ate ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zgne inschrijving geschiedt in het rtgister van het jaar waartoe hü volgens zgnen lecftyd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die in het jaar 1857 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande iu deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn op om zich op de volgende dagen eu in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten die woonachtig zijii in de wijken A B C D E P G H en I op Vrijdag den 2 n Januarij 1876 en die wonende in de wijkan K i M N O P Q R 3 en T op Zatnrdag den ïi Januarij 1876 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat het regist£r van inschr ug op den Sisten Januarij des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verruimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in een boete va 25 tot 100 dat ieder die voor de MiliA moet worden ingeschreven zich behoort te voonlen van een extract uit het geboorteregister hetwelk bij de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die hianen de gemeente zija geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den burgerlijken stand graiit al worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren i n zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur Runner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te lorgen dat hij bij de inschrijving Wgk en Nummerjijner woonpl its juist kan opgeven Gouda den 15n December 1875 Burgemeeiler en Wethoudgri voornoemd De Secretaris Üe Burgemeester DkOOQLEEVEK FoBTDUS van BeEOKN UlENDOOaü KENNISQ9VING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belangkebbenden dat door den Heer Provincialen Inspeottnr der Directe Belastingen enz teBoUerdam op dat 14n December 187 5 is executoir verklaard een voyïuus Kohier N van de belasting op het personeel dienst 1875 76 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanaUg op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de recUmes behooren te worden ingediend Gouda den 17n December 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bultcniandscli Overziclit Jules Simon en de beroemde scheikundige Dumaa zijn tot leden der Fransche academie benoemd Eerstgenoemde werd op dcnzelfden dag Donderdag ook tot lid van den Senaat verkozen Woensdag is een gelukkige dag geweest voor de Fransche senaatskeuzen Er zijn 18 nieuwe namen uit de stembus gekomen alle afkomstig van de l st der linkerzijde Van den overkant ia niemand gekozen De woede van het rechterccntrum over deze schrikkelijke nederlaag kende geen grenzen Men heeft beproefd dize verkiezing te doen vernietigen en wel op grond van beweenie schending der geheime stemming De liak mj le liep in haar ijver haar getrouwen na met ingevulde en in couvert gesloten stembrieQes trtt aan de tribune oen ijulerdaad niet Itehooriijk feit bg eeue geheime stemming Maar is eene stemming ongeldig omdat mijn buurman weet welke oandidatcn ik gekozen hebP Immers neen Dit gaat mij alleen aan Indien ik niet verkies gebruik te makeu van het recht om mijn keuze geheim te houden schaadt dit volstrekt niet aan de zuiverheid der stemming De kamer dacht er ook zoo over Men keurde de stemming goed doch slechts met 13 stemmen meerderheid Onder de achttien senatoren van Woensdag zijn versoheiden gedecideerde republikeinen leden der meer radicale linkerzijde Ook bekende namen zooals Littré Créraieux Ijiinfrey Schcrer enz Donderdag is met dezelfde partij discipline door de linkerzijde een even glansrijk resuluuit verkregen Er werden 10 seu itoron binoenid allen ouder republikeiuscho vlag Men zegt dat de overwinnaars voor de 5 of 6 open plaatsen enkele leden der rechterzijde nemen zouden o a de ministers de Cissey en Wallon De smadelijke nederlaag der Orleanisten wekt weinig medelijden op integendeel bijna ieder verheugt er zich over Aan de K31h Zeil wordt geschreven dat de linkerzijde het er niet op toeleggen zal BuiTet omver te werpen De nederlaag is zoo groot dat hü toch geen zedelijken druk meer bij de verkiezingen kan uitoefenen Wierp men hem omver dan zon Mac Mahon in boosheid wellicht een nieuw kabinet buiten het parlement kiezen wat der republikeinadie partij niet voordeelig zijn zon De uiterste rechter de heeft in plaats van den heer de Larochette den Keer de la Honneraie tot haar voorzitter benoemd en bij wijze van procesverbaal eeu ernstig protest uitgesproken tegen het gedrag des vioegeren voorzitters en zijn medestanders Het gerucht dat Chambord de houding der heeren de Larochette c a bad goedgekeurd wordt van legitimistische zijde tegengesproken De tweede lezing van het wetsontwerp tot w$dgiug van het Duitsche wetboek van stia eoht waa niet naar de zin der regeering Voor zoover uit het telegrdphisoh bericht kan worden opgemaakt ia het resultaat der diseossies geweest zooak men bad verwacht Artikel 1 bepalende dat volgens 4e strafwetten van het Duitsche rijk kunnen worden vervolgd lo Een vreemdeling die in het buitenland een daad van hoogverraad tegen het Duitsche rijk of een bondstaat pleegt een misdrijf t n het rwht van munt of jegens een Duitsdier een daad begaat die volgens de wetten va het Dnitscht rijk als een misdrgf of overtrt ling wordt baacha wd 2o Ben Duitadier die in hot boitenlasd eaiiaad plücgV welke volg n de wetten Van het Duitsche rijk i U ecu misdrgf of overtreding irordt beschouwd dit artikel is met alle verdere daarop gebaseerde bepiliugeu verworpen Tegen deze bepalingen is van den beginne af een heftige oppositie gevoerd en hot Schijnt dat altbims von Bismirck haar ook niet heeft veidedigd Dit was wel het geval met de zoogenaamde Arnimparagraaf art 353 van het ontwerp Dit artikel werd met 144 tegen 137 st aaugenomcD De meerderheid was dus zeer gering en zïd waarschgnlijk vop Bismarck niet zijn meegevallen Voor t oogenblik is echter het gevaar voor een crisis voorbij daar de hoop bestaat dat het artikel nu ook wel in derde lexing zal worden aangenomen Daar de rgksdag onmogelijk voor kerstmis zg n werkzaamheden kan ten einde brengen zal hij waar schijnlijk Maandag of Dinsdag op leces uiteengaan om i nieuwjaar ziju werkzaamheden te hervatten De Duitsche rg ksdag heeft gisteren een goed deel van de begrooting afgedaan dank zij het vooruitzicht op de Keravacantie de aanneming van de verschillende hoofdstukken geschiedde overeenkomstig de voorstellen der comrnissie In de avoudzitting werden de beide belastingontwerpen verworpen en daarop namens de Boudregeeringen ingetrokken Het deficit is wel verdwenen door de aangebrachte bezuinigingen maar de minister DelUruck merkte op dat de afgevaardigden niet verder zagen dan het volgend jaar terwijl de regeeriug de toekomst iu rekening bracht Bg de terugkomst van den rijksdag zal weder t£u plan worden voorgekgd over het definitieve parlementsgebouw de fabriek van Krolb met bijbehooreude gebouwen Zid op nieuw worden voorgesteld als plaats van oprichting t Weer wordt beter iu Spanje zoodat er metnieuwe kracht wordt gesproken ever de openitit iiTe San Sebastian is verstcrUug aangekomen reeds lang noodig daar de stad door de CarliafSn Wordt beschoten De firmau van den Turkschen Saltan betïoffen le de hervormingen is uitgevaardigd Alle onderdanen zonder onderscheid zullen zeken de rechters eu leden der gerechtshoven benevens le Administratieve raden iu de proiinoien kiezen De rechtsgedingen tusschen Muzelmannen en niet Muzelmanncn zullen worden verwezen naar de burgerlijke rechtbanken Xieraand zal worden in hoehtenis gehuudeii zonder v minis Skohte behandeling zal met geduld worden