Goudsche Courant, woensdag 29 december 1875

J HSr Vrijdag 31 Deeeinber N 1770 1875 om oogenblikkelpk al s nieuw te maken ZILVEB GOUD JÜWEELEN PLEET en nog meer andere METALEN te bekomen bg Wed A aUANT Kleiweg E 107 alhier GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t Mevrouw BOLL vraagt tegen Februari of eerder BENE als MEID ALLEEN goed kunnende kokenen werken LIESBREUK en andere brenkea heele ik zeker en grondig Pr s 15 Gulden F GBONE te Ahaui Wettphalen 4 Jh OBd if teekenden orertoigd dat het be i itainde tarief dcrGENEES en HEELKUNDIGE tVISITES alhier in verhouding van andere 4 l emeeuten te laag mag genoemd worden heb ben besloten het met lo JANÜARIJ 1876 te ibepaleQ als volgt VoMT eone viaite Ie klasse 80 100 ets ae 50 60 r UW 3e 40 Voor ene geappointeerde vinto en consnlt hetdubbel der gewone visite Voor euie nachtvisite van 1 3 Gl i D A aOMEIJN im l l tia w fcw f j LÜIJTEN £ li J C P GAKDVÜUBDEE i M SP8ÜIJT m iStiiné r 5 ai Iletl en Verlothtndige Dk f h o van itebson è Aru i £ j M G F i DE BOTTE G tHi 28 December 1675 ArU WB Ni 3é Annonce van 24 dezer is het tarief iter 2e klasse gew zigd als boren pMaeUJk renoek ik BOIT£N AAN VBAKINO te blijven bij de verkie sinc van een UO voor de Kamer van Koopbandèl en Fabrieken aangezien ik bedgemd wordeude ZOÜ MOETEN j a A G van ITERSOIV j f A 27 December 1875 i eigenaardige w waarop tot heden de Leden van de Kamer v kn Koophandel werden gëkozbn benevens de geschiktheid van som tiiige personen op de laatste vergadering der JOÜDSCHE KIESVEBEENIGING als Can didaten 4 öiipetnd doen duideljk is het licht tiedeb dé KOodzakelykheid voor de Leden der éOÜOaCHB KIESVEBEENIGING om Vrödag iimlttie Mn uit te brengen op den Heer Attxiiium orientis £ d oit tot nog toe onbekend O09 ehe pUntèn van buitengewone geneeskracht onderzocht door de eersteautoriteiten in de chemie en de geneesI kunde geneest de tot in t hoogst stadium van ODgeneesbaarheid getredene I Epilepsie Vallende Ziekte j Razernij I Borst en Maagkramp V or het gebruik van mgn bereiding verzoek ik een afzonderlek bericht van de loopende ziekte en daarna verzend ikbetgeaeesmiddel meteennanwkeurige I f gebraikaanw zibg en alles wat verder ooodig is Ik waarsohnw nitdmkkelijk voor die personen welke slcehts op de beurs van l e arme patiënten speculeren terwijl i ris middel tegen bovengenoemde kwalen niets geven als een oplossing van Broncalium Nï Onvermogende zieken worden kosteloos behandeld Silvius Boas ifetvinder van bet anxiliom orientis gpecialitat voorzeirawxiekte enkrampen Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 tot 4 namiddag Btrlin SW Friedrichstr 22 l Maffe 6 m1 Dnk na A riiluau maakt aan zijne geëerde Stadgenooten bekend dat volgens oud gebruik met den oude jaarsarond ten z nen huize te verkregen zgn vEBSCHB WAm WAFELS BESTELLINGEN worden spoedig ingewacht aan de GOUWE bg de Vischmarkt alhier alwaar zjj den geheelen winter verkrggbaar zgn Worden gevraagd NETTE BURGERMEISJES boven de 12 jaar om een zeer net rak te leeren en daarin werkzaam te zjjn tegen een weekloon van 1 het eerste jaar en verder ieder jaar tot 10 toe met l rerhooging opklimmende Om inlichtingen vervoege men zich persoonlijk bg den Boekhandelaar A BRINKMAN olhier De Ondergeteekenden blijven den fleer VAN ITEBSON hun stem geren ala Lid ran de Kamer ran Koophandel Een man van zijne capaciteiten verdient daartoe benoemd te worden Wil hg daarna bedanken t staat hem rrg maar als blgk dat zjjne mede ingezetenen den man waardeerea die aan het hoofd staat der voor Gonda zooveel voordeel afwerpende Stearine Kaarsenfabriek verdient met groote meerderheid tot Lid van de Kamer van Koophandel benoemd te worden deHeerA A G YANITERSON Eenigfe Kiezers LISEUSSTOmiJ EN WMOQPEEIJ AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN fiLOTEMAKER Co Mineraal water Fabriek West Haven B No 199 Eenige Kiezers voor de KAMEB vak KOOPHANDEL die voorstanders zgo van Openbaarheid noodigen huune medekiezers uit VBUDAG a s hun stem uittebrengen op den beer A A G vArv ITERSO daar in geval hg benoemd wordende bedankt een geheel vrge keuze zal plaats hebben en men dan nog ia de gelegenheid is een man te kiezen die beslist voorstander is van de openbaarheid der Vergaderingen van de Kamer van Koophandel 1 Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit druiven suiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstnandoeniugen aangewend worden als boititthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop weikt geue end en verzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kuchhoest De flea ch met gebrniksaanwjjzing 00 cents en 1 ZulverstMiiedlcinale Leverlraan i S borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents I l7 r lil Vl ril in algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestaadMb jl uiivciliiuail jggj gjjg yggj jg yff j gj j jg geringe hoeveelheid roor honden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natnurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ay ij ieder artikel la eene uitvoerige bruikêaanwijzing Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Oouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudewater bjj F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN Zaterdag a s zal de OOUDSCHB COURANT uithoofde van den Nieuwjaarsdag in plaats van des avonds des morgens worden uitgegeven Advertentifin voor dat nr moeten bezorgd zijn uiterlijk Vrijdagavond 5 ure Men wordt attent gemaakt p de bU uitstek geschikte gelegenheid om in datnr NIEUWJAARSWENSCHEN te publioeeren BUITENLAND DiilMaBdscli Overzlctt In de Fcanwhe Nutioimle Vergiulerliig beeft de linkerzijde Dinsdag een kleine overwiunuig iKhanldi met 337 tegen 332 ateuimeu werd nainclijlc besloten dat verbod van verl oop langs den openbaren weg van periodieke geschriften alleen kan worden gslust door de rechtbank uiet bij besluit Hor kleiu de arerwinning ook is is de zaak zelf toch vau groot belang daar het verbod vau verkoop juist eeu maatregel was waarmee de regeeriiig naar willekeur minder aangename bladen kou tri Ten Wellicht strekt het ook tot ontwapening van den t ioru der linkerzijde dat in art 1 van het drukpersontwcrp uu toch de i publiek wprdt BeuaeiBd Dit Sëimald wordt aan de Natimal Zeihmf gemeld dat de Cüustituiioueele quaestie welke het vorstendom gedurende een reeks van jaren in spauuiug en in beroering heeft gehouden waarschijidljk op 2eer geschikte wgze uit den weg 7 al geruimd wor 1eu Dezer dagen heeft de nituwe vorst een sl tp fteilua om de eoustituticwet vuu 1836 indertijd op wettelijke wgze afgeschaft maar door den orerkdru vorst eigenmachtig weder ingevoerd voor goed buili n werking te stellen In de proelamaiie dezer dagen door hem uitgevaardigd wordt onder anderen het rolgcude te deïer zake gelezen Volgeus het voortchrift vervat iu art i der constitutie van 6 Juli 1836 moeten binnen drie weken na het overlijden van den regeer nden vorst de vertegenwoordigers des lands worden bijeengeroepen om den eed van hulde en trouw af te lieggen Daorbq had de wetgever in het oog gevat een toestand zooals thans niet bestaat namelijk dat leden voor den gewonen Landdag zjju gekozen het geen tegenwoordig niet het geval is Ik zie voorloopig van de voorgeschreven huldiging af De vorst zegt iu die proclamatie wijders dat hij den inwendigen vrede hoopt te herstellen dat hy nadere inlichtingen wenschtin te winnen betreffende den waren stand van zaken en de middelen om uit den weg te ruimen hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de vroegere verdeeldheid Hetgeen de overleden vorst en de bevolking zoo eer heeft verdeeld wordt door vorst Waldemar gebruikt als een middel ter vereeniging der partyen zegt de National Zeilukg Op grond van hetgeen heeft plaats gehad mag worden aangenomen dat spoedig maatregelen zullen worden genomen om ecu grondwottigen toestand in het leven te roepen De Deensche kamercommissie die het ontwerp tot reorganisatie van het leger zal onderzoeken heeft tot president gekozen een onderwijzer Berg een der hoofden van de linkerzijde De keuze is te vreemder omdat er in de oommissie eenige militaire specialiteiten zitten De Servische Socialistische party heeft belooft den prins Karagcorgievie te willen steunen Deze Servische ontevredene wil in Bosnië een Communistisch rijk oprichten om later Servië te verlokken en zich ook daar van t gezag meester te maken De rainistrieele bladen te Konstantinopcl willen dat een ultimatum aan Montenegro gezonden zal worden over haar dubbelzinnige houding BINNENIAND GOUDA 80 Deoen r 1875 v Bg kon betlait rijn met iiisBg van 16 JanHM 1876 benoemd tot notaris biiSien het arrondissement Utrecht ter standplaats i e gemeente Utrecht de heer J Q Brouwer Nijhoff ha is notaris te Haastrecht tot notaris binnen het arrondissement Botterdam ter BtandpUsts de gemeente Uaaitndit de heer U J F Hejmitn candidaatnotaris te Vianen Wij herinneren de kiezen voitr de kamer van koophandel aan de verkiezing óié Borgen plaats heeft tuHcheu 11 en 1 ure De tooneelvoorstelUng die onlSags door t gezelschap Oefem g kweekt kennu werd gegeven ten voordeele der Ooudsche afd van het Boode kruis heeft na aftrek van alle onkosten lOO tll opgebracht X De heer M Bisdom van VHet burgemeester der gemeente Haastrecht en lid der prorinciale staten van ZuidHolland vierde Dinsdag zijn SOjarig feest als hoogheemraad en dijkgraaf van de Krimpenerwaard Do r een eerewacht te paard van 40 notabele personen uit fi de waterschappM van de Krimpenerwaard en het muriekcorps vsa het Ie reg huzaren uit s Hage werd de jnbihuis nu yn wonmg afgehaald eu in een met 4 paaidw bespannen Men schryft ons oit Moordrecht dd 28 December Gisteren avond gaf Moordrecht s Mannenkoor eene Zangen Tooneeluitvoering in het Logement het l usthuis alhier die als volkomen geslaagd kan worden genoemd De zaal was te Hein om 1 de lielangsteilenden toegang te verleenenj velen moest leze geweigerd worden Het tooneel was smaakvol ingericht In het bizondcr trok de straat in het nastukje veler bewondering De rollen werden over het algemeen uitstekend vervuld j beide tooiieelstukjcs wenlen met succes opgevoerd Mocht de uitvoering der zangkoren uithoofde van de laagte der zaal soms wel iets te wenschen hebben ovelgelaten die onvoldaanheid werd geheel uitgewisoht door de schoone muziek van het 7e regiment infanterie uit Amsterdam welke der uitvoering velen luister bjjzette Moge Moordreoht s Mannenkoor op den weg dien het heeft ingeslagen met denzelfden y ver voortgaan en niet alleen Moordrecht s ingezetenen maar ook velen uit naburige gemeenten nog menigen genotvollên avond versohaffen De bisschop van Haarlem heeft op 18 Deo U in de kapel van het seminarie te Warmond het subdiaconaat toegediend o a aan den heer A P Sndlemau en het diaconaat aan den heer ö S Koopman In het nieuwe reglement voor de dienst van den rykstelegraaf komt o a de volgende bepaling voor In het binnenlandsch verkeer en in het verkeer met de Staten van Europa welke het toelaten kunnen kaarttelegrammen worden overgebracht welke niet aan de vereisch en der gewone telegrammen onderworpen zyn ii a kaarttelegram bevat uiterlijk tien woorden en mag noch in geheim schrift noch in overeengekomen taal worden gesteld getallen moeten voluit worden geschreven Geen der bijkomende handelingen als voorrang vooruitbetaling van antwoord coUationeering bericht van ontvangst naseiuen bezorging aan meerdeie adressen en overbrenging van kustseinen vinden bij de kaarttelegrammen toepassing Plaats en tijd van amending worden niet ambtshalve overgebracht In Nederland worden de kaarttelegrammen open en zonder ontvangbewys te vorderen afgeleverd terwyl de ver deneoding naar plaatsen waar geeu telegrasfkantoor is ala briefkaart met de post geschiedt De kantoren buiten Nederland handelen ten aanzien van de bezorging der kaarttelegrammen naar de daaromtrent in het land van bestemming geldende voorschriften De kaarttelegrammen worden by voorkeur op ds daarvoor bij de telegraaf kantoren voorhanden Maden geschreven of zoo dit uiet geschied is van lut opschrift Kaarttelegram voorrien De bescheiden betrekkelijk de kaarttelegraramea worden bij de administratie niet bewaard afschriften worden daarvan niet gegeven Klachten over verminking vertraging of niet aflevering van kaarttelegrammen leiden in geen geval tot temgbetaliog van kosten Sedert de Jaatste opgave is het getal der fdeelingen van het Anti dienstverv ugingbond met 18 toegenomen zoodat het thans 47 bedraagt Dinsdag margen weid te Amsterdam de jaarlijksch algemeene ver idering gehouden der Maatiohappü tot N l va de Jnaa De Voorzitter mr J Van Gennep van Botterdam opende haar met eeo korte toespraak waarin hij den toestand der Maatschappf schetste als wel niet hoopvol maar toch ook niet hopeloos of wanhopig Ohohoon toch het ledental en vooral de beUngstelling in de afdeelingen niet tya toegenomen is een nieuw leven te wachten als het welberaamd en deugdelyk bevonden plan voor de oprichting eener kweekschool ten dienste van het in buidsch onderwüs on J r i ndB ondentemBing BKielit canaen rekenen Wel hebben de daarvnor opengcslelde inscfanjvingen op verre na niet aan d virwdchiiiig beantwoord er is voor eiroa 7000 iageschreven terwijt over de eerste vyf jaren een soa van 60 000 als noodig werd geraamd maar er bestaat gegronde hoop dat de regeering een suhaidis voor dat doel aan de Maatschappij lal verstrekken De Minister van Koloniën toch heeft een deswege ontvangen adres met w Iwilleudbeid bejegend en onmiddellijk met verzoek om adries naar het ladiack bestuur opgezonden Het verzoek van het hoofdbestunr is de toezegging van een regeerings subsidie van 6000 s jaars indien binnen zekeren bekwamea termijn ten genoege der regeering blijken mocht dat in de ontbrekende wederhelft door particuliere kraohtef is voorrien Voor het overige hoopt het bestuur voor steedf meerderen in de Maatsdtappü een vereenigingspual te doen vinden met het oog op haar strijd tegfci willekeurige beschikking over de gelden van Neder landsch Indie ten behoeve van Nederland Even zwak toch als in Nederland de overtuiging is dat een Indisch belang een Nederlandsch belang is even sttrfc is helaas I de overtuiging dat het Indische geld federlandsch geld is De wensohejijkheid der vaststelling eener vaste bijdrage van de Indische aan de Nederlandsche gddmiddelen behoort meer en meer op den voorgrond te warden gesteld gelyk o a het Indisch genootapbap zich dat onderwerp is gaan aantrekken In deze omstandigheden vond spreker voor rich aanleiding niet te versagen en met energie de eens op ich genomen taak voort te zetten op een oogenblik waann terugtreden niet VOO bescheidenheid maar van lafhartigheid zou getuigen Tot leden van het hoofdbestuur werden gekowo de heeren A Isiug uit sGravenhage en A C JFoestenr uit Amsterdam Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Dordrecht gekozen De afdeeling Botterdam Schiedam en omstreken der Holland h maatschappij van landbouw lal eene tentoonstelling houden van rundvee schapen varkens en pluimgedierte te Botterdam op Dinsdag den 4a Apnl 1876 Het programma dezer tentoonstelling is verschenen Ieder mag inzenden mits daarvan vódr of op 28 Maart 1876 aan den secretaris der afdeeling te Botterdam sohriftelyk kennis gevende Bij de e opgave moet tevens vermeld worden naar welk nununer va programma men wenscht mede te dingen