Goudsche Courant, woensdag 29 december 1875

Die prijs stelt op de gfoedc behartig injf der Ilandelsbelancfen van onze Gemeente die het met ons eens is dat een LIBERAAL VEELZIJDIG Oi rWIKi ELD man in de Kamer van Koaphandel zitting moet nemen die stemme met ons op VlUJDAG a s ü mm Eenig e Kiezers m GOÜDSrJE RIËSVERËËNIGIi 6 blijrt voor fc llerstcniiiiing voor cco Lid van de Kamer vao Koophandel aaubevcien den Ilccr A A G VArïlTERSON en noodigt de Kiezers dringend oit aan de stemming deel te nemen HET RESTUUR HERSTEOHING KAHER VAN KOOPHANDEL Eenige Kiezers die bg de vorige Verkiezing bilnne stem op den Heer van ITERSON hebben uitgi racht zgn nu door t voortdurend bedanken van dien Heer van plan hankie stem uit te brengen op dea Heer © e ILWOIS ¥ 411 l l Ook hem kunnen zij gerust aanbevelen als een man van erkende liberale beginselen en om zlJne bekendheid met de belangen van den Handel eene plaats waardig in genoemd College Dringend wordt du9 aanbevolen te Verkiezen genoemden Heer D LÜLIUS VAN GOOR TIVOLI Spoorstraat GOODA Zondag 2 Januari Umiï ET SOIEEE t geren door het Gezelschap onder Directie VM den fae r PIKANËSËfl met medewerking van de Dames ROSALIEN WALTBB HELENA en NEüMAN Komiek de heer MECIIT £ b wericzaamheden vao den beroemden professor den heer PBÜPEB Aanvang Matinee 13 uur entree vrij s Soiree 8 entree 25 Cts per persoon N Avond Intrang Zijdeur De Oudergeteekeiidea STALHOUDERS in deze Uemeente verwittigen hunne Geëerde Begunstigers dat door de flOOGE PRIJZEN van de PAARDEN en het VOEDER hunne Vrachtpryaen met 1 Januari 1876 eenigszins luUea worden VERHOOGD Gebe blom A J DB RUITER H KRAMER W J VOS x Bü on B vestiging op 1 JANUARI e k als BOEKHANDELAREN hier ter stede nemen wg de vrüheid ons beleefdelijk miH te bevelen voor de levering van alles wat maar eenigzins met onzen handel verband staat Uw dw Dienaren Kok Vrij landt GocDA December 1875 ONTVANGEN FUNE TA FELL IKE UREN zooals VERITABLE LiQüEDR BENiDECTIl Le SANGUER des ABDENNES La GftAi DE CHARTREUSE l Elixir de Spa r W N HAAUMAAEERS H wen B 17 G OTJJDSOJEïlE TIEESCHHODWEAIJ T en aanstaande Nieuwjaar voorhanden GEZOUTEN RIBBEN KLAPSTUKKEN BILLEN HIJSEN en ROASTBBAP benevens R0LPEN8 IN T ZUUR GEROOKTE BILLEN SAUCIJS DE BOLOQNE en verder idles ten behoeve zgner Slagerij en Clientelle togen gewon i prgg BANNET Voorhanden Versche SAUCIJSENBBOOD JES APPELBOLLEN en differente soorteny n GEBAKJES fijne MELK CHOCOLADB enz M VAN dek BURG Banketbakker Wijdstraat BODEN In alle plaatsen kunnen solide BODEN geplaatst worden voor een gunstig werkende Maatschappy aanbieding franco onder letter Z bö VAN DORP Achterburgwal B N 158 te Anttterdam Urbanus Pillen bereid volgens het iUoade en echte Recept waaxop mea in het bijzonder attent maakt Zijn teer nultig iii on fe tpldbeiJeii der MAAG en werken heilz mm op de Sl USVKRrERlNH Zij zgn iiilroonteud tegm de GAL SCHERPTE iii het BLOEI en UITSLAG An Hull zg zgn ZACHT LAXKREND en SLUMAFDRUVEND Verzpgelde doozfn van 37 s dubbele dooien zgn verkrgsbanr bg de bb Jmaterdam M Cléb n C drog heilige weg D 132 Bodegraveif B Verslo X Deljt H W de Krugff Gouda L Schenk op le Hoogstraiit Haasliecht K Oosterling i Uage J L P C Snabilié Buitenhof H iiry Wollt Mz Wagenstraat Leyden i T Tcrburgb Haarlem hoek Bakkersteeg Moordrecht G 11 Posf Oudewater Pr Veer Rotterdam y d Toorn Si Beker Weste Wagenstraat Sc wonttorctt A W olff Utrecht V Altena op het Skciiw over den Don kvrstr n 372 Ifoerde W F Sweermaa Zevenhuizen A Prins Ha depot de r eChtO Urlianus Pillen sinds zoovele jaren met roem I ekend en in algenseen te brnik is door ons te Gouda alleen en Uitsluitend geplaalt bij den heer h SCHENK op de Hoogstraat W AKSCHÜWING Men wordt mstantelgk verioobt el atienl te willen ziju dat djor ons dg niein inJ anders de ürbHDUS Pilleii bereid rolgen hel oude en echte Recept in IJépót zgn rerkrggbaar gesteld i fcifcrboven opgegeven Steden en l laaisen dan iy de hertxmitgenoende Défóthovier In elk doosje is een biljet voorzien met r eigenhandige nanmteekeiiug van de vervaardigers Wed Keunen Zoon Apo thekers welke Handteekeniog zich ook bevindt op het Zegeünk aarmene de Doosjes Goedkoop en flellzaam Middel Velp guldens wonden zeer dikwgls met weinig vrucht besteed aan kramp of jichtvries jic tneteldoek of andere dure zaken die echter niets baten £ e kosteloos zeer eenvoudig en nuttig verwarmingsniiddel bestaat thans in de AB SHAUBBINSof ANTI RHEUMATISCHBWATTEN Een myner verbruikers bragt m j on het idéé dezelve kosteloos als voorbehoedmiddel te maken als zoodanig voert men de e tasscbeu eene dunne doch donkere stof die niet behoeft gewasschen te worden en draagt er een borstrok gezondheid ofonderbroek van De geringste baai welke men koopen kan zoude welligt A Lostendaarvan nog te boven gaan om met meer van n ög veel duurdere zaken te spreken zoodat men zich kosteloos kan verwarmen en goedkoop vrijwaren daar dit slechts hoofdzake lyk tot voorbehoedmiddel voor vatbare gestellen deent en niet genoegzaam is om den ernstig aan edaneu li der te genezen zoo zeker is het toch ook dat men des te spoediger door hètge bruik vnn diegpneu welke op de naakte huid woftlen aangebrakht genezen wordt omdat op die w j het indringen der buitenlucht geheel belet wordt ontnomen Deze gebruiksaanw zing is niet op de geleibilletten omschreven om reden dit eerst in kort door een mg ner cliënten die ze zoodanig met goed succes appliceerde is opgegeven Prfls per blad 30 cts Verkrijgbaar aan het Hoofd Dépót bjj A BREETVELT Az te Delft die tot waarborg der echtheid uitsluitend de geleibiUetten teekent en verder bg T A G VAN DETH Govida Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven J QOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK CapelU aid IJttel A xlEIJNART Oostpoort Rotterdam 3 H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat Goai bruk vaii A Briakoitn f