Goudsche Courant, woensdag 22 december 1875

Vrfjdag 24 Deceaber APVERTEWTlfiJf Voorspoedig berallen Tan een Dor ftt r 1875 N 1767 Voorspoedig berallen ran eene Docbter Mevrouw L J M COSIJN Gouda 20 Dec 1875 tan Lkbnt Heden overleed te Gorinehem mjn ge liefde Vader de WelËdel Geboren Heer KORNEtiIS TA HOÜWENINGB tan SPRANG in den oaderdom van bgns 74 jaren J A TAN HOÜWENINGB Gouda 17 December 1875 Heden overleed tot ons leedwezen onze bediende JAN KEUEN die ons ruim 35 jaar trouw en eerigk gediend heeft BK LANGE BK COMP Gouda 20 December 1875 deelneming ondervonden bg dr i kte eo het overladen van m n geliefde Echtgenoot HENDRICA STIKKERS betuig ik ook namens mgne Kinderen mgnen harte Igken dank P W STEEVENS GOUDSCHE COURANT Ajieuws en Advertentieblad voor Gouda en ömslrekeo De inaending van advertentiën kan geschieden tot öön nur des namiddags van den dag der uitgave De ondergeteekende brengt bg deze opeitt lyk ZQU dank voor de hoogst aanzienlijke gift van HONDERD GULDEN ten behoeve van den Kerstboom anoniem Maandag avond 1 1 aan z jp adres bezorgd J N SCHELTEMA üouda 21 Dec Buitengewone Voorstelling Jrr Vereeniging OEFENING KWEEKT KENNIS te Gouda OpDONDERDAU i3 D£0£MBEB 1875 des avonds ten 7 ure precies de SociETïiT ONS GENOEGEN Zaai KUNSTMIN waarvan de netto opbrengst zal strekken geheel ten Tobrdeele van hkt Roodk Kkuis afdeèliug Gouda Oorspionkelgk Tooneelspd door A Ruusch in 4 BeJrjjven voor Rederijkers bewerkt zonder vrouwenrollen door G Hooündoobn Jb daaxna GROOTE LUI Blijspel in één bedrijf ♦ oor Redergkers bewerkt door den Vertaler ran De Vrek Wie is het enz Entree voor HH Inteekenaren en Leden der Sociëteit Ons Genoegen met hunne Dames en Kinderen f 0 7b per persoon Niet Leden ƒ 1 25 per persoon Gaanderjj 0 40 Plaatsen kunnen besproken worden bg den kastelein der Sociëteit Ons Genoegen op den dag der voorstelling van 10 tot 3 uren tegen iO cents extra per plaats Het Bureau zal geopend zjjn ten 6 ure Chikübghk Dbntiste Dubbele Buurt GOUDA verwittigt dat hg een NIEUWE VINDING heeft om ia de meeste gevallen de hevigste Kiespgn te verwgderen zonder de Tand of Kie te trekken Y rder gaat hg voort met het INZETTEN van WISnAliDEII £ N GEBIHEW V volgens de laatste Methodes op Goud Zilver Caoutchouc en ZÜIGTANDEN zonder haken of veeren welke op het zieklgkste Tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der oude wortels is onnoodig daar hg vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier en elders Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit druivensuiker en Z tserschenhonig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz eitraot borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt geneiend en verzachtend b j keelpijn heeschheid hoest pjju in de borst kramphoest en kuchhoest De flescb met gebrniksaanw zing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan de yrj SeXran 1eSr borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone leTertraan die aan een meer al cemeen gebruik in den weg staat Daaroin is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versohe traan aanstonds filtreer op flesschen tap en liiobtdicht Isit sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerh and wekenen maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 cents I l7 iP I litoPfl Jiilll H algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestandIJAtl iJtVUi liaail deyi ya y j bloed is Waar het in t geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natnurljjke geTolgen Van alle zoogenaamde ijzer pïaeparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de gescbikste E a eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cent By ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijEing Gouda by te Oade ün m de andere plaatsen T wT T1 n Jn te bekomen in de bekende depots voornameliit t n ater bi F Jonker Idenbuiw t Wn KiJ M n j X i te Oade water bij F Jonker Idenburg te Woerden bjj N C van der Kas in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN ZWART C COMMISSIONAIRS EXPEDITEURS Belasten zich met alle goederen aan hun adres afgezonden IN en DOOR AMSTERDAM TE BESTELLEN met den meesten spoed tegen laag tarief Openbare Verkoopinjf op DINGSDAG 28 DECEMBER 1875 s morgens 9 ure te Gouda aan en in het locaal in de Nieuwsteeg E 17 van Een completen INBOEDEL bestaande in staande en draagbare BEDDEN en BEDDENGOED KOPER TIN BLIK GLAS en AARDEWERK enz enz js te voren te zien van 10 12 en van 2 4 ure HET VERZUIM VAN Ondergeteekende AGENT van het Centraal Kantoor van VASTE GOEDEREN en HYPOTHEKEN Bevestigd te Ameterdam is voor beliuighebben Utt dagelgks te bespreken over Koop en Verkoop is meestal de oorzaak van keel en longontsteking enz Als voorbehoedmiddel bg verkondheden is de sinds een reeks van jaren met roem bekende bjjzondcr weismakende rgnlandsche DRÜIVENBÜUSÏHONING Fabriek van W H ZICKENHBIMER te Maim van onschatbare waarde daar door tg lige aanwending daarvan een dikwijls langdurig Igden of een snel verloop vermeden en eene spo dige genezing bereikt wordt Deze zegenrgke drank door vele duizenden genezenen ten warmste aanbevolen is ste ds in dezelfde vaortreffelyke qualiteit en van VASTE GOEDEREN en sluiten vaa HYPOTHEKEN zijnde bij hem ten allen den tegen matige rente en op billijke voorwaarden to dit einde gelden beschikbaar A CORVEE Utrecht buiten de Waardbarrière Auxiiium orieniis Alleen echt verkrggbaara 1 de flesch voorzien van nevenstaand fabriekmerk te I bereid uit tot nog toe onbekende Oostersche planten van buitengewone geneeskracht onderzocht door de eerste autoriteiten in de chemie en de geneeskunde geneest de tot in t hoogst stadium van ongeneesbaarheid getredene Epilepsie Vallende Ziekte i Razernij J 3oi da bg r H A Wolff Jll U ld R t Vwoniua Zoon Apolh Bodegramn P Venloot Botkoof A J lao Tivout Bel l L Tjip I eunen Vrmnhagi J L Y C Snibilié Apolh HazeriKOHdt W Ilenilriki HaaaIrtcU S I den H rlog UMti tribiT t l de Rudl Leiden E Noorfyk Oudewater F Jonker Idenkn RotUrdam C J W Soib lie Apolh Bijimjk C J nu Gintel Schoonkotn I WollT Zoon D og yauiburji A an Veen H addinxceen C i o Eeuweii IToeidn W H in Diggelen I Borst en Maagkramp Voor het gebruik van mijn bereiding verzoek ik een afzonderlijk bericht van de loopende ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel met een nauwkeurige I gebruikoanwijzing en alles wat verder j I noodig is ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte rec t ran de Wed KËUNEN ZOON Chemiaten SO iVaarschuwinÊf Deze ÜBBANÜS PILLEN zjjn door ons in doosjes k 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wjj waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Ik waarschuw uitdrukkelijk voor die personen welke slceht op de beurs van de arme patiënten speculeeren terwijl zij als middel tegen bovengenoemde kwalen niets geven als een oplossing van Broucalium N B Onvermogende zieken worden kosteloos behandeld Silvius Boas Uitvinder van bet auxiiium orientis spe I cialiteit voor zeuuwziekte enkrampen Ooula Druk fan A Brinkmta Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 tot 4 namiddag Berlin SfV Friedrich atr 22 1 Etage De uitgave deMrConnmt geaehiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgsve in den avoi vui DINSDAG DONDERDAG en ZATEftDAG De prgs per drie mautden ii 1 75 franco per post 2 Uithoofde van den Kerstdag sal Zaterdag a 8 de Ooudsche Ct aan den morgen van dien dag worden uitgegeven Advertentiën voor dat nr moeten uiterlijk Vrijdag avond 5 uur worden bezorgd BUITENLAND BuUeniaDdscli Overziclit De SeaanUTerliieziugen te Versailles zyn eindelijk sfgeloopea De miui ttT de Moutaignac van de reohteren de heer de Mallevüle van de liukerzijde zyu de gelnkki n die het laatst zyn benoemd De geruchten omtrent op handen zijnde wijzigingen in het Framche ministerie ten gerolge van de nederlaag zyner leden bij de senaatsstemming beginnen te Termindnéa Mm sehqot in de laak Ja berusten en de linkerzijde lal geen moeite doen om een kabinet te aloopen dat alle moreel graag verloren heeft VUtandag hebben de uiterstd radicalen wed r de fiVik der veroordeelde commuue leden ter sprake gebracht doch zonder eenig nder resultaat dan dit ly de wereld weder in verbazing gebracht hebben over hunne onhandigheid Een aantal Eiigelsche bladen ign weinig ingenomen met de houdini die de Regecring aanneemt tegenover Egypte voegt men bij den aankoop van dl aaiidn leu der 8uez k naalniBatschappij de schikking teil ojiziehle van Abyssiiiie dan krygt men een soort van protectorjBt dat wordt afgekiurd omdat men elders daaniit lal afleiden dat Kiigelaiid lich venler politiek en liuanciëel voor Kgyple aansprakelijk sti ll Uit de p en andere uiting maakt men op dat rr een oiiikecriiig in de publieke opinie ten opzichte viin de Egyptische zaken v in het conservatieve Kabinet op zijii zachtst genomen houdt men t voor gewaagd zich diip in die zaken te steken In het ineerendecls liberale Oostcurijkscbe Hee renhuis is Maandag langdurig beraadslaagd ofer het voorstel van Wildauer waarin het schooltoezicht geheel wordt gebracht tot de bevoegdheid van de centrale Regi criiig eu daarmede ouder de controle van den Rgtsraad De Minister van Onderwgs Stremayr herhaalde hier zijn betoog dat de aanneming van het voorstel overbodig was daar die bevoegdheid rei ds uit de bestaande wetten bleek en de Begirring steeds in dien zip had gehandeld Voor en tcgriistandirs van het voorstel behaalden ecu gelijk lumtal stemmen zoodat dit als verworpen moet worden t e8chouwd Het huis heeft daarentegen goedgekeurd lo de interiiationnic overeenkomst betreifeude den meter 2o de Staatsbigrooting van 1876 zouder debat en zoouls zij door het Huis der Afgevaardigden was aangenomen In de Dtcnsche wordt de strijd tussohen het Ministerie en de oppositie voortgezet dat de laatste tegen radisale hervormingen niet opziet blijkt o a uit de bestrijding van het ontwerp tot regeling van den militHireii dienst De militaire dienst is in Denemarken niet zwaar in acht maanden een tyd die elders veel te kort wordt geoordeeld worden de miliciens klaar gemaakt en verder zooluiig de diensttijd duurt elk jaar eeiiige weken opgeroepen om aan de oefeningen deel te nemen Ds oppositie wil echter bet Zwitsersche stelsel volgen dekueruen afbreken enz De Minisier van oorlog uitwoordde de heeren dat dit too niet gaat te meer daar men van het tot dusver gevolgde stelsel goede ntoltaten net Ook de defensie werken worden door de oppositie bestreden op grond dat lij te veel geld kasten en de financiéele toestand volstrekt soo gunstig niet is als door de Kegeering wordt voorgaMeld De Spaansche Mimster van Oorlog is benoemd tot Gouverneur van Cuba waaruit kan blijken dat er thans ernst tal worden gemaakt Bwt het bedwingen Van den opstand op den parel der AutiUea De Italiaansche Kamer der A p naardigden heeft de begrooting voor het departement van openb ire werken aangenomen en is toen tot 20 Jao 1876 uiteengegaan In den loop der beraadslagingea verklaarde de voonitter der budgetoommissie de heer Maurogonate dat het niet mogelijk wu geweest om de beraadslaging over de moeilqke ijiuestie der TiberregeUjig voor te iMnideBi kj aoa aahter apoedig ia de R d eiAeM M i ir 4 ÜiZ Kamer in te dituen B E LOIfi De correspondent der ilidd Ct schrijft it Brussel Den 18u deter werd ten hove een groot gala diner ter eete van den tienden verjaardag der troonsbcklimming van Leopold II gegeven Tienjai n Twee lustrums zijn verstreken sedert Leopold II seven dagen na den dood van zijn vader met ktachtige en bewogen slem den eed van trouw op de grondwet allegde en nooit is eenij e eed trouwer en nauwgezetter geaerbiedigd en nageleefd dan deze Inde hooge en heldere sfej ren der oupartijdighciil boven alle partijen peplaatst waarin hij bg het nemen van de besluiten die de constitutie hem opdraagt slechts te rade behoeft te gaan met hei algemeen belang eu het welzijn van het land heeft Leopohl II zich st ds de waardige zoon van zijn vader betoond Deze strikte onpartijdigheid die lig nooit een oogenblik heeft verloochend haalt hem thans scherpe aauvnlleu van een ultramontaansohe factie op den hals Zóó verblind is de woede der clericiden dat men den onverantwoordclgken koniug verantwoordelijk wil stellen voor de werkdoosheid van het ministerie ten aanzien van het besluit van den burgeiueoster Piercot van Luik waarbij de feeatelgke processies zjjn verboden Maar deze aanvallen zelve zgn zoovele ceretitela voor den opvolger van Leopold I die geheel in den geest der grondwet van 830 regeert en die tarwyi hij noch ter linker noch ter rechterzijde afwgkt met vasten tred den weg volgt dien de wil der natie uitgedrukt in de verkiezingen van het vu k hem aanwijst Zonder eenigc pressie op zijne raadsleden uit te oefenen volgt llcopoU 11 met uauwgezctte oplettendheid en een helderen scherpen blik de bewegingen der publieke opinie Niemand Beet bctir dan hij uit welken hoek de wind waait eu op dit ougeiiblik houdt hg wel degelijk rekenschap met den liberdkii geest die in het land heerscht Die liberale geest is zelfs progessistisch ïe vcrj Lefs streeft ook de doctrinaire partij vooruit en tracht zij de van tijd tot tijd reeds behaalde overwinningen die zij veeleer tegen haar wil dun door haar toedoen hei ft behaald aan zich zelve toe te schrijven zij kun gceiie overwinningen behalen dan ii t de hulp au de jeugdige en strijdvaardige partij van hel liberalisme ADVERTENTIËN woiden gepUaU van 1 5 regels 50 Centen iedoe ngA meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimta Abonderlgke Nommen VLIF CENTEN Morgen zal te l nik opnieuw een banket van liberalen plaats hebben ter eere van den burgemeester Piercot voor lijn flinke houding tegenover de aanmatigingen van de katholieke geeittelgkheid De heer Frère Orban zal naar men venekert op dit liberale feest den eersten toast nitbrengeo Ik hoop er bq tegenwoordig te weien Ongelukkigerwijs hangt op dit oogenblik als t ware een roawSoen over iedere bgeeukorast teiigevolge van de veraohrikkelijke ramp die aan 117 mguwetkers mannen vrouwen en kinderen het leven heeft gekost in de Belgische kolenmijneu van Puiti U eowte Fiwneriea De bgtonderbeden van dit voorval door gisuwraiu veroorzaakt ign hartroerend Is het niet treurig dat men aan die ongelokkigen die kun leven voortdoieud in gevaar stellen dikwijlt een onvoldoende bekmning geeft Sommigen verwijten hun dat ig lich in hun ledigen tijd op lioktlinnige wijze ermaken Indien zg hun rusttqil uiet kouden genieten louden iq het verschrikkelijke handwerk niet wil wtoefenen waarbq de dood ken tlag ca oaahl badmgt Te verseeft aal me owW de bevolking der mijustjeken van Vlaanderen en van de bdssius van Charleroi een grijsaard zoeken behoudens zeldz ime uitaomleringen sterren de mannen op 35 a 40 jarigen leeftijd BINNENLAND OOUD ÏS December 1 76 Dinsdagmiddag hielden een a intal tabaks en sigannfabriekanten uit de gemeenten rouda Woerden Bodegraven Moutfoort en Ha istrecht een algemeene vergadering in t hotel ie Z é Nadat door den president raededeeling werd gedaan van hetgeen de commissie sedert haar eerste vergadering had verricht werd het adres dat uit Rotterdam aan de Tweede Kamer der Staten Griieraal wordt ingediend gelezen en toegelicht waarop alle aanwezigen een inlres vau adhaesie teekenden Ouk werd besloten een dergelijk ailres voor belangstellenden ter teekeuing te doen liggen Hoogst aangenaam was het t Bestuur dat de heeren P van Leeuwen Hz te Woerden en H Rollman te Bmlegraven de benoeming zich lieten welgevallen om zich als leden der commissie aan te sluiten om gezamenlijk verder overeenkomstig die voorzeker zeer belangrijke zaak te handelen De talrijke opkomst gaf ook hier de duidelijkste bewijzen van belangstelling Deelden wij reeds vroeger mede dat 11 Januari a St de heer J J L ten Kiite van Amsterdam in eene lecsvergadering van de hier gevestigde nfd der maatschappij t Nut zid optreden thans kunnen we nog melden dat de heer F Huverschmidt van Schiedam 18 Februari en de hecrM fJohen Stuart van Utrecht 21 Maart een leesbcurt zullen vervullen Wij vestigen de nnndiieht op iichterstaiiiidc aflvertcntie waarbij de gelegenheid wordt gegeven om het adres aan de Ötaten Geueraal te onderteekeneu aangaande de voorgestelde belasting op de tabak Het lijdt wel geen twijfel of het adres zal met een groot aaiitnl handteekeningen spoedig voorzien zijn De geiuecnteraiid van Hazi rswoude heeft de jaarwedde v iii den hnlponderwijzer aan de openbare