Goudsche Courant, zondag 2 januari 1876

WAAaSCHUWI G Woensdag 5 Januari 1876 N 1772 De ondergeteekende die het vorig jaar moest Ijoten TOcmemenszyQda een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zgn Voogd door zekeren THUSSÈN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers b de Nationale Militie onophoodelgli vervolgd met aanbiedingen van lager prgs dau bg andereu zoodat hem dat eindeloctl geplaag moede hy besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekeneo q§r vooraf de l eiligè eu plecditige verzekering vaa bedoelde THIJSSEN te hebben aan gehoord in deze woorden Indien de ocigineele gezegelde actes ter teekeningwerden aangeboden en hg wenschte niet te contract eren dan behoefde hg die actei niet te tee keneri en de zaak werd als nietig beschouwd zondor eönigp kosten Daardoor als t war geprest heeft hn als eerlgk en eenvoudig Landbouwer geteekend dpch onmiddeiyk werd hg door enige b tenden gewaarschuwd zieh aan dat kantoor nisti te vertrouwen maar bg de voor died bekende Maatschappij EENDRAGT te gaan welke din ook zeer naar genoegen oea Plaatsvervanger geleverd heeft Doch i at gebeurt Hg wanende geheel v in MOLLMANN af tezgn ingevolge de afspraak wordt hy door MOLLMANN aangemaand heth te betalen voor schade en kosten 300 zegg driehonderd Gulden wat natuurink niet geschiedde Belanghebb ndeii ben ik bereid ten alle tgde persoonlgk die onbillgke handelwgze breeder ipede te deelen terwgl de rechterjijke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSELDQHK lÜ GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlenlieliiad voor Gouda en Omslreken y Bg iéa aanvang Ttm hét jaar bïengt de ondergeteekende zynen heilwensch aan Begunflti ra Vrienden en Bekenden 3 GOEDEWAAGEN ZüID HoLLiSBSCH KoFTIJHraS Bg Aea afUiTang dezes jaars brengt de on dergeteekende zijne heUwenacben aan alle zjjne Vrienden en Begnnatig s N DE GROOT Kleiioeff De ondergeteekende VyiJNHANDELAAR nz te SUtoonhoven ehtaich verpligt om zjjne Vriendpp met wie hij een reeks van jaren persoonlijk in kennis macht zgn door deze zijnen groet te brengen met de wisseling des jaars n tevens dank te zeggen voor het ontvangen vertrouwen hem geschonken bg de rer dering zijner positie A J vah der KOP ittflirhen$terjn COIPFEÜR ïtet Cotupliment van den Dag Mgne geachte Clientèle Familie en verdereBetrekkingen zjjn de beste heilwenschen toegebracht dooT M PEETERS Jz Tabakshandel Wijdstraat Heil en Zegen aan YKenden en Begunstigers N RAAUMAAKERS Öosthaven B 17 Banketbakker Aangeboden aan alle Medeburgers en Vrienden de wenschen met 1 Januari 1876 door 4en Godsdieii Ctader j er der Hervormde Gemeente J H SMIT Gouda 1 Januari 1S76 By den aanvang van het jaar 1876 weuscht de ondergeteekende aan Familie Vrienden en Begunïstigers een gelakkig Nieuwjaar toe en beveelt zidh op nieuw in hun vertrouwen aan B SCHOLTEN Coiffeur Iloo ge Qouve Bet Compliment van den dag aan alle m ue Yrien den en Begnnstigers M VERMAAT bn ZOON y J e pndyge eekende brengt zgne hpilwenschen opd n dag a n aöne geachte Vrienden Kenni n Begunstigers Omda W J VOS 1 Januari 1876 Hotel pji Zalm Het compiipieiit van den dag aan Vrienden n Bekenden A L WlECKERT 1 Jodnari J875 Commissaris van Politie Het cwipUment van d n dag aan ajle mgne Vrienden en Begunstigers H v i WIJNGAARDEN GfiER FALTBE AUM Vepwen en wassphpn QI DUNEN TRUP JAPO N UEEREN KtEEDINGSTUK JI t Yer n blyven Heeren Kleedingstukken GEHEEL ih B jKAAR Mpt C3iemisch Was ehen blgft ALLES in ELKANDER Japonnen ioö el ala Heeren Eleeditigstukkeu Nadere i lichtingen geeft onze Agent de Heer W van iwe PAL8 Markt QOUDA G l Druk TU A VriskBi tpofstr at Q00D4 Zondag S Januari wm ET wm te geven door het Gezelschap ouder Oinaetie van den heen PIKANESER met medewerking VBn de Dames R0S4 LIEN WALTER HELENA en NEUMAN Komiek de heer MECHT En werkzaamheden van den beroemden professor den heer PROPER r vang io tinee 12 uur entree vrij 8öire6 8 V entree 2 Ots per persoon sAvolids Idging Zj eilr De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DQNDERDAe 6 JANUARI a s Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan ie spreken of te ontbieden zal zgn bg den heerA HARDIJZEE Sociëteit Vredebest € op de Mabkt V W L C WEIMAS s Haoe Opttcie BERICHT AAN H H FUFENFABSmmN De ondergeteekenden hebben besloten van af 1 JANUARI 1876 het BAKLOON d r PLJPPOTTEN te stellen op VIJFl IO CENTS de pgppot zoowel voor heele Is Jialve potten K t C jqNKi R Oouda 31 December 1875 CHI NA TH EE De onvervalschte oed watérboadende CHINA THEE ran Jean Boiiwens Co te Kraüngen iatebefiomea bg A BjOÜT pAhaven B 179 Oouda ffh De van ouds gerenommeerde THEEËIV uit den Koninklgken Nederlft d l8 W uri mbergschen THEEHANDEL van P VV TR0USSELOT ZOp Hofleveranciers van de Hoven van Nederldqd en Wurtemberg te Rotterdam steeds varkrggbaar te Gouda bjj J J v d SAN DEN Botermarkt ONTVANGEN FIJNE TAFELLIKEUREN zooaU VERITABLE LIQGEIR BEIDEOTI S Le SANOLIER des ARPENNE La GIU DE CIURfRËlJSE l Elixir de Spa mm iiïi W N RAAUMAAKERS aaam B 17 vmmi m gelki GALANTINE DE VEAU ET VOLAILLB nmu m gebroogae ROEüiTE SCHILDPAD en LONDONDERRHSOEP IETS NIEUWS EAU de HOLLAR DE 4 50Ct $ per Flacon Voorhanden bg P J MELKBBT I Depot van T11£Ë 1 B DIT HET MaGAZUN VAK r iii H M Ravenswaay Zo m ji GORINCHEH Deze THEEËN wonten a eleverd in verzegelde pakjes yan vijf twee en een half en een Ned opsi medvvertnelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk vojgeni Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geSerde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Sanitary Pills lIllBiifflffl algemeen bekend onder den naam van BngeiBché 6al i Slijm en Maa illen I zij honden ftHe verrichtingen der voeaiBfÉB en afscheidingsorganen in behoorHjk evenwicht en Verzekeren opdiewgze den gebfuiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen ouderdom Verkry baar in doosjes 25 n 40 cent te Gouda hg n Heer J C ZBLDENRIJK iWdbgirt op de MaAt t i Afkondiging Ve BUBrxEMHESTEll cu WETHOUDERS vanOoUD i doen te weten dat bij Koninklijk besluit van den 10 Decembir 1875 uo 28 is goedgekeurd dat ten behoeve der gemeente roUDA worde gi lit ven een belasting voor het bezoeken van de Optnhare iMgcre Scholen in die gemeente tot een bedrag in het lUadsbesloit van den 28stcn October 18 5 uitgedrukt in te vordeien overeenkomstig dn voorichnl teu der verordening van S October 29 December 18 5 zijnde de inhoud van beide stukken lUs volgt Be Kaad der geiseeute jOUDA Gelet op zijn besluit om de vakken van onderwijs aan de Burgerschool voor Jougehs en aan die voor Meisje nit e breifU n waardoor het noodig is het cli gtld op die schden te verhoo en Heeft be l jten het Raadsbesluit van den C OctoJ er 39 O cember 1865 in te trekken en te vervangen door hl l volgende Ari I Voor het onderwijs is voor ieder kind ver ohi ti igd op de Tusschenschool tien cents per week op de Burgf rschool voor jongens een gulden en voor 4ien dieook Eiigelschenlloogduitsch of een dezer beide talen leeren twee gulden vijftig cents p mtaiid op de Burgerschool voor meisjes een gulden p T m laiid op de Jong jufvroawenschool dertig gulden per jaar Art 2 Kindiren van bedeelde inwoners dezer gemeente en van heu die ofschoon niet bedeeld onvermogend zijn schoolgeld te betalen ontvangen om niet onderwijs op de arraensehool De bf jordeeliug van dat onvermogen wordt aan de Plaatselijke Schoolcommissie opgeUrngen Arr 3 De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening op de vordering van den O Octobcr Sf9 Beeeinbir 1885 bedaan te Oouda ter Openbare Raadir rgadering can dat 26 October 1S75 De Secretnii De Burgemeester DROOflLBKVEIl FoRTl IJN VANBlROKN IJzENOOOHN VEKOEDENINIi Ol DE INVORDEIUXÜ VAN SCHOOLGELDEN Art 1 Het Schoolgeld zal door de ouders of de voogden van de ter schoolgaande kinderen by vooruitbetaling worden voldaan aan den GemeenteOutvauger of die hem vervangt te weten dat voor de Tusschenschool op den eersten werkdag der week dat voor de Burgerschool voor jortgens op den eersten wirkdiig der maand dat voor de Burgerschool voor meisjes op den tweeden werkdag der maand dat voor de Jongejufvrouwenschool in vier driemaandelijk che t Tmijiieu verschynende op den eersten werkdag der maanden January April July en October Art 2 Voor leerlingen die in het midden van de week de maand of het vierendeeljanrs ter school komen is het volle schoolgeld versohuldigd terwijl het voor het tusschentijds verlaten der school niet wordt teruggegeven Art 3 Kinderen voor wie het Verschuldfgde schoolgeld niet is voldaan worden op de school niet to gelaten Art 4 Om op de TuêickenKiool onderwys te kuiiwu ontvangen moet door de ouders of voogden der kinderen ten genoegen van de JHaatselijke School commissie worden bew zen dat zy aan een staat van miiivermogeuilheid grenzen Gedaan te Gouda ter Openbare Raadsvergadering tux den 6 October ji December 1865 De Secretaris De Burgemeegter Dkooqlkevee FortcIjn van BergknIJzkndoouïi En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 3 hl December 1875 De Secretaris De Burgemeester Droogi ekver Fortüijn van Bergen IJzkndoorn Ons BclaslInjLStelscl Overgenqmen uit HYGIEIA Weekblad voor de Gezondheidsleer Ons land is in den laatsten tjjd in rep en roer gebracht door dat de minister van financiën een verhoogde belasting van de tabak wil heffen en daarvoor accijnsen op de eerste levensbehoeften afschaffen daaronder ook de accijns op het vleesch Deze gaoKhe zaak is weereen nieuw bewijs wannee r nog een bewijs voor noodig ware hoè gering hoe weinig het algemeen doordrongen is van de hoogst eenvoudige waarheden der gezondheidsleer hoe weinig waarde er nog door onze hedeadaiigsche maatschappij aan eenvoudige natuurwaarheden wordt gehecht Ziet toch die aangroeiend beweging die zware oppositie tegen de eenigermate moeielijkerverkrijgbivarheid van eene slof die als verbroikazaak niet alléén niets bijbrengt tot onze lichamelijke welvaart maar stnkt genomen een vergif is die meer schade dan nut aanbrengt en die menig gestel ondermijnt die niet is in geen enkel opzicht eene levBnsbehopfte maar wel een middet van genot dat zelfs ook als zoodanig een zeer problematisch genot is en waarbij eigenlijk gewoonte een gewoonte van ouder op kind overgebracht zonder nadenken en zonder bewustzijn de hoofdreden is Maar daar tegenover staat dqt die gewoonte hoe dwaas en ongezond op d keper beschouwd 7 ij ook moge zjjn toch zoo algemeen door Je beschaafde en onbeschaafde wereld is aangenomen dat z j voor ons land eene hoogst belangrijke bron van financiëele welvaart is geworden door den nitgestrekten en steeda toenemenden handel in dit artikel die inderdaad niet te versmaden is en wel verdiend geteld worden Men heeft elders nog wel erger de opinmp icht b v Maar wat ons trof is hoezeer de gemoederen in opschnddiiig gebracht worden zx dra hethnn geldzak betreft om ons zeer triviaal uit te driüfken In alle mogelijke dteden en steedjes worden bijeenkomsten gehouden brochures worden geschreven ia menigte de couranten spreken h na van niets anders dan van deze zaak zeker van groot belang maat toch nog altyd men moge er over denken hoe ook van een secundair oudergeaohikt belang Maar waar bet geldt een belang vau het grootste gewicht belangen die de gezondheid van ftk mensch betreffen een zoogenaamd prilmair belang daar zwjjgt men oi wanneer men fiiet zwijgt dan is het om hen te bespotten die de nienschen toonen dat om werkelyk van eenigerlei welvaart te genieten men in de perste plaats in staat moet zijn om te genieten d i gezond zijn Want wat baat ons welvaart indien men er niet van genieten kan Nu vinden wij het zeer in de orde dat een handeldrjjvende natie als de Nederlanders zich volstrekt niet onverschillig betoont waar het hare belangen als zoodanig geldt Maar waarom niet verder gegaan Waarom niet eens gedacht dat er in ons belastingstelsel nog vele andere gebreken zijn die ons treffen als mensch gebreken die speculeeren op onze eerste levensbehoeften die misbruik maken van de noodzakelijkheid om te leven die speculeeren op de afhankelijkheid vatt dat leven van voeding van warmte van lacht en van licht Wjj zyn geen staathuishoudkundigen maar meenen toch dat een stelsel dat iu den vorm van bilaating op het vleesch op het zout op de zeep op de hoeveelheid licht en lucht die onze woningen mag binnentreden op de gelegenheden in onze woningen om ons by koude te verwarmen en onze woningen droog te houden een stelsel in één woord dat ons levensonderhoud beperkt een stelsel is dat niet meer van onzen tijd moest zijn Of is de belasting op onze deuren en vensters op onze vuurhaarden op onze schoorsteenen niet veel meer een bloedbelasting in den waren zin des woord dan de tiende penning dien de hertog van Alba heffen wilde Of is het niet waar dat wij om wat te zijn om wat te verrichten om te doen wat ons te doen staat een gezond lichaam moeten hebben en dat het niet tegengesproken kan worden dat om een gezond lichaam te hebben ons bloed in de eerste plaats gezond moet zijn kan het nog weersproken worden dat lucht en licht in de grootst mogelijke hoeveelheid genoten in de eerste plaats ons bloed gezond en normaal houdt Kan het weersproken worden dat bovendien de gezondheid de goede de vereischte samenstelling van ons bloed nevens zooveel mogelijken onbegrensden toevoer van lucht en licht at hangt van het soort voedsel en drank dat wij tot ons nemen Is nu een belastingstelsel dat ons beperkt in onzen toevoer van lucht en licht in onze woningen dat de lucht in onze woningen helpt bederven dat ons beperkt in de hoeveelheid van gezond voedsel en ons dwingt andere voedselstoffen die op verre na die voedingswaarde niet hebben tot ons te nemen omdat zij beter binnen het bereik onzer middelen komen een bel tingstelsel dat drukt op het zont een bestanddeel van ons lichaam en van ons bloedr dat onze tyd eerst naar waarde heeft weten te beoordeelen een belastingstelsel dat drukt op de zeep en das onze hnidfiinctie onderdrukt is nu vragen wg eindelijk een belastingstelsel dat men dit alles verwijten kan nog langer verdedigbaar en houdbaar Is dat niet een belasting op het hebben van goed normaal samengesteld bloed Is dat niet gezondheid en langen levensduur belasten en tot voorreclit maken van enkelen Er is nog iets waardoor dit stelsel uit de tweede hand slecht werkt Omstandigheden dwingen vele menschen in htiizen die vele vensters vele deuren vele vuurhaarden vele schoorsteenen hebben te wonen dit moet worden betaald en oiu dit te compenseeren bekrimpt men zich op ander wijze in zgne voeding in het soort van et0n en drinken in de opvoeding zjjner kindereu omdat dit niet zoo zichtbaar en toonbaar is voor een ieder men bekrimpt zich in jjne kleeding en het verwarmen van zjjn lichaam Moest er niet zoo veel voor licht en lucht en verwarming opgebracht worden men zonde zich meerdere uitgaven voor goed degelijk voedsel voor goede warme kleederen voor wat meer brandstof kunnen veroorlooven men zoude zgne kinderen beter opvoeden maar nu kan het niet En nu de belasting op het vleeflth Wg willen noch kunnen hier op dezen oogenblik in t breede uiteenzetten waarom wg trots alle vegetariaansche en andere denkbeelden omtrent het gebruik van vleeseh dit voedingsmiddel als een der beste voor den mensch blgven houden omdat het hem beter dan eenig ander tegen allerlei invloeden der buiten wereld doet reageren omdat het onder alle stikstof houdende voedsels het meest de verloren gegane lichaamsdeelen herstelt omdat wij wel is waar geen tijgers of leeuwen maar nog veel minder ossen schapen of lammeren kunnen of behooren te zijn enz enz Wg meenen dat het staathuishoudknndig of staatkundig niet goed gezien is wanneer geen zorg gedragen wordt dak elke klasse der bevolking haar deel drage aan de vleeschcomsumtie van het gansche land zoodat vleesch spgzen ruim goed en oedkoop te krijgen zgu Wg meenen dat het welvaren der natie innig daarmede verbonden is Doch voor heden genoeg Wg komen misschien wel op dat onderwerp binnen kort nog eens terug Op de vraag wat dan meenen wij in onze Huantiëele en oekonomische onnoozelheid te mogen zeggen dat een inkomstenbelasting de eenige rationeele en redelgke b ï