Goudsche Courant, zondag 2 januari 1876

Ijisting is waardoor een iedernaar zijn werkelijk Termogen ter staving der schatkist bijdraagt Deze belasting zal misschien moeielijker door te voeren zijn dan de anderen die men trots alle verkeerdheden toch betalen wil omdat men nu eenmaal licht en lucht hebben moet om te leven Maar waa om leggen onze staathuishoudkundigen ea financiers zich er niet op toe die moeihjkneden op te lossen in stede ons hygieiuisteu van overdrijving en God weet wat meer te beschuldigen Wij hopen dat deze enkele woorden die wij hebben gemeend omtrent ons belastingstelsel in het midden te moeten brengen hier en daar iemand mogen ontmoeten ilie se verder zegt en verspreidt Misschien l egijjpt men dan over eene eeuw dat het pigenlgk goed bedien wêl zoo is dat men als lan niet begrijpt dat er zooveel tijd heefl moeten verloopen alvorens men deze wawheid Iteef t ingezien Voor t oogenblik weten wij zeer goed dat hoe eenvoudig die waarheid ook is men zich niet het minst er over bekreunt Maar dat neemt niet weg dat het onze plicht a de zaak ook van onze zijde te beschouwen Jlisschien vinden wij hier en daar een enkele die l et over deze zaak althans eenigerraate met ons eens is Dat was het eenige wat wij nu wenschen of liever verwachten kunnen BTTITENLAND Bnili iilaiidsch Overzicht Al de Pransche bl tden werpen een terugblik op de nationale vergadering die den 8u februari 1871 werd yjerkozea en aau welke uieuumd mik een laag loven had voorspeld Aan dat lange leven heeft Thiers in de eerste Iplaata meegewerkt waut wat hem door velen is toe gérekend als een groote onvergeeflijke fout hij heeft de constitutionccle bevoegdheid van dezëVergadermg Vkend De repnblikeinsche bLideii kien niet ra in i4iet lioht te sfellen dat de meerendeels anti republi keinsehe meertkrheid van deze vergadering door de omstaixligheden gtdwongen is tegen htiar zin de republiek te m tken en haar eindelijk bij haar naam te noemen Op grond dioraelfdo noodzakelijkheid bouwen zij op de toekomst en verwachten alles van 4 nieuwe verkiezingen De leden van de permanente commissie bestaan uit 18 leden der linker en 12 der rechiferzijde De recepties te Versailles en te Parijs zijn met nieuwjaar vooral op het Elysée levendig en druk geweest De president dor republiek had voor uiterlijk vertoon gezorgd zoodat sommigen zelfs de dagen van het keizerrijk te binnen kwamen Te Versailles was de bisschop de eerste die werd toegelaten nog 1 TÖór de burgerlijke autoriteiten Te Parijs moest i an het corps diplomatique de voorrang worden ge Beven Opgemerkt is ook dat de hoogleeraren van de Katholieke universiteit hun opwachting zijn wezen iiin ken bij den aartsbisschop van Parijs en denpau f ken nautns er zijn wenschen en beden gemaakt jroor den bloei van deze dusgenaamd vrije inrichting die H Wel noodig blijk te hebben De koning van België heeft in antwoord op de jelukwenschen der kamers de wenschelijkheid doen uitkomen om den vijftigsten gedenkdag van Belgie s onafhankelijkheid in 1880 op schitterende wijze te Vieren De Dajtsche rijksregeering heeft het voornemen 1 evat om een supplementaire begrooting voor 187 6 In te dienen Zij zal echter niet van grooten om mng zijn want de voornaamste posten daarop voo r J omeiide zullen van dezen aard wezen j de vermeert d rde uitgaven ontstaan ten gevolge van de verheffing SfBn rket autachap by den koning van Italië tott4 n rang v n ambassade de yerhooging der gelden toegestaan tot bestrijding der uitgaven voor de ten toonstdUng te Philadelphia en eenige andere posten van verschillenden aard De Spanjaarden weren zich met alle kracht tegen het denkbeeld van een interventie op Cuba het btqkt dat er wel een nota daarover door de regeering der Vereenigde Staten is verzonden aan andere mo gcndheden maar van weinig dreigenden aardenzoo 1 ingericht dat het meer te doen schijnt om de Cuba1 qnaestie aan de orde te houden dan wel zich ernstig met d zaak t bemoeien De Spaansohe bladen sohrij ven nu om strijd dat er lo een groote krijgsmacht lop Ouba is om een eind te maken aan den opstand eB io dat de opstand niet veel te beteekenen heeft redeneeringen die weinig met elkander overeenftemmen BINN ENLAND GOUDA i Januari 1876 j De oolleeteu in het jaar 1875 op het raadhuis bij het voltrekken van huwelijken gehouden hebben opgebracht de som van 183 01 Te Haastrecht is gisteren tot predikant bij de hervormde gemeente beroepen de heer van der L idï te s Hoerenberg Vrijdag a s zal er eene leesverg idi ring plaats hebben van de hier gevestigdo afd v iii het Nederlandsch Protestantenbond Daarin zal optreden Dr J Hooijk i is uit Rotterdam Ongetwijfeld z d ook deze vergadering even als de vorige een groote schare belaugstell eude toehoorders tot zich trekken daar men ook in deze gemeente genoeindtu redenaar kent en waardeert Zij die lid willen wordui v iu de afdeeling behoeven zich slechts bij den secretaris op te geven Bij het departement van koluuien is een telegram ontv iugeii Blijkens een telegram van de Iiidiiohe rfjgeeriug had gyieriul Pel geseind 36 December opecatieii tegen de VI Moekim begouuen Drie kobnucs ziju uitgerukt Keue n m Ie vij mdelïjke stilling Alibonw do beide andi reu zetten de operation voort De weersgesteldheid was gunstig De gezondheidstoestand ouzer mderil De majoor Mekern werd zwaar gewond de verliezen aan onze zijde zijn overigens gering inaar bij den vijand aanzienlijk Mevrouw Kleine Gartmau zid iii den loop der volgende maand haar veertigjarigen tooneddienst vieren De reis van H M de Koningin naar het Zuiden van Frankrijk die op morgen bepaald was is wegens eèuo bijkomende lichte ongesteldheid in de laatste dagen uitgesteld De Koningin bevond zich overigens heden vry wel zaterdfig jl werd het bewijs geleverd in deze gemeente dat trouwe plichtsbetrachting nog niet geheel te vergeefs gezocht wordt JDieu dag Was het 36 Zijne trouwe werkzaamheid gedurende een zoo langen tijd zou niet ongemerkt voorbijgaan Van de zijde zijner patroons ontving Veriooij een fraai gouden cilinder horloge waarin gegraveerd wiaen de woord n Aan CoUn ia Veriooij bij zijn Mjarig opzichtersohap onzer werkplaats G B van Goor Zwn 1 Januari 1876 bij de oveAaudiging waatvah de heer D Lulius van Goor hem op harklijkc wijze toesprak Voorts kreeg hij van de gezamenlijke gezellen een zeer netten inktkoker niet do inscriptie Souvenir der gezamenlij ke Gezellen 1851 IJanuari 1876 Uit Oudewater schrijft men ons Op Vrijdag a st zal de Uederijkerskamer Borger in de zaal van den Doelen alhier in eene buitengewone vergadering met dames ten tooneele voeren De ichoonvader of de man m den blaaumn brief oorspronkelijk blijspel in drie bedrijven door Hubertus Janssen bekroond met den tweeden prijs bij den wedstrijd van tooneelletterkunde te Antwerpen in 1873 Tot nastuk Het nichtje mn den Bakker blijspel in één bedrijf door J Huf van Buren Mej Kok onlangs tot hulponderwijzeres aan de school voor g en m u l o alhier benoemd heeft den 2den dezer hare betrekking aanvaard terwijl met het in functie treden van den heer Eobberse van Nieuwer Amstel op 1 Febr e k ook in de sedert kort vaceerende betrekking van hulponderwijzer aan deze school voorzien zal zijn Dezer dagen is ook hier eene afdeeling van den mti Dienstvervangingsbond opgericht Als bestuursleden zijn gekozen de heeren Haentjes Dekker van Ingen Schouten en Coolmans Begiien Naar men verneemt zal in April en Mei e k een examen worden gehouden voor de betrekking van surnumerair der Kegistratie en Domeinen De minister van financio n heeft naar aanleiding van art 6 van het koninklijk besluit van 28 Mei 1861 en art l van dat van 18 Sept 1863 ter algemeene kennis gebracht dat de prijzen der edele metalen waarvan aal s rijks munt gedenk prijsen eerepenuingen worden vervaardigd in overleg met het muntcollege en den muntroeester voor het jaar 1876 voorloopig worden bepaidd voor het goud van 0 983 fijn op ƒ 1712 50 per kg voor het zilver van 0 985 fijn op ƒ 108 per kg in deze prijzen zijn de vergoeding van renten en het verlies van stof begrepen De kosten voor het slaan der penningen zijn vastgesteld bij koninklijk besluit van 18 September 1863 No 62 te vinden in de S C van 6 October 1868 No 236 Het jachtv eld in den Prins AlcxanJer polder levert goede resuitaU n op er worden vele Uuten en patrijzen geschoten iedurende hot afgeloopen jaar ziju van het koloniaal werfdepSt naar Oost Indié geeipedieerd 21 detacheinouteu suppletitlroopen t r gezamenlijke sterkte van 4360 man waaronder 167 onderolhcieren Het buitengewoon contingent was bepaald op 3000 man Naar West Indic twee detachementen waarvan iéa naar SurinauiB sterk 51 man wairoudor 1 onHerofticier en één naar Curaijao sterk Ti man insgelijks met inbegrip van een onderofticier De Staalicourant van 1 Januari bevat het besluit van daii 28sten December 1875 betreffende de ledewerkiug der piwt idmiuistratie tot inbreng van gelden in spxUirb inken Het contingent suppletie troepen dat in het jaar 1876 naar Neilerlandssh Iiidie zal worden uitgezonden is vastgesteld op twee duizend man naar Oost eii honderd zes man naar West Indié Volgens de St Cour van 9 Jan 1875 bedroeg de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen in ons land op 20 oct 1874 te zaïnen f 31 201408 Thans echter zijn in de St Cour openbaar gcinn ikt de uitkomsten van ee hcrschiittiiigcn die volgens de Wet vau 1870 hebben pla its gehad om tot een gelijkmatige taxatie te komen Het totaalcyfer is nu gestegen tot f74 501528 of bijna 2 s maal zooveel als de grondslagen der bereki niii die tot dusverre gevolgd worden aan de h md gaven Wanneer men let op stijging der huurprijzeu dan zal men zich over deze uitkomsten niet verwonderen De opbrengst der ongebouwde eigendommen die nog altijd volgens de schattiiigeu van veertig jaren herwaarts bopaaUl wordt is voor dit jaar gesteld op 45 592 100 Vergelijkt men de tcgeuwo irdi e pryzen der landerijen met die vau een halve eeuw geleden dan is het te verwachten dat bij een herziening der ongebouwde eigendommen het totaal gedrag paar eveiuredigheid nog veel meer zal stijgen en oovcn de 100 inllioen zal beioopen Ten gevolge van do nieuwe schattingen Voor de gebjuVeu d ialt do percentage voor groudbclastiug vau ugeveer 12 j pCt tot ruiin 5 2 pCt daar de totale opbrengst der belasting onveranderd blijft Voor de huizen die in de laatste jaren geschat zyii zal de aanslag verminderd worden terwijl voor de overige aanmerkelijk meer moet worden betaald Door mr Groen van Prinsterer is een niewe bundel brieven uitgegeven getiteld Hoe de Sohoolwjet van 1857 tot stand kwam Uit de Hnagsohe Kroniek der Ore C i het volgende oilllocnd Sh chts één aanbieding van de portefeuille vsn oorlog heeft naar ik zeker weet plaats gehAd Men heeft den kolonel Qeysen gepolst Doch t is bijna zeker dat hij de portefeuille niet zal aanvaarden Niet om zijns zelfs wille maar omdat Z M de Koning zelf deii verdienatelijkrn hoofd officier ten sterkste moet ontraden het kommandement over het regiment grenadiers èii jagers niet de beslommeringen van het miiiisteriépl kabinet t verwisselen Z M is een bijzonder vriend van den kolonel en zou hem niet gaarne aan t wisselvallige rainisteriiSele leven blootstellen Z M moet over het aftreden van dcu kolonel Enderlein niet gesticht zijn en zich zeer gunstig over hem hebben uitgelaten Het is zoo men zegt s konings wensch dat de afgetreden bewindsman zoo spoedig inogelqk weder als kommandant van een der voornaamste Ijnicn yan defensie zal optreden Ik kan u op grond van een schrijven dezer dagen hier aangekomen melden dat het gouvernement van Guzman Blanco vast besloten is den eisch van de Nederlaudsche regeering onvoorwaardelijk van de hand te wijzen Men kan dus den Oorlog Wet Venezuela als zeer aanstaande beschouwen Te Canieas worden zeer krachtige maatregelen genomen om niet slechts defensief maar ook zoo wordt in den bovenbedoelden brief gemeld offensief tegen ons te kunnen optreden Jlet plan van Guzman Blanco zou zijn om zoodra slechts één vijandelijkheid van onze zijde wordt gepleegd te trachten tegen OnraKjao de represailles te richten t Is voorts zoo goed als zeker dat de directie van het Nationaal Tooneel in de residentie aan de hh Valdis Haspels Le Gras en van Znylen zal worden gegund Bij den Burgemeester van Rotterdam is het bericht ontvangen dat zich een geval van hondsdolheid heeft voorgetUum bij een kind dat in April door een hond gebeten was terwijl ook dezer dagen iemind door een hond gebeten is Op grond dezer fsjten zal opnieuw eene publicatie verschijnen waarbij liet ya eggen en muilbanden van honden bevolen V ordt Yoor den wedstryd Tony Bergmann uitgeschreven door de afdeeling Lier van het M illemsfonds waren 24 novellen ingezonden De jury met de beoordeeling van de stukken belast bestond uit de heeren dr Heremaus hooglecraar te Gent dr Paul i rederioq leer iar aan het Athenaeum te Geut J Ciram letterkundige te s Gravenhage F I Deoort letterkundige te Elzeue Brussel en L Delpire voorzitter der afdeeling Lier van het Willemsfonds Zaterdag 25 December is dj uitspraak gedaan Do prijs werd toegekend aan hot stuk getiteld Het Veerhuis aan de Lek j schrijver de heer Aart Admiriial te Schoonhoven 1 Den 26n draer zal te Amsterdam de eerste opvoering plaats hebben van Oer Sturt dei llauae Jlba Als eene bijzonderheid wordt gemeld dat te Zuidbroek dus ver in het binnenland van de provincie Groningen op 9 10 uur van de zee dezer dagen is gevangen geschoten een bruinvisch van circa 50 kilogrammen Het dier moet toen onlangs het zeewater in het Winschoterdiepaan de groole spilsluizen te Groniiigsn uit het Rietdiep werd binnengelaten opwaats gezwoiuineu ziju en afkomstig zijn gtweest mt de Noordzee In de gemeente Hellevoctsluis wordt binnen kort de oprichting verwacht eener 7 evisscherij eenige gegoede ingezetenen aldiuir nemen daartoe het initatief en bij plaatsing v in nog eenige weinige aandeden zal weldra tot de aanschaffing en uitrusting van een vaartuig kunnen overgegaan worden Omtrent het dezer dagen te Groenlo gevonden goud 111 zilver eld worilt het volgende gi im ld Bij de zilvt ren mnuten waren vele vreemde soorten van B izal Bremen Lubeck Brunswijk Saksen Hamburg Thurifi ri ii Weiinar en Miulz ooc enkele van Zwolle enz De ondste stukken vooral de goudsiulken van Philips II waren zeer gesnoeid zoodat het r iiidschrift moeilijk meer hesbaar is Twee der steeiien zijn gaaf sierlijk en olied en zeker niet zander waarde voor lief hebliers van antiquiteiten Algemeen wordt het don gelukkig Il vinder volkomeugfguud omdat hy een zeer braaf en oppassend man is en het bekend werd d it hij juist dezer dagen door een aanzienlijk bankroet aanmerkelijk schade h l geleden die nu zoo gelukkig is vergoed Ook voor de rechtbank te Parijs hebben in Het eind der vorige maand eenige personen tanwhtgestaan wegens uinwerving voor ons leger in ludje ofschoon de Frausohe wet van 1860 straf bedreigt tigen ieder die zouder vc rlof van de Frjiische JRegeeriug lieden aanwerft om het Ijand le vwlaten De hodfdbesciiuldigde is een Belg de Waiiipe genaamd die twee malen in de Fetile JJfic iet onafhankelijke en gezonde mannen had opgeroepen voor 800 francs premie en 300 a 500 fr lijfrente vrije reis van Parijs na ir Batavia heen en terug met voeding woning on kleeding Uit het rechterlgk onderzoek is gebleken dat ongeveer 1000 l ranschen in het vorige jaar door de Wjimpe en anderen voor den kolonialen dienst zijn aangeworven vooral uit Parijs Lyou Bordeaux Marseille en Nantea De Waiflte beweerde voor den rechter dat hij geenszins uit winstbejag had gehandeld en geen 25 francs per man had outvaugcn Wel had men hem van tijd tot tijd wat gelei gezonden maar eigenlijk handelde hij althans voor tie helft uit mcnschlievendheid Hij bad alleen personen aangenomen die zich tot hem wendden die geen onderkomen hadden en op hot punt stonden van zich zelf of anderen te vermoorden Hy ontkende ten sterkste dat hij ook Frausohe soldaten had trachten te werven maar de politie getuigde het te ndeel De rechtbank veroordeelde hem tot 500 frs en twee medeplichtigen tot 300 en 60 frs boete Een van do laitsten was zelf te Harderwijk mfgekenrd eu had toen het beroep van werver opgevat Uit de behandeling dezer aak bleek dat de pereoneu die te Parijs waren aangeworven tot het ijitschot der maatschappij beJioo deu In den Landbouw Almanak leest men onder het opschrift Drinkwater het volgende Meermalen is de Almanak voor IjandbouweVs gewezen op zuiver drinkwater voor het vee En toch is het dezen zomer weder gebleken hoe gebrekkig dat dikwerf is De ondiepe slooten gevuld mtt vergane planten en daardoor veroorzaakte onzuiverheden m het drinkwater doen uitzien naar betere gielegenhèid voor j oed water Dit is te verkrygen door diepere slooten te graven waarin meerder water geborgen en zuiverder gehouden kan worden Ook zal jan hier of daar eene zexigenaamde dobbe in het weiland te graven eer aan te bevelen zijn want evenals voor den mensch slechg drinkwater aanleiding geeft tot ziekte is dit ook hot geval met het dier Daarom waren de vaderen niet zoo mis dat ijj dobben in de weidelanden hadden die voor een groot gedeelte gedempt zijn misschien uit overdrevenc zucht tot landaanwinning maar vaak tot schade voor het vee en den veehouder INGEZONDEN Gedachten over heilgymnastiek door J G MiLO Ja Specialiteit v heitfjyianaüimkt behandeling te Rotterdam De hoilgyinnasüek door mij tal van jaren zoo gelukkig beoefend is voor de maatschappij van te groot belang om niet alles aan te wenden wat tot recht begrip eu juiste waardeering kan strekken Dat er in Nederland op het gebied der omastiek en wat daarmede in betrekking staat nog grove onkunde heersoht niemand zat het beter kunnen beoordeelen dan schrijver die dagelijks daarvan de droeve ervaring opdoet In alle plaatsen van eenige beteekenenis wordt gymnastiek beoefend ea overal waar gyinnaUiek Ondermja gegeven wordt da r tracht men ook door een soort gymnastiek hoe zij ook heeten moge allerlei afwijkingen van den normalen lichaamsbouw te verbeteren Met de litteratuur over dit onderwerp is men meestal ten eenemale geheel onbekend Is dit trachten dit experimenteel handelen goed te keuren Moge het dilettantisme aanbevelingswaardig zyn waar het de muziek of eenig ander vak vau liefhebberq betreft op het gebied der heilgymnastiek om dit woord te behouden verdient het strenge afkeuring Met den mensch mag niets beproefel worden vooral dan niet als het resulta it van dit probeeren zich eer t na langen tijd openbaart De mensch leeft slechts eenmaal Er moet zeker gehandeld worden Praktijk steunende op gezonde degelijke theorie Bijna alle patiënten die tot mij kwamen en reeds vroeger ter verbetering van hun gebrek door heeren gymnastiek onderwxjzers werden behandeld vond ik volmaakt bedorven door verkeerd werken Of omdat alle wat verricht werd niet tot het doel leidde waardoor dus de kostbare tijd verloren ging Vraagt gij voorbeelden welna Een paar zijn der vermelding ovTwaardig Een jongeling van 17 jaren had aanraokelijk een nauw merkbare ruggegraatsverkromming na een behandeliugstijd van 6 jaar heeft hij nu een s ioliose met bultvorm erger dan gij het u denken kunt Waardoor Omdat kjheer N N hem juijt verkeerd had laten werken aau een soort hijsohtoestel Met malen gebeurt het dat niettegenstaande alle aangewende pogingen het gebrek toeneemt In professor A S Ulriclu pnktljk ook in de mijne komt zulk een geval gelukkig slechts zeldzaam voor 2 op 164 Maar als men pruefuudervindeliïk kan aantoouen dat zulks door jni i verkeerd werken ontstaan is a ii wion is dan de schuld Mqufviouw N N behandelde 3 j jaar lang een knaapje met knikbiTnen platvoeten en ruggegraatsverkfomming j tu talffum pet valfutea ecotiotis le graad alles ontstaan door sp ierzwakte Aau den rug ileed mejufvrouw N N niets en wat aan de beeiien verricht werd was volgens recept voor verkeerd en voor j mets afdoende De knaap werd dus erger Nu onder mijne behandeling is hij in eenige weken merkbaar verbeterd De heer N N behnndililc langen tijd een meisje van 16 jawn Bij onderzoek m zyne tegenwoordigheid bleek dat hij geheel verkeerd gewerkt had en de man overigens een uitsfekend gymnastiekleeraar moest verklaren van hoil gymnastiek niets te verstaan Wwel hij jaren dit vak uitoefende Onder mijne fthandeling was het meisje spoedig gebeel hersteld Eu nu de heer N N volgens veler meening een Nestor in het vak Hoe behandelde hij een jougmeusch lijdende aan de hevigste ruggegraatsverkromming Hij liet den jongeling aan een ladeier hangen met gewigtcn aan de voeten Waarom niet liever ouder een mangel ëu zulke gevallen kuiaen my byiia dagelijks voor Waar meer dan honderd der meest gevierde geneeskundigen uitsluitend mij dé behaueleliiig hunner patiënten toevertrouwen waar de meest kundige gymnastiek onderwijzers uit den lande de meer of minder misvormde kirtderen van hunne lessen ontslaan en ze onder myne speciale behandeling stellen daar wagen de mingeoefenden zich er liever zelf aan en maken van hunne patiënten een experiment Wilt gij ouders uwe kinderen daartoe leenen Zonder het opstellen eener nauwkeurige diagnose waartoe meer dan gewone anatomische kennis en ervaring behoort werkt men maar voort Vertoont de rechterzijde zich dikker is hot rechter schouderblad misplaatst dan heet dit meerdere ontwikkeling der rechterzijde en er moet dus braaf üiAs gewerkt worden waarom opdat ook het linker schouderblad misplaatst worde Verkeerd Hier ligt vaak een ingewikkeld proces ten grondslag Wilt gij een voorbeeld van die sterkere oiitwikkeling der rechterzijde Zie NederlandscA Ttjdsckrt t voor Geneeskunde 18e jaargang 00 6 waarin een verhaal voorkomt overgenomen uit de tiener Medfciniiehe Zeitung door dr Katholitzkf te Hossitz in Moravie wiu rgeuennen Eeagededte van dit verhaal wil ik hier weergeven Op een stellage was een steenhouwer werkzaam toen hij Mei 1801 dooreeuijzeren bak welkedoor stoom open nedergiug gevat medegesleurdfia nog toevallig van een gewissen dood gered werd Bij opname in het gasthuis bleek het dat de geheele rechter arm en hot rechter schouderblad vaa het Ugehaam afge scheurd waren De man genas Twee jaren eu vijf maanden na dit ongeval in de vergadering der weenerartsen vertoond werd er by den man een verkroinming der ruggegraat naar de rechterzijde bol waargenomen Waardoor Door meerdere ontwikkeling der rechterzijde Neen deior verplaatsing vaa het evenwicht Tot zoover Omtrent mijne behandeling der verschillende ligchaams misvormingen leze men het Nederlanduk Tijdschrift voor Geneeskunde de vijf laatste jaargangen Wezen doel en strekking der heilgymnastiek in eene circulaire beknopt omschreven alsmede de lijst der heeren geneeskundigen die mij hunne patiënten in behaudeling gaveb wordt op franco aanvrage gratis toegezonden Nu nog een enkel woord aan alle heeren gymnastiekonderwijzers en aan den heer N N in het bijzonder Op eenigszins onpassenden toon werd onlangs het vermoeden uitgesproken liat ik het woord keUgymnasliek zou gebruikeu omdat het wat Duitsch kliakt Is dan orthopaedie zelfs gymnastiek geen vreemd wooïd en de woorden gedupliceerd enz in gene emd schrijven gebezigd wat ziju dat voor belagchelijke ismen Heilgymnastiek is een gelijke term overal in Europa zelfs in het anti Duitsche Frankrijk geldig Verder werd beweerd dat heilgymnastiek en orthopaedie eensluideud zou zijn Wat andere bedryven wü ik niet veroordeeleu alleen wil ik beweren dat bjjpa altijd een soort gewijzigde kamergymoastiek W9ldt toegep ist welke tot mets leidt Ik beilrijf sinds jaren de heilgymnastiek Orthopaedie is geen heilgymnastiek en heilgymnastiek is geen orthopaedie Orthopaedie zuiver vertaald is de kunst om ligchaamsmisvormingen enz te doen dat is te laten vergroeien Zy werkt door steunmiddelen en steuntoestellen ab daar zijn machina aconematica molafulloaica genavalgajenda cnnabula polyspaston enz Zij werkt dus zuiver passief terwijl er bij velerlei misvarmiagen b v bij tnisvorraingen b v bij volwaasenen laags orthopéeditohen weg niets te bereiken is aangezien hier de groei heeft opgehouden en het te doen dat ia fe laieii vergroeien onmogelijk is Heilgymnaftliek f entogen is de rationele methode om iedere afwijking van eien normalen ligehaamsbouw welke haar grond viudt iu een spierantagonismus door passive acUve en dubbel active en coaceutrioche bewegingen alsmede door frictie en massage te herstellen De oorzaak waardoor het gebrek ontstond tracht mea t dea weg te ruimen Het skelet w dt 4oar de tieut met behulp van luueiat iu 4eo noirnalen gtepd teruggebragt terwijl men tracht om door het Hernieuwen van het evenwicht der antagonisten dit skelet in den normalen stand te behouden Heilgymnastiek vraagt dus geen passiviteit maar actiyiteit Zij wil den tijd niet afwachten tot eenige misvorming door het dragen van eenig toestel umckkmMi vergroeien De heilgymuasti k treedt aptief op ten wil direct en eeker werken om het kwiad te betengelen tot stilstand te breageU ee verbeteren 6 te herstellen Toen het stelsel vhn den grooten jhr Hendrik l4ng den Zweedschen heilgymnast bij uitnemendheid door zijne leerlingen in Duitschland werd ver bngt enaUeags meertotvolkomenheidgnsokte ontstooden eV drie rigtin n lo de oude orthopaedie werkende met steuqmiddelen thans nog vertegenwoordigd door dr Helnl a en eenige anderen 2o de zuivere gymnastiek jraarran naa t deK oo gev ierden Crauting dr Ebner prof ülrich A C Keuman M JËulenburg en anderen de vertegeowoor aijtt li noeibdeuhuuoe methode heUgyniBattiAki ok wel heUorganik 3o de gemengde methode metSchUbacken Nitw he aan de spits In 1860 vestigde de zweedsche heilgymnast Sdiiaid BuUerdieek volgeling van Ling tich te Ra terdam en oa zyn vertrek nadat ik den geaehten iBMi vjuk bezocht werd door eenige heeren medici mij ie handeling van patiënten opgedragen Ik aanvaardde die taak bezocht en werkte zelf aan eenige instituten iu Duitschland eu aUengs verkreeg de heilgyiHIjUtiek zoQala die dsor mij toegepast werd haar purg i re9ht I hans wordt de heilgymnastiek door my toegepast te Eotterdam s Hage Delft Gouda s Bo 1i en eerlang te Arnhem terwijl een negental heeren adjuncten door mij tot deze beitfWddSkg bpgeteid biy naar mijn voorschrift eu onder mijn toezicht trouw en moedig ter tijde staan Het aantal patiënten uit alle oorden dos lands thans in behandeling bedraagt ongeveer 170 terwijl het aantal heeren geueeskujldigen die mij bij herhaling hunne patiënten toeverHouwden en in de nieeate gevallen j ttigen iMren