Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1875

v hvCy 1 i A 870 Zomag 2 Jwiiarl JÉW Vrt GOUDSCHE C01I1INT Nienws en Advertenliebkii voor Gouda en ömslrekL Art 5 De invordering geschiedt oveieenkomstig de Verordening op ds invordering van den In October 1869 Otdaiut U Ovuda ter Opnhmt Èaaimerfoieriiifva den 26 October 1876 19 November 1875 De Secretaris De Burgemeeater DBOOOLEIV£BFoBT n IC VAHBiftOKH IJzENDOOIlH Afkondiging De BÜEGEMKE8TEE en WBTHOUDKrtI van I Oouda doen te weten dat bij Koninklijk Besjnit van den lOn December 18TS No 28 is goedgekettrd dat met den In Janujry lg76 tot den Slu I eceniber 1894 ten behoeve der jêemeente Gouda worde geheven eene Belasting op de Vaart door de Gemeeate tot het bedrag lu het Ksadsbesluit Van den 26n Ootober 1875 I9n November 1875 uitgedrukt in te Torderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van den In October 1869 lynde deiohoud van beide stukken als volgt D SAAD BEB GEMEENTE GOUDA Gdet og de Artt 282 en 238 der Wet van den 5i9B Juny 18S1 Staatsblad No 8 £ eaArt Ider Wet van den 7a Jul 18 5 StsaUbUd No 79 BESLUIT lo la te trekken het besluit tot hcAng eener belasting op de Vaart door de gemeente vastgesteld den In October 1869 en goedgekeurd b Koumklgk bealuit van den 15n December 18li9 na 10 So Vast ts stellen bet navolgende tot Heffing van eene Belasting op de Vaart door de Qemeente Ahtik 1 Te rekeaenen met den In Januarij 1876 wordt ene pUataelijke belastiug geheven voor het bevaren van de Haven de Gouwe binnen de gemeente of ïk Singelgracfaten naar de volgende grondslagen Voor s epan Voertuigen of Stoombooteu per reis Voor de aenta U kaUeke nwten aoheeiwruimte t eeuts per M Voor ledere U daarboven 8 oentt Voor iedere boot meer dan u achter een riar i talg gebonden 3 Cents l oer houtvlotten per koppelhout 25 oent Toor balkeu 5 cents het stuk Bq de berekening van het verschuldigde regt voor zerschepra volgens dit en de twe volgende artikelen verschuldigd tal elke M voor slechts 0 7 per M in rekening worden gebnigt Het tarief voor de in Üt besluit bedoelde hcfiing vastgesteld dour den Baad den In Octob j 869 en doojr den Kouiug goedgekeurd bij besluit van den JSdeu Deeenibcr 1869 n 10 blp ook na 31 December 1875 van toepassing voor de vreemde zee ehcpen lic nog niet voorzien mogten ün ran da verklaring bedoeld b j art 5 der Wilt van S Jung 1876 SbattÜad n 101 alsmede ioor de Neüerlandsche leeschepen waarvan de teekrief nog Idig is loolaug voor dezen geen nieuwen meetbnef is ♦ fgegeveu Art 2 Schepen met liggende maften de haven en de Gouwe binnen de gemeente bevarepde betalen een vermindard regt Die vermindering bedraagt Vj P de eerst 26 M en 1 Ojcnt per M voor iedere M daarboven zoodst het Verschuldigd regt bedraa Voqr de eerste 26 il l nt tf M or iedere M daarboven 2 cents Akt 8 Schepen met staande masten stoombooten scheepsbqote houtvlotten en balVfep die door de IJsselhaveuen Donkere sluis schutten beialen boven het regt in Art 1 genoemd yan eene scheepsruiibte tot en met de 25 M 10 cents Van ieder iweetal M daarboven oents Van elke boo 1 cent y in houtvlojlen per koppel 10 cents j Van I lk R oer stuk 2 cents = Art 4 VooT èpen sioóm obten aoheepsbooten houtvlotten en balken die IbWlien door de gemeente varen n ljfr por ke waarvan ook sl oht ne sluis pas seeren zoo ook v or vaartuigjii did de Singelgraoh t in bevwen om binnen de grenzen der geirtetete iunne geheele lading ntenen en of tê lossen is slechts MM P l l ti g verschuldigd VERORDENING houdende voorschriften op de invordering der PlaatseUjke Belasting op de vaart door de gen mte Gtouda ASTIKZI 1 De Schipper of Bevelvoerders van vaartui gen en de vervoerders van houtvlotten en balken zün verpligt de verschuldigd belasting te betalen aan df gaarders en wel a Wanneer zq uit de rivier de IJssel door de Usaelhaveit sluis of uit de Gouwe door de Donkere Sluit komen i66t dat de vaartuigen houtvlotten of balken in de Sluiakolk irArdea toegelaten h Wanneer zq uit de rivier de Uasel door deUallegatsluis komen aan het in de nabijheid dier sluis gevestigd KantoorWanneer zjj door het Koordreehtsehe Verlaatschutten aan de Turfsingelgracht in de rigting van de Mallegataluis te bevaren aanhet Kantoor gevestigd san dat Verlaat Wanneer ly uit de Gouwe of uit de stad komen om de Turfsiugelgracht te bevaren aanhet Kantoor givestigd op het Botti rk Wanneer zq Van het itoordrechtsche Verlaat uit Gouwe of uit de stad komen om deof Bleekerenefaigelgnohf te bevarentgenoemd Kanto nr tij van de zqde der Kamemelkslootom de Bleekers of Kattensingelgraehtivareu aan het Kantoor gevestigd bij deKlieiwcgsbrug A T 2 Na lyet ontvangen der belasting geven de gaareen do rvaartbiljet af Dez biUetteu worden door de schippers of bevelvoerders teruggegeven aan het laatste kantoor Aet S De schippers of bevelvoerders zqn verpligt voor Ie regeling fan het Versdinldigde regt aan de parders dezer telasting te vertoohen het patent of den meetbnef en bq ontstentenis daarvan een voldoend bewqs van de grootte van het vaartuig bij gemis von een of ander wordt de grootte van het vaartuig door den bArokketl gaarde in bill kheid geschat Het staat den schipper of bevelvoerder vrij om ingeval van verschil ten Zqoen koste eene mseting dobr een b éedigden Scheepsmeter te doen plaats hebben narr wiens uitspraak de beUsting woidt voldaan Art 4 Bq weigering van betaling of afgifte der biljetten wordt de doorgang belet Art 5 De belastingschuldige de gevoiderde regten niit of slechts geieeUelijk verschuldigd achtende kan later zijn beweerd regt op restitutie doen gelden Art 8 Van elke ontduiking of overtreding iu zake dezet belasting wordt door den gaarder procesverbaal opgemaakt en aan Burgemeester en Wethounera ingezonden Oeda lê Oouda ter Ópmlare Jtaadmerfoderiiig nm den In CMoitr 1876 De SecrMarii De Burgemeester Db XHJLIKVEB S oETUIJN van BgRObN IJZEK JOOEN M Uerha qftondigi gtKhedt aar het btkoi t den 31n DecemUr 1876 De Secretaria D Burgemeester DltOOOLEKVKK FOBTDUN VAN BbEGKnIJzENDOOEN y Nieui aar De Ooudêche Coanmt mag ditmaal niet den drempel der huizen overschreden zonder dat zjj hare lezen b den aaqvang vcn hetnieowe jaar geluk wenscht Op dezen dag na alla bloedverwanten vrienden en kenniaaen elkander de hand drukken en wederkeerig het beste toewenschen willen ook wg niet nalaten onze felicitatie aan te bieden Voordat men iemand iets toewenacht dient men echter wel te weten waaraan hg behoefte heeft wat hg nog miat opdat men niet bg ongeluk iemand iets ioewenscht wat hg reeds heeft of wat voor hem van geen waarde is Vóór onzen wensch te uiten derhalve het volgende Wanneer wg rondom ons zien in de mastschappg waarin wg leven wanneer wg onzen blik laten gaan over hetgeen ons omgeeft dai Igdt het geen twgfel of we komen H spoedig tot de overtuiging dat er veel is dat andeq moest zgn dat vele zaken hervorr ng en tmji betering behoeven Bechts en links ziet men egoïsme bekroisr penheid en vooroordeel heerscbeu en het aantal strgders voor al wat goed edel en schoon is blgkt en hoe meer men nader kennis maakt mat de mensohen blgkt dat des te meer zeer gering te zgn Oppervlakkig bekeken heeft het al den schgn of de mensenen die gg dager Igks rondom ziet bedeeld zgn met verstiuid hart en karakter doch aan een nanwksnrig onderzoek onderworpen blgkt het maar al te eer dat men t meest uitmunt in het ten besta geven van vele goedklinkende schoone woorden en dat de daden die men als gevolg dier krachtige bewoordingen zou mogen tegento zien al te veel achterwege blgven Zya de menschen als zoodanig vrg onhete kenend als burgers ran den staat voldoen vj nog minder aan een billgke verwachting tm wanneer wg bgv de vraag eens stelden wathebben de meesten in 1875 gedaan voor het algemeen welign Wat hebben zg gepraesteerd alsburgers van den staat DanzouhetaQtwooidvrg onbevredigend moeten luiden en meestflde woorden niets volstrekt niets moeten h vatten i Zoo zou het moeten lenden maar geenszins zou t zoo zgn veeleer zou t antwoord van zekere tevredenheid zekere voldaanheid geil genis geven Deze zou zeggen Wel ik deed mgnplicht ik gehoorzaamde aan de wet en de gestelde machten ik werkte tot in stand houding v mgn huishoaden leefde voor vrouw en Ënderen ik gaf ook wel eens iete aan de armen en r kortom niemand heeft een cent van me te vorderen ik gaf ieder t zgne en mag doa tevreden zgn Qene zou antwoorden Zoo er iemand it die wat deed voor t algemeen belang voor de stad mgner inwoning dan ik Ik ut in lopveel commissies ben president van dit secretaïia van dat lid van tallooze andere goede vereenigingen Mg duakt ik mag volaaau zgn oyer mg zelf Een derde loa waarscbgnlgk stoSétt op I e vele geld door hem uitgegeven ten voo yd es l s van ja van allerlei zakeni Vroeg men liem ondersteuning deelneming en hulp voor Mn of ander hg reikte u ste s onder eenbeleeine buiging met zgn eene hand eenig geld over om met de andere u de deur te openen als duidelgk teeben dat gg nu genoeg hebt Ziet zulke en dergelgke antwoorden zoudt g krggen en dat nog van de bpsten Het algemeen belang beeft echter het volste recht ep m r Voorzeker het is uitstekend dat men VQor den goeden gang van zgn huishoaden zorgt en met vlgt voor vrouw eu kinderen werkt ongettwljf ld is t alleraangenaamst als pereoneuffia a