Goudsche Courant, woensdag 29 december 1875

in de kadastrale legger is aangeteekend tedraagt 74 5Ql $ 8 Sa 4f le belastii MI de jouwde eigendommen van alle provinciën des Kijks ingevolge de eerste afdeeling der wet van 26 Mei 1870 StaaltUad n 82 berekend naar de leggers op het tydstip der afUuith en die over gemelde opbrengst moet wor den omgeslagen gezamenlijk bedraagt 3 878 997 13 dat de verhouding tussohen gemelde bedragen is 0 053 089 1622 en dat mitsdien de gebouwde eigen domu Mi in lïet E jk in 187è en volgende jaren naar den maatstaf van B pCt voor hunne belastbare opbrengst in hoofdson zullen worden aangeslagen Uit de 87 soUieitanten naar de betrekking Van Isteu eii 2den opzichter in den polder Prins Alexander zijn door Dijkgraaf en Heemraden benoemd de heeren D Brandsma van Zwolle tot Isten opzichter en Fijsn van Nienwerkerk a d IJsel tot 2den opzichter In de tegen Mei a s bevolen garoizoens veranderingen is door Z M den koning eenig wijziging gebracht Onder dagteekening van 18 December jl is door den raiaister van binnenl zaken de volgeiidc missive gericht aan de gedep staten der onderschsidene pro vinciènt De inspecteurs voor iet genetskundig staatstoezicht hebben ra jne aandacht g vestigd op het ffeit dat eeit aantal poldeAesturen zich de gezondheid der ingelanden als geen pulderbelaiig uitladende niet aantrAken en dat zelfs Sb noodige gezondheidsmaatregelen door polderbestbren dikwijls hardnekkig worden belet Wegens den bijzonderen werkkring der walerachapsbesturen ook in ndersohei ding van dien der gemeentebesturen zal de anthourling in do eerste plaats bedoeld wel in de meeste Uivallsn zyn te rechtvaardigen anders is hefeehter met de ibeweerde hardnekkige tegenwerking van maatregelen die de belangen der volksgezondheid waarborgen Mogt u hiervan blijken dan rekten ik op uwen invloed om dien tegenstand te overwinnen en de aandacht der bedoelde besturen op de en en van het algemeen welzijn ook in dit opziiAt te vestigen in het vertrouwen dat de regeering voortaan van hunne medewerking ten goede overtuigd moge zijn Voor jongelingen van 16 tot 18 jaren bestaat gelegenheid om by het bataljon mineürt li sapjpeurs te worden opgeleid voor korporaal ot sergeant Dy de mineurs en sappeurs in Oost Indie zij verbinden zich voor tien jaren ontvangen aanstonds vyftig gulden en als iJ na drte jaièi naalr Indië vertrekken drie honfleid gulden NB Wi een cruttt vour het legw ii Ooat IudiS aaubiei t sntvanjtt tien g lden oi lilt r i t De afdeeling Groningen van het Ned OnderwijzersQpnoQtschap heeft den 2 Isteu dezytcane buitengewone vergadering houd n om te sprcittn over de wenBchelpheid en de ujtvöerbaartieid Vaü t opnemen der staatkuishondkdiide als leertak vbor de aanstaande otiderwy zers en zoo mogelijk ook op de higere school De vergadering was t in beginsel eens met den inleider mr J Oppenheim dat aan de weuschelijkheid en i ïQei l a ei4 niet v t te m e gia Als egenhaqger T n l et fid a 4er onl iig te Rotterdam vergaderde meelfabrikanten waarin betoogd jveid dat dj feohafliiig er iukodendfenohteiiiop meel in strud zou zyu met het algemeen belang vindt i mtu n ASwnM m déi Bag een inlifezonden 8t uk t n bewijze dat r hetzelfde algemeen belang die afechafltn dringend vofdert Dat stuk is onderteekeud door het bestuur der A t rd n ol e broodMtken ver Zonderling dat door de belasfiug plannen van den heer van der Heim in het leven geroepene beweging het algemeen belang telkens andere eisohen stelt noaitnute h t b lsonder belang dtr adressanten door de ontwerpen gebaat of benadeeld scbynt te worden I De onvermoeide beschermer der Engelsohe zee lieden hei parlementslid Plimsoll ontziet tyd moeite veroordaëling noch hooggeplaatste personen om zijn hoogste streven het verkrygen van goede inaatlregflen ter bescherming d r zfeelieden te bereiken Hy ijeeft thans uit Konstautinopel een briff aan lord Dtrby gerfijht waarin hij aandringt op brtete insthir tie voor de consuls tot uitvoering der bepalingen van de scheepvaartwetten Hy deelt tsvens mede dat hg zelf personen hei ft aang steld om de uitvoering Van die bepalmgen t oontrolceren e noemt de hiatste instructies van het iniuistenc van koophandel betreffende het laden van koreSsohepeu om het kenttieu der schepeu by hooge zee te voorkomen een model van qatwetendheid van officieele autoriteiten De zestigste jaarlijksche rekening en verantwoording Van de directie der weduwen en we senkas oor a ollioleren der Isndnuchf ovet 1874 W st e volgonde uitkomsten aan Tegenover eene totale ontvangst van 886 988 36 zijn de uitgaven ge eest 311 961 16 zoodat op 1 januari I87S itieer ontvangen dan uitgegeven is 7 037 21 Aan inscbijjyingen af het grootboek der uationalb sohifld rentende 2 g percent is voorhtittden gebleven eert kapitale om va ny 3 439 000 Op 4 J unari 1874 bedroeg het getal weduwen 6 2 hetwelk in bet jaar 1874 is verroeerddtd met 29 te zamen 641 daarentegen zjju oVërledeu ol hertrouwd 88 waaïdool op 1 Jawati 187S het getal gepensioneerde weduwen bedroeg 608 Over het slapen in koude kamers beeft prof Eettenkorfer outaugs bet vdgende advies gegeven Ji naoht ag altijd koeler z n dan de dag maar kar is dun ook het bed geheel en al naar ingericht Maar het is een vooroordeel at Inderdaad Mnadea kan te qteeneni dat het gezond is in een zeer kotad vertrek trekte slapen wanUeer men ftder koude eene temBeratuur tan O i of sle hu eirige graden Wantate begrypt Dit vooroordeel heeft vooral in verplegingsiustitiiten n nder dergdyke installiilgen het bnrgcrreahtverkregen zekar niet nithooiar energunstige ondervinding van de werking der koude maar wegens het sparau van brandstof wegens t$n g4e lkoopheid Slaapzalen en slaapkaiüera moeten niet slechts verwarmd kunnen worden maar ook inderdaad verwarpid worden doch niet honger dan noodzakelijk is om d6k by g sloi n venstei door vereehil vah temperatuur tifs hen de binnen on buite lloht eene zekere wisseling voort te brengen en het neerslaan van het water t verhinderen dat doo de ademhaling fü de uitwasepi der Slapenden wordt Voortgebracht ofndat daardoor de laa v ért kkfti olet alleen o ht g nuar de qurdn deor h t intr kken van dto Waterdamp Ook voor lucht ondoordiiogljaar Woiaen Vol s myne onderzoekingen en die VKn PanH en irfarVer mïg wn bü dwglr uirtDuit gebakken Steen dp eiken vry liggenden vieric eter l art g lijk i Uiren per UBir ee l i htirer isseKngVatfO 25M vooi i ken graad van t mpe atunr eni hilrekenen InduSdtiAtee slaapzalen die idmmep verwarmd worden htevsoht s w tnteis een veipestenile stank gedurende den ttacUt Men nieeat dan gewoonl k dat daar niets beters isy dau tetvtand lui bet openstaan en na k t opinkien der heddsn aUe venstere open te zrtton ze ids t kan den ganschen dag open t kien en ze reM eenige uren voor het naar bed gaan weer dicHt te Si ijlfen metut ooddwide eens gt viM isal De mariniers die uit Atchin temgverwaohi worden zullen teiNieuwediep feestelijk worden ingehaald Tot het inzamelen van geilden en het maken van doel matige plannen heeft zich IdatU ter plaatse eéne gemengde Commissie gevormd van buigeia ffloieren der landma cht en ae fll g 8teift i Het overgebleven jong der ysbeeren ifL Jefiotter damsche diergaarde is later mede gestorven ije moeder wendde alte pogingen aan om het in het leven J pig te roepen Nadat men het haar met veel moeite had ontnomen lïeeft zij den geheclen dag luide klaaf toonen doen hooren en in hare kooi loopen fsoeken De gelegenheid tot dienstneming voor het leger ia OostIndie blgft geopend voor allen die van 18 tot 40 jaar oud zyn geschikt zyn voor den militairen dienst ajdaar en zich aanmelden by eenig plaattelijk of garnizoens kommandant Wie zich verbindt voor vier jaren ontvangt eene som van twee honderd gulden wie zich voor zes jaren verbindt bekomt drie honderd gulden Voorts zyn aan den Oostindischen dienst de volgende voordeden verbonden Na tWaalf jaren verblijf in Oost Indie desvfsrkiezende afgebroken door één jaar verbly f in Nederland wordt de soldaat in het genot gesteld van een levenslang pensioen van minstens twee honderd gulden sjaars Blijft hy doordienen dan kan dat pensioen tot drie honderd twintig gulden sjaars stijgen Is hy intnsschen opgeklommen tot ondeioflicier dan kan dat pensioen tot vier honderd twintig jaars worden verhoogd Moet hy den dienst verlaten wegens verwonding voor den vyand dan ontvangt de soldaat onverBohillig het aantal zijnci dienstjaren een levenslang pensioen van minsjens drie honderd fwintig gulden s jaars In zoodanig geval kan het pensioen van den onderofficier soms klimmen tot vijf honderd vjf en twintig gulden s jaars Onder d bovengemelde twaalf jai en telt gedeeltelyk ook mede de tyd vroegei ia Nedfriandschen krygsdienst doorgebracht ook de tyd dient de milicien onder de wapens doorbracht NB Jongelingen van 18 tot 23 jaren moeten om dienst te kunnen nemen een bewys van toestemming hunner ouders of voogden overleggen personen kKe den militairen dienst niet eervol verlieten wprdon niet aangeoomen Milicien zoowel zij die onder de wapenen als die met groot verlof zijn kuunén voor den tijd van twee jaren gedetacheerd worden bij het leger in OosIndiè en ontvangen dan vdór hun vertrekj eene som van twee honderd gulden Voor iemand ijijt 4en Peftimg a i monument te ontnuuen i j l t i 4 u Il Z Ezc gaf in korte woorden het doel en de reden W Wtot fefst Haren Wn zyner komst te kennen Door zyn aanwezisf zyn hier zeide hy gaf hy niet alleen èen blyk vah hulde aan den overledene maar een bewijs dat hy de 4ienaten van het geheele leger weet te waardeeren Wy zullen onzen plicht doen I waren de weinige woorden door Wylen generaal KShlef na i oaf der laatste inspectie over het gedeelte van het leger dat de eerate expeditie zon nitMaken tot den gb uver neur gener al Loudon gesproken en die ifeorden moesten zoo sprak hy de leus de richtanoer voor alle militairen zonder onderscheid van rang of graad zijn Op een teeken van Z Exc werd daarop het dundoek vAn het mOnuMenf genomen en éfe den andermaal de liefelijke ténèn der miiziek fcicii hooren teW l by het vertrek Van den gouverneur gt yeraal het fKien Neerlandtch bloei W rd gespeeld Waarinede de plechtigheid was afgeloopeo É Ml weïen Voor kantoren zullen de enveloppen een Sf 4rfW fe Utr D GirtefBnavond had de laatste vergadering plaats der fioudsche jifdeeliiig van het Sdoolveriond dd ir zooals mca mmU4e B iugen jSchoolverboiiden VoIfc oud4tw l Met 1 Januari ut ene uituwe ereeiiiging sainensBttltfin NadaJi de voonitter Dr de Wilda de vergadering gqpiejijyit d wMd tfiae nJMiva vgotgelecea vairile au Amersfoort van het Sohoolverboud die alle afdeeliugea voorstelt den algemeenen secretaris een fltolfelijk bewiji te gïven van erkentelijkheid voor hetgeen Ij teu qpzifiitË der Vereeuiging gedaan had ïlnki 1 l ij rtjktn ïoiddea dit vr j onnoodif daar de secretaris vour zyu werkzaamheden goed bezoldigd ras geweest t geen naar het gevoelen van anderen niet itsloot dat men den man die den eersten en grootsten to t had gegeven tot een algemeenen p jJfrlBd t g8 bet choc vfYinim e ntW k v B faar ef ring moest geven Pe meerderheid besloot de ge I xnM g le ydrage it de ka voor eu gcaibenk aan den seerttaris te verlerucn I j m pj8tei e dtsroorüitter aan de orde de vraag of de vergadering voor of tegen de aansluiting met j f aliaai jétsiiftf was hetgeen o imiddeUi een krachtig protest uitlokte vaii ceiuge leden der vergadering die lall ititijrst verbaasden a et deze vraagt die reed i0u 6n Novembtr op de algemeenc vergadering te Utrecht was heantwqord De hh mr J Fortuijn Droogleever dr C A Tebbenboff B mr B J Kittiienburg traden aehter mvnl j jn ns lu het strijdperk ora roet ernst op te kamen tegen de behandeling dier vraag daar de u jGiHididis afd van het schoolvcrboiid natuurlijkerwijïé geheel en al gpboiiden was door de besluiten der algcmeene vergadering al had men ook goedgev onden ig Bi fgeï araigde van hier naar die vergadiiring te fie hh P Kuyter C Messemaker en S Post fcurau verdedigdeh eene tegenovergestelde opinie c 4 Naar hoone Henswijïe was het schoolverbond eenvou dig ojpgeheven en bleef iedere afdeeling g eel vrij df zioh aan te sluiten aan Volksonderwijs of zelf itaadig te Wijven bestaan of zich geheel Op te heffen Vaa beide zijden iv rden de geuite meeuingen toe 1 g ii bt verduidthjkt en nader verklaard By ge t mmi Sprekers voegde zich eei ige anderen die zich 1 i roBire byna allen SohitaVden aan de zyde van hen die meenden dat de vrailg namens het bestuur door i tiea vooriitter aan de vergadering gedaan niet aan J itét orde moest wofden gesteld ii Beriepen tij zich eeiiparig pp t besluit der alge1 Étain vérgaderhig te Utrecht aan de andere z jde beriep men zicji op de notulen der vorige vergadering xui er fffd vwur b loten was de quaestie om al of niet een zelfstandige vereenigiug op te richten tot de iij D geni é vetgMering nit te stellen V Na langdnrjge djsonssie werd ten laatste een voor tel win dén heéi Dr C A Tebbenhoff met ov r t tfooie meerderheid aangenomen om het tegenwoordige iifceMutir der hier gevestigde afd van t Schoolverbond op te dragen de zaken in overeenstemming met de giuil wensohen van t HoofBbestuur met t tegen woonfig bestuur van de Gondsehe afd Folktonder t yt nader tot een einden te brengen waarbg nog p voorstel vim Mr H J Klraïieilburg de bepaling weid gevoegd dat julks voor 1 Februari 1878 zou de moeten geschied zü Nadat door eeü der bestuursleden de opmerking was cfnaakt dat het bestuur in allén geval nog rekening J Bi Verantwoording moest doen van zijn beheer aan Hf WcB werd t middel aatt de hand gedaan om een gecombineerde vergadering Van Volksonderwüs en Schoolverbond ook t bestuur van laatstgenoemde rtsnigiag in de gelegenheid te doen stellen zich van die plicht jegens hdre leden te kwyten Ofebhoop enkele leden er voor waren om nog op de zelfde vergadering een geheel nieuwe zelfstandige vereenigiug op te richten tot wering van schoolver Olim weM het owr t algemeen minder gesóhikt gsrandra dat txelfde bestuur dat aan t hooid stond bvan dexe alUeeling van het schoolverbond thans nog éór de ilakan tot een einde waren gebracht eene i iii iti e v re nigiBg zoude oprichten De opiiohting eener nieuwe vereenigiug is naar het gevoelen der vergadering eerst later aan de orde I Nadat dr C A Tebbenhoff namens de vergadering het bestnur had dank gelegd voor de W jze waarop I j qt t a utte der zaak was werkzaam geweckt en dr P 4 Wilde eenige woorden tot slot ten beste had iCegeven werd de vergadering gesloten I 1 rr n öiateren avond heeft de Eerste Kamer eene zitting gehouden De heer Pické heeft zitting genomen De jFjitsoBtwerpen der Tweede Kamer zyn ontvangen en naar de afdeelingen verzonden ï e minister van Financien heeft t r algemeene kennis gïliraaht dat de belastbare opbrengst van de gebouwde ijgeijdomnteo die volgens de uitkomsten der heruening ve C lucht gezorgd te hebben en maakt inderdaad het kwaad nog er tloe steAet de Iroude is en hoe Umger 9 dtaurt I e xedactie van Hfgieia voegt bij deze woorden bet volgende 0ok voor zwakken Meken oifde lifden en zeer jonge kindéren b 4ioort men de sUapkamers op een matigk tenpemtuur te hooiden Hunne krachten worden vfetapihl wanneer zij het al te koude slakpvertfck door de Warmte die z te rtA van zich moeiten I geven eenigermate verwanftM In den LaHMoule MmaHfik leest men onder het op iil tóhrift Bene V¥aag htet volgen Zal hy niet de naam van een Tcrstaodig landbouwer verdienen die van de opbrengst van iederstA land vtt van elk Ank vee t van alle mttaa $h $ en MÜgmn zijinr boerderij nauwk rig aanteeIceniug houdt opdat hy na het eindigen van elk faar in staat zij te weten welke voordeelen hem zijn bedryf heeft opgeleverd en waaraan hy hier de ntéeste winst behaald en ejders de minste schade geleden heeft Over de 8t lltt ht leest men in hovengen Almuiak In den vorigen jaargang van dezen Almanak is te recht opgemerkt dat in vele rundvee stallen een bedompte benauwde ommlTere danipkriAghéerseht die een ongunstigen invloed heeft op menschen en dus ook op den gezondheidstoestand van dieren nadeelig moet werken zOodat vooril daaraan vele ziekjen en ongemakken zijn té wijten Gebrek aan luchtrerverscbing ia de oorzaak Gelegenheid om door kleppen in den zolder de bedorvene iMeht te doen ntsnappen wordt te wéinig nog ge en h iLwel deze zoo gemakkelijk is aan te brengen Wie dus prijs stelt op de duurzame gezondheid van Kij Vt e van zyn schat van zijn kostwinners diene te znrgrB dat er luchtrerversching aangebracht worde en dat de bedorven lucht kan ontwyken door zolder en dak WH mm er een proef van nemen in welken toestand de stallucht verkeert dan neme men een bierglas vuile dit met zuiver water ett pbtatse het in den stal op een bord of wat beter is late het aan een I draad vry hangen Beeds den volgenden d zal uten zien hoe dit glas door de onzuivere lucht is beslagen en als mea het smeerige vo bt dat zioh daar buiten heeft aangeiet met een Vergroot glas ril bezien dan zal men bemerken welk een onzuiver aanzartael de vrucht is van een bedorven lucht die zoowel door nenschen Ua door het vee bestendig r wMiM iageiulemd en nadeelig 0 p de longen moet rerken soo lat daardoor kiemen gelegd worden in vatbaarheid voor de zoo gevreesde limgziekte welke zoo groote s hade aan de veehouders heeft toegebraoht Lnchtverversching is dus dringend noodig als men steeds gezond vee begeert te honden Over het irMond en Klauwzeer leest men in genoemden Almanak Deze ziekte die in de laatste jaren meer dan noeger onder ket randvee heerscht en ook dit jaar ooi land isi bezocht en nog niet geheel geweken ia worft teh oorrohte ümgihar genoemd Deze laatste tooh is van anderen aard en beloop en komt gelukkig hoogst zeldzaam voor Te wensohen is het voor onzen vee tapet dat tre dit niet bij ervaring leeren kennen wijl ze veel gevaarlijker ook voor den mensch is en een doodeiyker afloop heeft De veehouders noemen het mondzeer gewoonlijk eene lailift ziekte omdat ze het gras dat de dieieta zelve niet meer plukken kunnen af moeten maaien en achter in de mondholte moeten duwen De ondervinding heeft echter geleerd dat de dieren het hooi en dan nog liefst oud hooi beter weg kunnen kqgen dan Versch gemaaid gras Dit laat zich verklaren dooi de buitengewoon overvloedige hoeveelheid slijm en bpeeksel die by deze ziekt in de mondholte a e heiden wordt Te bejammerm is het dat men vrij algemeen in de meenittg verkeerti tiat aan deze ziekte niet te doen is Terwijl men voor andere ziekten zooals de veepest de longziekte en anderen die inderdaad ongenenlijk n raad en hulp zoekt en vraagt by deskundigen en onkundigen laat men deze genoegzaam geheel aanhaar lot over j Bn toch als de dieren er reeds aan Inden bestaat er meet dan een eenvoii tg maar doeltreffend middd om de zitelte te virzHShten te bespoedigen en te verkorten Ja er zyn wlfs middelen die iiits tijdig aangewend 4c dieren zoo hl niet g heei onvatbaar imdteti om de ziekte te kiygen minstens bewerken dat ze hen in eer geringe mate aantast en vooral dat ze versohoond blyven van het klauwzeer en do uyerontsteking die beide nadeelige gevolgen van het afwoéhten en niets doen en aaraan 4b dieren dikwerf nog meer lyden dan aan het mondzeer zelf en dan ook enkele malen sterven Gé wegen al eens Van ket altyd raogelyke gevaar dat de ziekte zooals men dat noemt naar binnen slaat gdyk ook uu veder meer dan eens gebeurd is en Waarvan het einde pf de dood is JT het flier blyft nog eeiiigeil bjd vermagerd en Wynebd voortleven Dit alles heeft de onderviading geleerd Beeds se dert het jaar 1841 leeft mentelken énkele vaehouders aangetroffen die vau déze voorbehoedmiddelen geWuik maakten en dan of geheel verschoond bleven Dfjde ziekte sl fcts in éèl zeere geringe mate onder hun vee kregen Men laje zich dus raden en wende zich by tijds tot een deskundige K ffi l t o o 8 T I H Dl É BATAVIA W November Aan het Indisch mailoverzicht van De Indiér ontleenen wy het volgende Se telegrammen van Kenter laten ni altyd veel te wenscdien over wat de gebeurtenissen m Nederland betreft Dezerzyds zyn wy in den laatsten tyd van geregelde telegraphische gemeenschap met Europa verstoken want eerst eischte de kabel met Singapore herstellingen terwyl nu gedurende de geheele maand waarschyniyk de gemeenschap met Madras verbroken is en de telegrammen van Penang per stoomer verder worden vefzoaden In ons vorig mailoverticAit Werd gezegd dat nog geene enkele poging was beproefd om de mailpakketten en de verdere lading yan de ITühtm Kroanpruu der Nedètlande te reddeA Denzelfden mMdag at wij dit achreven Vertrok evenwel het stoomschip Khiva naar de Noordwachter De ürma P Landberg k Zoon had dit schip gehuurd en zond dit met een paar deskundigen en twee duikeiè idt om te beproeven of het mogeiyk was iets uit het gi onken schip op te ïisschen dat in 18 vademen ater Bgt Ti ee dagen later keerde de ikua ierug want at duikertoestellen die men medegenomen had waren defect Men heeft getracht die hier te repareeren en een toestel van Singapore ontboden waarna de Aii op nieuw is vertrokken Omtrent den uilslag isTó heden nog nieta bekend Van regeeringswege irordeu toe bereidselen gemaakt om met de te Onrust aanwezige duikers eveneens eene poging te doen tot het ophalen der gezonken mailpakketteA De redacteur vïn het BataiiaatcA flaaAWiarfbeweerti dat het uit de lucht zou zijn gegrepen dat het Gou vercemedt eeBe premie zon hebben toegezegd wanner de mailpakketten gered werden Wy weten met zekerheid dat flasiomtrent besprekingen hebben pUiats gehad en daf 9 dis mat aU XUm min wet nkkm er op rekenen dat wüntieer zij de mail moohten aanbrengen een premie aan hen zal wottlen uitgekeerd De assuradeurs alhier hebben èene overeenkomst getroffen met de genoemde firma voor het geval dat de specie eö de verdere lading gered werden Belangryke berichten uit Atchin w rdeu gedocht nu generaal Pel daar weder is kangekdmen Öén 1 4den nam hy het miUta en civiel bevel over JOe kolonel Wiggers van Kerehem vertrok den volgenden dag naar P ng I è gezondheidstoestand UiAtphiu is gtfnstig By eene oMounantie van den Gouverneur Generaal zyn voort pige re lingen Vastgesteld omtrent het rechtswezen eh de politie voor ae in Oroot Atchin aanwezige Chineezen 0 ÏO NoveWbef werd te Batavia op het kerkhof te Tanah ahang in tegenwoordigheid Van Z Exe Sen gonVerneur generaal en een menigte militaire en civiele aatori iteh het tnonntnent op het graf van den generaal Kohier onthuld Ta yk was de schare Van officieren en burgers die gevolg gevende aan de uitnoodiging der commissie voor het grafteeken zieh veieenigd had De chef Van den geneeskundigen dienst de heer M Th Beiche nam na aankomst van den gouver neurgeneraal het woord en schetste in korte trekken de aanleiding tot het daarstellen van een grafteeken waarna hy een overzicht leverde van de loopbaaki van den generaal ota ten lotte den QoüvetneurGeneraal te verzoeken vergunning te willen verleenen het monument te onthullen Het sicrlyke raonumeni da Seden met groen en blqeinen ptjkt 4s v u h mer aidntagt Apude vier zyden de volgende ops diriften Aan de voorzijde staat De OeHeraat Mtffoor H Kiiler RuUir der ffU fraemttrit UKl tevel l ier le f e 4 f ek Aan den rechterkant staat jgeiorf V pftM onien pltgt doen te Ofon nfen Juli 1l8Ï8 I s oord n f ff mttnflitt btaiyn door Links ii i boven n gebeeldhouwd Militaire Willemsorde waar de woofflen voor tnoei l pdi tnmK in guU £ letten pqfka i ytfmmvM en daaronder wor J eji i ü l S Eindelijk zijn aan den aditerkant de volg def oor den aangébKMt Z It einwt VritniiX rermrihrten Zijne KammieH nm M Sti M Le er 1878 II I I l j i y w aaBaaB MS B Seluiitersraad te Gouda Vonnissen van 7 December 1875 A v wegens onbruikbaarmaking van ket ham echutttr fOfh q wA jgei eeyifi eene boete van y 2 tot vergoeding van de sonade aan t geweer toegebracht en in de kosten A Irl 11 wegens t LUliij ge inschrijving voor ds hutterij 1 en w dcikp t n o ISO EN ii Dec Cirolisi oiiden J U nBiag sa H F ZiflMisn JokfOM oudtrt H H Um tsb lir 84 leaJrMai JohasiKi o Un t SrM iltahwrt éi M V ft ♦ ÖvMUBin M Dss 1 Mit 7 j M tm inl w A pfri tf i w i M y f wi t Al V£ T£N ii V Op l DeeenAer 1875 OTwleedto Hoorn Mejafvronw J H 8 EÉiTBMBüïtG U 4 i Qaderdam ntn l a 24 jamuit Mowd do j iter Tjw M DEBCKSEN r ïf W ent famV e feUjietJ fften jf i k gephattt 1 i Hpo en yj eafmia tfgnBipnA do rrag op de Vei piderin yfta ïwda 26rfez Us blgk hanner erlenielsU l èt 9 gooden JiórlagBketting w Mmm J T ipOLZ JNKASSjCliBT npcbtskwka tte Boiteiil nd clie WIBSBLS direkt na öilotrul Oeeft niuiwkeiirip Ém $D omtrent nUe Binnen en Baite j nf ¥ ifm a KQWV en VSRKOOPf EiCooponi en GOmtLOpSmt i mtiöFopaton x f h M L Kantoor W W gelagen op een d r HooMgrachten iimi Pranco bpeven ehei A aa J ttf zer dóurani COMMISSIONAIRS jp p iBI BeJMtpp licb m t i i$i gi fd W bb adres afgezonden IN en DOOB AMSTEB pi fE BESTELLEN fel ffili 1 tegen la g tarief