Goudsche Courant, zondag 26 december 1875

Woensdag Z9 December N 1769 1875 BESTE CITRaEN PUTSCH per flac ItïO SIROOP VAN PUNSCH pèr flac 1 20 1 50 ƒ 1 40 VIEUX COGNAC FIIVE CHAAIPAGNE per flac ƒ 2 ÏMnge Tiendeweg GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertenliebiad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlën kan geschieden tot één mg dwi namiddags van den dag der nitgave kaal TIVOU Spoontraat te Gouda ZONDAO 26 DBCKUBEB Matinee Soiree te ger d K r het OPERETTEN GEZELSCHAP onder directie van den Heer mat medewerking van de Dames WALTER SLUIS LEONORA en SCHLOSS Aanvang Matinee 12 unr Entree Vry Aaavang Soürfe 8 nar Ëatrée 0 25 p pers Ingang tgdenr VOORHA DË gedurende het KliKSTFEEST diverse soorten tan Gebak Chocolade enz W N RAAipAAKEBS Oosthaven B 17 Plumpudding h l Ënglaise C uBIÏ ET PDTJDINO Amandel Pudding Paté Truffë en gralanüne SCHILPAD en LONDONDEBBIJ SOEP 0 Ct een Uik Versche ZALM van 1 £ qg F J MLELKfRT Met 1 Februari wordt te t Hoge in een klein gezin van 3 personen gevraagd tegen HOOG loon IEMAND voor MEID ALLEEN die jlgbed kan koken n verder hiiiswerk verrichten P 6 Men adresaaere zich in persoon of met ranco trieven Bpuittraat H 31a EJovenhuis Openbare Verkoopingf op MAANDAG 3 JANUABIJ 1876 voorm jElf uur in het Logement de Paauw te ifiWfo van p een zeer lief sterk en net bewerkt WOONHUIS met BRF fraaijen TUIN en SCHÜÜB aan den Fluwelen Singel Wjjk R N 341 te Goutio waarin vflf kamers marmeren gang en Tê aoavilBrden 1 Februarij 16 fl en voor vvinig jaren nieow gebouwd moduli ingerigt HUIS bestaande uit beneden eft vrjje bovenwoning de laatste mat drie kaBJeft kenken zolder enz dienende het be edenhnis Is KOFFIJHÜIS met EEF SCHUUR en PLAATS aan den Fluwelen Singel R n 344 en 844a te Gouda Bededenhais dadelnk te aanvaarden bovenhuis verfrauid tot 1 M i 1876 Inlichtingen ten kantore van Notaris Mk KIST te MJa CITROE PUI JSGH f 1 30 SIROOP PIJ SCII 1 30 f 1 10 Prima 4jualileit Hoogstraat f i m M WAARSCHUWING nr De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zgnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zgn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers bfl de Nationale JOUltie onophoudelóJt vervolgd met aanbiedingen van lager prgs dan bg anderen zoodat hem dat eindelOOB geplaag moede hg besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooraf deheiUge en plechtige verzekering van bedoelde THIJSSEN te hebben aan gehoord in deze woorden Indien de origineele gezegelde actbs ter teekening werden aangebode n en hg wenschte niet te contracteeren dan behoefde hg die actes niet te teekenen en de zaak werd als nietig beschouwd zonder eenige koeten Daardoor ds t ware geprest heeft hg als eeriijk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelgk werd bB door eenige bekenden gewaawchuwd zïcb aan dad kantoor nifit te vertrouwen maa g de voor iseïied bekende Maatachapplj £ EUSII JE A03 te izaa welke dan ook leer aaar gwioagt een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hij wanefl4e geheel vi n MOLLMANN af tezgn ingevolge de a£snraskwordt hg door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en ktsien ƒ 800 zegge driehonderd Gulden wat natuurljjk niet geschiedde Belanghebbenden ban ik bereid ten alle l de persoonlgk die onWllgke handelwgze breeder mede te deelen terwgl de rechterlgke uitsptjiak in deze wordt tegemoet gezien Veffhel November 1875 L VAN ASS JJJPONK DE QÜIIVA LAROCHJC va KUAEPELIEN en HOLM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kinarbereidmgen van een aangenamen smaak baar doeltreffende eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen atgtmeine tvakte zoowel bg kinderen als Volwassenen gebrtk aan eetlust êkchte epijmertiring zemwzUkUèa vele harer gevolgen als hoofdpgn aangezichtspgn enz in het tgdperk der UrstelKng na zumre ziekte of kraambed koort en hare gevolgen enz In de Geneeakundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de UZERHOÜDENDE QUINA LABOCHG tegen cMoroeis of bleekziuJU ieringachtigheid groole zwakte bloedsgebrek kwalen v n crüitc uu leeftijd enz Prgs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda C THIM t Graven mge J VlgSEK Zn Leulen J GABREB Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BABLDE Verder in de meeste Apothekei te bekomen A BRIM1A GOüDA Tam kt ALGËMrailMfiRTEKTIE BÜREAV TAM NÏJGH e VAN DJTBfAR t BpM dw Door I tnss heafeemst van het boven kaand Agentsc worden ADVERTEN TlJ N met spoed n nauwgezetheid geplaatet in alle bestaaade Buitenlandsche Dag Week en Advertentiebladen M van der BUBiG BANKETBAKKER Openbare Verko iBia f van een riant gelegen dubbel WOON HUIS C n 17 met 3 Beneden Vertrekken Keuken en ld er en stukje TÜINGBOND of BOUWLAND halfw Haastrecht en Gouda onder de Ge meente Haastrecht Te nvaarden 1 Mei a en een stuk HOOILAND op Laag Bilw te Haastrecht groot 1 hectare 29 aren 4Ö centiaren Te aanvaarden dadetgk Voèl 6ak nwi Makni OpVBUDAG den 14 JANUARI 1876 des voormiddags ten elf ure ten huize van L BLANKEN te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J Q BROUWER NUHOFF aldaar De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAQ en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 fjraneo per poit 2 Zaterdag a s zal de GOÜOSCHE COIJBANT uithoofde vanden Nieuwjaarsdag in plaats van des avonds des morgens worden uitgegeven Alvertentiön voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Vrijdagavond 6 ure Men wordt attent gemaakt op de bij nit tek geschikte gelegenheid oih in datnr NIEUWJAABSWENSCHEN te publioeeren Kennisgeving BUaGBMÏESTER ea WETHOUDERS van Oouda brengen ter algemeene keaais dat de vergadering Toor de benoeming van een lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken te kieien uit de heeren A A G viu ITEBSONen D LULIU3 Tan ÖOO die by de laatste temmink da iiMla atanHnm hdyben verkregen sal worden gehouden op VRIJDAG den SI DËCEJr EE 1875 ten Saadhuize der gemeJente Dat de inlevering van Stembriefjes door de Kiesgrregtigdeo ui aanvangen dea voormiddags ten 11 urr eu voortduren tot des namiddags 1 are na welk uur geen Stembiijrtten me aangenomen worden dan van de in de laol aanwedge Kiezers lullende onmiddelgk daarna met de opening der biljetten worden aangevaugcn Dat aan ieder Kiesgeregtigde een Stembiljet tal wordea beiorgd en dat wanneer eeuig Kiezer geen Stembiljet mogt hebbeu ontvangen hy zich ter bekoming daarvan ter PUstaelqke S aretarie cal kunnen verYoegen Gouda den 27n December 1875 Burgemeester en Wethouderi voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolekvek Fostuijk VAD BergknUzbndoobh BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht In de Fransche Nationale Vergadering is Donderdag het ontwerp betreffende de indeeling der kiesdistricten afgehandeld wat Lyon betreft werd het voorstel der nieuwe constitutionele oommissie verworpen en dat der oude aangenomen Parijs onderging het elfde lot met een kleine ooneemie evenwel het aantal afgevaardigden werd in plaats van 19 zooals de oude commissie wilde bepaald op 20 Tegen het einde der litting diende Paris het rapport in over het ontbindinmvoorstel terwyl als nog te behandelen punten aan de orde werden gesteld drie spoorwegen de intemstionale suikerconventie en het ontwerp op de drukpers Het laatste kwam Vr dag in hehaadeling men men kent het advies der oommissie afscheiding der dnikperswet van den staat van beleg met verwerping verder van schier al hetgeen de Begeering wilde Buffet wtts besloten om hier slag te leveren hy gield zijn woord en h j overwon dank y een Vergadering woar altyd een meerderheid wordt gevonden wanneer het aankomt op zoogenaamde conservatieve maatregelen De conclusie der commissie werd uitetell n4 verdedigd door Grfvy en daarop verscheen Buffet op Au tribune Hij herinnerde dat bet ministerie het program nageleefd had met medeweridmHWI de conservatieve meerderheid die meean overwonnen doch waar wa thans de meerderheid en wat was haar program weerde Buffet dat het tegeawoordige raakte aan de vrijheid der drukpers d beleg zou ia de groote middelpunten vi opgeheven worden na de k eeukomst der Komen Een dringend benep op de ocmaervatieve eenheid volgde Politiek nieuws moet mm in DnitacUand niet verwachten wanneer t Ketaais is De berichten hebben dan ook alleen betlekking op toekomstige lake Zoo wordt verzekerd dat de Pruisische begroeting geheel gereed k a den landdag onmiddelijk na de opening aal wuldea voorgelegd Be Bomt Mid Ucnd Zt uitf heeft het bericht uit Maintz ontvangen dat mat ds bekende procedure tegen den bisschop van VUU dV e Ketteler een uorang is grmMXtftKirmtSe hêt gmral met den heer Haffner lid van het Malntxer domkapittet Het geldt hier de overtreding door hen begaan te Rodelheim alwaar zij in het openbaar het woord hrbben gevoerd zonder daartoe vooraf de vereiaohte machtiging te hebben verkregen Uit Bern wordt gemdd dat dezer dagen de uitwisseling der ratifioatien van het verdrag tusschen Zwitserland en het groothertogdom Baden gesloten tot regeling van de zalmvisschery heeft plaats gehad Bg dat verdrag worden mtvoerige bepalingen vastgesteld tot bescherming van den vischstapel Hiertoe behooren onder anderen vele wettelijke voorschriften tot voorkoming van roofvisacherij er wordt bepaald dat zalm van zekere grootte niet mag worden gevischt of verkocht het stellen der vaste netten wordt derwyze geregeld dat de jonge ïisoh niet zal worden gevangen dan bij uitzondering enz Men hoopt op die wijze de vermindering van deze kostbare vischBoort te voorkomen De duur dezer overeenkomst is aanvankelijk bepaald op 10 jaren Blijkt het dat de overeenkomst niet aan de verwachting beantwoordt dsn zijn de betrokken partijen bevoegd het op te zeggen mits dit 12 maanden vooraf geschiede De Spaansche bladen vooral de Epooa maken veel ophef van de aanstaande krachtige bedwinging De Carlisten besdiieten nog altqd Hernani men spreekt opnieuw van versterking var het gvrnizoen van den opstand op Cuba Genoemd blad verzekert dat Cuba geen kolonie maar een provincie van Spaige s t Kan wel zoo zijn BINNENLAND GOUDA 28 Deeember 1876 Vrijdag a e zal de verkiezing plaats hebben vtwr een lid van de Kamer van Koophandel alhier Zooals onze lezera weten is er eene herstemming tusschen de hh k A G van Iterson en I Lulius van Goor De stembiljetten moeten worden ingeleverd tusschen 11 en 1 ure van geuoeinden dag De Kamer vau Koophandel alhier heeft besloten een adres by de Tweede Kamer der Staten Greneraal in te dienen met verzoek de voorgestelde belasting op de tabak niet aan te nemen Naar wij vernemen zal iu de hier gevestigde afd van het Nederfendsch Protettauteubond 7 Januari a s ADVBBTBNTIËN worden gapluU T n 1 5 regeb a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Abonderigke Nommers VU F CENTEN de heer Dr J Hooikaas uit Eotterdam en 3 Februari da heer P H Hügenholtz Jr uitAmsterdam optredan tea einde een spreekbeurt te vervallen Meermalen is door ons reeds de aaodadit gevestigd op de vereeniging iet Romh Knit waarvan ds afdeeling Gouds bg uitstek den steun verdient dar ingezetenen Omtrent deze vereeniging heeraoht echter bg velen nog een dwaolbegrip Men meent dat het gdd daaraan gegeven alleen den zieken soldaat tea bate komt Deze meening n geheel onjuist Diegenen in deze gemeente welke op het ziekbed zija nedergeworpen en niet de noodige middelen hebbea om versterking en kfenis te koopen ondervinden ia ruimen mate den steun der hier gevestigde a ieeling van het Boode Kruis die hen na advies van eea do ter helpt en geeft wat zg noodig hebben Het is dan ook een goede gedachte die etü dames hebben opgevat om ten voordeele dier reneuging een loteiü te organiseerea die de mcdeweiUBK rail alle weHeiilMialea vertfent ea ougetwqlda ook Zdl genieten Wy achtten t geheel onnoodig da Mak Verder aaa te bevelen Zy spreekt voor sim zelf Alleen noemen wij de namen der dames dit iUk kaar aantrekken opdat men wete waar zich te tef voegen Het zgn de dames J Hoest van limbnrg M Montyn A Terpstra J Tenuninek ea M Rqk Hen wordt verzocht de prijzen die men zou mllen beschikbaar stellen voor de lotery te doen bezorgen bg mej Roest van limbnrg Oosthaven en de loten a 50 Cis te doen halen bg mej Uoutijn Kleiweg Moge bij deze taak op nieuw blijken dat in Goodavele personen wonen die voor SD edel doel ieta over hebben Zondagavond werd in de Bemonstrantoche kerk alhier een kinderfeest gevierd Even als vorige jarett was daar een kentboom opgericht ter bezichtiging waarvan een groot aantal kinderen was uitgenoodigd die uit de handen der jongedames die hen dit feest hadden bereid daartoe geholpen door de geldelijke bijdragen van welwillende stadgenooten verschillende kerstgeschenken ontving Het kerstfeest m we ook in t vervolg door een dergelyk aardig Idwlerfeest worden opgelnistodl Bij kon besluit is aan A P Zaalberg burgemeester der gemeente Alphen en Aarlanderveen vergunning verleepd om overeenkomstig art 5 letter i der wet vaa 2 Mei 1863 SUatMul af iO aan de ambachtachool te Alphen onderwijs te geven ia de eerste gronden der staathuishoudkunde Tegen Januari zullen van stoatawege met postxegela gestempelde enveloppen verkrijgbaar gesteld worden voor het Binnenland ad 5 i voor het Buitenland ad 13 eent Daar Franknjk met 1 Jan tot de groote postovereenkomst toetreedt zal men behalve voor België waarheen de brjefport slechts 10 cent blijft ehier overal heen met de 18 et enveloppen brieven kunnen verzenden Voor België en Ned Ipdië worden nog geen staatsenveloppen vervaardigd De en eloppen worden bij de hh Enschedé Zoon te Haarlem gedrukt Ofschoon reeds duizenden gereed zijn is het nog onzeker of zg met 1 Januari algemeen zullen worden verkrijgbaar gestdd omdat men verwacht dat in den aanvang d janvraag zeer groot