Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1875

P O Xj I T I E Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerS NEGEN ZAKKEN HAVER i DVÊRTENTlËN Bevallen van een Zoon J P VAN HELLENBEEG HÜBAR geb D SONNAVILLB Gouda 30 Dec 1875 Bg den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Begunstigers Vrienden en Bekenden H J BACKERS B gLVEDJB be ondergeteekende wenscht bg deze allemogelgke Geluk en Zegen bg het intreden vaildit jaar aan Familie Begunstigers en Stadgenoten Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zich minzaam in UEds gnnst opnieuw aan H J van me BEN Kamerbehaoger en Stoffeerder Naagerstraat wgk fl N 17 Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1876 O J BOER Commissionair Raam Het compliment van den dag aan Vrienden Bekenden en Begunstigers Gouda I J BONNEÜR 1 Januari 1876 ffoogitraat A 116 De onderg rteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne Vrienden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad A BRINKMAN Gouda 1 Januari 1876 Bg de intreding van het Nieuwe Jaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerdeu Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hun dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaar beveelt hg zich opnienw minzaam aan tot de levering van RÜN DERRIBBEN met been 0 85 p k ROLLADEN zonder been 0 95 LAPPEN en GEHAK 0 90 alsmede ook te betepen SAÜCIJSEN DE BOULOGNL S VAN CREVELD Bg de intredingvanhetNieuwe Jaar wenscht ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel zegen Hun dankende voor de genoten gunst in het verschenen jaa zich op nieuw minzaam aanbevelende N M ENGELBREGT Haagsche Brooden fieschuiibakkei Bg den aanvang van het nieuw begonnen jaar wenscht de ondergeteekende haren geëerden Begunstigers heil en zegen toe en hoopt het vertrouvven waardig te mogen blgven hetwelk haar in het afgeloopenjaar geschonken is Gouda Wed L J FLORUN 1 Januari 1876 Gouwe Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenschtde ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers veel heil en zegen toe I P J MEIiKERT Aan Zijne Excellentie den 1 Minister van Financien Mijnheer de Minister Neem het niet kwalijk dat we zoo vrij zijn U dezen brief toe te zenden We hebben hem laten drukken omdat onze hand van schrijven niet zoo mooi is als J zeker gewoonlijk onder de oogen krijgt Ziet U we hiteu alle jaar van wege onze vereeuiging een jaarboekje drukken en nu kwam het ous zoo in t zin ons schrijven aan U daarin te Uten pbiatsen dan wisten meteen alle leden o zer prov Friesche werkliedenvereeniging dat we er werk van gemaakt hebben U moet dan weten dat we een winkelvereeniging en een voorschotlwnk daargesleld hebben we contribueeren reeds sedert een jaar of drie vier en er is ook sedert eenigen tgd geld genoeg in kas om te beginueu Maar we kunnen niet beginnen Dat klinkt vreemd voor ons We meenden dat als men geld had men alle beginnen kou Maar mis hoor Onze bestuurders zeggen on dat we wachten moeten en dat we ons maar kunnen troosten want dat er wel honderd vereenigingen in ons land zijn die ook wachten totdat U de wet op de coöperatie die U gemaakt heeft in behandeling brengt bg de kamers dei staten generaal Mijnheer de Minister we hebben zoo n drommelsclie verlet van die wet zon U niet maken kunnen dat ze er kwam want de zaken van de coöperatie loopen glad in de war en daarvoor niet waar Pis U geen Minister en daarvoor heeft U de wet niet gemaakt en daarvoor liju de Kamer in ons land niet ingesteld Ziet U we wilden zoo gaarne aan den gang dat zit zoo in ons Nu zult U waarwjhijnlijk zoo leggen maar jongens er is nog zooveel werk daar ook behoefte aanis en dat ook noodig af moet en de heeren kamerlete n moeten dat alle eerst grondig onderzoeken of ik mg ook hier of daar vergist heb Dat U veel werk hebt dat kunnen we ons wel verbeelden en dat er door de heeren van de Kamer nog veel onderzocht moet worden eok wel Maar riet U U i uu eenmaal de baas van de kamers en als U ntt eens handelde loools onze baasf Al er nl veel werk aan den winkel is dan laat hg on hg avondlioht werken somtijd is s avonds om twaalf uur de winkel nog ter dege verlicht Al het dus niet te veel gevergd is dan zouden we U verzoeken den wettemakerswiukel te laten overwerken We weten wel de lui die wa den wettem kerswinkel zijn hebben niet zoo n behoefte aan geld als wij en züUen er daarom ook aiet zoo heet op zijn aar we gelooven todi wel tim M t voor betaalde en dan een paar cent meer in t uur als over dag en ook omdat bg t werk haast is dat ze zich wel zoudeii lalcu vinden ieder is al heet op de verdienst en als het werk af moet dan i dat toch maar hoofdzaak de verdienst bijzaak Nu menheer U neemt het ons zeker niet kwalgk dat we zoo vrij zgn dezen brief U te hebben geschreven wij zeggen maar altijd dat men van zijn hart geen moordkuil moet moken Du we vertrouwen maar op U en gelooven niets van al die leclgke praatje en pren je die Uile piegel van U pn de andere heeren ministers uitstrooit en maakt Uilespiegel is altijd een snaak geweest en zal het heel zijn leven zeker w l blijven Na groetenisse ook aan Uwe vrouw en kinderen 4 schoon onbekend Uwe Dw Dienaren JOOUiNES ZELDEKSUST FIITXB VOORDIT Leeuwarden Nov 1875 N B t Is wel mogelijk dat U het niet zoo dodelijk vat dat er zoo n haast bg die wet op de coöperatie is omdat we het niet duidelijk genoeg gezegd hebben maar als U dan maar even aan den heer Kerdijk vraagt dot is eigenlijk de insteller van de coöperatie in on Und die woont toch in den Haag en die weet er alles van Als U den heer Kerdgk nog niet kent don is dit een mooie gelegenheid om kennis met hem te maken want ziet U al U nog wat Mini ter blijft iets dot we hopn dan zult U toch kennis met hem moeten maken Mocht U echter meenen dat het beter was om met ons zei ven te spreken met alle genoegen Als U dan maai even aan t Centraal Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond schrijft dan roept dat ons bij elkaar in den Haag evenals toen met de wet van mijnheer Van Houten weet U Als U terugschrijft dan maar aan t Bureau van de Prov Friesche Werklieden Vereeuiging onder de letters Coöperatie De Bestuurders kennen ons wel We betalen trouw onze contributie en komen geregeld op de vergaderingen ook op I ite gaan I E B R A T ü M In OD vorig ur is een drokfont ingeBlopen die Terbetoriog eischt In het iogezonöen stuk over de inahaata wordt d1 gesprokeo vsq eeo afdeeling Foodano met de hoofdplaats Voodiüo Bit moet x Toudaao worden aangezocht om in comraiasiea en colleges zitting te nemen hun tijd daarvoor over hebben en t verdient evenzeer toejuiching dat steeds menschen worden gevonden die geldelijke byüragen willen geven voor goede zaken maar toch om een goed staatsburger te zijn wordt meer gevorderd Daarvoor is meer noodig dan dat men een penningske afzondert van z ijn overvloed daarvoor is niet genoeg dat men bereidwillig de Imiskumïr voor een paar uren verwisselt met le vergaderzaal daarvoor wordt meer verei i fht Jan eene kleine geldelyke bijdrage of contributie Wat dan Daarvoor is noodig belanislelling geestdrift lieMe voor t edele en goede belangstelling die alles Wat het algemeen welzyii Mian tevorderen in de hand werkt die niet wac1 t tot hulp gevraagd wor dt maar die v oekt gplegenhcden om werkzaam te zijn ten algemeeue natte die niet vraagt of soms iets van het eigenbelang moet worden opgeofferd I i inaar die het algemeen belang bovèu allfes atelt ten daarvoor moeite tijd en geld over heeft Geestdrift die niet het minste gemeen heeft met die gekke opgewondenheid die slechts l prt I duurt en na de weinige oogenblikken van hiar I beslaan niet t minste spoor meer aohterlt t maar echte ware geestdrift die gloeit vopr falieswat waar en schoon is en die met dezelfde krachtèn in dezelfde n at verfoeit het lag en gemeneén daarentegen strijdt voert tot op t laatste ogenblik 3 il Liefd voor t edele en goede di zich uit in èen voortdurend gev n van zichzelf aan den niedemensch die inderdaad veel d t opofferen en dit alles juist op eene wijze abof het niet de minste inspanning kost Deze Kelt in staat niet alleen veel goeds op te richten piaar en dit beteekent nog wel zoo veel het in stand te honden Ziet dat is een eerste vereischte om te beantwoorden aan hetgeen een goed burger van den taat zyn moet Ware belangstelling echte geestdrift is zeldzaam Van daar het telkens op te merken verschgnsel dat vereenigingen die by de oprichting een groot aantal leden tot zich troMten zoo spoedig n kwijnend leven gaan Igden en slechts met moeite voortleven Eeeds hg jle oprichting onttrak de echte geestdrift de ware belangstelling Van daar die lusteloosheid die velen aangrijpt sis de toestand van stad en land wordt besproken en de geringe opgewektheid zelfs als die zaken worden behandeld die den staatsburgers t meest moesten ter hartegaan Van daar ook die vele nietstemmende kiezers en die vele stemgerechtigden die van hun recht geen gebruik maken waarbij Ook dan nog gernstelijk kunnen worden gevoegd t die slechts naar de stembus gedreven worden door hunne meer belangstellende buurlni Van daar doch genoeg wg behoeven slechts de oogen op te slaan en een blik te werpen t zg in de huiskamer t zjj in de sociëteit t Zg in de vergaderzaal of waar dan ook orn ons te overtuigen dat ware belangstelling in zaken die t waard zjjn echte geestdrift voor al wat schoon goed en edel is geen bloemen zgn die men in grootcn getale vermag te plakken in onze maatschappg Een der oorzaken van dat gemis aan belang stelling is onkunde Derhalve zooveel mogelgk de gelegenheden vermeerderd om kennis op te doen V6ór alles het onderwijs verbeterd Dit na tuurlgk voor ieder toegankelijk gesteld of liever nog verplichtend gema kt Daarbij er aan denkende dat het onderwijs niet dient om kinderen l nap en geleerd te maken zooals nog te veel gemeend wordt maar om hen te ontwikkelen waardoor van zelf de lust in hen komt om meer te onderzoeken meer te leeren kennen meer te leeren Ook voor hen die t eigenlgke onderwgs op Bchool achter den rug hebben al t raogelgke gedaan tot beschaving en ontwikkeling Goe e lectuur degelijk gezelschap flinke volksbibliotheeken voorlezingen enz enz zgn zoovele middelen tot volksontwikkeling die men moet Aangrijpen en bevorderen ten bat van het algemeen welzijn Niet alleen echter is t gemis aan belangstelling dat hervormingen die zoo dringend noodig zgn in den weg staat er zijn ook tallooze per sonen die wel zoddeü willen hervormen niaar niet diii ven Vslen vragen nog voor zij iets wagen te doen niet Wat is gped Wat vordert mijn plicht dat ik doe maar Hoe doet mijn buurman Hoe doen anderen Wat zullen zy zeggen als ik iets geheel nienws doe en iets geheel anders dan zij gewoon zijn Het natuurlek gevolg van die vragen is dat velen van hen die t goed willen uit vrees voor afkeuring vOor bespotting hu anderszins t goede nalaten en tevens dat de meeste menschep zoo alledaagsdh zoo eentoonig zoo tzelfde zijn allen ao geknipt naar één model dat niet uitmunt door siorlgk of oorspronkelijkheid De ni iitschappg heeft dus behoefte aan flinke l lfstandige nldbuen die hun blik r nd luten g an in jde wireld die daiir opmerUi wat er ii6g ontbreekli ipéu het oii tbi genoeg om poen met jjtot t algemeajÉ j L 1 0 jjg j Q fl nkhèi4 aèeg heb ikende aan te tbonenjen moe l welke hinderpalen zii iteifaand welzgn fcen yn yifiSt t i Tcuni n Itoe v1 61 1 Welt u voor4itmaal g n van een wensih wij mei onzen lezers niets betejrs ti dan dat z j alfato trachten iiieei fn meüi den wat j in mlKtten wezen Uechte staaf die met pelangstelling gad Waan watu geschiedtj die rondmt tot vrien4 en r gevoeleii I zeggen die met volharding en allies doen wat hunne hand 1 vindt tot bevordering van t edele schoon nl Doet gg daft dan is t mogelgk dat geen groote rgkdominen UW deel zijn dan is t z lf8 waarschijnlijk dut ru t en gemak niet uw levensgezellen zullen uitmaken dan is t zelfs te denken dat gij een moeielijk hard leven zult leiden waarin gg u tal van vjjandeu zult maken alles alles waar maar gg hebt de bew astheid gedaan te hebben wat uw plicht vorderde wat uw hart U voorschreef gg hebt recht en reden om uzelf te achten gij veroverde de achting en toegenegenheid van die weinigen die met n streden voor recht eq billgkheid en kunt op hen rekenen als trouwe vrienden Ken kleine schare van edele weidenkenden kan veel Het is niet gelegen in het aantal Weinige denkende mannen die iets willen en dnrven ondernemen kunnen veel tot stand brengen Uij al t geen er dan nog in onze omgeving is wat anders moet worden wat zoo noodig verbetering hervorming eischt wenschen wij iedere gemeente eenige mannen toe met gezond verstand en krachtige hand die eenige steenen willen opruimen welke den vooruitgang en de beschaving in den weg staan Ib76 moge het bewgs leveren dat ook Goudain het bezit is van zulke mannen W BUI TENLAND Buitcnlaiidsch Uverzloht In de l raiische Nationale Verf adering ia Woensdeg de dnikperewet geheel afgcbandfld en Donderdag waren de laatste ontwerpen de suikerconventie eu de spoorwegen aan de orde gesteld De zitting der Nationale was Woensdag zeer belangrijk Buffet gesterkt door zijne nieuwe overwinning heeft zich vertoond in al zijn kraeht bij de verdediging der handliaving van deo staat van beleg iu de bekende rooUc departementen De onstuimige wyze waarop men den vice president vau de linkerzijde in de rede viel werd behendig geëxploiteerd door Buffet en het tooneeleffect outbrak niet Buffet overwon opnieuw het voorstel der commissie om den staat van beleg op te hert en iu al de depart£meuten werd verworpen met 377 t geii 839 stemmen de handhaving van het beleg in de roode departementen was daarmee uitgemaakt alleen Algerie was uitgezonderd Gambetta wellicht om den indruk van de straks gevoerde luidruchtige interpellatie weg te nemen verklaarde thans dat hij voor de geheele wet zou stemmen die dan ook daarop met algemeene stemmen werd aangenomen De verwerping van het voorstal om aan het hoofd der 50 militaire districten actieve officieren van den staf te benoemen heeft bij de rijksregeering een zeer onaangenamen indruk gejiiaakt blijkens een niededeeliiig der Nalwnal Zeitung Ook in militaire kringen heeft de af ke iring van dat voorstel een ongunstige stemming teweeggebracht De rykaregeering is niet voornemens de zaak stil voorbij ling de f kau geini othcifrei wordt stel bg Het blad dl van dej zeer cirj aangevOi lu lïV aten gaan Op gix nd dat dergdijke rege bfdotlde aangelegenheid op den duur niet worden en dat het plaatsen van aetilve lan het hoofd dier commando s driiigrfnd irdcrd zal de rijksregeering datzelfde voorin llijksdag weder ter tafel brengen Intusschen niet zeeir waarschijnlijk ze t heft lie Rijksdag van het standpunt tèn opzichts Squaestie ingenomen zal afgaan indien niet ude argumenten 4oor de jregeering worden ire kringen heeft de verwerping van dit k hierom vooral een zoo onaaiigenainen a ikt dewijl de bevordering bij het leger laugï uim gaat Men beweert dat qie geen 16 jared zoo ougurstig iif geweest graéi uit Penang aan het EngelMjhe Mi1 jHoloniél d t mvAe dat op den i22n alnsehe opslaMlelingen Jliit hun positie Üu deze bevond zich iMieen bergpas eu g VersU rkt Ingelsche troepen by het verder e pjaifie heeft rstfwen die Ooa aifjiexatie van h t Eugelschf ijtegen verzetUiu iiigelMid zou kn i jroE iei i f jijd t J putkomin ich u hoc ki weViferend de uderpaUn ver eerjlej het biQuenlan mocili kh9d t uden Ui iil ï di d ki qt oUvenn ijdel zich ten et m ii een Uutwei omj aan de Ivau Siam i ken gel Maleische scl i ilaiii Mi niTichteu somV aadeaam dien Vorst jh lkM etjli ir e gebieïl b Ie geven Niet l iu t Wk dat ikl Sikm de Engelschen tlees 90k Im k Ai komen 1 I i In l ibruari leullen de Cortes bijmnka nen J lMt is wel t denkffli dat men beproeven zal va Sr idén tijd der verkieaiugen een besiissenden élag tegen d Cfarlisten te slaan BINNENLAND K ÜDA 1 Januari 1876 Bij de gisteren plaats gehad hebbende herkiezing voor een lid van de Kamer van Koophandel alhier zijn uitgebracht 68 stemmen Daarvan ventenigde op zich de heer D Lulius van Joor 34 en de heer A A O van Iterson 33 stemmen terwijl één blanco biljet was iugekomei De heer D Lulius van Goor is alzoó verkozen In de Donderdag gehouden vergadering van het hier gevestigde departement van de Maatschappij van Nijverheid is besloten nadat de stemmen gestaakt hadden en de voorzitter diuirop van zgn beslissende stem had gebruikgemaakt om aan het Hoofdbestuur van genoemde luoatschnppij te verzoeken een adret bij de Tweede Kamer in te dienen met de strekking de voorgestelde belasting op de tabak niet aan te nemen Zondag jl werd eene vefgadering gehouden van het Zieken en Weduwinfoiids uPrmidentia tot voortzetting der wijziging van het reglement Nadat de VoorzittAïr de vergadering hml geopend werd art 27 uilkreriug bij overlijden bg wi Ik artikel de vorige vergad ring was geëindigd op nieuw voorgelezen en door den President Secr Boekh en den Commissaris Zegers breedvoerig toegelicht en daarna algemeen goedgekeurd als ook de volgende artikelen Nadat art 85 kostcloozc waarneming van het Bestuur was voorgelezen vroeg het lid G Kond het woord en stelde voor den Secr Boekh te bezoldigen terwijl een voorstel v iii deii iimmissaris G Boot was ingekomen om een bezoldigd bode mm te stellen en dat hij aU onbezoldigd bode met lo Januari bedaukte De Secr Boekh verklaarde zich dadelgk tegen het voorstel en voerde o a aan dat dit volstrekt niet noodig was doordien hg een vaste betrekking had dus geen bezoldiging daarvoor verlangde Daarna voerde het lid H G Bongers het woord en vond dit nu juist het geschiktste oogenblik den Secr Boekh een blijk van erkentelijkheid der leden te geVen Hij bedankte de leden voor de algemeene racdewerkiug hunnerzijds ondervonden om dat plan tot uitvoering te brengen en vooral die leden welke over zeer weinig financiën hebben te beschikken en door hunne kleine bijdragen toch hnn ndhoesie aan dat plan hadden geschonken en verzocht den Secr Boekh J T Imholz uit naam der leden een lijk van erkentelijkheid een gouden horlogeketting te willen aimuemen De Seor Boekh sprak daarop een woord van dank Hij beloofde zooveel in zijn vermogen was tot bloei der vereeuiging werkzaam te zullen zijn en verzocht den leden dringend ook het hunne daartoe bij te dragen hetgeen het Bestuur haar moeielgk taak zeer zal verlichten MXr Juist de lüet stipte nakoming der verplichting van de leden reed onaangename gevolgen voor het Bestuur hadden doen verrijzen j N a nog eenige kleine discussion over verechiUendei onderwerpen werd overgegaan tot het verkiezen van 8 nieuwe leden bij het Bestuur welke als Buitengewone üominissarissen zullen fungeeren en de ledenbij het Btstuur zullen vertegenwoordigen ingevolgeart 86 van het gewijzigd ieglement Als zoodanigworden gekozen H O Bongers C de Koning euC de Jong Jr In de zitting van de eerste kamer van gisteren ir een aantol wets ontwerpen oangenpmen waarondes hoofdstuk 1 der staatsbegroating vooir 1876 huis des konings hoofdstuk VII A nationale schuld en de wet op de middelen De verdere behandeling der staatsbegrooting werd verdaagd en de kiimer is uiteengegaan tot Dinsdag avbnd 11 Januari De Slmtt courant behelst het rapport aan den Koning betreffende den Hffloop van dè lichting der natiomtle militie van 1871 Bij besluit vin 18 Februari jl is het bedrag dier Uchtiiig 6f U OOO man vastgesteld vau welke 600 voor den fienst te f zee te best mmen Het getal inge schrevenélli wiariiaar by dat besluit het aandeel van iedere pfovincpr in de Uohting is bepaald bedroeg 80 710 tegen 1 708 in 1874 Het cijfer der lichting stond derhalve t t dat der ingeschrevenen als l 2 j Zoo bg de militie te land als hij de zeemilitie zijn 10 865 mal ingelijfd et ontbreken dus 135 tengevolge van gebrek aan beschikbare lotingen in 81 meental kleine gemeenten In 1871 bedroeg het tekort 93 op 32 240 in 1872 91 op 32 407 in 1873 126 op 31 190 en in 1874 1S4 op 30 708 ingeschrevenen Vcrgelegen dus bij de lichting van 1874 toen hetaantal ingeschrevenen op twee na overeenkwam nietdat bg de lichting van 1876 is er bij het tekort over dit laatste jaar eene niet onbelangrgke vermindering waar te nemen Als opvolgers van minister Enderlein worden volgens het Fad nog gedoodverfd de kolonels Begeu kommandant 3 reg vest rt en van der Star van den generalen staf In Jung a s zal te Genua een internationaal congres worden gehouden ter bespreking van de verschillende toeeteUen tot het redden van menschenlevens drenkelingen enz Uit het jongste nummer van Pro Patria blijkt dat dit blad niet voor den heer de Roo als minister van Oorlog zou zijn Als reden hiervan geeft P F op dat de keer de Roo telkens tuuut niet te weten wat hij wil Kena o a bij gelegenheid dat de levende strijdkrachten in de Kamer ter spraak werden gebracht bestreed h den toenmaligen minister den neer Weitzel op een punt dat kg hem zelf had aangeraden Ook in zake de doode strijdkrachten meent Pro Patria gaf de heer de Koo van geen gevestigde overtuiging blijk Redenen genoeg voor het blad om het bUd om hem niet aan de groene tafel te wenschen De Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland heeft namens den Miuister van Binnenlansche zaken de gemeentebesturen met nadruk aanbevolen de haleving der voorschrifteu vroeger gegeven omtrent het doen Van jaarlijksche opgaven omtrent de koepokiueutingcn daar het anders onmogelgk is eene bruikbare statistiek der inentingen te bekomen De hooge raad heeft gisteren eene openbare algemeene vergadering gehouden waarin de leden van de nieuwe hoven zijn beeedigd eu die hoven achtervolgens zijn geïnstalleerd De voorzitter mr F de Greve hield eene aanspraak waarin het groote gewicht van den dag werd aangetoond hulde werd gebracht aan de regeering en de vertegenwoordigers en den benoemden werd geluk gewenscht Hij gaf de hoop te kennen dat de nieuwe gerechtshoven zouden medewerken tot versterking van den nationalen band van eendracht Een talrijk publiek woonde de plechtigheid bij Naar wij vernemen hebben de uitgevers Blom Olivierse te Kuiknburg het plan opgevat om alles wat over de tabaksquaestie in de dag en weekbladen is geplaatst en nog zal geplaatst worden te verzamelen en in den vorm van een boekje waarvan den leden van de eerste en tweede kamer een exemplaar zal gezonden worden uit te geven Bijdragen daarvoor zullen om de uitgave zoo volledig mogelgk te maken genoemde uitgevers gaarne ontvangen Door een paar werklieden van de prov Friesche werkliedenvereeniging is een open brief gezonden aan Z Exc den miuister van financiën om aan te dringen op een spoedige behandeling van de wet op de coöperatie De missive luidt woordelgk aldus