Goudsche Courant, woensdag 29 december 1875

r Een der punten van bel nd i g was lieit vertoek van Burg eu Wtth vah tiud graveii dat in aanmerking genomen de dringende behoefte aan een geneeskundige aan den voor die gemeente te benoemen awdwus de verguouijig worde gegeven geneesmiddeleu te leveren naast de daar bestaande apotheek Niernitud was voor het terleenen dezer dispensatie zoodat bestoten is ged p stalen te adviseeren geen vergunning te geven op de gronden reeds vroegftr daartegen aangevoe rd Op verzoek van den minister van binnenlandsche zaken zal vanwege den geneeskundigen raad en zijn leden onderling het dael fcr te Bmssel te houden inteme ioaale teotoonitelling en congres van hygiëne en reddingsmiddelen zooveel mogelijk worden bevorderd en bekend gemaakt Een Interessant en jiiet alledaagsoh propea woidt te Zaandam gevoerd Vrijdagstonden er zeven sehutters voor den sehuttersraad terecht op grond van hun niet v rsohijaing ter inspectie lopee Zondag gehouden en Hs gerijtg om de boptp te betalen Ds Lindeboom predlk mt vwrdedigde de be ïlaagden en hield tot wederlegging f van den eisoh vaq den aaditeur mihtair vjeroqrdspKug tot betaling eaper boete vao 60 eents a 1 eau predifl ti iw iaam hg vooral deed uitkomen dat niemand s Zondags behoeft te werken omdat öod dien dag gchtiligd heeft en men Hem gehoorzaamheid verschuldigd is boven I de mensohen Of de sohuttijFsraad zioh mat deze theolagiaohe stelling zal bevredigd verklaren en t feit danrom Ongestraft zal laten valt te betwijfelen De auditeur bepaalde ich altjuuis tot t zuiver jnridiek terrein Wij deelen den uitslag nader naede Opnieuw id te Aéisterdam in Juli en Augustus aanstaande een tentoonstelling van kunst toegepjist op nijverheid W rden gehouden in het paleis voor Volksvlijt en wel ter gelegenheid van het 26 jarig bestaan der afdeeling Amsterdam van de vereeniging tot bevordering van fabriek en handwerksnijverheid Naar de Hilaan che Puaj olo meldt i het paviljoen voor de Jijke iverbranding ter stedelijke begraafplaats van iy ilaa i opgericht bijkans voltooid Men berekent dat an den daarin geplaatsten toestel een graad van hitte zal worden verkregen waardow een Igk in een nui tijd tot ijach verteerd zal wordi ji Den 15n Januari z il diwrincde iet lichaajm vaa Jwi naacr Aitred KoU ivwivu tfAraaA In de diamantvelden aan de Kaap is een mOfl sterdiauiani gevonden welke 300 karaat weegt Hg werd door dén Vinder afgestaan voor 3350 p s Het volgende prachtige herioht is door het Journal de Jiébal j i ontloop gebracht en maakt nu en omgang door de Fransche bladen f De Ainsterdamsche dagbladen berichten dat zich aldaar ecue commissie heeft gevormd ten einde aldaar een standbeeld op te richten vopr den beroemdqn wijsgeer Spinoza voor ongeveer twee eeuwen gestorven Deze commissie heeft zich met den romanschrijver Berthold Auerbaeh eji eeu groot aantal Duit che wijsgeeren iu betrekking gesteld Men zal feesten orgaiiiseeren die onderscheiden dagen duron pullen en alle bekende uitgaven van den Hulla dschen wijsgeer zuUen in een afzonderlijk lokaal worden tentoongesteld De politie te s Hage heeft de hand gelegd op eene dievenbende bestaande uit een zestal jongens tusschen de 10 en lö jaren die des avonds door de straten kruiste oin heimelijk winkels binnen te sjuipeü en laden te lichten Zaterdagavond wilden de jeugdige boosdoeners hun snoeplust bot vieren door uit een suikerbakkerswinkel in de Hout ïtraat een aantal verachiÜBiide Versnaperingen weg te nemen Deze ontvreemding kidde tot hunne arrestatie Men leest in de Maaatode Is de Stanilaard op weg om Kniboliek te worden Die vraag is zeker zonderling maar niet minder zonderling is bet een Protestantsoh blad lange artikelen te zien leveren tot betoog vau kei nut en de noodzaketykheid van het vasten zooals de Standaard kort geleden deed en liet van Christus te hoeren zeggen dat Hij i dot r het ödddeltjk toonder gehoren i uit de MoEl KR MAA oi zooals de Standaard in zijn Keratnurmner schreef Wij danken den Standaard voer die hulde aan de Moeder des Heiland s maar gelooven dat Luther als hij een Protestantsoh blad van eene Moedermaagd hoorde spreken zich van ergernis in zijn graf zon omkeeren De vereenigijQg tot bevordering der Zoetwatervi scherij in Nederland gevestigd te Dordrecht h ft de volgende prijsvraag uitgeschreven Een zooveel mogelijk volledige be8ohrij injf liie t De ingeronden Toorworpen zuUeu niet na r twcfr of meetcfe B niimrtièrs Tan het programma tegelijk kuaiK n iutiHe ingeu Voorwerpen vroeger reeds op eenige tentoonstelling met den esjptei rija bekrooftd mogen niet m dcdiweanaar de prijtóli nitgeloofd voor een nummer vanlbet projrami overeenkomende me d t waarvoor de vroegere bekroning heeft plaats gehad Nieii nd a vee n eiidenj dan waarvan hg ge durende teimifiste drie maanden eigenaar is geweest De schriftelijke verklaring hiervan moet geaobiedeu in de opgave bij art 2 vermeld Het vee sitl des tootgetta tuséohen 8 en 8 are op de plaats pr tentoonstilllling taoeten gekveed wiwden hetgeen later komt ïal niet meer kunnen mededingen Bg het vee mMea bekwame geleiders zijn die gedureiI hsiJr l i 9oiiMBlling daarb ïufiiÊn moeten blijven De beooi Mlng van het inge bndene zal des morgens tiissehën 8 en 10 ure geschieden loor oommleeidn v n deskundigen aan wterttttspnuik de inïen fers ich talten moeten onderwerpen © e e zullen bij le beoordeeling niet tegenwoordig mbgen zijn De premicn zullen nSnr verkiezing aan de bekTOonJ dën woMen voldaan geheel in geld zoouls zij Wj de versehiTlende Nrs van het programma bepaalt w of wel in medailles vdor zoover dit met de waarde der prijaen aal zijn oven en te brengen en wel near den ï i eudënden maatstaf Voor een eersten prijs een gouden medaillei t Waarde iaa J SO voor een tweeden prijs een zdveten medaill ter aarde van 10 voorden derden prijs ene bronzen itoerfaiUe ter aarde van B met bijvoeging vairhef ote ij e in specie waar ditVereischt wordt Het Nederl werklieden verbond hield te Amsterdam jl Zaturdfig en Zondag ouder voorzitterschap van Ak heer B H lïeldt zija vierde algemeene vergadering in zijn eigen lokaal Belangrijke peuten werden in de tidnjk bezochte zittingen btliaudeld en gewichtige discusslién geboerd Uit de gewone verglageli bleek o a dut het verbond thans ruim 6000 Icdehtelt dat de ontvangsten in 1875 1190 19 de uitgaven ƒ 771 21 en t saldo dus 418 9g bedragen De statuten werden gewijzigd e werd besloten het algemeen begr ifeni fundB op betere ondslagen te regelen en voorts o a de valgeuUe ngotién na uitr ïoerige debatten aangcnoinea Omtrent de invoering van lderpUoht B wering van kioderarbeid werd op voorstel van deu heer De Bot van Botterdam besloten l e vergadering vad het algemeen J ieaerianasch werklieden verbond gehoord hebbende de vele misbruiken die ernogploats hebbeh omtrent den arbeid van kinderen neemt anndat door het centraal bestuur ja zelfs door alle nfdeelingen alle middelen worden aangewend om allen kinderarbeid beneden 12 jaar te doen ophoudbu en daartoe krachtig bij de regeeriug aan te dringen ep leerplicht iBetre nde de arbeiderswoningen De vergadering overtuigtl zgnde dat een woningnood bestaat en dat betere en gCionde wonin en moeten worden gebouwd eischt medewerking van den staat eti maohtigi hei oentraal bestuur om een putiannonKut in t leven te roepen ten einde door de hooge regeeHog ie doen voorzien in den nood aan goede en gezonde woningen voor de arbeiders Met betn kking tat de oprichting van een voorschoten spaarkas wer i nader onderzoek en overleg aaubevalen terwijl mei opzicht tot de nbaohtssehulsu de velgenSfe motie werd a tng nomen De vergadering verklaart zich voor de opriohtiag van ambaobisscholen en iwodigt het centraal bestuur uit zich tot de gemMutcbesturen der steden waar men rekenen mag dat een ambachtsschool levensvatbaarheid zou hebben te wenden met verzoek dat door faanr andwchtsscholen worden daargesteld Eindelqk is besloten in geheel Nederland een ptoelamatie van t verbond uit te vaardigen Onder voorzitterschap van den prov inspecteur den heer dr L J ügehng heeft de genet skuudige raad ia ZaidHoUand deaer dagen een vergadering gehouden Br werd medegedeeld een brief van den min van btnB taken aan den gen raad voor Z H in antwoord op het verzoek dat onderwijs in anatomie n pkyaiohiffie op de normaalacholen worde gegcvein door ankundigCn voor zoover de kennis daarvan noodig it toor aanstaande onderwijzers Blijkens deaen hrief heeft de min de inspecteurs van het lager onderwgs over dit verzoek geraadpleegd Naar aanleiding daarvan werd door dr Vailiant met het oog op het onzekere waarin dfe kwestie der physiologisohe opleiding wa gelaten in overweging gegeven den mnister b aalde voorstellen te onderWlerpen ook omdat t ministers antwoord naar zgn meening eenigszins ontwijkend was De vergadering hialoot dc eommiesie ad hoc bestaande uit prof £ vers prof Boeecha eii dr Vailiant permanent te verklaren ob in de zomervergadering bepaalde voorstellen tot sMvoetritig inhaar tegemoet te zien met teekeningen opgehelderd van de Zoetwaterri soherij netten en gereedschappen en hun ge ndl Zij looft uit een premie van 300 voor hctvoUie i digste door de oommissie van beoordeeling goedgekeurde antwoord De antwoorden moeten ingezonden worden aan den secretaris der vereeniging den heer Cs Stal te Dnmmeleu vóór 31 December 1876 De mode om dameshoeden met vogels te versieren is oorzaak dat eene groote slachting onder deze diertjes wordt luvngericht Honderdduizend gorden gedood en vooral naat ngelapd gevoerd wsqr die modebijzonder veel opgang n kt Dames en allerminstmodèmaaksters schgnen te begrg pen welk een nadeelaan den landbouw en het nationaal vermogen wordttoegebracht door deze noodelooie verwoesting vaanuttige dieren Willen ziji volstrekt disten op hMrlioed dragen at zij dan harp keuze ve igen o schadelijke dan zou de mode nog iet goeds uitriohteil en indirect eene premie instellen voor de vernietiging rau echadel k gediwte JrHi Ot y 1 In de zitting van den H agschen Qemeent raad van Dinsdag i ingekomen een verzoek om oppassende leerlingen vau de lagere school in de gelegenheid te stfil i J 6t ao9jaiddëU iiai onderwijs te doen genieten Uit Vlisaingen meldt men Alhier ia een man overleden wiens dood aanleiding heeft gegeven tot nasporiugen der policie Eeuige dagen geleden kregen namelijk een Belgische loods en een sloeproeier een twist die zoo hoo liep dat de lood den roeier een stomp gaf waardoor hg van het havenhoofd in een put viel met zware afduinstie en bedekt Na dien val ia de man gaan klagen over hevige hoofdpijn jongstleden Vrijdag bedlegerig geworden en Zondag nacht gestorven De betrekkingen van den overledene schrijve zijn dood toe aan een inwendige kneuzing door den slag veroorzaakt en hebben aangifte bij de policie gedaan n I il = IMaEZOWDEN Mynheer de liedactetir I Met verwandering heb ik gezien dat eenige kiezers blijven volharden bi de oaiididatuur van den heer v in Iterson nu die heer zoo ernstig verklaard heeft niet in aanmerking te willen komep Met verwondering zeg ik omdat het nu al den schgn he ft of die Kiezers den heer van Iterson die vroeger steeds gc Tt rtil 7vc d auowol uit Haod als uit le Kumor van Koophandel nu hij verklaard heeft geen eaudidatnur te aanvaarden als stroopop willen gebruiken om daardoor tot eene nieuwe keus te komen Dat heeft de heer van Iterson niet verdiend en de tegencandidaat de heer D Lulius van xoor eventnin Heeft ook laiitstgeuoemde niet steeds getoond de beginselen van vooruitgang toegedaan te gn Heeft ook hij niet verscheidene jaren aan t hoofd van een voornamen tak Van handel gestaan Daarom hoopt steller deze dat de kiezers voor de Kamer van Koophandel morgen dien heer zullen verkiezen maar niet daarom alleen Keeds verscheidene fliiike mannen hebben zich voor stedelijke betrekkingen teruggetrokken en door telkens voor t jioofd te stoeten zid d it hoe langer hoe meer gebeuren IIoc linger hoe meer jullcii de onaf hniikelijke personen zioh terugtrekken om iu t beUug der gemeentewerkzaam te zijn als ze bestrgding vinden zooals deheer van Goor ondervindt t Gebeurt nog wel nietopenlijk in de Courant maar onder vier oogen durftmen al vreerade argumenten aanhalen om den heervan door niet te doen verkiezen Onder andereais een argument dat men opdisoht da boekhandel NB geen h iudcl is die in de Kilmer behoeft vertegenwoordigd te zgu Wat zegt ge van zulke redeneering Mijnheer de Eedacteur Om de kiezers ditonder de oogen te brengen heb ik aan U ecu plaatsjevoor deze regelen in de Courant gevraagd en oratevens aan de Kiezers ernstig in overweging te gevenof dat een eerlijke bestrijding is Wilde de heer vanIterson gekozen zijn atelier dezes zou niet aarzelenzgne stem op hem uit te brcrgen maar uu hooptihij dat de Kiezers t met hem eens zullen zgn en zullen stemmen voor den Heer l LÜLIUS VAN GOOB Èek bcroe van Goiipa Mijnheer de Sedaoteur Zoo als ge we t hej ben zich de r dagen eefiige jong diime vereeujgd ten einde te bqprocven onder Gouda s ingezetenen leden aan te werven voor deKicarlOtildm iBer nigi is De jaarlijksche contributie wejke zoo geritfg niog ijk is om een ieder in degelegep i h id te stellen hd te kunnen worden wordt door lussohenkomst van het Zendelinggenootschap te Botte rd ira opgezonden naar de Minahasaa ten behoeve van scholen aldaar Misschien zijn er enkelen onder de thans aangeworven leden voor vfie de Minahatta bijna geheel vreemd is Het is daarom dat ik vermeende wellicht geen groeten ondienet te bewijzeu door iets grootcndeels ontle end aan de Indische Laiid en Volkejikunde van Dr J J de Hollander mede te deeleu aangaande de natuurlijke en staatkundige gesteldheid van die landstreek Ik heb de eer te zijn met achting M inhe r de £ d cteur Uk Dk Dienaar A Ce Miaalucssa vormt het Noord Oostelijkste gedeelte van het eiland celeiel eest der vier groote Soeuda eilanden Het beslaat een oppervlakte van 88 4 □ kilometers dua ieta grooter dan de provinciën Zuid Holland en Zeeland te zamen De Mittohaata ia een bergachtige landstreek welke bijna gehed dóór de zee omgeven is De bergen voor het meerendeel van vulkanisohen aard bereiken eene hoogte van 6000 tot 6000 voeten Van deze bergen stroomen in alle richtingen eene menigte riviertje en beken af welke het land vruchtbaar maken doch voor deu handel weinig voordcel aanbrengeit Enkelen zijn dioht bij de monding slechts voor prauwen bevaarbaar De kuststreken zijn met uitzondering van een klein gedeelte vlak In het binnenland treft men vek warme bronnen elijkvulkaiien en zwavelpoelen aan Hier en daar vindt men bossjhen afgewisseld met uitgestrekte grasen alang alang velden De temperatuur ia vooral iit de kustatrekea eer hoog Algemeen houdt men de Minahana voor zeer gezond Daar het nagenoeg pnder den evenaar ligt heeft de afwisseling der meesOiis daar niet zoo regelmatig als in andere gedeelten van onzen Indischen Ariihipcl plaat De vwriiaanute voortbrengselen uit het plantenrijk cgu DJ itili nt ebljenhout rotan bamboe kokos en sagop iliiii u rijst kofBe katoen turkich koorii kakao muskaatnoten tahak indigo Spaansclie peper enz Wat het dierenrijk aangaat vindt men er buitels wilde zwijnen herten elanden apen geiten schapen paradijavogels papagaaien en de meeste Enropesohe huisdieren benevens eene soort van zee zwiduw i Boeroeng lawit of Lajang koehi die de bekende eétiare vogelneidje maakt welke hoofdzakelijk naar China uitgevoerd worden De bodem levert goud op De Minaiaua i verdeeld iu vijf afd namelijk 1 De afdeeling Menado niet te verwarren met de reiidentie Menado daar de geheele Minahasaa sleeht een deel van deze residentie uitmaakt met de hoofdplaata Menado tevens hoofdplaats van de geheele residentie met eene bevolking van ongeveer 4000 zielen Sedert 1831 i Menado eene vrijhaven 2 ï e afdeeling Xema met de hoofdplaats Kema 3 De afd Pondano met de hoofdplaats Fondatio de grootste en fraaiste plaat van de Minahasta zg telt racer dan 12 000 inwoner waaronder omtrent 10 000 christenen 4 De afd Amoerang met de hoofdplaats Anuerang en eindelijk 5S De afd Belang met de hoofdplaats Belang Het ehristtndoin heeft in deze afdeeling nog weinig vorderingen gemaakt De geheele bevolking telt nagenoeg 100 000 zielen waarvan 700 Europeanen en 120Ü Chineezen de overigen zijn inlanders Ongeveer 50 000 inlander belijden deu Hervormden godadieust Predikanten vindt men er niet de dienst wordt geheel waargenpraen door zendelingen die teveua met het sohoolonderwijs belast zijn Er zijn een betrekkelijk groot aantal aeholen welke onderscheiden worden in gouverncments scholen negeriof dorps scholen en gehoofschaps scholen De eersten 12 in getal worden bekostigd door het gouvernement de 24 negeri aehohn door de bevolking zelve tcrwgl het zendelinggenootschap 90 gennotichaps acholen voor zgne rekening heeft In al die scholen ia het onderwijs van denzelfden aard het wordt door Europeanen of Inlanders tDmtgd door de zendelingen zplven gegeven Het omvat het lezen chrijven en rekenen de Nederlandsche en Maleiaohe talen de aardrijksl unde den zang en wat verder tot het lager onderwgs behoort Bij de hoofdplaats ilenado ligt het fort Nieuu mtterdam met een garnizoen van 50 man onder een Isten luitenant Dit is de eenigste bezetting in de Minahanaa Verder heeft men in de hoofdplaatsen der afdeelingen tamelijk goed georganiseerde sehut terijen tot eene gezamentlijke sterkte van 600 man Verscheidene niet bezette doch met mobiel geschut bewapende forten liggen bij dè vooiTiaamBte plaatsen Het geschut wordt door de schutterij bediend Drie Ternataansohe oorlogsvaartuigen elk met 50 Ternatanen bemand eo 8 distrlotavaartuigen bemand met inlanders dienen om de kusten tegen de zeeroovers te beschermen COERESPONDENTIE Lootw UB Uw iDgezonden atnk getiteld Hmnnennoèn il minder gewUkt vodr odb bU t t i Dat v n Neok Lessi fretiteld Al to toen ehelijk ii t welk i l Hit kl te duïdeiyR bewijst flirt e w luijvcr Emilc SoiHfeBiru a Een vnjsyeer onder de kanebaltca gLlezenJiKcft II te pitf ebrnd om xxp plaatsing naaftpraak te kuuuen oikkeu X Anti rntiek op criiipk van tooneelfoonteUlngen door oni grlevf d wDidi voUtiekt niet steeJa geweigerd Uk cnticjE oyer de laatB e tooaeelvoorstelling dtegy ooi toezegt kan geplaatst Dfc Rfdactik MARKT B É R ï O KT E Gonda so Dec 187B BijzeerkleinenomietWB3 de stemming flauw Poldertarwe puike 9 60 a 9 75 Mindere fi lh a 9 25 Kogge puike 7 25 ü 7 75 Mindere 6 80 a ƒ 7 25 Voer 6 40 a 6 75 Gerstpuike 7 25 a 7 75 Mindere f d f 7 Haver zware 6 25 a 5 50 Ligte 4 a 4 75 De veemarkt met gewone aanvoer den handel vlug vette varken van 29 82 cent per half kilo varkens voor Londen van 24 a 27 cent per half kilo biggen ving te verkoopen loliapen mede vlug Aangevoerd 82 partijen kaas 26 a 32 Goeboter 1 45 a 1 55 Weiboter 1 30 a 1 40 Aan het Bureau van Politie alhier zijn in bewaring de navolgende in deze gemeente gevonden vdörwerp n aU een Mans HOED Drie aCHAPEN en Twee SLEUTELTJES aaü een Touwtje Burgerlijke Stand GtBOKEN 28 Dec Cotaelïs Pieter en Eliubeth oodera C P Kerper en E rno Borene Hendriks Coroelis ouders H W M Steereni en C van der Vatrt 29 Johannes ouden S de Korte en O HunDik Aria ouders J Koppeodraier ea H M ran Reeden Maria oaders J Farmer too C A Zmkbaan Hendrik ovdera S Spraijt en E Grendel SO Maria Jobaona tnders J T Jai en co M C de Jong OvhKLFDtN 26 Deo G J fu Gent 2 j 3 m 27h T8D der Broek hoUvr van A J IJuelsteiju 78 j 11 m 28 L v n D m 34 j i Slui ter 2 j J C ran Kouten htiiivr van J H Poc tig 81 j 29 A van Omnie 4 w GkHvrui 2D Dec O Aret en C J ran der Brec l Herman de Groot en M I Kraao ADVmiTENTIËN EASSIBB te GODDA INKASSEERT rechtstreeks alle Binnen en Buitenlandache WISSELS Verantwoording direkl na inkomtt Geeft nauwkeurige informatiëa omtrent alle Binnen en Buitenlandache Firma s KOOPT qp VERKOOPT Effecten en Coupons en CONTKOLEERT alle uitlootbare Fondsen Kantoor Gouve C 234 naast de R G Kerk Keizerêtraat naast de R C Armeninr Alle Kiezers voor de Kamer van Koophandel die voorstanders zijn Tan Openbaarheid worden dringend uitgenoodigd mbrgen d i Vrijdag tusschua ELF en EEN aoi naar hot Stadfaais te gaan en huune stem uit te brengen op den beer i A Q VAN Te LEIDEN wordt QE VRAAGD in een Fatsoenljjk Bnrgergezin een FLINKE Tan goede getuigen voorzien Loon f 70 Nadere informatiën bij BoNNEua op de Haveh Voorhanden Oudejaarsavond SAUCIJZEN BROODJES APPELBOLLEN en verschillend GEBAK en bjj Tooruitbestelling verkrijgbaar diverse soorten PASTEITJES CROQÜETTEN enz bU W N MAIJi UAK ËIlSi Havkn B 17 Bij A LAG AN is get ok i Kapitale Pr s vaö öO OrtÖ op m 2884 Devies BIJ Lacaa te spelen i Zal nooit vervelen ii V Openbare Verkoopin op MAANDAG 3 JANÜABIJ 187Ï5 Toorm Elf tnir in het Logement d B F In a o W te Gouda van Een Toör w aig jaren nieuw geboB rd rxiÉ£dern ingerigt HülS bestaande uit vrfl BOVENHUIS met drie kamers keuken zolder en allerlei gemakken en BENEDENHUI3 dienendeals KOPPIJHUIS met EEP SCHÜÜK enPLAATS aUes aan den Fluwelen Singel wgkR n 344 en 344a te Gouda Benedenhois adelijk te fi QT8 arden j venbais met 1 ïfid 1876 Inlichtingen ten kantore Tan Nottuns Mb KIST te Gouda NB Het vroeger mede aangekondigde WOONHUIS R N 341 is UIT DE HAND VEIU KOCHT TT A A D 384 Getuigschriften Mr Bfj deze kan ik UEd mededeelen alsdat mijn hoofdhaar veel hersteld is en zoo ik verwacht bij een tweede flacon AMBRICAN BALM bg even gunstige werking geheel zal begroeien myn hoofdhaar was sedert drie jaren langzaam zoo uitgevallen dat ik TÓór het aanwenden bgn geen haar meer overhad UEd verzekerende dat ik waar zulks van noodea te pas komti geen gelegenheid voorb zal laten gaan om clea Balsem aan ta prgzen Dit m n schreven ma UEd in de nieuwsbladen plaatsen Ouwerherk Met achting Prov Zeeland Get A ZANDIJK Uitval van Haar Boos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de schedelhuid Haarworm Vroegtüdig Gr s worden al deze onaaii uaamheden worden v bannen door de A MtóKICAN BALM Bwnen kori n tijd vmv krijgt de behaard Httid iiahr vorige grorakraeht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwis I als ook op Rembours bij T H E O P H 1 L E Haarkundigai Kerkstraat bijde Vijzelstraat 238 te Amsterdarttt AuxUiaoi orietitis bereid uit tot nog toe onbekentle Oosterscbe planten van baitengewone geneeskracht onderzocht door de eeiste autoriteiten in de chemie en de genees i koinde geneest de tot in t hoogat sta dinm Tan ongeneesbaarheid getredene i EpHep e Vallende Ziekte l Razernij j g Borst ea Maagkramp Voor het gebrcrik van mijd bereiding 1 verzoek ik een afzonderlek bericht van de loopende ziekte en daarin vensend j ik t geneesmiddel met een nauwkeurige gtbxuikasuiwgziog eli alles wat verder j noodig is lit waarschuw uitdrukkelijk voor die personen Welke ilcehts op de beurs vmi de arme patiënten specmèeren terwijl K als middel tegen bovengenoemde ky ijilen niets geren al een oplossing yap Broi calium Nd Onvermogende zieken worden kosI ti ios behandeld Hilvm Boas Uitvinder van hetauxilinm orientis spe j cialiteit voor zeuuwziekte sn krampen iJpreekuur van 8 10 ure jroorm iI2j tót 4 namiddag BlUin SW Frièdnc téitr 22 1 Etage Ê