Goudsche Courant, zondag 19 december 1875

d lï T I tltiltigeverhouoini wortlen orrh ven e diel teu relkede bevolkia 1 J rainderd Voorts Wri r loting worden JBfievoerd terwyl maatregelen ünllen genomen worden iZ ffi d r tienden te beletten aZ r n I 7 niet Ia iger tot het ressort hI Tl e bevolking het S al of niet nen Mohammedaauschen godsdienst belijdende al zelve de ontvanger der belasti n kieken De bepalingen Z Z ff onroerend goe l nllen gewyzigd wonhn Het ncht van eigendom zal aanaUeonder anen worden vijrckcrd I e gendanne zullen gekozen worden onder de beste bewol er In elke hicalileit J e afsohaffing derheerend ntir n l P dingon betreffende ondSi open nut zullen eene wijziging e f ffe K van den patriarch en a dere geesUl ke hoofden wat betreft de ker fT r elegenheden der gemeenten en de vrijeuitiHfruiug van dru eeredienst uT 1 P l km en zullen voor met Mohammedanen toegankelijk zijn l t bepalingen betrelfende het afkoopen van den Jnilitainn dieiwt zullen gewijzigd wonira uui l l 9che onderdanen indepro netten iullen grondeigena ir kunnen worden De 1 1 Jü ï Moliammedanen zal wonlen ge rbte ligd De l olki zal zonder verwijl zich tot tL 11 rechtmatige grieven werUnug en de bevoegdl ekl van de gouverneurs n van andere openbare ambtenaren zullen nauwkeurig worden omschreven AI de bovetuitaaude voonleelen komen aUeen ten goe le hen die loh van hunne plichten als getrouwe Mderdanen kwyten zij die d u raan niet voldoen eB dauop geen aanspraak maken 1 1 eene commissie worden U a Itoming dezer bepalingen J f Turksclie land niet h f T het geval was bij woorden Wflven zal Indn n deze Turksche beloften evenveel waard b het tegenwoordige Turksche papier iet venier n cdekomen I e candidatour van Hrant voor een denle Presideutschap van de Vereen Suten is geheel onwaa ihgnljik gewogen Uit Washington wordt bericht da he denkbeeld door de afgevaanligden met 232 gfn 18 stemmen is afgekeurd tijdige stadgenooten Doch genoeg hiervan ik blijf het ernstig betreuren dat jl Maandag zooveel onaangenaams werd gesproken het verslag stelt mg tot mijn waar genoegen in de gelegenheid om aan het Goudsche publiek het onedele en onkiesche der discussies onder het oog te brengen H IJSSEL DE SCHEPPER Bnrgerlijke Stand O1 BOBKN 16 Pee Alida reeihs ondera A van Vijk ën M Ura er 16 Naatjr ouden £ M Cata eo S Oaiidson Pnnlui Johaonei oude J Melkert en F Destro OvKaLKOK 14 Kef A P K teo Wgk ï d IS U H Ilorllaod I j 5 m H tas der Zwaln 1 J U N tteciiert koiirroii tai H Heanii Si j C vaa Zolphen 4 m M i Heiem 30 j M Warat ie i H au Horwegen 43 J I Blak 55 j ADVERtENTIËN J HERMAN DE GROOT laatst Wedawenaar ran G di Vos KN M J KRAAN Wednwe van T iw Jowo Geen Receptie Eenigt kennügeving Gouda 17 Dec 1875 Getrouwd J DE KOSTER Weduwnaar Tan K JeKnfc w CATHARINA EUKHOFF die teTBiu hunnen dank betuigen roor de rele bewezen Tan belangstelling bg de Toltrekking van huu huwelgk ondervonden Goiida 16 Dec 1875 Bevallen ran eene Dochter SOPHIA DAVIDSON geliefde Echtgenoot Tan E 8 CATS Gouda 16 December 1875 lieden oTerleed de jongste onzer lieT Ungen LIJNTJE HENDRIKA in den leeftgd Tan slechts zeventien maanden A DORTLAND N DOBrTLAND Haait Goudd 15 Deoember 1875 Ea Kmnügtnnff ƒ Heden oTerleed te Rotterdam zeer plotseling onze geliefde Moeder en BehuwdmoederMeTronw A M FRANKEN geb yiiuajum O VAH DKB LAAR Ja J J TAW D a LAAR Gouda 15 Dec 1875 Fkanken BINNENLAND GOUDA 18 December 1876 Bg kon besluit 13 de bij besluit van 25 April I8 4 no 43 benoemde Commissie van beheer en toezicht over da roogmaking van de zoogenaamde Kleine Plassen in Schieland thans Ijcstaamie uit de heeren mr A VaiDant dijkgraaf van Schieland en lid der Staten van Zuid Holland vootzitter G A van Houwen nge Gz hoogheemfaad van Schieland en lid der Stnteu van Zuifl Holland en J F Augier oudhoofdin gcnieur van den waterstaat met P Januari aanstaande ontbonden onder dankzegging voor de belangrijke door haar bewezen diensten Bg de gisteren plaats gehad hebbende verkiezing Toor een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alliier z jn uitgebracht 46 stemmen Daarvan vereenigden op zich de hh A A G van Iterson Ï2 t D Lulius van Goor 19 st J IJsselsteijn 2 en C Jonker 1 si terwgl twee blanco briefes waren ingekomen Er moet alzoo een herstemming plaata hebben tusschen de hh A A 6 van Iterson en D Lulios van Goor Donderdag namiddag is alhier een vreesselyk ongeluk fgebeurd Toen de trein uit Utrecht ten 4 17 alhier aankwam ia een gedeelte daarvan bestemd voor s GniTenhage vooruitgereden Vervolgens is een locomotief met drie goederenwagcns waarbij de wisselwachter Johannea Bezem wa om te rangecren en op de loopplank stond doordien de Haagsche trein nog niet vergenoeg was dóorjjswd c n met het achterste gedeelte Tan een der wagens in aanraking gekomen waardoor eenige schade aan dien go derenwagen is ontstaan cif Bezem in de klem is geraakt zoodat h j levenloos tan den weg is opgenomen Heden overleed te Gorinehtm mgn geliefde Vader de WelEdel 6ebor Heer KORNELIS TA HOUWENINGE tan SPRANG in den onderdom Tan bgna 74 jaren J A TAN HOÜWBNINGE Gouda 17 December 1875 ♦ Heden oTerleed Dordree U in den onderdom Tan 49 jaren MeTronw de Weduwe C VOS DS KONINOH 17 December 1876 Mevrouw de Wbd F tan BOVENE op den Kleiweg verlangt met Februari een WiiSTliWi boven de 20 jaar die een goeden bnrgcrpot kan KOKEN en gewoon is NETJES en 7ASDELIJK HUISWERK te verrichten tegen HOOG LOON Giepasseerden Donderdag is door Btargemeester en Wethouders in het openbaar verpacht de doorvaart aan het Reeuwijksche en Slnipwijksche Verlaat met Huis enz voor 700 per jaar aan P Kalkman de Vissühcrij in de 4 Singels en een gedeelte der Gouwe aan M de Jong voor ƒ 40 60 per jaar en verkocht een perceel Hakhout onder Boskoop aan A Nederhof voor 37 Een gisteren bg het departement van koloniën ontvangen telegram vin len gouverneur generaal van NederUndsohIudie van den 5den dezer bevat de mededeeluig dat de gener al in ijoor Pel den 2dente voren uit Atchin het navolgende getelegrapheerdheeft Pe vijand deed 2ö tot 29 N veinber herhaalde aanvallen op onze sterkten en te lreigde vooral Kotta Alam en Leraboeh Radja l akik iiuar l edir teruggekeerd De radja van Merdoe is weder inGrootAtchin met vele strijder van de noordkust De gezondheidstoestand is gunstig 67 a Naar aanleiding van een namens Apollo s afd Uiterlgke welsprekendheid aan de huizen rondgezonden briefje dat eene in ons vorig nr geplaatste advertentie rectificeerde deelen wg mede dat de veroordeelde zinsnede in bedoelde advertentie daarin was opgenomen ten gevolge van een boodschap van Ons Genocgen s Kastelein aan den Uitgever der Courant Dit tot opheldering aan onze lezers VEBGAPERIN6 van des GEMEFA TERAAD Maandag den 20 December 1875 des aam ten 2 ure Ten einde te khandelen Missives van Gedeputeerde Slaten w iirbij in overweging wordt gegeven o Om het toegekend sul sidic aan het lïurgerlgk armbestuur met 800 te verminderen 6 Om het b drag der verjinth rhjke l elooiiing van de Hoofdonderwijzers en de iloofdonderwga res onder de vaste jaarwedde te t egrijp n e Om de gemeente begrooting voor lS7fi te wijzigen in verband met de te nemen besluiten op de twee eerstgenoemde voorstellen te benoemen Een Curator der Latijnsche school Een lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwgs Men schrijft uit Boskoop dd 16 Pee In de gisteren hier gehouden vergadering der l omologische Vereeniging zijn tot leden vnn het Bestuur herkozen de heeren G Boer C de Vos en C G Overegnder Pe heer D Kolling hulponderwijzer aan de school van den heer Huber die binnen kort naar O ist Indic vertrekt mocht heden morgen ondervinden dat zijne leerlingen hem met leedwezen zagen vejirekken Terwijl twee hunner in woorden hunne dankb mrhcid voor het genoten onderwijs uitdrukt n werd hem namens allen een stoffelgk bewgs van erkenteIgkheid gegeven Ten derden male had er deze week in Kuitêlmin eene toonedvoor t Ui fi plants Gisterenavond was het Apollo s afdeeling rr Utierlyke H elaprekrndAeidt die eene openbare nitvoenng gaf waartoe gekozi n waren het drama 0e Schuld eens Broeders en t blijsjMl Een Lastige Naam Pe keuze van het eerstgenoemde doet ons in zooverre een zeer gunstig idee opvatten van de leden van het gezelschap dat zij een stuk kozen wiuirin slechts 2 hunner als t ware een rol vervulden Gewoonlgk speelt de eigenliefde ijdelheid en zelf bewondering in dergelijke gezelschappen een zoo voorname rol dat men liefst de voorkeur geeft aan die stukken waarin men zelf een weinig uitkomt waarin men zelf een goed figuur sliuit Dat de verschillende leden w iarvan de meeste slechts tot aanvulling opluistering en stulfeering dienden hun stem gaven luiu cep stuk waarin slechts de beste kr ichten van het gezelschap tot hun recht kwamen verdient opmerking en waiirdeering De twee heeren die een hoofdrol vervulden waren oude bekenden Ook thans voUleed hun spel Met succes poogden zij eenvoud en waarheid in hun spel te brengen van overdreven schreeuwen van dat hinderlgke trachten om met geweld indruk te willen maken was geen sprake Pe droefheid van den ondste der broederen was een enkele maal alleen te diep Zgn toon soms te huilerig zgn gelaatsuit drukking te verwrongen Vóór allis moet t schoonheidsgevoel der toehoorders niet wonlen beleedigd Over t algemeen was echter ook hij zeer goed en het spel van beide broeders zeer te prijzen De stervende vader in t Ie tafereel gaf zijn korte rol ook verdienstelgk weer terwgl de rollen der verdere heeren te weinig beteekenden om er veel over te zeggen JJaar de woorden van sommige hunner veelal onverstaanbaar waren de kegeljongen wordt hiermede niet bedoeld deze kweet zich iuijelijk van zijn plicht zoodat wg met gespitste ooren moesten luisteren om ons niets te laten ontgaan tgeen we toeschreven aan hunne geleende snorren waren we bigde dat de vervuilers der hoofdrollen snor en baardeloos waren Nanning s klein kueveltje daargelaten Aller costunm was net Het nastukje yrij overbodig woord voor een programma waarop de volgorde der plaatsing reeds duidelgk genoeg spreekt was aardig en liep vlug van stapel De hh Tan Smit de bezitter van den lastigen naam Jansen Brownstrour g benevens Bitter de oppasser vormden een goed geheel De eerste beweei in meer dan iéa soort van rol te voldoen de tweede scheen tiians een rol te hebben die hem meer g legenheid g if om gqed te spelen ils vroeger wel eens t geval was f n laatstgenoemde verdient zeker eene afzonderlijke vermelding Onbillgk zon t zgn den knecht uit t kefHehuis en den aardigen Hinken vrijmoedigen loopjoAgen niet kortelijk te vermelden De avond van gistercT moge door meerderen van dien aard gevolgd werdjul Donderdag avond trad in de 2e vergadering der afd BergAmbacht van het Ned Prof bond Dr J Knappert pred te loeiden als spn ker op In eene boeiende improvisatie schetste spreker De vastheid van den grond des geloofs dergenen die met ernst de nieuwe richting aanhangen Met onverdeehie aandacht woonde het talrijke publiek deze vergadering bg Staten Genoraal Tweede Kamek zittingen van 16 en 17 December In de zitti ig van Donderdag is het hoofdstuk FiiiTicien der staatsbegrooting aangenomen met 59 tegen 4 stemmen Ingevolge het vroeger genomen besluit was thans aan de orde de voortzetting der beraadslaging over de interpellatie van den heer van Wasseuner van Catwyck omtrent de exeroilien der troepen in den afgeloopen zomer in de ii ibgh id v in s Hertogenboflch De heer van VVassenaer van C itwyck verklaarde bevredigd te zijn met de inlichtingen door den minister van oorlog in de memorie v m beantwoording gegeven Hiermede was deze zjjk afgeloopen Bij de daarop geopende beraadslagingen over het hoofdstuk Oorlog hebben de hh de Koo en Stieltjes het regerings beleid van den minister liestreden Pe minister heeft zeer uitvoerig geantwoonl In de zitting van gisteren zijn de beraadslagin en over het hoofdstuk oorlog voortgezet Paarbg is aangenomen met 41 tegen 28 stemmen eene motie van den heer van Housen voorstellende de regeering uit te noodigen de kamer nader schriftelgk in te lichten omtrent het verband van de instructie aan de vestingkommandanlen omtrent den staat van oorlog en beleg met het decreet van 1811 en de wet van 1791 en inmiddels de Ix raadsl igingen over die instnictie te sluiten De hh de Uoo en Stieltjes hebben imder bezwiren tegen den minister ontwikkeld De hh de Roo en Stieltjes hebben nader Ix zwaren tegen den minister ontwikkeld De heer van heeft hem verdedigd Pe minister heeft zich zelven eveneens verdedigd Pe algemeene beraadslagingen zgn daarop gesloten In de avondritting is de vesting begrooting vencorpea met 37 tegen 36 st De Haagsche afdeeling van het met Volksonderwijs ineengesmolten Sehoolverlvind heeft eergisteren avond tot hare ontbiiKÜng liesloten Oogenblikkplijk na de sluiting der vergadering namen het bestuur en de mierderheid der annwezige leden van de voormalige afdeeling het initiatief tot de oprichting van een Haagsch schoolverbond dat helzelfile dixl ziJ beoogen als het vroegere Nederlandsoh schoolverbond I Men melt uit s Hage De dag der gieting van de 1000e molenas in de ijzergieterij de Prins van Oranje is Woensd ig in die fabriek feestelijk gevierd Drs avonds woonden de werklied n hun vrouwen en dochters in den Holl Schouwburg eene ter hunner genot gen gegeven voorstWling bij die o a vereenl werd met de tetrcnwoordigheid van den minister van binneiilandsche zaken en den burgemeester Jammer dat de feestvreugde ecnigszius werd verstoord door een ongeval dat een der gezellen trof Gedurende de pauze het sehouwburglokaal voor eenige oogenblikken verlatende werd hij bij het overloopen van de straat o crredtni Het wiel van het rijtuig ging den man over borst en aangezicht zoodat hg in deeriiisw i ir igen toestand na geneeskundige l ehandeling huiswaarts moest worden vervoerd Gelukkig verkeert hij buiten gevaar Dr Jul Jakol en J N Dgkman rijksvecarts te Ijoohcm beweren in hel Ned Tgdsohrift voor Geneeskunde dat de koeien aan welke dagelgks in hun drank of voeder 0 4 gram dat is 6 grein salicyl zuur werd toegediend al stonden ze tus sehen da zieke koeien in zoodat ze met het besmettelijke speeksel steeds in aanraking waren volkomen bevrgd bleven van de tongblaar Pe jongste bij de regeering ontvangen offieieele mededeelingen aangaande den stand der veeziekten in Zwitserland gewagen van eene nieuwe vrij sterke uitbreiding van het mond e i klaauwzeer gedurende de tweede helft van November Het aantal besmette stallen was van 125 op 16 November vermeerderd tot 176 op 1 December Volgens het ingestelde onderzoek was die uitbreiding aan onderscheiden oorzaken toe te schrijven onder anderen aan den i nvoer van besmette varkens nit Prankrgk In één geval was het feit geconstateerd dat de smetstof door menschen was overgebracht Berichten nit Paramaril van 20 Nov melden dat voor zoover aan het bestuur bekend is er reeds eenig Surinaamsch goud is uitgevoerd o a door tussohenkomst der Surinaamsche bank naar Amsterdam en daar ter plaatse verkocht dat het gehalte daarvan was na smelting respt ctivelijk 944 939 en 926 duizendsten Voorts wordt medegedeeld dat eene niet onbelangrijke hoeveelheid goud afkomstig van de Boven Suriiiame ter waarde van omstreeks 2200 weder voor uitvoer gereed is dat ook uit de Marowyiie dezer dagen eene aanzienlijke hoeveelheid te Paramaribo zou zijn aangebracht dat plannen beraamd zijn om de gouddistrikten onderling te verbinden d it het nog aan middelen ontbreekt uitbreiding aan de wegen van gemeenschap te geven Eenige dagen geleden hield de Vereeniging van en voor Nederlandsche industriëlen haar 56e algemeene vergadering Diarin bracht de heer d Engelbronner venlag uit omtrent de verrichtingen der Commissie lielast met het onderzoek hoe de Patentwet van haar gebreken waren te zuiveren zonder benadeeling van den fiscus Na uitvoerige bespreking was de Commissie het in beginsel eens geworden dat van de bedrijven een directe belasting kan en mag worden geheven en op welke wijze die heffing zou kunnen geschieden zonder voor den belastingschuldige een gegrond b iw lar op te leveren en op te leveren en zonder de schatkist te leur te stellen De oommissie heeft echter gemeend alvorens op deze grondslagen voor te bouwen te moeten omzien naar de voorlichting van een erkend deskundige waaromtrent onderhandelingen waren geopend De Commissie WBuh jnpte daq ook niet aan de mogelijkheid om haar taak lol een goed einile te brengen Tegen den voorgestelden tabakaccgns zool ing meerlievoegden van oordeel bleven dat de verbruiksbelastingen mogen verdwiji e i had het liewind in het beurs beginsel geen overwegend liezwaar gevonden Tabak verdient eer door nccijiis te wonlen getroffen dan de zeep die terwgl de talxik om r oo te eggen vrg liep veertig jaren lang een alles behalve beschermende en aanmoedigende hand aan den srm der wetten van 1832 en 1840 in hiiar fibrieken heeft aangetroffen Of het cgfer van den acogns 22 per 100 k van alle soorten onbewerkt bewerkt sigaren en snuif daaronder begrepen welligt voor sommige soorton te hoog geno nen of de wgze van aanslag althans van biunenlandschen tabak son minder praotisch gekozen is achtte het Bewind voor debat vatbaar Werd onhings uit Twente bericht dat daar in sommige gevallen de indirecte belastelingen ontdoken wonlen ook in Noord Brabant verstaat men die kunst vooral wat het recht van successie lietrefl Van de menigvuldige en nogal aanzienlijke giften of makingen aan kerken giften aan armeninrichtingen komen er hoogst telden voor betaalt men bijna lujoit n chl van successie Betreft het lichamelijke roen ude goederen effecten of comptanten dan gaan deze T m hand tot hand over en heeft de gift betrekking tot onroerend goed dan doet men die in den vorm van een koopcintract ten einde het hoogere successie recht te ontduiken Ook aan bgzondere personen geeft men He lichamelijkp nx rende goederen effecten en comptanten meestal op het ziekbed weg en wanneer het vaste goederen Ix treft die d xir niet 1 te na verwanten personen z mden geërfd worden gaan ook deze vóór den dood aan hen over door middel van een koopcontract waarin de koopsom als betaald is opgegeven Op deze wijze worden er aanzienlijke sommen aan s Rijks schatkist onttrokken Corf INGEZONDEN Mijnhetr de Uedactnirt Het bestuur der Ooudtche Kifmtreeniging noodigde uwen versUggever uit tot bgwoning der jl Maandag gehouden vergadering Hieraan hebben de lezers der Oniidtcie Courant het verslag te danken dat voorkomt in het voorlaatste nummer van dit blad Waaneer ge mij toestemt dat de openbaarmaking van het in die vergadering behandelde tevens recht geeft tot openlijke bespreking der gevoerde discussies dan zult ge mg zeer verplichten door de volgende regels in uw Zondagsnummer op te nemen Nadat achtereenvolgens in de jongste vergadering der Gmdiche Kiesoereenigitig candidaten waren genoemd en verdedigd voor het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en daarna de wenschelijkheid was geopperd tot oprichting een r Volkszwemschool ging men over tot de bespreking van een ander onderwerp namelgk het voorstel van de stedelijke muziek commissie om op de Stadsmuziekschool behalve de gewone lessen ook pianoonderwijs te doen geven Wie nu hier eene goed gemotiveerde oppositie had verwaciit moet zich deerKjk teleurgesteld hebben gevoeld Het voorstel werd gequalificeerd als voortspruitende uit broodtijd leelijk woord itemgeeiiltge cotinirrentie enz Men nam op een eigenaardige wijze eene 2 toorl mtniekmeeniert in bescherming en laat dezen M brood nit den mond nemen Wat een akelig tooneel I Of nu eigenlgk de muziekcommissie ofwel de lito toorl muziekmecsters hierbij een onmeedoogende rol spelen wordt niet juist vermeld Meer argumenten heb ik met den besten wil niet kunnen opsporen Wat nu de zoogeiaamde 2de soort muziekraeesters betreft ze zullen niet dankbaar zijn voor de wijze waarop hunne belangen zijn waargenomen Maar niemand is zeker dupe geweest van deze medelijdende of gemoedelijke inleiding van het debat de schoen wrong op een andere pkats men wenschte zgn hart eens lucht te geven over andere zaken en personen en dit geschiedde op een zoo onkiesche wijze dat de zaak verdient openlijk te worden afgekeurd De heer A van Dantzig hoewel volgens zijn eigen woorden geen musikus zijnde geeft eene gunstige beoordeeling over het laatste examen van de muziekschool van den heer Weusiuk en betreurt tevens dat onhings in de Oondteke Crt een woord van aanbeveling was opgenomen in het belang van het onderwijs aan de ttedelgke muziekschool De schrgver van dit betreurd artikel neme er nota van Thans komt het broixlnijd argument terwijl intusschen twee andere sprekers aauleiding gevonden hebben tot een hoogst leerzame samenspraak over bgzonder en openbaar onderwgs Doch wacht I au bqtint het licht uit een anderen hoek te schgneu De Voorzitter treedt op de hem eigene moedige wijiehet strgdperk binnen Hg zegt niet of hij een musicus is maar wel dat al deed meu honderd oproepingen voor inuziekondenrijzer er niemand op zou dagen die als de heer Wensink alle inttnmtnien kan benpelen Stel nu bg elke dier oproepingen een zestal sollicitanten dan ziet ge in uw verbeelding den heer Wensink tussehen flOü mudekonderwgzen schitteren als universeel strgker blaz r speler en zanger De bedoeling ran den spreker was misschien goed maar hg heeft er den heer Wensink zeker geen dienst meegedaan Doch hoor hoor de aangeboren scherpzinnigh rid van den Voorzitter komt tot dit besluit juist omdat de nieuw benoemde stedelgke mnziekonderwgzer tot het bovengenoemd zeshonderdtal behoort en niet alle instrumenten bespelen kan dit klinkt meer aU een aanbeveling dankt me juist daarom wil de muziekoommissie als het ware het piano onderwijs op de Stails Muziekschool binnensmokkelen Op zoove l doorzicht heeft de mnzieksohoolooaunnrie niet gerekend Ziedaar haar geheel project aan de kaak gesteld ter beoordeeling van het Goudsche publiek en speciaal van den Gemeenteraad En na deze argumentatie die zeker elke Ixoor deeling omtrent de edele bedoelingen der sprekers van de Goudsche Kiesvereeniging overbodig maakt durft de b er M van Dantzig nog spreken van kleingeestige concurrentie I Tevens stelt hg voor de debatten te sluiten t werd trouwens ook tgd Eéne insinueerende opmerking moest echter nog volgen en wel van de gde van den heer Wennekes wien bet speet dat de examens der mnziekonderwijzers niet openbaar zgn geldt dit de heeren musici die door het Pagelgksoh Bestnur waren nitgenoodigd het jongste examen af te nemen of lag er eene directe motie van wantrouwen in opgeslotflK aan het adres van den nieuw benoemden muziekonderwijzer In beide gevallen acht ik de strekking even afkeurepswaardig en verregaand ongepast Onnoodig nu nog te zoeken naar den oorsprong j van andere valsche geruchten welke reeds ten anuzien van den heer van Millingen werden verspreid b v dat hij eigenlgk niet noodig had veel moeite te doen tot het verkrggen van privaatleasen en enz Met welk doel op die wijze gehandeld wotdt behoeft geen verder betoog t iU a toch treurig zijn wanneer de heer Wensink met zulke wapenen moest verdedigd worden Ten slotte nog een paar opmerkingen de wenschelgkheid van de oprichting eener pianoklasse aan de Stedelgke muziekschool acht ik voldoend door de CT mi e n eengezet deze uitbreiding is zeer in t belang van de Goudsche ranziekale jeugd De goede vruchten zullen hier evenmin uitblgven als op andere plaatsen waar sinds lang deze maatregel in werking is Privaatonderwgs bihoeft hierdoor in t minst niet te worden uitgesloten of beraoeielgkt Met de benoeming van den heer van Millingen j die toch waarlijk niet aansprakelg k kan worden gesteld voor het gebeurde met zgn voorganger meen ik de Goudsche muziekale wereld geluk te kunnen wenschen eene nadere aanbeveling van zijn persoon en van zijne bekwaamheden acht ik niet noodzakelijk Tot naricht diene echter dat de heer van M wel degelgk violist is en onderwgs op strgkinstnimenten geeft Hg moge in het behandelde op de jongste vergadering der Go d che ktemreeniging niet de uitspraak ziaii van de publieke opinie onder de onpar