Goudsche Courant, zondag 26 december 1875

baa laaliiip tott het Cw nog het volgende geaegd Dnr doKi boods de laatste is welke ik voor de verkieiing van m jn opvolger de eer heb aan het Congres in te ne ial ik de quaestién herhalen welke niJ vSn r ip iTOlangjfoor de jiHfie fdor komen euvrSlket o jojHÏa ik n eeu 4 t Ie taak dezer nieuwe ïessie Ji ioaJft te yn 1 Bat4de stiléu tier Unie zullen worden crpliehf a n Bc op ÏBlp g ondgebied aaMreriïMnd de gelegenheid te geven om v n een voldoend lager onderwgs gebruik t maken 20 Pak aBM ubk öj leerstellingen ooit zullen worden j4OT ip eie cliool ifike geheel of gedeeltelijk drt omt doof den StAt of de natie of uit de opbrengst van eenige belasting Het onderwas in dezer voege verplicht 4e stellali dat ua 1890 aan niemand het kiesrecht wurde ver leend die niet lezen l vsphryveu kan met haudiMtlg echter Vïh nlte verkregen reohtcn 3 Dat Kerk en Staat voor altoos vau elkander a èédieiden en op zichffilf stliande en iü hunne k ii vrije lidi nieo worden veklaard en dat alle kwMijtas besfttWgen ei goederen hun evenredig deel ia de belasliugen dragen 4 Dat de pt fi kê onzedelijkheid te Weten de yeplwjjverij en d invoer vau vrouwen tot oüze el ke wJliBl rlJia worden tegengegaan Hét komt mij voor dat het begin van het tweede honderdjarige tijdvak van ons onafhankelijk volksbestaan het juiste tqd p voor deze hervormingen moet ge s itjvor jlep S Dat de vereisohte maatregelen worden uitgevjiardigd tot eene spoedige hervatting der betalingen in specie waardoor wij in de achting der gansche wereld Jullea ryzen ffVan oordeel zynde dat deze gevoelens bij de grqote meerderheid der weldenkende en vaderlandslievende bui rs der Vereenigde Staten bijval zullen vinden laat ik de beslissing over aan het Congres het tooneel zijne korte eenvoudige gepaste gebaren en prettige voordracht zijn oorzaak dat wij voor een goed deel aan zijn spel den goeden uitslag van I het geheel toesobryven Wa he ff rdiem Jiram gedoemd te worden wiens natuurlijk spel goed voldctd Itet was lohter jammer dat zijn ateni niet wat krachtiger wa De d oogo sohurkachtige Haai werd evciiee is vert dielatelijfe weergegeven Zijn hoekig bewe ingeft zijn onaangenaam stemgeluid ziju geheele perkauieutachtiü e üguur de4en de toeschouw ers niet li ng aa zijn ver1 1seiiiiuen o t het tooneel iu twijfel sta u omtrent zijn kitfikter Zoo l ehoo t het Het sjiel voorts van dea ouden Maarten Herman zou niet hebben dbert vermoeden aan een vreemdeling dat t gezelsoUjp geheel uit jeugdige acteurs bestaat wat o i niet weinig tot zijn eer trekt Somtijds kwame ecEter niet alle uitdrukkingen wat niet b j tfe m alleen maar ook bij anderen o a bij Tienes t geval was tot hun reclit Suiüiiiige woorden die aanspraak hadden op deu kle4toon ontvingci dien niet De 5 i rvan Liadenthal do rijke sinjeur die niet aUeen 4 u geU maar ook zijn uaaiii eadüuu gaf verdièint ook vermeld te worden Niet zelden tooh wprden dergelijke groote hceren zoo allcrbespottelijkat voorgesteld veelal spreken ze zoo stijf en deftig en doen zulk een tegcuovei gestelde uitwerking op t publiek dis ziJ moeten 4at het spel van dezen gruaf bepaald lof vei dieut De ziékenvader e de barbier lïeucs Kokinje werkten mede om een goed geheel te vormen Ten slotte een woord over deu kif ineu Herman het laatst zeker niet om reden Was over t algemeen het spel dus goed een enkele maal had het by sommige acteurs al den sohyn dat zij niet recht wisten wat te zeggen m a w dat zij hun rol niet kenden Voordat dilettanten een publiek tot zich roepen mag t kennen der rol een eerst vereischte heelen Deze opmerking voor t vervolg Het nastulg e was vrij aardig en liep goed vau stapel De boereiyongens waaronder Dorus niet t minst speelden vlug eu imtuurlyk De hofmaarschalk benevt as Groothoofd en uiet t minst de zenuwachtige burgemeester van Witterhuis deden t hunne om al t grappige van het stuk tot zijn recht te doen komen Bij koninklijk besluit van den ISden dezer is een besluit van Gedeputeerde Staten van Nooni Brabant houdende benoeming van een Commies ter provinciale Griffie geschorst tot 1 Maart 1876 Naar wij vernemen had de Commissaris des Konings in dat Gewest geweigerd aim bedoeld besluit uitvoering te geven en het ter vernietiging aan den Koning voorgedragen als naar ziju oordeel te zijn genomen in stryd met de wet en wel op grond dat de persoon tot gemelde betrekking benoemd niet voorkwam gp de door hem gedane voordracht en Gedeputeerden naar zijne meening ingevolge art 34 der provinciale wet niet bevoegd ziju ambtenaren of bedienden ter provinciale Grilfie te benoemen die niet door hem zija voorgedragen N R a In de omstreken van Enkhuizen werd ongeveerveeiti jaren geleden een stuk land te koop aangeboden voor eene som van duizend gulden Eu voordatzelfde stuk werd dezer dagen te vergeefs een huurprijs geboden van veertien honderd gulden per jaar Men kan hieruit zien hoe het hmd in den luatstentyd in waarde ia toogenomen Staud Het prov gerechtshof in Liraburg heeft Maandag uitspraak gedaan in zake Chassepot contra de Beaumont wegens namaak van geweien Het hof heeft overwogen dat alvorens te kunnen oordeelen of het vervaardigen van geweren door deu verweerder al dan niet met toepassing van het octrooi van den eisoher is geschied een onderzoek vun deskundigen behoort plaats te hebben en mitsdien oen commissie tot onderzoek benoemd die den 24 Januari e k haren eed voor den kantonrechter te Maastricht zal hebben af te leggen De heer Kuyper zal met een achttal zijner geestverwanten een wetsontwerp op het lager onderwij indienen Al behoort het indienen van zulk een wetsontwerp nog tot de toekomst tusscben wil en daad is nog een groote afstand toch hebben wij met vreugde dit bericht ontvangen omdat het ons hoop geeft dat wij uit die onvruchtbare beschouwingen en bespiegelingen eu welke gaven den heer K ook mogen geschonken wezen die van duidelijk en beknopt zyne denkbeelden uiteen te zetten is hem niet ge BINIfERrLAND fïOÜDA 25 December 1876 Oaren wij rcuigcu tijd geleden den wensch te kennen dat iu di zc gemeente eene afdeeling der kwartgnldensvereefligiug tot Ix vordering van het geven van onderwijs in d Miuahassa zou worden opgericht thans veruemeu wij met genoegen dat eeuige dames zich leze zaak hebben aangetrokken en dat eenafdeeliug i ga pustit eerd i e geringe contributie van 25 cents zal zeker raede tierkeu om de fdeeling apoedig een groot aantal leden ryk te doen zij Be heer F Haversmidt van Schiedam zal niet zooals wü ii ons vurig nr meldden den 18 i maar 8 Februari in een vergadering van t deparleiueut Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen optieilen Yolgeiis Rel faiertaiid zal het standbeeld voor lIlorbeBke in Mei a s onthuld worden Volgens het C D heeft de directie der Ned Rhijnspoorwegitiaatschappij eene overeenkomst gesloten met de hh CcpiJQ boomkweekers aan de Groenekan bij Utrecht tot het beplanten van bermen en andere grondstukken langs de spoorweglijn van Gouda naaj s Oravenjiage De beplanting zal geschieden met appelen ptreboomen aanlbezicustruiken populierelf en grieudhout Zoo deze proef naar wensch uitvalt moet hjÉ de Ijedoeling der directie zijn later ook gelijke lil lanting hings hare andere lijnen te doen plaats hebben D oor de luitt Francke en de Meester instructeursaan den hoofdcursns by het reg inf te s Bosch ishet initiatief genomen om ook voor onderofficiereneen weduwenen weezeufonds in het leven te roepen Hunne berekeningen eu een ontworpen reglement zijndoor de divisie en regimenta cominandauteu goedgekeurd Het doel is niet geheel in het onderhoudder weduwen te voorzien maar tegemoetkoming teverleenen zoo bij het overlyden als later Volgensde Urekeningen zal by voldoende deelneming aande weduwe van een ondcroifioier onmiddellijk na hetoverlijden van haren man eene tegemoetkoming van ƒ 40 uitbetaald eu verder per week pi m ƒ 1 uitgekeerd worden Donderdsgavood gaf nO mimf ktaeeit Ken eene openbare tooneelvoorstelling in de zaal Kunstmin waarvoor ditmaal gekozen was n Baboe Rita van Buisch gevolgd door Oroott Lui V de opvoering van beide stukken bleek dat genoemd gezelschap verscheidene leden telt die op het tooneel een goed figuur maken Daartoe behoort voorzeker in de Ie plaats hy die de rol van Willem liesveld weergaf Op zeer flinke wijze toonde hjj ons den jeugdigen zeeloods en zyn gansche wijze ras zich te bewegen op geven tot een praktisch scherp geformuleerd plas zullen komen dat om eeu in de laatste dagen in de Tweede Kamer geliefd beeld te gebruiken de nevelen zal verdrijven die de anti revolutiouaire partij en dea minister omhullen De schoolwetagitatie ia reeds zooveel besproken en beschreven ié quaestie is door alle partijen heriaaldelyk bezien en herbezien er is geargumenteerd togen eu voor dat het vervelend en eentoonig wordt dezelfde bezwaren en dezelfde wederleggingen te herhalen en ieder het dus moet toejuichen dat al het twistgesclirijf over subsidie eu restitutie herziening van art 23 en vau de eUendige zinsnede kan gestaakt worden toHat het duidelyk blijke wat de anti revolutie partij wil en hoe zij wil te meer daar de banierdrager gelp Groen dr K noemt zelfs te midden der christelijke vrienden een geïsoleerd standpunt inneemt en men veeltijds niet weet of de heer K in naam der anti revolutiouaire partij sjMeekt of slechts zijne bijzondere individueele b piegelingen eu inzichten mededeelt Daarom is het goed dat een achttal geestverwanten den heer Kuyper zuUeu bijstaan De minister Heemskerk zal gedwongen worden zich kort en goed te verklaren De wetsvoordiaoht die in Mei van s minister belangstelling in de bijzondere school blijken zou dragen die in December in ttudie is en de handhaving der u u trale school beoogt zal spoedig dienen te komen of van alle zijden zullen de wetsontwerpen komen opzetten de minister behoeft slechts te kiezen maar kiezen moet hij in elk geval Het is ook meer dan lioog tijd dat het biger onderwijs geregeld worde De onhoudbaarheid van den tegeuwoordigen toestand is zoo herhaaldelijk overtuigend aangetoond dat men deze wel als bewezen mag a miiemeu Bij de laatste verkiezingeu was de onderwijsvraag la question bruiante Deze deed Home en Dort samengaan deze deed de leus clericaal of auti ülericaal aanheffen deze gaf aan sommige verkiezingen zoo een buitengewoon hartstoohtelyk karakter Welnu laat dan deze Kamer uitspraak doen opdat de schoolwetagitatie eene wijle ruste Onze politieke atmosfeer zal er zuiverder door worden Eerst het hooger onderwijs roept de minister aanhoudend Welnu dat ooic orizc liberale kamerliedcn al hunne pogingen lutnwenden tot het verkrijgen eener wet op het hooger onderwHs en dan dan zal de minister moeten kiezen Moge hij by die keuze niet hartstochtelijk zijn Jrnk Courant Men leest in het Vaderland Het Dagblad van gister deelde mede dat de zaak van H J Jut en zyn huisvrouw in den loop der Februari e k voor het gerechtshof te sGravenhage zal worden behandeld 2ulks kwam ons al dadelijk zeer onwaarschijnlijk voor met het oog op den omvang welken de procedure naar ons was medegedeeld genomen hwl Men verzekert ons dan ook dat een zoo spoedige behandeliug schier onmogelijk is immers moet voorafgaan een deugdelijke cxaminatie vau het Botterdamsche eu vroegere Haagsche proces door het O M eventueole aanvulling der instructie op enkele punten de verwijzing der zaak door de rechtbank ea het Hof in de raadkamer het stellen der acte van beschuldiging het maken der afschriften van het enorme dossier ter griffie en het zich voorbereiden van het Hof voor de leiding der debatten Dat alle vereischt tyd en veel tyd Wij vernemen uit eene vertrouwbare bron dat menin de gevangenis te Rotterdam blij zal zijn als Jut weg is daar twee personen hem bewaken omdat hij herhmddelijk in vlagonvan razonij verkeert soms zoodanig dat zes man hem nauwelijks bedwingen kunnen Zijne vrouw moet zeer kalm zijn Roti Ct Z K H prins Alexander der Nederiunden werd bij zijne aankomst te Algiers begroet door den Nederiandschen konsul en door een adjudant van den gouverneurgeneraal van Algerie generaal Chanzy daarna met eeu rytuig van den gouvcrn generaal naar het Hotel de la Q gence gebracht waar de eerste verdieping van de prins is afgehuurd Z K H reist ouder den naam van Alexander graaf van Buren en wordt zoo als men weef vergezeld door de heeren van Goens eu baron Sirtema van Grovestin Z Men schrijft uit Rotterdam aan de Midd Cl Ziehier nog eenig tooneelnieuws Mevrouw 8 de Vries thans nog deel uitmakende van het het gezelschap onder directie van de heeren Albregt van OUefen gaat met den aanvang van het volgend tooneeljaar over tot het personeel van de heeren Le Gras van Znylen Haspels Voor dit gezelschap is dat eeu groote aanwinst 2on er eenigen twyfel is mevr de Vries na mevr Kleine de verdienstelijkste tooneelspeelster die ons land bezit Met de heeren Albregt en Moor behoorde zij tot de beste elementen van eerstgenoemd gezelschap Aan haar besluit om van de eene naar de andere directie over te gaan is stellig niet vreemd gebleven de omstandigheid dat men haar de kunstenares van taltnt en smaak genoodzaakt heeft 64 avonden achtereen op een olifant te zitten Eene les voor tooneeldireotien Met het vertrek van mevr de Vries is voor het gezel chap nu nog onder directie van Albregt van OUefiu lo mogelijkheid geheel afgesneden om oeuig tooneel te bespelen zoodat de waarschijnlijkheid bestaat dat de directie Le Gras van Zuijlen en Haspels die zich hier nu in een gebrekkigen schouwburg behelpen moet naar onzen grooteu schouwburg verhuizen zal Gebeurt dit dan gaat het Botterdamsch tooneel onder de leiding van een intelligent man als Le Gra die steeds toont de kunst lief te hebben een schoone toekomst tegemoet Ook aari den heer Albregt is door de directie Le Gras c s een engagement aangeboden om hem voor Rotterdam te behouden Zijn besluit is echter nog niet genomen aanvankelijk sehynt zijn voornemen te zijn zich niet aan een bepaald gezelschap te verbinden maar hier en daar gastvoorsteUingen te geven Terwijl te Amsterdam zich eene maatschappij gevormd heeft dié de verheffing van het tooneel zich ten doel stelt worden hier pogingen aangewend om een pensioenfonds voor tooneelspelers te stichten Die pogingen gaan uit van onze afdeeling van het tooneelverbond en schijnen aanvankelijk eenigen kans vau slagen te hebbee Door aan verdienstelijke tooncelkunstenaren uitzicht te geven op geldelyke ondersteuning al de oude dag komt hoopt men hen vaster te binden aan het Rotterdamsch tooneel en tevens aanmoedigend te werken op jeugdige talenten Men ziet oau verlevendigde belangstelUng in het sohouwtooneel ontbreekt het in onze dagen niet Ten slotte de mededeeliug dat binnen kort een nieuw blijipel van Glanor deu schrijver van uitgaan te waohlea is dat door het personeel van de hoeren Le Gr is c s zal worden opgevoerd Multatuli die teen blijspel beloofd had laat niets van zich hporen In de diergaarde te Rotterdam heeft de ijsbeerin twee jongen geworpen het eene dood het andere levend De N R C meldt hieromtrent het volgende Die bevalling is voor haar niet de eerste Reeds verleden jaar in December had zg een jong ter wereld gebracht hetwelk echter hetzij door haar hetzij door den beer is opge peuzeld Om dit thans zooveel mogelijk te voorkomen heeft men haar reeds sinds een paar maanden buitengewoon sterk gevoed eu den beer door een ijzpren hekwerk van haar gescheiden Nadat zij nu eer stcren ochtend ten 7 ure een dood zeer misvormd jong had gekregen hetwelk door den directeur met twee oppassers met zeer veel moeite is weggenomen om het als eene anatomische merkwaardigheid te bewaren is des middags ten half een ure het tweede jong gekomen een vry beweeglijk diertje ter grootte van een jong kouyn Het voedt zich geregeld bij de oude en maakt van tijd tot tijd hetzelfde Bclierpe geluid al een varken Het ligt thans op een bed van stroo by de moeder die het uiterst zorgvuldig verpleegt en nu volop bediend wordt met haiir lievelingskostje kippeboutjes met levertraan Op het oogenblik staat hare kooi afgesloten door eene omheining die weggenomen zal worden zoodra madame geen volstrekte behoefte meer heeft aan de stilte der kraamkamer maar zich met haar kleine mag vertoonen Tot nog tjc is het voor zoover bekend behalve hier nog slechts tweemaal gebeurd dat eene ijslieerin in eene Europesche diergaarde jongde Die beide keeren had het plaats te Londen De eerste maal is ook aldaar het jong door de onder opgegeten de tweede maal werd het bij een hond gebracht om het te zfigen doch daar deze het diertje niet wilde aannemen bracht men het bij eeu ander die het kort daarna boos wordende omdat het al wat te gevoelig krabbelde heeft doodgebeten Het wordt te Amsterdam een voordeelige zaak een naam te dragen beginnende met een der eerste letters van het alphabet althans voor candidaten der Plaatselijke schoolcommissie aldaar Dat adviseerend college had tot voor weinig tijd de gewoonte bij vacatures in zijn midden tweetallen voortedragen met eea eersten en een tweeden candidaat De Gemeenteraad koos dan doorgaans den eersten candidaat dien hij beschouwen kon als het meest gewild door het voordragend college hetwelk met hem zou meetelt werken Slechts om zeer bizoudere redenen waaronder het door een candidaat belijden der antirevolutionaire politiek werd afgeweken van dat beginsel Sinds eenigen tijd heeft de Plaatselijke schoolcommissie een andere gewoonte aangenomen deze namelijk dat zy een alphabetisch gesteld tweetal den Gemeenteraad tot het doen eener keuze aanbiedt Hoewel dat uitdrukkelijk telkenmale op de agenda wordt vermeld schijnt de meerderheid van den Gemeenteraad zoo gewend op den eerstgenoemden candidaat te stemmen dat in deh laatsten tijd bij verschillende op elkander volgende vacatures de keus werd uitgebracht op dengene wiens naam aanvangt met een der eerste letters van het alphabet Dat geschiedde ook eergisteren toep de heer De Brieder het met eene stem won op den heer Renuefeldt De laatste nu was ditmaal naar wij vernemen dedoor de Commissie bij voorkeur gewilde ook omdat hij bü een vorige gelegenheid reeds het onderspit dolf Dat was reeds door sommigen toegeschreven aan de omstandigheid dat bij het ongeluk heefteeu naam te drageu aanvangende met een der laatsteletters vau het alphabet De schoolcommissie zaldus wel doen bij een volgende gelegenheid nevensden heer Renuefeldt iemand op de voordracht teplaatsen die een naam heeft beginnende met een derlaatste letters van het alphabet N R Cï Burger ij ko Stand OlaoSEH 22 D JohlsEl Wilhelmioa ouden H Vsijlc eo J W CoenrMdi Hiril Sophii ouders W G Hu eo A vau Mionen 28 Malbild ouden W F Scbouleu eu I D FnldcQ Pieternella ouden W Verkaaik ea S A do Hoog 24 Okadja Irarui oudere h Saudera ea H vaa MoDnikeodaoi Jacob ouden A do Oruil en O vaa Uoveae ADVERTENTIËN S Ondertrouwd I PIETEE ERNST BOELEN S l e Luitenant der Artillerie te iVoar fen ANNA JACOBA oe WILDE Gouda 24 Dec 1875 Gereed naar Indiê te vertrekken roept de ondergeteekeude nog een laatst HARTELUK VAARWEL toe aan zgne Vrienden Bekenden n Leerlingen D Kolling KASSIER te GOUDA INKASSEERT rechtstreeks aUe Binnen en BuiteaUuMischo WlSBELa Verantwoording direkt na Meorrut Geeft nauwkeurige informatiën omtrent alle Binnen en Buitenlandsche Firma s KOOPT en VERKOOPT Effecten en Ckiupons en CONTROLEERT alle nitiootbare Fondsen j Gouwe C 234 naast de R C Kerk Kantoor Keizerêtraat naast de R G Armeninr BR WORDT GEVRAAGD BEN of een JONGELING die methetvakeenigsints bekend is Vereischten zyn P G en goed zedelgk gedrag Men vervoege zich hg P BROER te Waddinxveen heele ik zeker en grondig met of zouder weten van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelgk word Prfls 9 Golden F GRONE te Ahaue Westphalen No 85 7 der beroemde WekelUksche Zamcn praken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht ia heden voorhanden hg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda 60EDK00PE lUZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCH L Dichter und Bauer ouverture O 80Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda FABBIEK m DE JONGH C CIV WC O TJ ID S W A T EI2 Leveren of vervaardigen en herste Hen alle soor ten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vflf Kwaliteiten Medcdceling van een onbevooroordeelden man van bet vak iJe Tot naricht van hoest en borstlyders enz leu fabrikant W H Zickenheimer alhierwordt door den ondeKeteekende bg dezen gaarnebetuigd dat de RIJNLANDSCHE DRUfVENBORSTHONING bjj hetpubüek alhier zeer goedis ontvangen en algemeen geprezen wordt Alshet beste bewijs voor de voortreffelijkheid vaugenoemden borstdrank kan dienen dat sedertjaren duizenden flacons jaarl ks in mgn apotheekgekocht worden en de omzet van jaar tot iawtoeneemt ï get De W STRAUSZ Eigenaar der Apotheek de Moor Mainz 5 Ang 1872 Alle h eren Dépóthonders van den Rgnlandschen DruivenBorsthoning van het binnen en buitenland waaronder eenige honderden der voornaamste Apothekers hebben sedert 8 jaren soortgelijke berichten meegedeeld Ver over da 4000 erkenningen en dankbetuigingen van door den DruivenBorsthoning genezene personen van alle standen geven buitendien reeds een zoo zekeren waarborg voor de ontegenzeggelgk groote voortreffelijkheid van genoemden heilrijken drank als geen ander middel in die mate kan aantoonen Verkrygbaar in fiefschen voorzien van een rood capsule met nevenstaand fabriekstempel t UiJim X Noordijk OudtKoltr F Jooker ldenbnrg RolUrdtM C J W Snabilié Apoth Rijiv k C J nn Ginkel SchconAmen t Wcdff ft Zoon ÜnK VoorSurg A van Vees Wadtkttxveen C Tan Eenw Wotrdtm W H vaa Diggalolk 3onda tiij r H A Wolff Aij li n aid R L Varoaaioao Jl Zoou Apalh Boiltqrmen V Veraloot Botitiop A J van Twaat Det I L MC Leeuwen i SraptnJuige 1 L F C Snabilié Apolh BauTtmmde W Hendrika HoMtrecU I D den Uartog HUIe mttrsi ed de Raadt Tot het vullen van bolle Kiezen bestaat er geen werkzamer en beter middel dan da TAND PLOMBE van de K K koftandarte dr J G FOPF te Weeaen Bognergasac no i die ieder zelf teer geaikkelijk in de holle kiezen kan leggen en welke zich dan met de overrest der kiezen en het tsndvleesch verbindt de kies voor verdere verrotting beveiligt en alle pijn doet bedaren Het Anatherin Nondwater van Dr J O POPP k k Hol Tandarts te Weeoeo in ds onderstaande Depots a 1 76 per flacon te bekomen is het voortrelfelgkste middel by rhumalische tandpijn ontstekingen en verzwaringen van het faindvleescb het lost den tandsteen op en v rhin dert de verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door versterking van hel tandvleetch en terwijl het de tanden en het tsndvleesch van alle nsdeeligs stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename frischheid en verdrijft reeds door een kort gebruik den leelijken reuk die er uit voortkomt Dr J a POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagelijksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen wordt verwijderd maar ook het glazuursel der lauden steeds bhinker en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda bü L Schenk wiokelie op de Hoogstraat wijkA123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Sohippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij i L F C Snabilié apoth te Leyden by E Noordijk ta Utrecht bij F Alteua apoth te Amsterdam by F van Windheim C verkoophuis te Oudewater by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff