Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

u Vrtlilag 7 Januari W 1773 1876 GOUDSCHE COURANT eo AdvertCDÜeblad voor Gonda eo Omstreken Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit dJuivensuiker en Zwitserschenhonig met een aftreksel vnn mont oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik d n de andere middelen die tegen boi staandoaningen aangewendworden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop Werkt generend enverzachtend bg keelpijn i heeschheid lioestJ pgn in de borst kramph est eiil kuchhoest De fleschmet gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 i J liUIVUaiC mtUltmait Litttllldrtll de algemeene ainwencjin van levertraanbyborstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is pUeen de onlisngenams smaak van de gewone levertraan die uan een meer al cit een gebruik in dpn weg staat liaarom is het mjjn streven geweest de fijnste levertraan iu eji handel te brengen diq een jm den smaak heeft daar ik de verspheTraan aanstonds fiUrpëi op flesfschen tap en IwhtdiclitTrtnt sluiten Iu elk magazelfs in de befte apotheken moet dé levertraan ranzig worden Wiui ie3 zij langzamerhand weken en maanden lang van een val foetapt wordt Iu fies ichen van en 50 cents I f7 r l I Vcril Het m van algemeene bekendlieid dat ijzer eeijflbnmisbaar bestaaï iaAtl Lii Vtl Ifaail jl i logj i v j r j t i garinp hoeveelheid voor handen i zijh kwaadsappighlid bleekéicht on klieraiékten de nfttnuriijk gevolgen Van al e zoogenaamde ij ierpraeparateiij fe deze oplosiring van jjzer in levertraan dê geschikst E n eetlepel Cievat 0 15 rain i i OT yi een liq lit vei erbaren Vorm De flacon kost 50 cents 1 jftT i b leder ajfikel is éenfflütt voerig e gebruiksaanwiijziDg llovefstaande art itelen zijn fe bekomen in de beiende depots voornameliK te Ooiida bgL Welter L iqlieii c en J j leldc in k te S fioêtihoveii bij Wed Wolff Zoon te Oulewater bg F Jonker Uienbnrg j W erifen bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin dé bekendei jlepols i 1 il jiJ 1 w EmmeriÜ i I f fa H VON GIM60RN l e inzdndinK van adTertentiön kan geschieden tot óta uur des namiddags van den dag der uitgave u een uitnemend re ullii t meer dan honderd bedraagt 1 Thans i l het hoop ik geen verwondering wekken waarom ik hulde doende aan de beginselen mgne methods heilgymnastiek noem Verwondert het unn nog dat ik steedi y verende voor de goede ïaak vaak eer onaangenaaiM gestemd wordt alsikzpoveel om mg heen rie Termjnken 3E O Hf I TIB Aan Met Bureau vati Politie alhier lijii in bewa liiig df Inavolgeude in deae gemeente geïonden voor wirpeniils Een Onderstuk rau een GOUDEN ORBEll LKT rE k B at g e r 1 ij k ë S t a n f f raolVniM Dték nin cm SiiJiTi M Pnirlie to F ie Knijf 1 jin tornclia MJiria Üüairs M v 11 W C o el Hriiiictle oi lcr8 M A 11 ao AaU L l Atidn oud is t Mulder en L 8 Levg baltiiiiitii oujjirs S U t ats en H I B Braiiv tl m OviRjEDhH 30 ncc 43 iÜ VlBR r£ltTIË BeTall n Tanfeene BJiTBIJBJTS VAN A Gouda 1 J n 1875 ji duiluut ooJ ra J VI A van llGllc lit r Jlli ii r a f l de I Soimavtlle 31 Millimiiia on rs f ilc Graf rt n P Heden overleed plotseling in den erdom van ruim 15 maanden onze lieveli MAEIA ELIZA UETH 1 0 BAKKER I 1 Luk Inf A M BAKKER Lapisbeb Gou f l 3 Januari 1876 Vfzoikt Tan rouwbeklag venckoond te blijven I Op den 27 December 1875 overleed te Rotterdam tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en verdere Betrekkingen mijn geliefde Echtgenoot N MËIJERS in den ouderdom Tan 62 jaren A WINKEL Algemeene kmmt geving De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zijn dank aan allen die hem bg den aanvang van bet jaar blijken van belangstelling hebben gegeven VAN BERGEN IJZENDOORN Goud a 3 January 1876 De ondergeteekende betuigt aan allen zgnenharteiyken dank die hem by de verwisselingdes jasrs blgken van belangstelling hebben gegeven en wenscht han wederkeerig heil enstegen toe T P VIRÜLY De Heer en Mevrouw REMIJ betuigen met wederkeerigen heilwensch hunnen dank aan allen van wie zij bg den aanvang des jaars M ken van belangstelling hebben ontvangen Gouda 4 Januari 1876 De ondergeteekende betuigt bg deze onder wederkeerige heilbede zgnen dank aan degenen die hem bg de verwisseling des jaars van hunne attentie blgk gaven MONTIJN Hartelgk dank voor de belangstelling getoond bg het nieuw begonnen jaar en wensch wederkeerig veel geluk en zegen W D pg LANGE Met wederkeerige Heilwenschen dankt de ondergeteekende allen die hem en den zynen bg gelegenheid van het nieuwe jaar eenig bewgs van belangstelling hebben gegeven Gouda i January 1876 D C SAMSOM I Niat ilMhts raggcgrastmrlEroBniagan ipiarierlamaiing eoDtneturni ea algemMne apierzwakte maar ook andere croaiache siekten ala slechte iooervatfe bewegingtataiie aenralgie cbokra fflinor oofoldoende ademb liDff bloed8aaDdraiig ar Iwt hoofd by koade eltremiteiten geTolgen vanjicbtige rkgiutiaeha aaiido aiD en eui werdea door heilgTmiuatiek dikir i volkomm heriteld ot aanmerkelijk verhetud teRLAi DSCB R0TESTA TE Dö D Afdeeling 0oua en Omstrei èn met DAMëS in jtet Locaal Nut kn VkeMAAk op de Oosihaven alhier op VRIJDAGden 7 JANUAROa des aronds te 7 ureprecies i Spreker Dr J EOOUEAAS PreA te Rotterdam Onderwerp Dbie Koninobn Entree voor Niet Leden 0 50 per persoon Zy die verlangen lid te worden vervoegen zich bg een der Bestuursleden Namens het Bestuur C ÏHIM Secretarii Voor gehuwde lieden zonder kinderen bestaat in Gelderland gelegenheid tot het bekomen van een VRIJE WONING tegen gemoetkoming van Wekelgks één dag TUINWERK door den Man te verrichten De Vrouw moet geschikt zgu des noods de meid de behulpzame hand in het huiswerk te bieden Adres letter A bg den Uitgever dezer Brieven franco liefst in persoon WORDT VERLANGD een JONGELING IG jarigen leeftgd van goed gedrag eene goede hand schrijvende en eenigsints met Kantourwerkzoamhedeu bekend om dadelgk geplaatst te worden tegen een salaris van Drie Gulden per week Onuoodig zich aan te melden zonder aan bovenstaande vereischten te kunnen voldoen Adres letter B bg den Uitgever dezer Courant SPAARBANK te Grouda Voor het BIJSCHRIJVEN in de Spaarbankboekjes van RENTEN over 1875 zal eene afzonderlgke ZITTING worden gehouden op VRIJDAG 21 JANUARI 1876 s avonds van 7 tot 10 nur Namens Commissarissen KIST Voorzitter RÜIJTER Secretary ONTVANGEN EIHINM SAABSEN J van Veen J KROMHOUT BroodEN BESCHurrBAKKï te Gouda verlangt vóór ot met Pr Februari een gesclilklc KNECHT of X E E EtI I Q 1 1 in een Klein Gezin tegen 1 FEBRUARI e k eene Flinke DIKV STKODE P O huur 60 Golden Adres Bureau dezer Courant Zondag avond 7 ure na eene Commissie aan het Tei eoraai kantooii een WANDELSTOK kenbaar o a aan de letters P K in den knop gegraveerd De eerUjke vinder van het voorwerp die het terugbrengt Lage Gouwe n 6 zal desverkiezende goed beloond worden ZWART C COMMI SSIONAIRS EXPEDITEURS Belasten zich met alle goederen aan hon adres afgezonden IN en DOOR AMSTERDAM TE BESTELLEN met den meesten spoed tegeu laag tarief Openbare Verkoopingf vaA een nantgelegen dubbel W00NHÜISCn 17 melt 3 Beneden Vertrekken Keuken en Zolder en stukje TÜINGROND of BOUWLAND halfweg IlaaKtrecht en Gouda onder de Gemeente Ilaantrerht Te aanvaarden 1 Mei a s en een stuk HOOILAND op Laag Bilwgk te Haastrecht groot 1 hectare 29 aren 40 centiaren Te aanvaarden dadelgk OpVRIJDAG den 14 JANUARI 1876 des voormiddags ten elf ure ten huize van L BLANKEN te Haastrecht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF aldaar Goula Druk e n A Brinkmaa Do uitgave ieierConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VflUDAG Li de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG D e prgs per drie maanden is 1 75 franco p r post 2 BUITENLAND liiiilenlagdsch Oveiilcht De JU nnanente commissie te Versailles heeft haar eeraiL zitting gehouden Zaken rijn niet behandeld AUein schijnt de commissie voornemens scherp het oog te houden op de kicsmanoevres der regeering be lyding dat de Nationale Verg leriiig ontbonden was is in de Fransohe provinciën met groot gejuich oiitvangeu Ken groot deel der nieuwsbladen die dit biricht brachten verscheen met driekleurige randen ele provinciale bladen die door den staat van beleg w veB opgeheven ïuUen thuns weder versohynen Ken Qonservatieve kieaverecniging te Epinal hl eft au Buffet de oaiididatuur voor den Senaat aaugebfdeii De 7cf 3 gelooft dat hij die zal aannemen Ml 11 li i l verwuehl dut Buffet te Mirecourt Voecc BII wnar ijno lintlttin lig o als mndidaat L jr dl Xiitionale Vergiideriug zou optreden Het rivds gfUiii lilde blad verwyt hem thans dat hg het fll emei ite stemrecht niet onder de oogen durft rien eii Fpot dat het dan ook veel gemakkelijker is met slechts vijf of zislionderd gedelegeerden te doen t hebben vn ir il iruiinrer deun voor een groot deel maires zyu ril de candidsat zelf minister vuu biimeDlandsche ikeu is Jules Simon heeft in de laatste zitting der repuUikrinsche linkerzgde in een redevoering die door de vrijzinnige bliiilen zeer wonlt geprezen met even groote gematigdheid als helderheid uiteengezet welke gedragslijn drzr parlementaire psrtijgroep gedursude vijf jaar heeft gevolgd Het afgeloopen jaar is voor de iukoinsten der stad Parijs buitengewoon gunstig geweest De accijnsen inzonderheid hebben vi el meer opgebracht dan men verwBchtte Het juiste cijfer is nog niet bekend maar vermAedelijk hebben de ocgnsen 1 13 millioen meer opgebracht dan men geraamd had iu 1873 sloot Parys een leening van ISmillioen fr ten einde daarvoor nieuwe scholen op te richten of de bestaande t verbeteren Die geldeu lijn verbruikt ea zes maanden geleden waren erte Purijs nog 15 000 kinderen die de school niet bezochten De gemeenteraad heeft besloten nog voor bovengenoemd doel 4 of 6 millioen te besteden De begrooting die in den Pruisisoheu Landdag zal worden ingediend onderscheidt zich weinig van de vorige loodat de waarschijnlijkheid bestaat dat de beraadslagingen daarover vaii korten duur zullen zgn Te Berlijn wordt verzekerd dat een ontwerp voorbereid wordt waarbij de Pruisische Suuitsspoorwegen overgaan aan het rgk Van oflicieuse zijde wordt opgemerkt dat dit bericht iu dien vorm stellig onjuist en minstens voorbarig is De Ixiiidcnsche Standard welke niet altijd te vertrouwen is bevat het Iwrioht dat er eene ernstige oneenigheid ontstaan zou rijn tusschen den khedive van ypte en den Ëngelschen zaakgeUstigde Cave Volgens beriooten uit Charleroi moeten in Henegouwen onlusten onder de mijnwerkers zijn uitgebroken Van Bergen zijn onmiddellijk militairen naar de kolendistri iten gezonden Het bleel alros dat de geruchten overdreven waren De rust is spoedig hersteld en de werkstaking heeft leeds opgehouden De termijn voor de Spaansche verkiezingen is reeds bekend Het wekt eenige verwondering dat het alge meen stemrecht ditmaal bij de Verkieringen wordt behouden wa irschijnlijk is dit een concessie gedaan aan de Sagastisten In het verkiezingsbesluit wordt verder nog meegedeeld dat de steden vaa de Baskische prorincien en Navjlpa die niet door de Carlisten zijn bezet ook afg ardigden en senatoren zullen verkiezen voor die atatea welke in handen der Carlisten rijn In het verkieziÉgsnummer van de Qaceta komt een besluit voor betreftnde de drukpers daarin worden verboden alle aaava B op den persoon des Konings de leden van de Koninklijke familie en de constilutioneele monarchie Dmkpersovertredingfn zullen worden berecht door een college van drie rechten gekozen uit de bestaande gemditshovea FBANK1LUK Ken der Parijsche bladeu maakt de opmerking dat de outkiiuiiug 4er X iAUüift lc Vergadering het oliuouste Kieo ijiiaragr X dat Fraukrijk heeft kannen krijgen het blud vergeet echter dat dit geschenk uUeeu d tu waarde bezit w iuneer het straks teu gevolge heeft dat er meer klaarheid komt in den politieken toestand en daarin is nog veel te voorzien in meer dan éen opzicht Voor een oogenblik aangenomen dat de meerderheid bij de verkiezingen een overwegend republikeinsche is dan moet nog altgd de vraag worden beantwoord of Mao Mahou voor den uitslag der stemming het hoofd zal buigen Wat daaraan doet twijfelen is dat de president voortdurend onder clerioale invloeden staat en de ultramontaausche partij haar uiterste krachten blijft inspannen om het uitvoerend bewind in bevriende althans niet vijandige handen te houden De clerioalen hebben de hulp der Regeeriug vooral noodig bij de organisatie van het hooger onderwgs en juist op dit punt begint zich onder de Franschen een geest van verzet te openbaren die de ultramontaneu voor de toekomst weinig goeds voorspelt In het begin hebbeu velen ook ouder de liberalen rich geheel ouversohillig betoond omtrent het elericale hooger onderwijs zij werden verlokt door den schijnachoonen roep van vrijheid van onderwijs De achterdocht rees echter op toen het bleek dat het doel aan de overzijde was om het hooger onderwgs in handen te spelen van de Jezuïeten De Bim Puilic verklaart heden dat dit en geen nader het doel is dat met de nieuwe wet op het hooger onderwijs wordt beoogd Merkwaardig is het dat dit blad even voor het in Bonnpartistische handen overgaat uit een en ander tot de slotsom komt dat scheiding van kerk en staat een der voornaamste punten moet zijn van het program der republikeinen in de nieuwe Kjiuier Wanneer nu die sohiiiling van kerk en staat ni uir niet zoo wordt opgevat dat in de toepassing de ultramontaneu nog vriji r wordeu om den stiuit te bestrijden en zijn gez ig te ondermijnen i ds deelden wij mede dat Mac Mahon zoo goed als niets heeft geantwoord op de NieuwjoarstiKspraken men kan uik niet veel verwachten van iemanil die bekend staat geen politiek persoon te zijn ïe Parijs wordt verzekerd dat Buffet een antwoord voor Muo Miihou had gereedgemaakt dat gemakkelijk kon worden van buiten geleerd en dat de groote verdienste had van geheel overeen te stemmen met de beruchte rede door den vice president van den Ministerrnail iii de Nationale gehouden Toen Mac Mahon het stuk ingezien had gaf hij het tohter terug met de verklaring dat zulke anti republikeinsche ADVERTENTIE N orden geptaati van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 C nten GROOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiyke Nommer VLIF CENTEN uitdrukkingen hem voor het oogenblik minder gepast voorkwamen Het groote feit van de receptie bij den President was dat de prefect van politie Léon Renault in zijn gelnkwensch sprak van de Republique constitutionelle avec Ie Maréchal Men maakt daaruit op dat men met het oog op de verkiezingen iu officieele kringen langzamerhand zich aan het gebruik van het woord republique wil wennen = s DUITSCHLAND De rijkskaoselier heeft een voorstel betreffende de matricuüire bijdrage over de rijksbegrooting voor 1876 bij den Bondsraad ingediend Volgens de gemaakte berekening zal het totnal der m riculuire bgdrogeu worden vastgesteld op 71 376 313 mark Vrij algemeen was men v in gevoelen zegt de AToItonale Zeilimg dat de PruÏM che lauddog op 13 daler bqwQ zal komen Vuig m de jjiigat outvangea mededeelingen zal de opening der zittiug eeuige dagen Uter plaat hebben want ile Ixgrooliug zal eerst tegen die dagen gereed zijn Waarschijnlijk zal het budget naar de fiuancieele commissie worden verzonden ongeveer op den tijd dat de Rijksdag zqn beraadslagingen w ler hervat Er is nog een andere oorzaak welke daarop invloed uitoefent namelijk de ritting der provinciale Landdagen Verdere wetsontwerpen van eenig gewicht zullen niet bij het Huis der Afgevaardigden worden ingediend Ook bij het Huis der Heeren zullen slecht enkele kleinere voordrachten betreffende provinciale aangelegenheden ter tafel worden gebracht Die minister van justitie zal ïoorloopig geen ontwerpen van gewicht bij den Landdag in behandeling brengen Dit zal eerst plaats hebbeu bg de invoariug der nieuwe rijkswetten op justitieel gebied Met het oog hierop heeft de minister van justitie reeds alle voorbereidende maatregelen doen nemen ia derhalve het oogenblik aangebroken waarop moet worden overgegaan tot de invoering dier rijkswetten in Pruisen dan zal men daarmede snel vooruit kunnen komen Met betrekking tot het gevangeniswezen heeft men tot voor korten tijd met vrij at zekerheid de itvaardiging eener rijkswet te gemoet gezien Dewül die verwachting uiet is vervuld zal de Pruisische regeering daarin voor zich voorzien Aan den minister van justitie is de taak opgedragen om iu overleg met zijn ambtgenoot van biunenlandsehe zaken een ontwerp gereed te maken tot regeling dezer aangelegenheid Er zijn gedurende den jongst verloopen tijd zio vele klocliten over het gevangeniswezen ingediend hetzij v r wijze van voeding den arbeid waaraan gevangenen verplicht waren deel te namen de behandeling hun aangedaan dat de Regeering het besluit heeft genomen om de zaak op beteren voet te brengen Er zal deswege een oUtwerp warden ingediend alvorens de bekende interpellatiën dfSwegB in het Huis der Afgevaardigden worden herhaald BINNENLAND f GOUDA 6 Januari 1876 Gedurende het jaar 187B rijn alhier geboren 777 kinderen 410 m en 367 vr daaronder nietbegrepen 50 levenloos aangegeven 25 m en 25 vr Overleden 6C3 personen ala 347 m en 316 vr Gehuwd 136 paren 3 echtscheidingen zijn ingeschreven