Goudsche Courant, zondag 19 december 1875

Woensdag 22 December W 1766 1875 GOUDSGHE COURANT en Adverlenlieblad voor fiouda en Omslreken WAA RSCHUW Ii G Db ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zijnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zjjn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake h t Stellen van Plaatsvervangers bij de Nationale jllilitie onophoudelijk vervolgd met aanbiedingen van lager prgs dau bjj anderen zoodat hem dat eindeloos geplaag moede hjj besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooraf de heilige en plechtige verzekering van bedoelde THIJ3SEN te hebben aangehoord in deze woorden Indien de origineele gezegelde aotes ter teekening werden aangeboden en hjj wenschte niet te contracteoren dan behoefde hjj die actes niat te teekenen en de zaak werd als nietig beschouwd zonder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hjj als eerlijk en eenvoudig Landbouwer getcekend doch onmidtielijk werd hij door eenige bekenden geivaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bjj de voor soiled bekende Maatschappij EBNDRAQT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd beeft Doch wat gebeurt Hij wanende geheel van MOLLMANN af tczjjn ingevolge de afspraak wordt hj door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten ƒ 300 zegge driehonderd Gulden wat natiiurljjk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tijde persoonlijk die onbilljjke handelw ze breeder mede te deelen terwjjl de rcchterlyke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSELDONK vebkeïjqbaab aak hkt Hoofd Dépót voftr Nederland bij IM J C HAM te Utrecht VEEDEB VEKKBIJOBAAE TE Oouda bil Mei de Wed BOSMAN p ien L VAROSSIEAU Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop J GOUDKADE Harmelen W G KURVEBS Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bij M J O HAM te Utrecht Bullt iigcwoiH Voorstelling der Vereeniging OEFENING KWEEKT KENNIS ie Gouda opDOWDliKDAa 23 DECEMBER 1875 des avonds ten 7 ure precies in de SoeiUTisiT ONS GENOEGEN Z u KUNSTMIN waarvan de netto opbrengst al strekken ge btel ten voordeele van hkt Koode Kums atSeeling Gouda SABtl Elf ® Oorspronkelijk Tooneelspel door A Ruuscir iu 4 Bedrijven voor Rederijkers bewerkt zonder vruuwe ollen door G Bc 9£ ID0QB I Js GROOTELUI Blijspel in één bedrijf Tfoor lledergkers bewerkt door den Vertaler van De Vrek VVie is hetï ena Entree voor HH Ijiteekenaren en Leden der f jcieteit Ons Genoegen met hunne Dames en Jnderen 0 75 per persoon Niet Leden ƒ 1 25 r persoon Gaanderij 0 40 Plaatsen kannen biesproken worden bij den DMtelein der Sociëteit Ons Genoegen op den ng der voorstelling van 10 tot 3 uren tegen d cents extra per plaats Het B ureau za l geopend zgn ten 6 ure STAD S MnZllKS CHOOL De Commiasie van Toezicht over de StadsMuziekschool te Gouda brengt ter algemeene kennis datzH op MAANDAGdeu 27 DECEMBER 1875 des namiJd igs van een tot drie Ure in het gebouw Arti Lkgi inschrijving eal houden voor de Kinderen welke aan het onderwijs in de Vocale en Inslrufnentale Mii iick Qp genoemde school wenschen deel te nemen Vereischten voor de toelating zfln o De leeftijd van neyen jaren b Vatbaarheid voor het onderwjjs dat zij wenschen te ontvangen waarvan tengeSoege van den onderwjjzer moet blijken Het aanschaffen van Instrumenten is voor nin v n den leerling uuders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op deStadsMuziekschool meer zullen worden toegelateo vóór de volgende inschrjjving welke inde maand Decemoer 1876 zal lyordcn gehouden Namen de Commissie van Toecifft over de StadsMnziekschool Qouda F HARTING 4 December 1875 S ecretaris Mejufvrottw van pkr STAAL Gouwe vraagt teg n 1 Februari a s EENB iliïstiü PAKHUIS met KANTOOR groot 350 vierkante Meter op den TÜRPSINGEL te Gouda TE KOOP of GEHEKL of GEDEELTELIJK TE HUUR van D C db JONÜ Westhaven te Gouda OPRUIMING wegens vergevorderd Saisoenvande nog voorhanden WINTERARTIKBLBN HEEREN KLEEDING MAGAZIJN J HOOGENBOOM No 856 der beroemde Wckelijkschc Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht ia heden voorhanden bjj den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Ondergeteekende AGENT van het Centraal Kantoor lan VASTE GOEDEREN en HYPOTHEKEN gevestigd te Ameterdam is vp r belanghebbenden dagelijks te bespreken over Koop en Verkoop van VASTE GOEDEREN en sluitrn van HYPOTHEKEN zijnde bij hem tén allen tijden tegen matige rente en op billjjke voorwaarden tot dit einde gelden beschikbaar A OORVER Utrecht buiten de Waardbarrière fabriek I fluLjAflDüullJ IJüMi DE JONGH AC CIV IMC O XJ D E W A T EH Handel in VBRÏIKALB en HORIZONTALE STOOMWBRKTüIGEN KETELS DRIJFWERK EN MACHINE OLIJ enz Aan den lieer Sylvius Boas Berlijn Friedrichstrasse 23 I Leutmannedorf Kreis Schweidnitz U Nov 1 75 WelEd Heer Hiernevens zeud ik U bericht over den zieke waaruit u zal zien dat het met den patient voortdurend tóergaat waarover de patient onbescliiijflijk bij is van zjjn hatelijk lijden bevrijd te zijn waarover hij zich verplicht gevoelt U Hooggeëerde Heer zeer te bedanken G juia Druk SBu 4 Uritikmau Jk verzoek Ü mvj een nieuwe zending te doen toekomen en blijve met achting UEd dw Dienaar ANTON ZöPS Aan oene PASTORIE in de onmiddelgke nabijheid van Gouda wordt dadelijk gevraagd eene R C NOODHULP DIENSTBODE Zich in persoon te vervoegen bjj den Uitgever dezer Courant Openbare Verkoopinjy op DINGSDAQ 28 DECEMBER 1875 s morgens 9 ure te Gouda aan en in het locaal in de NieuwsteegE 17 van Een completen INBOEDEL bestaande in staande en draagbare BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN BLIK GLAS en AARDEWERK euz enz Daags te voren te zien van 10 12 en van 2 4 ure Openbare Verkooping op MAANDAG 3 JANÜARIJ 1870 in het logement DB Pa uw te Gouda voorm elf uur ten overstaan van Notaris Mii KIST aldaar van een allerliefst in hooge mate sterk en net bewerkt fijn geverfd en behangen WOONHUIS met ERF fraaien TUIN en SCHUUR aan deu Fluwelen Singel Wijk R N 341 te Gouda bevattende het huis vjjf kamers waarvan drie vóór en eene achter met warande een wit marmeren Gan en zeer vele gemakken te aanvaarden 1 February 1876 Openbare Verkooping op WOENSDAG 22 DECEMBER 1875 s morgens 10 ure op de Gouwe nabjj de R C KERK van Montfoort 3 A JACOBl Oudewater 3 va n LIEFLAND Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOORN Woerden Gebr PFENNING AFBRAAK PUITENLANP Bullealaadseli Overzicht Het gemobt d t de Praniche liukenijde voor de 6 ovtargebleveu lensatszeteli leden der reobtenyde kieseo lou bckelide ileehu ten deda waarheid De lepublikeioMilie linkerxqde ea de ndioiilen wUdsn daurrsu uiete weten Alleen een deel van het Unkeroeatoum wm mar onie meeuine tereoht vaa gevoelen dat men die 6 plaatsen wel aau eukele uiutekend en getnati e rechtermaauea kon guunea Deze diuidenten waren cveuwel talrijk genoeg om Vrydag en Zaterdag in veieeuigiug met de reohtenijde den miiiieter vau oorlog de Oiney den miaiater van ouderwije WalIon ea den bUéchop vau Orleaiu Oupauloup een oaderkomen in den senaat te veraohaffea uuuier dat de oaeeuighcid der Uukerayde nog me r sffinmiiigea noodzakelük maakten Vrydug ia het traetaat met Egypte orer de nieuwe reohtsplegiug die met 10 Jan iu werking treedt urgent verklaard ea met 445 tegen 144 atemmea aaagenomen Zalerdag waren de uieuwe kiesdistrictea voor de kamer eeu uitvloeisel der aieuwe kieswet ia bemadsUgiug eu werden gtx lgek urd tegen deu tin der rcgeeniig eg gistereu was het rapport vao Albert Gréuy over da drukpeiswet eu deu staat van bekf aau de orde üe Daitsche £ jjkadag heeft de üttingen tot It JaUuiui rurda judat MBiR klauw auiwarpaB waren behaudeld en de huilkoudelijke bogrooting waa goedgekeurd Het mandaat van de oonunisaie voor de gtoote rechterlgke wettea is verlengd men hoopt nog altjjd dat dese wettea in de littiug van deu liijksdag vau 76 luUe ii behandeld kuaaeu worden j die sitting lou om die redca reeds iu September worden bgeengeroepen Oiider de belaugrijke wetaoutwerpen waarmee de Pruisisehe Landdag ia de vooijaarsiittiug 2al keuuis nukea noemt mea dat betreffende de orgaaisatie van het stedelgk b iatttur en de regeliug van de gemeeutebelastiiigeu lli t aicuwe wetsontwerp betreffende de kjjkarekenkamer dat opnieuw ia dea Bqksdag is ingediead is even ouaanneinelijlc aU bet vorige Onder de Hijkiidagaleden werd deier dagen druk geworven voor het bekende plan van denOosteu r kcr i isohhoff die luug den weg van eea iateraatioaaal Parlement de groote staande legers wil afsohaffea Keoige haudteekeaingea tiju reeds voor dat heerlqkr plan verkregeo De Berlijinehe FoUtt ZtUung vestigt de aandacht op de houdiug van dea Duitsohen ryksdag en der regeering ten aaniien vau het wetsontwerp to t wgziging va I het wad oek van strafreoht eu is van oordeel dat due eenig is ia de gesohiedenis van het parlementarisme Zouder voorbeeld uoemt dat blad het dat de minister aau wien het vaderschap van genoemd outwerp moet worden toegeschreven Dr Leonhardt rustig aan het bewind bigft na zoo duchtige nederlagen als hg h ft geleden en nadat eeü aantal artikelen waaraan hgwljlunder gewieht hrohtte geheel of bgoa met eeapaAge stemmen tgn verworpen Waaueer ia Eugeh id i r artikel als de Aruim Paragraaf sleohts met eene me derheid van 7 stemmen was aangenomen zou ongetwijfeld het kabinet aftreden of het parlement wui ltn ontbonden doch de verautwoordelgke minister iu Duitaehland sohgnt zich van de laak niets aan te trekken en blijft De oflicieuse organen zegt de FoUt ZtUmg wgien altijd on Kngehuid als het pailementaire kud bij uitnemendheid waarom ook niet ia dit geval Ten slotte hoopt het Berlgnscbe orgaan dat de rgksdag na het reces zioh in ééne zitting van de Strqfgesetnovelle zal afmaken eo er niet meer tgd aan lal verknoeien Te Weenen verbaast bgua ieder zich over de welsprekeudhcid vaa de heereu afgevaardigdea in den Oostcnrijkschen Rgksraad de begrootiiig is voortdurend aan de orde en daarmee ongeveer alles wat eeo mensoh by zal een gelegenheid kan invallen waaneer de afgevaardigdea nu niet eena het woord vroegeu ziju zg bevreead dat hun kiezers zullen denken dat zg niet meer praten kunaeu en heu niet herkiezen en in dien angst gaat het er dapper op los over rijp en groeu t mea er van weet of met van weet Zoo ledig au inhoud als thaoa ign de toogenaamde beraadafalgiagea b menwheoheugeuis nog niet geweest ea het gepraat levert letterlek niets sp lUn dat de lakeu uiet op baar tijd afkomen in Januari moet ml i terugkomen en wel den lOn om ket oadanoek nin de begrooting voort te letten waaraehijnlgk tot het laalat van februari Dan komèu de veraehilleade Uuuidagen of de Delegaties bgeeu bij een km kuastig kgerioht werktuig als de OoBteurijkaoheataatamaohiiMi heeft men altijd wat de nieuwe bepaliog trrogwerkende kracht toegerl tot groote ergernis TÉI den Miaiater vau De confe sioueele commiaaic vau den Rijkraad die langen tijd sLipende hi eft door braeht heeft eimlilgk het onderzoek van het vooratd tot wijziging van de wetsbepaliogeu betreffende heiihuwelijk ten einde gebracht t was wel noodig wwt die bepaliii a ziju in Oo8t uri k u g middeleeuwteh eeu heel of half Katholiek kuweUjk b v kan niet wordeu oatbonden door den bargerlijkea R hte De eommisiie beeft onder meer ook deze dwaaaheid opgeruimd eu celfa aan kend Jnatitie De Belgiaohe Kamer ia op Maes gesdieiden De Belgische Uberale bladeii ign leer ingenomen met vonnis van het hof van appel te Brussel dat dan Ptesideut der reohtbauk ie Bergen Wery die lijn aofaatituut grilBer in iijn beirekking had geschorst omdat de e alleen burgerlglc jraa gehuwd voor den tgd vau eea nuaod is liinJiMlica aahont KiigelHiMn minister van boileulnufaehe zaken het burgerredit verleend Lord Derby bij die gelegenheid het woord voereude heeft gen gd dat hg niet verwachtte in 1870 de Ouaterache qu u siie geregeld te den I3ke bij de z iak betrokken Begeeriug aehgnt geneigd tot gematigdheid maar de laak is vol moeielgkheden voor allea De Earopeesohe Kabinetten staan thans voor een quaeatie antwoordde de lord op een tot hem geri te toespraak waarvan wg waaraohqulgk nog vooreerst niet hel einde zullen zica en wier definitieve oplosaing niemand kan berekeaen Ten opzichte vau die ffuaeatie beaohouw ik tgdelgke maatregelen voor ala uog als de eenig mogelgke Ik acht Ooetenrjjk eu UuaUnd ten volle oprecht in hun verUngen om de uitbreiding van den opstand te beletten en vrede en orde te herstellen Met bijzouderhedeu van Oostenrijks hervorraingaontwerp iien ik echter nog niet bekend De taak is moeilgk gg moogt met ona wenschen dat wij haar reeds hadden volbracht Doch waimecr eenmaal de oplossing is verkregen en ai ous uiet alles geeft wat wg zouden verlangen geeft dau uiet toe aan eea onredelijke ontevredenheid Wat de tranaaotie van Engeland met den Khedive betrof zoo zeide de Miaiater dat deze gansch niet eerlgk zou mogen heetea indien zg de vaUchelijk er aan toegeachreven beteekenis had van eeu protectoraat van Engeland over Egypte Maar wij hebben er sleohts meer zekerheid door verkregen voor ons ongehinderd verkeer met Indi De Minister meende te mogen gelooven dat in den vreemde naar aanleiding der trausaotie zeer weinig gevoeld werd van den spgt dien sommigen voorspeld hiulden Gelgk de telegraaf reeds meldde hebben de Engelsche troepen in Perak eene overwinning behaidd op de Maleyera zg bestormden eene verschansing wier bezetting zg op de vlucht sloegen met een verlies van 60 k 80 dooden en gekwel iten zelf hadden zij 8 duodeu en 25 gekwetsten De binden hopen dat deze nederlaag den Maleyers t nuttclooze van verderen tegenstand zal doen inzien De beloofde Turksohe hervormingeu hebben op de Keizerlgke diplomaten niet dien indruk gemaakt welke de Sultan daarvan verwachtte de officieuie Ooatenrgksche Pol Corr maakt de opmerking dat hier alle waarborg voor de uitvoering ontbreekt De moeilijkheden omtrent de uitvoering kui ieu alleen zegt het bln l uit den weg worden geruimd bij overeenstemming en samenwerking der Porte met de Mogendheden die het traetaat van Parijs hebben ouderteekend BINNENLAND GOUDA 21 December 1875 Wg vestigen de aandacht onzer lezen op de tooneelvooiatelluig die hierachter onder de advertentiea wonlt geaunonoeeid Oi eHimf kmid ittaaii heeft in v ige jaren reed vencheideae voorstellingen gegeven die de verwachtiog doea koesteren dat ook die van Donderdag a i aan billijke eiaohen zal beantwoorden Door deze vooratelUug bij te wonen doet mea tevena nog een liefdewerk daar de opbreogat atiekt ten vosrdeele der hier gevestigde afdëeling van het Roode kruia Dat deze vereeniging deu ateun aller weldenkeadea verdient ia genoeg bekend Moge het liefdadige doel vele personen opwekken om deze voorstelling bij te wonen die op zichzelf reeds een druk bezoek belooft waard te zijn I Gepasseerdea Zaterdag oamiddag heeft de jostitis van Rotterdam eeu onderzoek alhier ingesteld omtrent de oorzaak van het ongeluk aao het station met den wisselwaohter Johannes Bezem en tevena een lijkachoswing gehouden Op Dinsdag 28 Des zal de heer H Bisdom nm Vliet Burgemeester te Haastrecht 50 jaren de betrekking hebben bekleed vau hoogheemraad eu dijkgraaf van de Krimpenerwaard Onderscheiden feesUslijkhedeu zullen bij die gelegenheid pUotU vinden lenrfl o en tab eerewaeht te poard oH tf de gemeenleu vso het Hoogheemraadschap deujubiluris haar opwsehting zal komen maken Statea Renanal Xwikoe Kamki Zittingen van 1 en 20 December In de zittiug vaa Zaterdag werd op TtMMstd va deu voorzitter besloten aan de verdere beraadslagiog over de begroeting van oorlog te doen voorafgaan de behaadeliug vaa eeu saatal wets outwerpen die volgens vroegpre bepaling eerst daaraa zouden behandeld worden Al die ontwerpen werden aangeuomeu Daarna vrxieg de minister van oorlog de heer Euderlcia het woord eu zeide Uijnheer de voorzitter Ik heb de eer aan de kamers mede te deelen dat ik van Z M den koning machtiging heb ontvangen om ket wetsontwerp tot vaststelling vau hoofdstuk Vin der staatsbegrooting te wgiigen tcu einde als credietwet aan de kamer te kuaueu roordragea Het zal zoo spoedig mogelgk aau de kamer wordeu ingediend In de zittiag vaa Maandag waa aan de orde de motie vau den heer Nierstrasz iu de zittiug van 18 I Tov gedaan strekkende dat de kaaer van oordeel ia dat het geheim omtrent de overgel de atukken betrekkelijk deu oorlog met Atohia behoort opgeheven te worden De heer Fabiua atelde voor de behandeling daarvan uit te stellen uitstel was uoodig meende hjj omdat er uog sooveel was af tadoen Dit voorstel werd echter verworpen met 36 tegen 17 stemmen De motie werd daarop doof verschillende leden bestreden op grond van het iBOonatitutioueele daarvan daar volgens art 89 der grondfvet het overleggen van stukken vau de lïgeering afhaugt Ook de minister vau kolouiên w is die zieuswgae toegeda iu en verklaarde voorts dat de regeering het op dit oogenblik in s lands bel uig uiet wenschclgk oht het geheim der stukken op t heffen Dtze bestrijding h td ten gevolge dat de heef Nierstrasz de motie introk Daarna werden de algemeene beraadslagingen geopeud over het hoofdstuk koloniën De hh lusiuger CU Nierstrasz hebben de politiek van den minister bestreden als in strgd met zgue vroegere beginsi len De minister heeft zich daartegen verdedigd De hh Fransen van de Putte en Maokay hebben het beleid van den minister toegejuicht Vervolgens zgn de begrootiugen voor Suriname eu Curapio behaudehl eu aangenomen Na de h handeling der onderdeelen is het hoofdstuk kol nièu aangenomen met 56 tegen 3 stemmen De kamer heeft besloteu de suikerconveutie ea de