Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1875

m êMm T êMM iSradsg 26 BeeefN 187Ö wwreS tegen den voor gestelden ACCIJNS op TABAK ligt van af hedentot en met ST DECEMBER 187B ter teokening bij de Heeren J VAN REEDT DORTLA D Firma Llnenburg Westhaven Van de GARDE VRIJLAI DT Kleijwe y J F HERII1AI ZOOI Tieiidewe M PEETERS Wij dstraat BESTE CITROEi PÜIVSCH per flac ƒ 1 30 SIROOP VAN PUIVSCH per flac fi 20 fl 50 ƒ 1 40 VIEUX COGIVAC FIJ E CHAMPAGi E per flac 2 ieuws en Advertentieblad vA0r Wa en OnMei De inBendlng ran Avertmfièa kan geschieden tot Mn nnr des niualddags ran den dag der uit w Lange Tiendeweg m W WENSIHK De Chid rgetcekende rerzoskt beleefd Ouders of Voogden die hunne Kinderen op bovengenoemde lunchüug trenschen ie plaatsen daartan aangifte te doen vóór 30 DËCEMBKB B ten haise van Joh W WENSINK Gouwe Wflk C 52 Ondergeteekellide AGENT van het Centraal Kantoor van VASTE GOEDEREN en HYPOTHEKEN gevestigd te AmeUrdam is YOirbelangbebbeaden dagelijka te bespreken over Koop en Verkoop van VASTE GOEDEREN en sluiten van HY PüTHEKÈN zijnde bfl hem ten allen tijden tegen matige rente en op billijke voorwaarden tot dit ekiSe gelden beschikbaar A OORVER Utrecht buiten de Waardbarrière liMT Ui ll A 56 BIJ GELEGENHEID VAN HET KERSFEEST 9p nieuw ontvangen GECONSERVEERDE GROENTEN PATÉ DE FOIES GRAS SARr DINES FRANSCHE VRUCHTEN en FIJNE DESSERT ARttKELÉN èat VISITEKAARTEN Franco door het geheele Land worden verzonden lOO Visitekaarten zeer net fgewerkt op glacé of dof karton voor Ji3 75 Cents en daatbij cadeau een zeer net afgewerkte ALMANAK door J VAN HEUVELEN Boeken Steendrukker Goudschen Singel 57 Rotterdam N B Postz ela worden in betaling aangenomen l Ten huize van Dokter van ITERSON wordt j tegen Februari EENE verlangd voor MEID ALLEEN Openbare VerUoopinfy op DINGSDAG 38 DECEMBER 1875 a morgens 9 ure te Gouda aan en in het locaal in de Nieuwsteeg E 17 van Een completen INBOEDEL bestaande in staande en draagbare BEDDEN en BEDÈENGOED KOPER TIN BLIK GLAS en AARDEWERK enz enz Daags te voren te zien van 10 12 en van 2 4 ure Auxiiium oricnüs bereid uit tot nog toe onbekende Oostersche planten van buitengewone geneeskracht onderzocht door de eerste autoriteiten in de chemie en de gen kunde geneest de tot in t hoogst stadium van ongeneesbaarheid getredtj i Epilepsie Vallende Ziekte i Razernij 1 Borst eu Maagkramp Voor het gebruik van mijn bereiding verzoek ik een afzonderlek bericht van de loopende ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel met een nauwkeurige gebruikaanv yzing en alles wat verder noodig is Ik waarschuw uitdrukkelijk voor die personen welke alcehts op de beurs van de arme patiënten speculeeren terwijl zg als middel tegen bovengenoemde kwalen niets geven als en oplossing van Broucalium N B Onvermogende zieken worden kosteloos behandeld Silvius Boas Uitvinder van het anxilium orientis specialiteit voor zenuwziekte enkrampen Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 tot 4 namiddag Berlin SW Friedric uetr 22 1 Etage G juli Uruk viju Uriiikoiau VOORIIA IDE gedurende het KERSTFEEST diverse goorten MiSSii van Gebak Chocolade enz W N RAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 MARKT A 56 J BREEBAARTLz Citroen Punsch RODDEBESSENWim Middel tegen de Winterplaag Het saizoen is daar dat de in ons Nederland zoo tallooze gilden der Rhnmatische lijders door hare vaste ofschoon verwenschte bezoekster met nieuwe woede aangevallen worden Geen storm geen sneeuw noch noordewind kan er op til zjjn of zfl is er by velen de voorbode van De een is zwaar of pijnlgk in het hoofd deander in armen of beenen een derde in de gewrichten en spieren een vierde in de lendenen borst of schouders doch waar zou ik eindigen om deze plaag in zijn groeten omvang te beschrijven Het is reeds genoeg bekend datsedert eenige jaren voor jicht en rhnmatiek onverschillig van welken aard of langen duur een onfeilbaar hulpmiddel bestaat in de zoogunstig bekende ABSHAUBBINS Dat nuniemand wachte tot dat hjj een vaste dientdezer heillooze plaag worde want kortelingsaangebiachte pijnen genezen zg even spoedigals men er aangekomen is en belegt men bgvoorraad de vatbare deelen met deze bereideWATTEN dan heeft men geen nood last vanrhumatiek te zullen krijgen de prija is slechts 30 cent pet blad omwonden met een biljetder juiste gebruiksaanwijzing geteekend doorden Bereider en Hoofddépóthouder A BREETVELT Azn té Delft en verder bjj T A 6 VAN DETH Gouda 3 3 BEUZEMAKEE Leiden 3 H KELLBR ZüON Westewagestr Rotterdam É v D GRIENDT Leuvenhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A ScHOUTISNS ScHLÜl EB Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co Utrecht En meer bekende Dépdts in ons rjjk D nitgare deserConnuit geschiedt ZONDAG f OBNSDAO en VBUDAG In de Stad gesefaietlt de nitgmTe in den rond tui DINSDAG DONDBBDAG en ZATEBDAG De prgg per drie maanden ia 1 75 finuuso per post 3 INSCHEIJVma VOOR DB Nationale KSiUtie rWWROB KENNISOEVINO BUHGEMEE8TEB en WETH0ÜDEE3 der gemeente Gouda Gezien de Wet van den 19den Aqguitoa 1861 iStaoMUi MO 72 betrekkel V de SattimaU ilililit Herinneren bq de alle beUnghebbesden aan hunne verjilifTting tot het doen van aangifte ter inachrgving voor de Ifatiomait Militie in de maand Jmmarij 1876 B bi igen ter hiuner kennia de volgende bepalingen der genoemde wet Art 15 Jaaimka worden voor de Militie inge duevea alle maunelqke ingeceteoen die op den laten Januari van het jaar hnn 19de jaar waren ingetreden Voor ingeaeten wordt gehouden lo Iiy wieu vader of ia deie ovnlede wia t moeder oC lijn beiden oVeriedea riena voogd inge etJn ia volgena de Wet van den SSaten Jniy 1850 StaalMad no 44 2o Hq die geen ouden of voogd hebbende gedurende de laatate aan het in de eerste tinanede van dit artikel vermelde tijditip roorafgaaade achttien maanden in Nederland vrbh f hii l l So Hij van wiens onder de langstlevende ingeteten waa al ia tijn voogd geen ingeietec mits hij binnen het rgk verbiqf hondt Voor ingeieten wordt niet gebonden de vreemdeling b 4ioorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dieustpligtigheid het b nael van wederkeerighrid is aangenomen Art 16 De iDsdirijTing geschiedt lo Tan een ongrhnwde in de gemeente waarde vader of is deze overleden de moeder of zqn beiden overleden de voogd woont 2o Tan een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar h j woont So Van hem die geen vader modder of voogd heeft of door deze ia aohtergelaten of wicna voogd buiten a lands gevestigd Ir iu de Gemeente waar hy woont 4o Van den buiten s lands wonenden lOon van een Nederlander die ter lake van s lands dienat in een vreemd land woont ïn de Oemeente waar zijn vader of voogd het laaut in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Mttitie wordt niet ingeschrevmi lo De in een vrceirid kijk aohtergeMeven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Byk verblqfhoDdende onderlooae xoon van een vreemdaling al ia iqn voogd ingezeten 8o De zoon van den Nederlander die ter lake van i lands dienst in Bijks overzeesehe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die vplgeos art 15 behoort te worden ingeaohreven is verpligt zich daartoe bij Burgemeeaster en W houders aan e geven tuaaohen den Isten en Sisten January 9y ptigesteldheld afwezigheid of ontatenteni ia zijn vadïr of i deze qverleden zljn moeder of zijn beiden overleden z jn vooyd tot het doen van die ngi te v rgligt De w jze waarop van het doen van die aangifte Hylfen moet wordt dopr Oiu bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van ilJn Mde jaar doch vAir het volbrepgep van zijn ïOste ingezeten wordt ia verpligt ziik nwdra dit pUat heeft ter inschrg ring aan te gavea t j Borgemeeater en Wethouders der Gemeente vaar £ inadu ring volgens art 16 moet geschieden Daarbq gelden de bepalingeader Ie ea Se zjnanrde van art 18 Zgne inaehrijviog geadiUdt in het tagiater van het jaar waartoe ky volgena laen leeftqd behoort Bïogemeeater en Wethoodaij voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen Üe in het jaar 1867 iqn geboren en ovenenkonutig het vorenstaande in deze Oemeente tot aangifte vo Ueia zqn op om ziek op de volgeode dagen en in de durim vetmdde orde te doen inschrijven te weten die woonachtig mn in de wi k a A B C D KV O H en I op Trijdag den tla JadnaiS 1876 cn di wanende in de w ken K It M N O F Q B 8 en T op Zatnrdag den Aaaarij 1876 Voorti s dct iM t rfiisqajtieyand dat het neater vim ineiarQvag c den Sleten Janoarij Am namiddag ten 4 ore voofloopig wordt gesloten en sg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in een boeje van 25 tot 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van eoi extract uit het geboorteregister hetwelk bj de aangifte moet woiden medebracht dat dit extract aan hen die binnen de gemeente zjjn geboren op hunne aanvr Of het Bureau van den burgctlnken stand fredit zal worden nitgereikt tenrql zjj cue elden gebotenzqn zich ter GemeenteSeeretaiie konnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner gebooirteplasta te doen aanvragen en dat een ieder gehoudfin ia te zorgen dat hu bij de ioaehrqring Wqk en Nummer xgaer woonplaato juiat kan opgeven Gmda den 23n December 1875 Sowemeester en Wethondera Toomoemd De Sscretaris De Baiwsmeecter DbOOOLUVU FoBTDUS TLt BnOKirUZBRDOO Kennisgeving INKICHTINGEN WELKE GBVAAH SCHADE 0 ¥ KINDEK KUNNEN TgKOOEZAXEM BÜBGBMEBSTEK en WETHOUDERS van Goijda Gelet op art 8 der Wet van den fn Junü 1875 BbuUaiad n 5 Doen te weten Dat zü op heden vergunning hebben verkend aan de Heeren A DE JONO EN ZONEN en zgne nstverkrijgenden tot het pkatsea van een tweeden Stooiiketd in het pand gelegen aan de Gouwekade geteekend T n 82 kadaster sectie P n IISJ Boiuda den 17n December 1875 Burgemeetter en Wethoudtre voornoemd De Secretaris De Buigeraeeater Dbooouutcr FoBTiniir TAiiBaB M MlJzEHDooaii BUITENLAND Iiilleilu scli Overaii lil In de zitting der Nationale Vergadering heeft de ifgevaarde Naquet de echtheid volg onden van het ADYEBTBMTlfiN wmtM glvM T B 1 5 reg lf h 50 Cantra iaden xfgfll milt 10 Oenten Q B 00 ÜX LKTCS worden berdxnd naac pbatanniata Aftonderigke Nomigan YUF ONTKJf tak door hem aangevoerd Uj het afkeuren van de behandeling die den gedeporteerden in Niettw Ostedonié wordt aangedaan Hij verzocht dat de atalc nader zon worden beaproken en vroeg verfatf tot Set doen van een interpellatie De Minister van Marine hieM de onecitlheid vta het aangevoerde stuk staande De b wM Ung der interpelbttie werd daarop oHgeateid v er niaiMidif De afgevaardigde Aned déüde ncde dat de eoiaf rniaaie voor het oatbindiaDaroontei watfm oi dafinitieve dagoide zal voontdkn hf wHliihl lilaAl dat den volgndea dag tyee littingqaioadai wuideaL gc oodcn Bg meerdnheid van steauua werd eehter d oohteadiitting venrorpac Hei ontwerp tet iadeeiing der UcKÜattiateB ia gwidg ke d tot Bhone De heer Majanke voeomaGg ledaetear der Oermmam ëie indeit d werd vtfootdetld fot een fiÊ K angenittnf ik dezer dagen oMsiattn IQJbéeft voonieaien te k nen gecerao gm bg den Ji iUik een interpellatie in te dieneo h Lte J l iMh fcet g vinge wezen Hij zelf beeft er g en htiwaiui van euléf vonden ma ir een ander veroordeelde de heerlHI sociaaldemocraat gaat gebekt onder de gevolgen van het veedael den gewonen koat hetwelk hem wórdt toegediend Bf e geoheid zullen naar men onderstelt yan Be ï der rqksregeering de noodige ilriiehtin woid gegeven nopens den stand der rgkawetgeving betrefleode het gevsogeaiswezen De tieer van Bismairi heeft reeds langen tijd het voornemen g ad a laak te regelen ten gevolge daarvan heeft hij da venehilleade Baudatatcn aaugea hiieve i adviezen JM opzichte van die qoaeatie uit te Jireiigen in dea Bondsraad Tan de zqde der Pmiwix e Kf xntf ia 4 qnaesüereeds in behandeling genomen 2 heqfteen ontwerp doen aamenstellen hetwelk v een n morie van toelichting aan den Bgkakaaaelier ia toeoponden Naar de Waer Zeihuv verneemt hebban de Bondaregeeringeo leeds aan den bedoelden weaadi gi oor gtgeven de Bondsnad ia reeds in ket bezit der veriangde advifzen Men mag derhalve verwachtea dat die zaak spoedig bij den ftgkadag in dehandeling zal JciHBea De diptomatie in de Tnrkadie hoofdatad ia ifA in de weer maar de groote beweging komt eeiat wanneer de Keiaeilüke HogenAeden t met de We terache zijn eens geworden over hare hervormingen en dit Zal niet zoo heel fo dig iüjn Over i to hervormingsaanbiedingen van oen SultaA wordt voort durend ved geMhreveo van ietwat offieiettse OgatniriJkBcbe z e wordt opgsmctkt dat het An van dea Sultan in twee opiiimen vwl te algameeit is vooreerst behandelt tó de hervonniug Van Tm binneolandseh bestuur van geheel Turkije en tweedene zifn de veranderingen te va g In het drieK e iIj fl i ontwerp wordt alleen gesproken van hervomiiB NMa h t a nur in Boani £ en Hen owi ia a8inen d e in k i QQt erp v i den Sultan volstrekt niei vof konen er irordt van opstandelingen niet eens gesproken ierw u idn kdük z warden t kennen gegeven dat men jnet de biDt enlaadsche zaken van Turkije zich verder niet wp bemoeien Het hoofdpunt is echter di t men jraarfao gen zal stellen voor da nitvDwiug der hervonoingeu andera dan awt Xnrkscbe conunisries Behalve het vroeger in tan tetegiam medegedeelde heeft preaident Grant aan het slot igaer j Bigat