Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1875

t 0 CU tooverkoUen en dikwijl vormden zij een bestandeel van geheime middelen en tooverdrauken Om van wratten genezen t worden meent men dat het goed is om een levende pad zoolang in de band te houden tot dat het dier sterft Wellicht is dit bygeloof daaruit ontstaim dat de padden zelve wrataohtige verhevenheden op de huid hebben die een zeker vocht uitzweeteu Dat de padden vergiftig zijn eiu daarom gedood of doodgemarteld moet n worden is eene schandelijke onwaarheid Integendeel moesten de padden gelijk ik reeds vroeger deed opmerken wat minder vervolgd worden omdat zij het ziju die eene menigte slakkeu en vernielzuchtige insekten uit de tuinen wegvangen Hoe is bet toch mogelyk dal de inenscb er altijd behagen in schept om aan alle wat sr onbehagelijk uitziet een kwaad karakter toe te schrijven Hetzelfde lot als de pad ondergaat de vleermuit Ook zij heeft eene groote beteekeuis in de bekseuwereld en behoort zelfs tot de ouafscbadelijke attributen der heksen Ik zal u stellig wel niet behoeven te zeggen dat de vleermuis geen vogel maar een loogdier it Wat men meent dat vleugels zijn waarmee zij de lucht fladdert zijn slechts vliezige aanhangsels waarmee zij de insekten als met een sohepnet vangt Alweer moet echter dit nuttige dier t welk on van zoovele lastige insekten verlost gemarteld en gedood worden omdat bet er afzichtelijk uitziet en missohie ook omdat men algemeen gelooft dat de vleermuizen onze buizen door de zoogenaamde meegMie verontreinigen Dit is echter ook eene dwaling waarschijnlijk daaruit ontstaan dat de vleermuizen door parasieten gekweld worden die wel is waar eenige overeenkomst hebben met de weegluizen doch daarvan overigens wezenlijk verschillen Hoe toch kan een insekt t welk door de natuur bestemd is te leven van bet bloed der vleennuizen zijn voedsel vinden tusschen de reten van houten bedsteden en beschotten waar bet aangewezen voedsel ontbreekt De weegluis is een geheel ander diertje dan de eenigszins roodachtige lui der vleermuizen Het it dan ook eene vasie natuurwet dat ieder dier zyne eigene parasieten beeft De bondenvloo b v kan oumogelyk op het meiisohelijk lichaam tieren wat men er ook van zegge moge Al wordt dit vetBobil niet terstond door den gewonen mensch opgemerkt De natuuronderzoeker weet dit echter zeer goed Voor de vleermuizen vraag ik daarom stsohafliug van de doodstraf POSTERIJEI STAAT van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gouda in de maand Nov 1875 die op schriftelijke aanvrage aan bet Postkantoor Gouda kunnen worden gereclameerd Mej A Montague te Amsterdam P Mnré ei Mej Slesiger te üravenhage Johamia Schneider te Leiden L Veerman en J Landers te Botterdami 1 K Smit te Winterswijk S V Millingen te Zwolb A B de Klerok Van J G Brouwer en Jaantjc Westbroek niet vermeld Kors te Woudrichem Mevr Coebergh en J van den Berg te Amsterdam N van Ne te Boskoop Mej J C de Groot te Gravenhage Brich te Harderwijk J Palm te Bbom Louwenbart te Rotterdam Mej Butcr te Tiel Hulpkautoor te Bentbuizen Vissober te Leiden BBIEFICVABTEN Mej M Bai te Kotterdam Mej A E Cooart te Anuterdam De Directeur van het Poitkantoor Van KEÜIJNE Qovnk 21 December 1875 INGEZONDEN Mijnheer de Sedaeteurl Ik veronderstel dat sommigen aan de beweringen van bet Bestuur der Goudsche Kiesvereeniging in zake de Stedelijke Muziekschool eenig geloofwaardigheid toekennen en acht bet daarom noodig te verklaren 1 Dat de stedelijke muziekouderwijzer in staat is les op blaasinstrumenten te geven 2 dat hij van zijne optreding af steeds les op genoemde iuatrumeuten aan de Muziekschool heeft gegeven 3 dat nooit een leerling voor blaasinstrumenten naar den ontslagen muziekonderwijier is gezonden of zid behoeven gezonden worden door of vanwege de Btedelijke muziekschool N FRANQOIS SNEL Voorzitter van de Commissie va Toetioki over de Stadtmutiektchool alhier M A R K T B E Tc H TEN Gouda 23 Deo 1875 Bü kleinen omzet was de stemming flauw BcEool voor g wooii lager onderwijs aan den boegenRyndyk niet 100 verhoogd Te Waddiuxveen heeft zioh ecne oommissie gevormd die rieh ten doel stelt het nicuwjaar wensohen langs de huJEeu te doen vervallen Tot dat einde al lij giften verzamelen om den behoeftige inge tenen levensmiddelen en brandstoffen te verstrekken Het dagtiijksoh Bestuur heeft aan dit voornemen zijne ympathie geschonken en de meer gegoeden uitgenoodigd onder welken vorm ook geeue giften aan de bcdelvfoschen te geven Pe Slaatt Onirant deelt het volgende uittreksel mede uit het mailrapport van 11 November 1875 Het stoomschip H iUem Krooaprin der Nederlanden ann boord hebbende de per Kugelsche mail overgeroerde postpakketten is na eeue aanvaring met het tsomicËip Atjelk op Vrijdag avond 6 deier nabij het eiland Noordwaehter gezonken De pasBsgieis en de bemanning zijn op enkele na behouden op de Aljeh ovirgekomen doch overigens kon niets worden gered Ter plaatse vnn het onheil schijnt omstreiks 15 of 10 vadem water te staan Eejje Herberts b ikenton is aldaar verankerd Pe gouverneur generaal heeft den directeur van hiniienlandsoh bestuur per draad gemachtigd om in overleg inet den koiiiinaudant der zeemacht en den directeur der burgerlijke oi enbare werken het noodige te verrichten opdat pogingen worden aangewend tot nulding der muilpakketten Afgescheiden hiervan is een stoomschip van de firma Lanilborg en Zoon te Batavia bereids naar de plaats des ouheils vertrokken Er zou getracht worden duikers te vinden ten einde spoedige pogingen te doen om zooveel mogi lijk van Ae mail te redden Zoowel het een als het ander werd intusschen aan groot bezwaar onderhevig geacht Staten Generaal Tweeue Kameb Zittingen ïan 21 eil 22 Deoeniber In de zitting van Dinsdag zijn hoofdstak X der staatsbegrooting onvoorziene uitgaven en de wet op de middelen aangenonn n In de zitting van Woensdag zijn de beraadslagingen voortgezet over de begrootiug van ooilog voor 1876 De minister van justitie verdedigde het ontwerp en verkliumle dat de minister van oorlog zijn ontslag aan den koning h c ft verzocht Amendementen door de commissie vnn rapporteurs voorgestdd om op de begrootiug te brengen posten voor aankoop van geschut en aanmaak van geweren werden door de regeering overgenomen Poften voor vestingbouw werden aaugenoiiien met 41 tegen Sfi stemmen De oppositie verlangde eene afzonderlijke begrooting Hoofdstuk VllI in zijn geheel werd aangenomen met B6 tegen 13 stemmen De begrootiug voor Ommersehans en Veenhuizen voor 1876 werd met algeuieene stemmen aangeiionicn De nieuwe conclusie der commissie betrekkelijk de overeenkomst aangepomeu fnsschen de regeering en de Rijnspoorweg maalschappij vroeger medegedeeld werd na discussie met algemeeiie stemmen aangenomen Zouder discussie werden ook met algemeene stemmen aangenomen ontwerpen tot onteigening voor de spoorwegen van Leiden Woerden en van llotteidain Houten De hh van der Does de Willebois van Nispen en van Itipperd hebben hun ontslag genomen als leden der kamer wegens hunne benoeming tot rechterlijke betrekkingen De kamer is op reces gescheiden De minister van oorlog heeft eene nota van wijzigingen aan de Tweede Kamer ingezonden in den zin ee er oredietwet voor het hoofdstuk Oorlog dienstjaiir 1876 Uit de 12de afdeeling vervallen de art 55 66 en 57 voor het materieel der artillerie Van de kazerneering vervallen uit art 51 der onderdeden B C D P G en H en wordt dus dit artikel gebracht op 325 0000 Afdeeling 18 voltooiing van het vestingstelsel bevat in art 69 het volgende Voortzetting vaa reeds aangevangen en betalingen voor reeds aanliestede werken 1 600 000 Het totaal van hoofdstuk VÏII wordt uitgetrokken op 18 505 175 Het ontwerp wordt aangevuld met een nieuw artikel 4 luidende De uitgaven krachtens deze wet voor het dienstjaar 1876 te doen zullen niet te boven gaan de helft der sommen uitgetrokken in de art 12 58 en 59 welke voor het geheele bedrag wordentoegeetiinn Bij dit ontwerp is gevoegd eene afzonderlijke toelichting van art 59 hetwelk in totaal voor de hierboven bedoelde werken bedraagt ƒ 2 109 000 welkeuitgaven worden gedekt lo door de aangevraagde somvoor het gewijzigd art 59 ad 1 800 000 en hetvermoedelijk batig slot der rekening van de vesting ibegrooting voor 1875 ad 500 000 te zam n 2 100 000 i Naar men verneemt zal de zaak a Jut on zijne huisvrouw in de maand Februari voor het gerechtshof te s Hage behandeld worden Naar wij vernemen circuleert te Goes een adres waarin aan den heer Moens lid der Twewli Kjmer do erkentelijkheid der oudcrteekenaars betuigd wonltvoor de belangstelling en de werkzaamheid die doorhem ten opziuhte van het lager onderwas aan dendag worden gelegd in het bijzonder voor de opzijn voorstel laastelyk iloor de Tweede Kamer aangenomen begrootiugsposteu ter bevordering der opleiding van ttdspirantr oudcrwyzers M C De vereeniging Het Nederlandsoh Tooneel is zooals gemeld werd Vrydag geconstitueerd liet waarborgfonds groot 1UÜ 0Ü0 is volteekeud 10 pet moet d uirvan gestort worden Zaterdag is iu Natura Artis Magistra te Amsterdam eene algemeeiio vergadering gehouden van de Nederliinilsohe houfdojinniiasie tor bevordering der belangen van Nedeiiiiidsohe inzenders op Inlernatioiwle LandbünwreutüonstelUngeu De eercvooraitter Z K II l riiis lli udrik heeft de ontworpen statuten goedgekeurd en den weiisoh geuit d it de Vereeniging in bloei moge toeneuien Aan den min van Binueld lndsohc Zaken was de bereidverklaring gezonden om indien de regeering het iioodig mocht oordeelen van advies omtrent de afgevaurdiging van regeerings ooinmissarissen voor de tentoonstellingen te ilienea De nnuister had zync ingenomenheid met het tot stanil komen van de commissie bericht en zoo noodig zal het advies der oomniissie iiigewonuen wordeli Voorts gaf hij in bedenking om de woorden Nederlaiidsohe Hoofdcommissie ter bevordering enz te veranderen in Nederluudsche Ver enigiug tot bevordering enz Daartoe werd door de vergadering besloten Aan de firma Nggh en Zn direct der N R Ct is vergunning verleend voor den aanleg en t gebruik eencr telegraafliju onder den grond tusschen hun kantoor Witte de Withstraat en het rijks telegruafkantoor te Eotterdam Te Amsterdam ia Zondag in eene meeting van timmerlieden de volgende motie aangenomen De vergadering overwogen hebbende wat haar verder na het thans gehoorde te doeui staat verklaart zich bereid van dit oogenblik af te trachten al het mogelijke luin te wenden ten einde na dooraansluiting du noodige sterkte verkre n te hebbeo tegen het aanstaande rooi aar Ie beprjeveu wat sterker is het eeustemiuige wij willen der gezellen of bet willekeurige wij willen niet der patroons Het V II Z H heeft zioli aanhoudend een tcgeusUinder beloond van de muilkorvenwet Dit verklaart ongetwijfeld de opname en den vorm van het volgende stukje dut anders nog al scutimeuteel zou klinken De liefhebbers kenden zeker allen den fraaieu hond van den heer Noordauns ma de Hoofdskade Naar wij veruemen is dat prachtig intelligent en trouw dier na het in werking brengen van het gebod tot muilkorven en vastleggen aan het kwijnen gegaan weldra bepaald ziek geworden en nu Zaterdag ochtend gestorven De burgerlijke actie waarin de arrondissementsrechtbauk te s Gmvenhage eerlang eene beslissing zal geven en die Dinsdag aan hare kennisneming werd onderworpen levert weder een bewijs van de vele wederwaardigheden die het dagelijksch leven niet alleen bekenden maar zelfs tusschen familieleden biedt Het betrof thans eene quaestie tusschen vader en zoon De vader te Amsterdam woonachtig beweert aan zijnen zoon ommissionnair in effecten te s Hage te hebben in bewaring gegeven eenige effecten inet coupons en talons en wenscht thans zijn zoon veroordeeld te zien tot afgifte van bedoelde effecten inet coupons en talons zoomedo tot het doen van rekening en verantwoording aan hem eischer De zoon ontkent van zijn vader effecten te hebben ontvangen Hij zegt geene waarden onder zioh te hebben gehad maar tracht te doen gelooven dat hij die waarden van zijne moeder en zuster heeft ontvangen en haar die ook in den loop van dit jaar heeft teruggegeven terwijl de tegen hem ingestelde eisch niet hem in privé maar zijne firma aangaat De vader wenscht door getuigen te doen aantoonen dat hij en niet zijne vrouw en dochter zijn eigendom aan zijn zoon heeft ter hand gesteld dat zijn eisth alleen zijnen zoon betreft en hij steeds met zijn zoon maar nooit met zijne firma handelde De zoon daarentegen gelooft dat dit getuigenverhoor als niet admissibel moet worden afgewezen en weerspreekt zijns vaders meeaing dat hy zou moeten bewijzen met zijne moeder en zuster te hebben gehandeld en dat hij aan haar het door zijn vader van hem gevorderde zou hebben ter hand gesteld Het hier medegedeelde werd namens den eischer door mr J W Tydeman von Arasterdam en voor den gedaagde door mr D van Raalte nader toegeliokt De rechtbank zal a s Dinsdag over 8 dagen haw beslissing kenbaar maken In de Badensohe Oewerbe ZeiUtn ia door dr Friok een uitgebreid overzioht gegeven van den tegenwoordigen stand der uurwerkfabrikatie als grondslag daarvoor is aangenomen hetgeen door de verschillende rijken op de Weener tentoonstelling was te zien gegeven Hen vergelijking tusaoheu de verschillende lauden wil de schrijver niet maken daar slecht Zwitserland Pruisen en Oostenryk behoorlijk vertegenwoordigd waren Groote vorderingen waren niet te constateereu alleen de groot uurwerk fabrikatie gaf blijken van vooruitgang Het deed ons genoegen in dat verslag het volgende over HolUiid vermeld te vinden De grootuurwerk mnkerij in Holland is bekend doch was slechts door een enkel exemplaar van Haak gebrs CamiiuHla en Dupout nutar op uitstekende wijze vertegen wuoriligd De koiistante kracht zelfopwinding wirkl alle 30 secondm is eenvoudig en goed geojiiBtmeefd hoewel uiet geheel nieuw Compensatie as er niet Kiek en Casserei hadden een astronoiuisoh slingeruurwerk en marine chronometer tentoongesteld Ongelukkig behoorden de diuirbij gevoegde gangtabellen tot een ander nouimer als h t tentoongestelde Het werk was zeer goed de inzenders maken de spiralen zelf Hohwii had soheepsohronometers tentoongesteld waarin de secundaire compensalie wat eenvoudiger was dan bg de iijatrunienteu in 1867 te Parys geëxposeerd De roem van Hohwü als vervaardiger van stro nomisehe slingeruuriverken en marinechronometers is gevestigd en verdiend ook deze teatoonsttlliugwas daarvoor een nieuw b wij hd Hoe onomwonden de Jezuiten zioh in hunne organetr uitspreken valt lederen nadenkenden lezer iu het uug In de H iepierd of Ihe Valley een blad te 8t liouis in NoordAmerika uitgegeven schrijven ij het volgende Wij g ven toe dat de K Katholleke kerk onverdraagzaam is d 1 dat zij al het mogelijke doet om dwaling en zoude uit te roeien Die onverdi i gzaamhcid is echter het noodwendig gevolg van hara onfeilbaarheid Zy alleen heeft het recht onverdraagzaam te zijn omdat zij de waarheid is en beüit Volgens hare wc t n is ketterij een oude die den dood verdient Waar en wanneer lij er toe gedwongen wordt duldt zij evenwel da kotters doch zij haat hen met en doodelyken haat en doet al wal sij kan om hen te vernietigen Maken eens de B KathoUeken de meerderheid uit wat zeker gebeuren zal dan i het inet de godsdienstige vryheid gedaan Zoo spreken onz vijanilen en wij gelooven het met hen Zy welen dat wij Jezuiten niet beter zijn dan onze kerk wier geschiedboek voor hen opengeslagen ligt Zij weten hoe de Koomsohe kerk in de middeleeuweu met da ketter handelde en wat zij nog doet overal waarz de macht in handen heeft t Is verre van ons die feiten te willen ontkennen of er onze Kerkvorsten en Heiligen een verwijt van te maken Ketterij i doodzonde die de ziel vermoordt en den racnsoh naar lichaam en ziel in de bel stort Zij is bovendien een zeer besmettelijke en tot in het oneindige ziuU uitbreidende krankh id die den tydelykeu en eeuwigeu welstand van volgende geslaohixn gevaarlijk bedreigt Daarom moeten Christelyke vorsten de kettirij iu hunne landen met wortel tu tak uitroeien eu christelijke staten haar met alle kracht tegengaan En al wy thans van geen kettervervolging hooren dan is dit alleen omdat wij er te zwak voor zijn en gelooven dat het de kerk welke wy dienen roeireobadcB dan bevoordeelen zou Geheel in overeenstemming hiermede schrijft ds Jezuitenpater Weuig in een by Satori drukker van den H Stoel te Weenen uitgegeven brochure AU men bedenkt dat de ketterij in godsdienstig opzicht een grove zonde is tegen de majesteit Gods cu revolutie tegen de van God ingestelde heilsorde en ia betrekking tot de burgerlijke maatschappy een dood en Verderf aanbr ngenide brandfakkel die familióD landen en steden verwoi st als men bedenkt welk een kostbaar goed de ware geloofseenheid i die door den ketter verbroken wordt al men ten slotte bedenkt dat de ketter eigenlijk een zielenmoordenaar is allereerst van zyne eigene ziel en dan die van vele anderen wien hy door woord en voorbeeld het vergif zijner leer instort dan ziet men gemakkelijk in dat de zonde der ketter alleen met den dood geboet en niet slechts voor de kerkel jker maar ook voor de burgerlijke maatsohappij langs dezen weg met goed gevolg onsehadelyk gemaakt kail worden t Is goed dat de paters zoo onverholen hun g voelen uitspreken Weg met de ketters I blijft altoos hunne leus Gelukkig dat zij zich vooralsnog te zwak gevoelen om hunne brandstapels en sabsKottesa op te nichten Zab die tyd wel nimmermeer aanbrekei dat de Jesuiten zich warmen bij het kettervuur door hen ontstoken wy achten het toch niet oudieustig dat menig protestant die geen kwaad van die lieve broeders hooren wil uit hun eigen mond verneemt wal zij ad majorem Dei gloriam nog altoos doen zouden indien bun de banden werden vrygehtten Z e Vrijheid Dr J Sasse schrijft in de Landbouw Almaoak het volgende over Volksdwaliugen Ouder de insekten is er stellig wel geen dier of liever diertje waarvoor men zoo bevreesd is als voor de 5 Behalve onze beroemde landgeuoote Anna Maria van Sohurman gewoonlijk Schuurman of Schuurmans genoemd zullen er wel weinigen zijn die den moed hebben om eene spin iu den mond te nemen gezwegen nog te eten want eene spin is vergij tiff meeutmen Het dwaze denkbeeld dat de spinnen zouder oadersoheid vei iftig ziju is zoo diep ingeworteld dat dit ongetwijfeld wel de voornaamste reden zal zijn Van den afkeer welken dit overigens nnttige diertje opwekt Vreemd i het echter dat de spin die aU vergiftig wordt beschouwd en die men schuwt teven geluk kan aanbrengen Zelfs zijn er byzoudere spiuuetjes die het volk met den naam van gelukapinnen bestempelt en die men daarom niet mag dooden verinit zulk anders ongeluk zou aanbrengen Vooral de iruinpin zegt men brengt geluk aau in het huis en beveiligt het voor den blik m Ook beeft zij het vermogen om de koorts tot zich te trekken terwijl de spinnenwebben geluk iu den tal brengen omdat zij het vergift verteren en de heksen terughouden Waarsahyutyk bestaat het geluk der spinnen daarin dat hunne aanwezigheid een bewijs is dat er zich spinnen in den stal bevinden die dan een aantal muggen en vliegen wegvangen waar in bet oms in de stallen wemelt Al bloed stelpend middel worden de pas gesponnen webben zeer aanbevolen Bu wat zal ik u zeggen van den algemeen gebaten Mricorm Liefhebljers van bloemen zullen meermalen iu de gelegenheid geweest zijn waar te nemen dat de zonnebloemen dahlia s enz veel door de zoogenaamde oorwormen bezocht worden maar stellig zal niemand nog hebben gezien dat zulk een diertje by voorkenr in de oorcn der menschen kruipt Het i dan ook niet meer dan een verzinsel Daarenboven zou het even als ieder insekt door bet beveiligend oorsmeer wel teruggehouden worden daargelaten nog de onmogelykheid om bet trommelvlies in het oor te doorboren Ën daarom al wat men vertelt ran het nestelen van diereu in het hoofd die er door het oor zouden biuuen gedrongen zijn is louter ouzin Bdialve ooneomu want ge zult me toestemmen dat de oortcomt boegeoaamd geene overeenkomst met lea K orM heeft kent men nog nu er wonnen rfi er niet tieilaau of liever die üec itt m de verbeelding betlaau Hiertoebebooren o a dauic Kormen ormen in holle kitten hartewormen enz Onder dauK worm verstaat men b v een soort van uitslag in t aangezicht eene huidziekte die vooral bij jonge kinderen en jonge lieden voorkomt en meestal of uit klieraohligen imrd of door gebrek aan verzorging en ziudelijkhi id ontst iat Worfijei in holle kieien zijn niet anders dan de knagende en borende pyu van de aandoening der tandzenuwen en wat kerteKormen wormen die aiiu t kart knagen zijn is gemakkelijk na te giwn daar ze gelijkduidend zijn inet harteleed of hartepijn De Duitsebers preken Bog van een vingerteorm waar wij ons van bet woord fijt bedieuen Over t algemeen duiden dus deze wormen een knagende borende pijn aan en staan du bpegenoamd in geenerlei betrekking tot bet kruipend gedierte onder de aanle De mee ien uwer hebben stellig wel een het Jóodiklokje of doodklopper e gehoord want t is immers een vreeselijk voorspellingsteeken van denaanBbianden dood I het niet de waarssbuwende stem die zoowel in de paleizen als iu de butten der atmoede door dat onophoudelyk geklap en getik overeenkomende met bdt tikken van een horloge in het eiekenvertrek vernomen wordt Menigeen toohvoorspelt daaruit een ongunstigeu afloop Bn toob is dat onheilspellend doodsklokje niets meer of minder dan het werken van een klein insekt beboorende tot de ongevlcugelde soort der houtluizen ook al weer verkeerdelijk hout mww genoemd die cyve vooruitstekende snuit in t hout boort en diuirdoor bet geluid voorbrengt t welk men voor een voorspellingsteekcn van de naderende dood houdt De inensob moet ol weinig van zyne eigene waarde bewust zyn om te gelooven dat een nietig insekt door God zou zijn aangesteld om bet stervensuur van een zieke aan te kondigen Onder de dieren die om hun afzichtelijk voorkomen algemeen bekend zijn en tot vele volksdwaliugen aanleiding geven behooren inzonderheid de padden Wegens hun verblyf iu de aarde staan ze Tolgenti de volksmeening in verband met heksen Poldertarwp puike 9 50 i 9 75 Mindere 8 78 k f 9 25 Kogge puike 7 26 a 7 80 Mindere l kfl iO Voer 8 50 a 6 75 Ger tpuike 7 25 a ƒ 7 75 Mindere f 6 25 a 7 Haver zware 6 25 a 5 75 Ligte ƒ 4 25 i 9 Dè veemarkt met weinig aüHvoef den ftandel ln alles vlug vette rarkens van 23 32 enta per ba fkilo varkeu geschikt Voor Londen van 28 il 26 gènts magere varkeus vlug te verkoopen Aangevoerd 25 partyen kaas den handel Tlng prijzen van 28 a 32 Gjeboter ƒ 1 30 a 1 40 i Weibotcr 1 10 I 1 20 fiiii r i ii I HM I Mill sy n yiP iTfffBMW pmi Burgerlijke Stand OKBORtHi 19 l er WilhcliqD Aloitiat oadert W Boot e J W Nieuwecihuijaea 20 Ilermine l jilewg Jwofat JohauDS uutltirs A C Coayn en h J M ff p Cecot OvKüL DtNi 12 Dec J C LoMJurd 8 j t m Glhuhd 22 üto A tiroeuevm en E Verwthlf ADV3 BRTE NTlgil4 By de vermelding van de jaariykschebydragea Toor da Vereeniging tot oodersteoning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Kstwijksobe en Noord gksche TÜscbers in het nummer dezer Courant van 14 November jl werd verzuimd opgaaf te doen van de ontvangst eener BIJZONDERE GIFT to 2 ingekomen bö Ds M A 6 VomstmaS De Gbttdscha Subcommissie wenscht hiermede onder dankbetuiging het verzuim te herstellen H U63EL PK 8CELËPPER Oe ondergeteekenden overtuigd dat het h staande tarief derGËNËKS en HËELKUNDIGB VISITES alhier in rerhoudlng ran andere gemeenten te laag mag genoemd worden hebben besloten het met lo JANÜABU 1878 to bepalen als volgt Voor eene visite Ie klasse 80 10QCtl a 60 a II II 3e n 40 at Voor eene geappointeende yisite en consult bet dubbele der gewone visite eeaa uocbtyisite ran 1 3 GL D A ROMEIJN A LUIJTBN J C P GANDVTJÜKDÉft il M SPBÜÜT Fleel n Vtrloikundige ma F H ü VAN itebson M o F J DB EOÏTB Gouda 23 December 1875 Artt Eene GEMEDBELEEKDE YOOUKAMSR met SLAAPVEBTEBK of ALKOOF op gqeden Stand wordt verlangd voor een HEER die zyne bezigheden buitenshuis beeft dieven met opgave van prgs per maand worden ingewacht onder Letter L Aad betf Boieatf dezer CJonnult BODEM In alle plaatsen kimnen solide BODEN geplaatst worden voor een gunstig weAeada Maatschappij aanbieding franco onder letter Z bij YXKjMif O Ao it9rbu gwal B U GofiipE mm voor PlAKO Boija Uitqavt van F KOKSMA te Franeitr Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicBTL Dichter nnd Baner ouverture 0 80 Alle nnmmers dezer uitgave zijn steeds voorhanden bij den ijpekbandelaar A BRINKliAN te Gouda i