Goudsche Courant, woensdag 22 december 1875

stap welke tot bereiking van dit doel wordt gedaan Als zoodanig wwirdeeM zij de indiening van het wetsontwerp tot uitbreiding van den vrijdom van grondbelasting bij nieuwe Arbeiderswoningen Zij is echter tevens van oordeel dat slechts een enquête Van Staatswege n ar den toestand der ArbenlerswouingEn in te tellen de gegevens kan versohaffen welke voor een voldoende verbetering worden vereisoht i Zou het uiaohrijven eener prijsvraag ten opzichte van de oplossing der Sociale quaestie niet wenscheIp zijn Z jn Ambachtesoholeu ia het belang van den werkman noodzakelijk F Zoo jg hoe behooreu zi dan te worden ingericht Het algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond stelt 2 a 4 reizende sprekers aan welke in den wintertijd zijnde de uveest geschikte de afdeeliugeu bezoeken om den Boud onderling te versterken eu tot nieutv leven op te wekken eu waar de gelegenheid gunstig schijnt nieuwe i Ueeliugen te stichten Is het mogelijk dat opgerioht wordt een reservekas in verband met een ulgemeeue Spaar eu Voorscfaotkas Wettelijke regeling op de iuriohtiiig der PaUrieksgebouwen en werkplaatsen Het tegen ongehoord lagen prijs leveren van werk door de gev uigehen is in het nadeel van den werkman Wat kan het Nederlandsch WerkUedenverboud doen opdat er meer overeeiisteinining kome in de belasting van inen uitvoer der levensmiddelen wordt gedreve i Men steekt nu de lamp aan die zoo lang braiK t als er lucht in den zak is waardin men c Hrliir n lJ Jjet l 1 Proeve van rechterlijken stijl In de maand November 1875 zyn door de kantongerechten te Amsterdam veroordeeld ter zake van het gedurende den bij het bevelsbhrift van den burgemeester verboden tijd niet vau een muilkorf voorzien volgens het door den Minister van Biunenlandsohc Zaken vastgestelde model vau een zich op den openbaren weg buiten de woningen eu vaartuigen beviiidendeu houd 16 personen Ouder wel gekozen opschrift If ien God ietoaart il Kei iewaard dixU een onzer Trienden on de volgende merkwaardige feiten aan een partikulieren brief ontleend mede De heer W van New York overwinterde met vrouw en kinderen iu een der hoofdsteden van ZuidDuitschland doch was verplicht tijdelijk naar Amerika terug te keeren IIij reist per spoor naar Bremen en komt daar eenige dreii ua hst vertrek der stoomboot Deuiichland aan Teleurgesteld meldt h j iznlks aan zijn gezin MaSr hoé onuitsprekelijk dankbaar waren allen weinige dagen later dat hy niet aan boord was gekomen toen deze boot op de kost van Engelan schipbreuk leed Nu nia aljt de heer W dat hy met de stoomboot Mosel kaïi vertrekken ging te Bremerhaven reeds s ochtends aun boord oin z ue b igage iu dö hutte bergen enz Daarmede gereed kon hij op hetdek gaan om de later aankomende passagiers aanboord te zien komen afscheid nemen enz daartoewas de beste pbiats bij den sohoorstoen Ten tweeden male ijs hij gespaard gebleven want de sohoorsteen is zijn behoud geweest hem dekkende toenbij de ontzettende ontploffing van dynamiet op denwal i ler uitwtrkmg zoo verschrikkelijk was enWiUirdoor de sleepboot zoowel als de groote stoomboot hevig geschokt en ook beschadigd werden Spoedig telegrateerde hij aan zijn gezin det hg er onverlet was afgekomen A Ct Uit Leeuwen meldt men Onverwacht is eene groote I levendigheid in den tabakshnudel ontstaan Was de markt tot hieitoe stil geweest en werd er slechts hier en daar een enkel partytje van de hand gedaan als op een gegeven wenk de h u de kooplui zich op en ving er eene algemeêne concurrentie aan aoodat zoo hier als in de naburige dorpen het grootste gedeelte van den aanwezigen voorraad verkocht is De kooplust was zoo sterk geanimeerd dat de planters zelfs des nachts niet met rust werden gelaten Goede partijen bedongen 28 per kilo mindere soorten 22 en hóoger Een nieuwe Amerikaausche uitvinding die misschien ook bij ons z il worden op pujs gesteld is de gepatenteerde zak g islamp die men zeer genuikkelijk met of zonder koker bij zich kan dragen Zij bestaat uit een cilinder waarop een brander geschroefd is Om de lainp te vullen schrijft men den brander af en giet in de opening ongeveer twee vingerhoeden benzine dat in weinige oogenblikken door het zich in het onderste gedeelte van den cilinder bevindende ewam opgezogen en aU vastgehouden wordt Tegen het zwam is in den oiliiiderwand eene opening waaraan een zak van gom is aangebracht vowrzien van een mondstuk Moet de lamp aangestoken worden zoo blaast men den zak van gom door middel van het mondstuk op waardoor het gas in het bovenste gedeelte vnn den cUii di r mkerwetten te behandelen na het rcees zullende de Jugeeimg uitstel dtr ralificiitie vragen Niet alkv h t departement van oorlog hier te lande © udersulieidt zich door het groot aantal personen in wi r handen de jiortefcuille sedert 1848 is overgegaan Wij liebb n namelijk van dat jaar af dus lu den tijd van 27 jaren gehad ffH Buitenl Zaken 16 min behalve 5 tjjdelp justitie 13 ministers en 1 tijdelijk Biniieul Zaken 14 en 1 tijdelijk Marine 12 en 2 tijdelijk Financiële 13 eu 3 tydelijk i Oorlog14 7 Kotenicu 16 en 3 voorioopig Htt merkwaardige is echter dat tenvijl er sedert 1870 slechts 4 ministers van Justitie Binnenl Zakein luaacien en Koloniën 3 van Buiteulundsche eu 2 T a Marine z n geivcest aan het ooHogsdepart went thhns de aehtste wordt Terw it ht in den tijd van 5 jaar Hild De aigemeeiie Turnvtreenigiug te Rotterdam heeft Tkiloteu tdl hei oprichten eener afdeeïing volksklassen wr ftymliasfiek iftet liet doel om ook den ambaobis tand met de gymnastiek bekend ie maken en een öotifen j lsl g t leggen voor naar men hoopt latei door hemïelven op te richten vcreenigiiigen IW n voOr Wordt thans de medewerking van het publiek ingeroepen De directie der Nieuwe Botterdamsohe Schouwbnrgverc uigii g de hh Le GraS van Zuylèn en Haspels heeft mevr de Vries tegen 1 Sept e k geëngageerd I Van wege het dipartement van justitie wordt in het jongst versoheneu algemeen Tolitithlad Ae opsporing gevraagd van 37 gouden en 8 zilveren horlogien 81 gouden kettingen 30 gouden ringen 50 gouden medaljons drie dito Christus ringen en nog eenige jiiidere voorwerijcn vuu waarde allen verkregen door mitldel van diefetal oiidtr verzwarende omstandigheden dezer dagen gepleegd ten huize van den horlogieraaker Bender te Beinagen bij Coblenz in Duitsohlaiid In het Nieiiicilih l mar den Boelchandd leest aoen het volgendi De mcisten onzer lezers zuHen üefcer met belimgstelliug vernemen dat hi t in den loop dezer maand TC rtig jaren geleden is dat de heer S E van Nooten zich als Boekhandelaar ten Boekdrukker en Uitgever te Schoonhoven vestigde Met voldoening mag voorzeker le geachte jnbilaria op dien langdurigen en veclzijdigen werkkring terugzien en wie geen vreemérttng iu onze letterkunde is zal mét ons de wakkerheid de iiitclligentie p prijs eten te stellen waardoor ié uitgever van Nooten zich steeds onderscheidde l f h et vertijkéh on er letterkunde met zoo ii enig TOortrJffeKjk phjduet Zijn uitgebreid fonds w iaronder de werken bètreffehde het onderwijs eene voorname Ii ate bfikteetien g ePt ht t meest afdoende bewijs van zgue selukkige werkzaamheden in ons vak Ook onze Vereeniging waai im hij sedert 1837 een belangMdlend lid isf en welker belangen hij van 1851 1853 voor het eer t Ó6k als Bestuurslid bevorderde heeft veel verpliehtiilg aan d n onvèrmoeiden vakgenoot die van verschillende commissien een werkzaam deel uitmaakte en iüjiie kennis en zijn tyd gaarne beschikbaar sfelde ter bevordering van de k langen van onüejl handel Moge hij vau dien handel noch eenige jaren een siejaad bfijveu en het hem gegeven worded zyn gouden slioren diuirin te verdienen Op Zaterdag en Zondag 2 eH 26 December zal té Amsterdam weder eene algemeêne verg uli ring gehouden worden van het algemeen Nederlandsch WerkHedenverliond waarop onder anderen de volgende punten zullen behandeld worden Welke middelen kunnen worden aangewend om den rfl n kinderarbeid beneden 18 jaar geheel af te schaffen in verbaml met een voorstel vnn de afdeelingen der Provinciale Priesch Werkliedenvereeuiging dat door het WéPkliedenverboiid pogingen worden uingewen d dat de veldarbeid worde opgenomen in de Avet op den arbeid van kinderen De quaestie der Arbeiderswoningen is een van de voornaamste van het Maatschappelijke vraagstuk De leiiiging en opheffing daarvan is derhalve een aanhoudende zorg voor het Verbond en voor de Afdeelingen Wat kanJoor beiden worden gedaan ter bevordering en uitvoering der beginselen vervat in de motie welke is aaiig noraen op eene ditjaar te Amsterdam gehouden openbare vergadering van het Comité ter bespreking der Sociale quaestie Genoemde motie is van den volgenden inhoud De vergatlering is overtnigd van de noodzakelijkheid dat doortastende maatregelen worden genomen om den toestand in het leven te roepen waarbij alle ingezetenen van Nederland zijn gehuisvest in woningen welke aan de eerste eischen der gezondheidsleer voldoen ij betuigt haar ingenomenheid met eiken men gedurendtj vlam telkens i ker en vulling en is verkrijglaar bij branden zonder nadeel voor ie nieuwe lucht kan toevoeren Met ko kost zoo u lamp drie marken of 1 80 i ij pifi niann te Leipzig Te Kopenhagen hetft iemand uitgevonden poroeleinen voorwenen door verzilvering bijna onbreek baar te maken is fraaier dan Dal product Argentin genaamd dat van andere veizilvwde of verguide voorwerpen dje uit gU worden vervaardigd en tevens goedkooper in prgs Men meent dat deze uitvinding eene grootp vlucht nemen ïal Dr J Sasse sohrgft in de Landbouw Alraanak o r Drinkicattr vooii t f ee het volgend N4enianit zal kunnen tegenspreken dat tMWen lucht gezond krachtig voeda il en niet minder tuiver helder drmiwttter de eerte voorwaarden zyn tot eene goede ontwikkeling ei een voorspoedig gedijen der aan onze zorg vertrouwdi huisiitren Doch helaas niet alU veehouders ohijnen vilu deze onomstooteljjke waarheden teu volle doordrongen te zijn Waar z j alliclrt de eene voonvaarde met nauwgezetheid in acht nemen vOrwaarhKweB zij eene andere waardoor de goede nitwerkiiig die ij met eeuig recht zouden kunnen verwachten tei eenifmale vwloren gaat Want wat baat het of vo dsel é goed gezmd en Jtneilig il als het driiikw iter welk noodig is om de vaste spijzen op te Mssen en verteerbaar te maken on e md ttecét en bedong is Mensoh nooh dier kan gezond zijn bg voortdurend gebruik Tan miil itiukend en met onreine itoffen bezwangerd drinkwater Kn dat het vee in de meeste gevallen werkelgk zulk slecht water drinkt weten wi wanneer we slechts een oppervlakkigeu blik slaan op de slooten en greppels waaruit d dieren vooral iu het wanne jaargetij genoodïaakt zijn hun dorst te lesschen Waarom zulke slooten en stilstaande wateren niet té zuiveren van allerlei rottende planten en onzuiverheden die door het dorstige vee ingezwolgeu moeten wordeiff ïtv wegen nog van duizenderlei insecten die onze poelen en nieierassen bevolkenl en met het water ingeslorpt tot velerlei ziekte en kwalen aanleiding geven Ue ooraakeii daarvan kunnen dikwijls niet worden opgespoord en liggen toch ongetwijfeld in het voor da gezondheid naeleelige etrinkwa cr In plaat dns van te zorgen dat het ee goed drinkwater bekome sohijut men er zich vejlstrekt niet ora te bekreaiien al zijn de slooten waaruit de dieren drinken ook vol onreinhedcn en smetstoffen die de kiemen de ziekten in t bloeel brengen Eu dat het water welk vfroHfreinigingen doof rottfeuile organische stoffen bevat eChadelg k voor de gezondheid i leert ont de ondervinding daar waar nien o het vlas te irooten legt De vissohenstir vffi in zulk Water t welk min of meer in verbinding staat met dat t welk van de vlasrooting afkomstig is t Is gebleken dat jachthonden welke door oulesohbaren lont gedreven van zulk water drinken gevaarlijk ziek worden en sterven dikwijls binnen weinige uren Wel eeli bewijs dat hier een spoeelig ingetreden bloedvergiftiging moet hebben pl ials gehad SchiipeU Welke water gedronken hadden uit plaatsen waar 6 welben te voren vlas geroot was werden doodelijk ziek in eveneens stierven ganzen na het gebruik van zulk inderdaad vergiftig water Doch niet alleen het tootwaler ook de gier welke uit ele koestallen in db slooten wordt afgeleid en zich daarmede veriiicngti werkt mideelig op den gezondheidstoestand van hM vee t welk zulk bedorveu water driuken moet en waar ïiilke schadelijke stoften in bet drinkwater tot bloedvergiftiging aanleiding geven is het wel te legrijpea dat zulk van onraiskenbaren invloed nibet zyn op de melk en de overige zuivelproducten Zooveel niogelgk zorge men dus dat het vee bij goed krachtig voeelael en zuivere Icvensluohf tevens geen gebrek lijde aan deugdelijk zuiver drinkwater In den Landbouw Aln anak leest men het volgenele i In den vorigen jaargang van dezen Almanak js te recht opgemerkt dat er in vele rundvee stallen een beelompte benauwde onzuivere dampkring heerscht die een ongunstigen invloed heeft op menschen en dus ook op den gezoiMlhcidstoestanei van dieren jiade lig mOet werken zoodat vooral daaraan vele ziekten n ongemakken z n te w gten Gebrek aan luohtverversching is de oorzaak Gelegenheid om door kleppen in den zoldei de bedorvene lucht te doen onsnappen wordt te weinig nog gegeven hoewei i six zoO geibakkeiyk i aan t brengen Wie prijs stelt op de duurzame gezondheid van z jn vee vaB zijn schat van zgn kostwinners diene te zorgen dat er Inchtverversohing aangebracht worde en dat de bedorven lucht kan ontWyken door zolder en dak Wil men er een proef van nemen in welken toe tAUjl de stallucht verkeert neme men een bierglas vuile dit met zuiver water eu plaatje het iu den stal op een bord of w t beter is late het aan een draad vrij hangen Keeds dcu volgeuileu dag zal men zien hoe dit hu door de onzuivere luoht is beslagen en aU meu het smeerige vocht dat zioh daar buiten heeft aangezet met een vergroot glas wil bcziei di n zal inen bemerken welk een ouzuiver aanzetstl 4 vrucht is sj a ee bedorven luoht die zoowel door inenscheu als door het vee bi 3teudlg wordt ingeademd eu iwdeelig op de longen moet werken zoodat daardoor de kiemen gelegd worden der vatbaarheid voor de zoo gevreesdf longziekte welke zjj gro Jte sohade aan de veehouders heeft toegebraol t Luohlverversohiug is dus dringend noodig als men steeds gezond vee liegeert te hou4en Zaterdag gaf de Rederijkerskamer Vooruitgang te Stülwijk een openbare voorstelling De drie takken Het spreekuur van den Dokter DeProfeoy der Btiirreu dramatische Legende eloor W J Hofdijk en Wfe ben ik werden meesterlijkopgevoerd zoodat de leden van die vereeniging deODdabbebsinnigste bijvalsbetuigingen van het talrijkopgekomen publiek ten deele mocht vallen Datdeze voorstelling weldra door een tweede zal geTolgd worden is vekr weusch Koloniën o o S T I N D I Ê Hei MaiUovenioht vau het B üèld bevat o a het iiavoljfeiide De officieele beriohteu vaa het oorlogsterrein te Atchiii bepalen zioh toV de volgende Aan een telegram van den kolonel der inf tijdelijk belast met de fauotión van militair teven civiel bevelhebber te Atohin gedagteekead 1 Nov worden de volgende beriohten ontleend Vijand over het algemeen bijzonder rustig HoofdVan Langsar op de Ojstkust hfcft zich totambteutorte Edi gewend om te vragt n of het Uonvernement tiyw toetreding wenschte hinn ia geantwoord dat Z90 hij zioh onderwerpen wilde hij daartoe stappenkon doen B Kiorbaau over eene lengte van 1200 Wtera voltooid ik maakte reedf ee groef4t overfiOO naeters Gezondheidstoestand gunstig Die beriohten zelcer zijn ze mager in zeker psiobt ya we t Atehin de beiegerdeu en de Atohineezen de lielegeraars terwijl wij tevens de partij ijn die ket geheele land veroveren eo In onderwerpiiije brengen willen Miiandeu lang hebben wij om zoo te wggen wer ireloos doorgebracht ons eenig teeken van leven wis patrouljfvren en die oorlogshandelingen hoe imllïg ook hoeveel kans ook aanbiedende om goed iaangevüe i den vijand groote verliezen toe te brengen ze hebben inderdaad ons nseer gdsott dan den Atohinee Jaan wij nageven na wat partioulicre in ons oog zeer vertrouwbare beriohten mededeeleu over Atchin de handelingen des vijjands en onze toeBtaudan Er zyn nog al ziekwi met buikaandoeniiigen de oor iak daarvan kent men niet aan het water kan toch de schuld niet zijn dit is goed Ëen der onzen is naar ik vernam eindelijk tooh eens in de gelegenheid geweest iets van het gewone leven der ons belegerende Atohineezen waar te nemen Aan het hoofd eener sluippatrouillei had hij heu tot óp eenen afstand van ongeveer 1 50 passen bekropen de heeren Atchineezcn zaten bij elkander te praten en hielden zieh tot tijdverdrijf zoo wat bezig met dobbelen n hapengevtchten op eens riep een onde man die tot hen behoorde Kompu iie dataiig daar zijn de soldaten van het Nederlandsch gouvernement en daar begon het leven onder hen Voordat z echter iets wisten van hetgeen er gaande Was waren de onzen goed en wel in de versterking terug Het ontbreekt bun volstrekt niet aan brutaliteit onze patrouilles hebben bij gelegenheid dat zij een 600 pas voor onze versterking naar s vyands zyde waren gekomen drie nieuwe vijandelijke bentings on ekt welke iQ in den naeht moeten daargesteld hebbon daaruit zien wij tooh ia alle gevalle d it ons granajitvuur op ongelegen tijden hen volstrekt niet cbynt te bevallen zoodat xe daardoor dan ook wel wat kalmer gestemd worden De offioiaele rapporten bevatten naar ik vermeen niet aU de üit i waa flld want zy hebben gedurende de laatste maand over dag tot tweemaal ioe een onzer versterkingen aangevallen Z doen dit natuurlyk nimi ier zonder groot verlies te lyden terwijl ze tooh moeten eindigen met terug te trekken maar dit alles geeft ons tooh geen louter voordeel want we hai den bij die gelegenheid toch een doode en twee gewonden en t zou me Verwonderen indien zulks officieel vermeld is want staat bijv in de Jao Ct de vijand is onrustig dan raoet dit i eigenlijk op de volgende manier verstaan worden de vijand beschiet aiinhoudead onze versterkingen De groote vasten is gelukbg gedajm wij zitten allen in eene zekere soort van sp inning den goueraal Fel af te wachten want als hij zal zïja aangekomen zuLleu de pjppeii al wel weder aan het dansen gaan Ken ding ia bij ons zeker de troepen die aangewezen zullcu wjrden urn Pital Ketapaogdoew of LkiatermiU te nemen zullen eene Lirde noot te kraken krijgen het is toch jammer vroeger hebben wij dien gelieelen winkel gehad uit mis Luitate mensohenliefde niets vermeld nu heeft de vijand 10 inaandjeti tijd geh d om zioh op eene krachtige verdedigiü voor te bereiden aan wiea moet meu het nu wijten als in de volgende maand tal van gesoeuveldeti en gewonden den prijs zullen z ja ouj die versterkingen voor de tweede maal te nemeu Vergadering van den Gemeenteraaa Zittiog tan Maaudag 20 Uecember IsTö TegcDwoordig de bh vau tiertceu IJuudooru voorzitter Viraltj Uemij Kut Luijtro Prmce KrawiAurg Nuuthoveq I vau Goor Meisemaicer MiU r J ortuijn Drooglemwr ran 1 Straateb Pott Droit Slrater eu Guedewaagen De voorz deelt mede dat de heer Snel hoeft kcnaii gei geveo door atabt bezight deu verhiudcrd te ziju de ergaiUrtug ij te wonen De Doiuteo der rorigo vergadering worden geleien eo ge i arreitecrd Ingekomen zijn eenige mUaivea tan hn Gedeputeerde Staten daaer profiticie ali eeoe met Mii afMihrift van e n kon bes goedkeurende de hetfiiig ran reobtea voor t bevaren vaa de Guuwe en voorU oeuigr goedkeureadu de vruegere raad beiluiteu tüt verhariRK van een gedeelte vau het hoiije aau I de viachiuarkt aan Oata de laiUng van grond act N Pnii aeuberg en het gewgiigde betluit tot afaUnd van grond aan C vaa Eeuwen Happort VAU H eQ W op bet in hunne banden gestelde betrelTcude de uitbreiding aan de Stad muziekacbool ook i ea W xiju eveuaU de Commiaaie vaa ourdcel dat piaooleMeii daar met mogeu ontbreken terw l zy zich terecuigeu uiet drie vierde vuu het achoolgeU au den muziekuieckter af te itUD Ter TisiP eene miaive van H ea W die ia overleg met den dutricti icbeolopzii utr en boofdoudtrwgzer der bargeruhoul tourjungeus 1 eene voordratlit aanbieden tot nderwgzer lu de Franschr EngeUche ea llot duitwbe taal vaarop gcplaatat ia de heer H K vau deii NVuerd le l neUo meerdere aoUicitaiiteu hadden zieb nut aangemeld ter viaie ea beaotmiug ia eene vulgcude vergadtnug tciie ffltiiife van Hegenten tan het vereenïgd Wrea en I A leioocat nit iahui8 hunuca dank betuigevde voor bet bcaluit tut verbouwing van dat geiticht en id bedenking ge ebde e k nog eeiie uveMekle gaanderij aau te brengen wordt gesteld 10 haudeo vaa B eu W ten fine uu beneht eu laad ceua oiiaNie tan 4f Gcioodhcida Commiaaic aaubuxlcafe Tuor de pcriodielte aftrediug in bun culUgie eeu dubbclul I waarup geplaatet zya de hetren Dr P de Wüde aliredc ud iid en Dr jSaodvanrder ter tiaie co benoeming ui e ae tuigende vergadering eene mtasifa van di H beer P vaa Duinen venoekende onta a tegen l Februari ordt dadclyk in behüdelisf gcnumeu u eervol verleend een aias vnn den heer W Kromhout verzoekende erhoogiQg vH i tractewvnt in handen gesteld van de eomiujsaie I over de beltrriibank etn adns vau K van der Burg en Cu bedankende door de le hDDgg stelde huur oor hetin gebroik nemen van eeu gedeelte der fcvrcnbmra wdt dienaverceskomatig besloten eta adres van A Verbij verauekeude ala farngvaebtcr aan d brug aau de ouwe benoemd te worden ter tliie evhe1 nuemiug in eeue volgende vergaderiug I De vooriiUer deelt mede d t het Reeq ukscbe verlaat isverpacht ain J Knlkraan vour f HiO eu tie Visschenj aioiU de Jung voor 40 50 per juar Nottf Aan de orde tijn mïssites sua Gedeputeerde Stieten vtaarfay in overweging wordt gegeven t a Om bet toegekiud subsidie aan het Uurgerlyk Armbestuur mct 8 l te verminderen H eu W hebben dieaaangaande lulicfaiing gevmagit bij het burg aruib die het gevoelen van Gtd Malen luel declea dueh hunne begroi4ing iD dien ziu gewgtigd bebbeu H eo W stLllen na vuor £ gewijzigde bigrouting tot een bedrag van iSlO goed te kesrea de heer Frjace vraagt lulichtiag die door den voörz co den heer Dro igKever Morden gegeven darfrua wordt hel algemeen goedgekeurd 6 Om het btdrag der veranderlijke beloouiug vau da hoofdouderwgzers en de hoofdondirwtjzeres onder de vaste jaar weddeo te brgriji eB met bet oiig up du te vcileenen peusi Oenen achten gedep staten zulks verkit lgkii Na eeuige dÏMuasien wordt biertoe gedeeltelijk o ergegaau en Wfl o het tracfement au den hoofduuilLrwijzer aan da burgerschool j voor jongens te brtngen op ƒ liüO en 2 voor tedn I sehuolgKtind kind boven de lOti aan de bargerschool voor meisjes ludgtlgks ƒ 1200 en ƒ 1 50 vour ieder schoolgaand kind boven de 100 en tuur de buurflundenvgaorea aan I ia jonjtL jiilfrouwin school ƒ 1300 en ƒ 10 voor teder I Mhoolgaaod kuid boten de 30 o Om de gemeente begruuting voor JS76 ie wgzigen lu verband mit de to uemeii be luiti u op de twee eirstgenuemde I voorstellen de heer Kist wil du de hoofd umklag met I ƒ 800 vernilnderen na korte disoassie wordt bthloten dit I bedrag aan de onvoorziene uitgaven toe te voegen Wordt benoemd tot Curator dei lainosohs sehool de herr dr A Lugten die hiervoor bedaukt hiervan zal kciuus geguvin worden aau Curnturen met verdoek eeu auder dubbelul aan te bieden Tot lid der coinmiule van toezicht op het middelbaar onderwijl wordt benoemd de heer dr II iJmcI de bchep r Na aiachtiging 6m aan de geuomen besluiten niivot riitg te geven emdigt de vergadering INOEZONDEN 1 Mijllieer de Redaclevr Naar aauleidmg vau het ingezonden stuk iu le Oeudteie Conmt van Zondag jl onderltekend door den heer H IJssel de Schepper weiiwheu wy de volgende opmerkingen te maken Het verslag der vergadering in de oouran geeft natuurlyk het recht om het behandelde te beapreken en te beourdeeleu i doch vau iemand die tiok den schijn geeft er prijs op te tellen dat aken en personen net en kiesch besproken worden kon mm het anders verwaohten Had de heer de Schepper mot een kort woord aangetoond dat enkele uitdrukkingen missobien min der gelukkig gekozen waren dat de laak op een terrein gebracht was waar ij eigenlijk niet Ihuis behoorde en vooral het nuttige der voorgestelde verandering had bewegen lull had goe kuujoB werken nu echter heeft het al den schgn dat de keer d S met ziju opgeschroefd artikel de andadlt op zijn persoon heeft willen vestigen Wanneer van alle vergaderingen een uitgebreid verslag geleverd werd zoude op raenigeen umcrkiugeu gemaakt kunnen worden de heer IJssel de Schepper deoke eens aan de vergadering van Vcdkionderwijs 17 September jl In plaats van eene ernstige behandeli g der lask spreekt de heer d S van de gewone moedige wijze waarop de voorzitter het strijdperk Innnentnedt m met zekere irouie van diens aangeboren saherpdniiighcid het is op de zachtste wyze uitgedrukt gewaagd voor iemuid die hier nog haait vreenuleKBg IS personen te beoordeelen die jaren hing eeilgk voor bun gevoelen streden Het geestige voorbeeld der zes honderd muzidiouderwgzers gaan wij sohouderophalend voorbij doch hoe de heer de S het eene aanbeveling a dit dat de heer van Millingcu niet alle hoofdsoorten van maziekiustrumenten kan bespelen is voor eeu gewoon verstand wel wat hoog te meer daar de leeilingen die zioh a iumelden om onderwys op blaasinstrumenten te ontvangen uu naar den pas ontslagen mnziekonI derwijïer moeten gezonden worden Dat de geuite wensoh om het xamen rgor ttadsmuziekonderwijzer publiek te stellen insinuerend da strekking afkeureuswnrdig en verregaand ongepast zoude zijn pleit wel voor de verbeeldingsknx t au den inzender niet voor zijne gezonde bewijsvoering Voorts is de heer d S tot eeue venseaende oBJtdekkiug gekomen ziehier zgne woorden OuHOodig nu og U eoelam itaar Jeooripromf tam andere chlwhe gendüen welke reedt ten mniif oii ie heer tan UiiUnge Korden tertpreid i dtU I eigenlijk nitt niediff kad wi tiU I doen t 4 ktt verkrijgen au prinaaUmen em ent Xu uiaakt dat woord valsohe geruchten wel eenjgelfiut en ieder denkt iets versobrikkelijks te liooreuteu u ideele van dan heer v M verspreid doch nade leKiug vu dat fwucht moet nM on lUblWig glimlachen De heer tan Uülingen zal niet noodig M4m Wfi moeite le doe om pritaaUtittn h kr igm M ü MM eniieliend gerucht i llooli als de audare geruahten het meest effeetmakende zal wel gekozen iqu dan nog minder betrekeueu ia het vernielen el der maei$e waarti en mag de maatsoh pBij kn hen Uu4 dft S epper wi 1 dtinkbiir zijn dat hq de verspreiders vau zulke staatsj evaarlijke geruohteu op het oor is gekomen Maar in erust Zoude men het van den he U d S uiet afkeurenswaardig en vemggaand ongepast kunnen noemen tegen iemand besohnldigiogen te uiten Welke hij niet bewgst Het spreken voor de vuist op eene rergaderingbrengt mede dat niet alle uitdrukkingen zorgvuldigoverwogen en gekuischt lijn men oordeeU naar denzin van het gesprokene en poge niet kleingeestig I eene bestrijding te gronden op mogelijk eenigzins I onjuist gekozene maar zeker goed bedoelde woorden Eu nu ten slotte De Goudsohe Kieevereentgjug werkt openbaar en is steeds geneigil goede wenkenter harte te nemen doch by aauvallea als die vanden heer IJssel de S pj M l ty het VerSerounoodig zioh te verdedigen I Mft beleefd verzoek dit in de eerstversohijneudo Goudëche Cburanl op te nemen teekenen wy hoogachtend Mijnheer de Redacteur i H T BiSTBU D GOUBIÉH KiBaTKRBIWGINQ 8gaaisB= lii PargerlUkeStand OiBoai 18 D QhrUtln oaim G BnM w n A Hoüendmn 19 Maris ondora fc Ke l n W m i Itooyè Msfinoi onder I Bl ok ca B dis Edel j Genrdni WilMiu i a4m Ö ts Sositsn A PHiMakr 20 Chnitin Gecrlraids aoden P finuivtr n il Tsn Wyogaarden OïUWDliNi 17 Dec M Overkamp 10 w II 4 H BrullttBSB 7 J M C Kraikb 5 m 19 A M Brrgman wed C A rM 74 j 80 Bolh Si j J kento 86 M A de Vst 6 B 21 M Blook M L jd V t