Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

De kamer vin koophandel alhier heeft besloten en ndrea in te dienen b j de tweede kamer der Staten generaal bevattende het verzoek hetwetftntwerp betreffende de suiker belasting niet aan te nemen dan nadat er is uitgelicht de bepaling van de belastbaarheid van de aauilappelstroop VERGADERING van den GEMEENTEBAAD Vrijdag den 7 Januari 1876 des nam ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het voorstel tot uitbreiding van de vakken van onderwijs aan de Stads Muziekschool Een voorstel tot regeling van het bedr ig der graticatïeu voor het geven van onderwijs aan de avüudschool Een voorstel tot wijziging van den staat van begrooting der inkomsten en uitgaven vau de gemeente voor de dienst 1876 Een suppletoire staat van begroot ing der kosten an het Bestedeliugshuis en van het Israclietisoh armbestuur over 1875 ïe benoemen Een lid der Gezondheids Coramissie Een Hulponderwijzer aan de Burgerscl ool voor jongens Een wachter aan een der bruggen op de Gouwe Geijurende 1876 zijn in de gemeente Waddiiixvwn aangegeven 202 geboorten 138 overledeiien 2i huwelijken Bevolking op Si December jl 3905 ziek De nieuwjaars commissie te Waddiuxveen heeft ingezameld circa 400 De kadastraal geschatte opbrengsten der grondeigendommen in Nederland bedroegen in 1834 omstreeks 70 millioeu in 1872 ruim 75 millioen guMen In laatst gemeld jaar kwam van dat bedrag 46 Vs millioen voor niet bebouwde en bij de 30 millioeu gulden voor met gebouwen bezette gronden De grootte der gronden in Nederland beliep in 1833 3 270 969 hpct iren in 1869 16 530 meer in laatstgemeld jaar was de bevolking 1089 op de hectare De oppervlakte in hectaren beliep in 1861 aan ïiedninen 54 933 heiden en hooge venen 834 211 stranden 17 363 plassen en vaarten 79 991 moerassen en rietland 46 703 dijken 9181 wegen 2319 onbelast strat n wateren enz 133 971 bebouwd 84 670 lustgrond 27li bouwland 756 949 wei en hooiland 1 062 811 kwelders 10 338 warmoezerij en tuinen 24 096 boomgn irden en boomkweekcrijen Ï1 7S7 opg iimd h ikli Mit enz 135 931 rijswaarden 884 denueiibowh 32 261 Te Aii ilird mi wareu tot Woensdag namiddag 8593 houden voor de belasting ingtschrcven De Minister vau Financien maakt in de S aatiee rtt l vau gisteren bekend dat aangezien bij kon besluit van 21 Deo 11 de invoering bepaald is van twee soorten van gezegelde briefomslagen als o voortien van den afdruk van den postzegelsterapel a 6 cent h voorzien van den postzegelstempel a 12 j cent deze briefomslagen worden in gebruik gesteld met den Ssten Januari e k Te rekenen van dat tijdstip K n zg op de post en hulpkantorea verkrijgbaar en wel de omslagen met zegelafdruk a 6 cent tegen beMing van 6 i cent het stuk die met zegelafdriik I2Vt t t i betaling van 13 cent bet stuk Keoht aangenaam was ons hèt feit dat voor de 4e Bbounementavoorstelling door de Amsterdumsche Vereenigde Tooneelisten van Dinsdagavond Molière s Tttrittft gekozen werd Niet te verwonderen dat alle leetsen beset waren tot bijwoning der opvoering ♦ an het stuk waarvan de schoonheden velen bekend vsjren kij t ook slechts voor sommigen door de Koo boeiende onderhoudende leerr ke causerie die eenigen tijd geleden Dr A Fierson ons deed genieten Het feit dezer opvoering was ons zóó aangenaam dM we slechts ter loops onze bevreemding zullen te kennen geven dat de directie van het Amsterdamsch geselschap uit de vertalingen die er van de Taituffebestaan juist de slechtste van allen koos Of wekthet niet terecht onze verwondering dat zg een uitstekende vertaling van v Zeggelen van het jaar 1876 links laat leggen daarbij voegt een zeer vloeiende van Bëstanberg om de voorkeur te geven aan de slechtste die er bestaat van J Nomsz die dateert vaniet jaar 1789P j Doeh laat ons dit voor het oogenblik over het j hoofd zien en dankbaar zijn dat ten minste Molière s stnk de voorkeur verkreeg boven vele in het Amsterdamsohe repertoire van minder allooi De uilvoering was over t algemeen goed Wanneer de acteurs die Orgon en Cleantcs voorstelden iiilzonderen dan verdienen allen een woord van lof Tartuffe werd natuurlijk door den heer Veltman vertolkt De wyze waarop hij dat deed was verdienstelijk Wel is waar niet onberispelijk zijn spel was somtyds niet fQu genoeg de details niet allen even keurig en bestudeerd d9ch vrij voldoende De hoofdmomenten van zyn fol eadaarmedé van het gansche stuk kwamen tot hun rtcht eu dit feit te kuuntn conatftteeren beteekeut reeds niet weinig Dorine werd zeer goed weergegeven Met vlugge levendigheid met de noodige uitdrukking met uitstekend aangebrachte gestes kweet zij üicli vau haren taak en wanneer wy aannemen en dit mogen we ongetwijfeld dat ware dtze rol toe ertrouwd a i i etu minder vtrdienstdijke actrice deindruk van het stuk op het groote puUlitk zeer matig zou gewepst zijn past t ons de loffelijke vertolking harer rol te erkennen en te waardeeren Elinire werd voorgesteld door Mevr Kleine Oiinoodig geheel ovtrbudig mag t heeten te zeggi ii dat zij ook iu deze rol vokleid ledere rul die ij op zich neemt wordt goed gtspeeld Dit strekt ha ir e eiizee r tot eer als t haar voortdurend op doen treden m rollen die beuedeu hare talenten zyn wat vooral v oor de voorstellingen ia Amsterdam gt ldt tut schande strikt van hen die haar meer moesten waardecren dau expioiteereu Mevr Stoetz en Mej Verweert de lih Touniiaire en Messtrs kweten zich van hunne kleine rolleu verdieiistelyk d it zij da iraan de noodige aandacht haddi n ten koste gelegd bewyst zeker voor de erusiige opvatting hunner taak ïriung zeer treurig was het dat Orgou s rol aan zulk een weinig beteekenend acteur was toevirtrouwd als de heer Vos Dinsdag opnieuw belees te zyu Aan de prachtigste passages van het stuk werd veel afbreuk gedaan door zijn veruleude eeutooiiige gebaren en on angenaam stemgeluid Had hg blijkbaar niet de minste studie van zgn rol gemaakt wij gelooveu niet dat hij zich ooit daarmede veel ophoudt hij was zeer zeker verpKcht geweest te maken dat hij de woorden van zijn rol ten minste beter in t hoofd li id Nagenoeg geheel onvoorbereid kwam hij ten tonneele geen wonder dat hg die toch reeds de gave v iii tooneolspeler ten eenciiinale mist een bizouder treurigen indruk maakte Ook de heer van Hilten deed evenals de beer Vos zien dat t Amsterdamsche Giaelschap acteurs heeft wien de raad moet worden gegeven de planken te verlaten en moeite te doen een andere betrekking te verkregen Voor dezulken kan t tooneel slechts teleurstelling baren Terwijl er tallooze geruchten in omloop zijn dat de bestaande tooneelgezelschappen binnen kort tot een tweetal zullen vereeuigd worden mag de gegronde hoop worden gekoesterd d it over eenigen tyd voorname roileii niet meer tillen behoeve Xof yertrouwd lan brcikebeeiien eu krukken v tevens dat jictrices van den rang van int vr Kleine niet meer onophoudelijk en vtjuritlurtiul zullni U hoeven op te treden in alleriei rolltii die harer nut waardig zijn Mocht de vereeiiigiiig tut stam komen wg zouden die van gansohcr harte toejuichen Deze zou de kunst ongetwijfeld ten got de komen zg t dan ook dat steden van de grootte vau Gouda slechts zelden meer de eer en t genot ouden hebben groote tooneelknnstenaars in haar midden te zien In t belang der kunst zouden wij zonder klagen gaarne en met blijdsphap ons eigenbelang opofferen en met ons zeker alle stadjjenooten die eenige ware belangstelling gevoelen in den bloei van het Nederlandsch Tooneel Het vervoer langs den Nederlandschen Ehgn spoorweg heeft gedurende de maand Decenber 1876 opgebracht aan reizigers 129 846 aan goederen f78 483 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 203 422 te zamen f 411 751 Sedert 1 Mei 1876 was de opbrengst van reizigers en goederen f3 510 338 De Ked hoofdcommissie voor de Philadelphiateutoonstelling heeft den Nederlandschen injienders voor die tentoonstelling medegedeeld dat al le voorwerpen voor de tentoonstelling bestemd vóór of op 1 Februari e k te VUssiiigen alwaar de inscheping zal plaats vinden moeten zijn litzirgd eu dat hun eerstdaags de adressen en verdere beuoodigde stukken zullen worden toegezonden In het tijdperk van tier weken 28 Nov tot 26 Dec 1875 zijn blijkens bij het d partemcnt van binnenl zaken ingekomen ambtsberithteii door longziekte aangetast in Zuidholland 33 runderen in Noordholhind 3 iu Utrecht 8 in Frjesland 30 in het geheel 69 runderen Gedurende het afgeloopen jaar 27 December 1874 tot 26 December 1876 werden door longziekte aangetast 2227 runderen in 1874 2414 1873 2479 1872 4009 1871 6078 De werkzaamheden aan e Rijks munt te Utrecht die sedert 9 December gestaakt waren zullen binnen weinige dagen weder met kracht hervat worden Seder het laatst van Juli tot 9 December zijn 4 170 000 stuks gouden tientjes aangemaakt dus voor een bedrag ytm f 41 700 000 Bg de hervatting der werk aan beden wordt het aanmunten van goudgeld rooit gezet tf D Meu schrgff ons dat er sprake van is tol verdere losmaking van de banden tusschen staat en kerk eenvoudig in te trekken het besluit van den souvereineu vorst ven April 1814 en het koninklijk besluit van Juni 1862 bepalende het getal predikantsplaatsen bg de Hervormde en bg de Waalsohe gemeeatcD Jl K Cl X Met ingang vai den Isten Januari is aan verschillende ambtenaren bij dè Maatschappij tot exploitatie van ataatsspoorwegeu verhooging van bezoldiging toegekend Jf C De reis oin tie wereld in 80 dagen zal eerstdaags in een dt r kleinere theaters te Amsterdam wonlen opgevoerd in 21 taferecleu op te Toeren iu tKe avjndtn Tu Rotterdam en misschien ook elders z jn kleine Dteiisulie geldstukjes in omloop veel gelijkenis hebbiiule met onze dubbeltjes doch slechts een waarde litzitlende van 1 i i cents Tusschen dubbeltjesHagende met den beeldenaar naar boven doen zij geen ondel scheid opmerken wel als men de keereijile ziet Een handelaar aldaar moet er reeds een vrijgroot aantal ontvangen hebben De algemeene aandacht behoort dus op deze vrij l eelgke geldstukjes gevestigd te worden liaaib Door een zestal Raadsleden te Amsterdam is e n ontwerpverordening ingediend regelende de keuring v voedingsmiddelen Het toezicht en weteiisehappelijk onderzoek wordt daarbij opgedragen aan drie steilelgke ambtenaren een natuurkundige een scheikuudige en een veearts aan rie worden toegevoegd drie keurmeesters van vee en vleesoh en minstens vijf voor de overige levensmiddelen Elke masfd zal aan de gezondheidscommissie verslag moeten worden uitgebracht Men meldt uit Amsterdtm van 4 dezer Ongeveer driehonderd werklieden hebben heden den arbeid gestaakt aan de scheepswerf der koninklijke fabriek van stoom en andere werktuigen doordien vier werklieden uit Albhisserdam werden aapgenomen Een ge leelte van bovengenoemde arbeiders heeft echter heden namiddag hel werk hervat De beer Parser te Scheveningen heeft bij dcQ minister van biiineiilandsphe utkeu eoncesRie nnug ivraiigd voor den aanhg van een hnven te Scht veniiigen wjuirvoor volgens zijne verzekering het ïienoüdigfle kapitaal aanwezig is Het staat tevens in verband inet de riolering vuu Scheveningen en s Hage Te Roermond verschijnt een weekblad dat zich tot taak stelt het ultrninontanisme te bestrijden De clericalen den invloed van dit blad duchtende ontzagen geen moeite om hel verdacht te maken ett zoo mogelijk te vernietigen En werkelijk oW hifii dit gelukt zgn hadden niet een paar jongelieden uit Roermond die te Iteiden studeeren op de St6denten societeit in welsprekende taal op dien toeleg gewezen en bewerkt dat al dadelijk voor pi m 200 ex ingeteekend werd waardoor het liberafts weekblad van den ondergang gered werd Dit feit verdient openlijke vermelding omdat het den Hinken geest teekent die onder onze studenteii heerscht Aan een artikel van mr J W Staats Evers te Arnhem Hoe een ingeworteld volksvooroordeel ta ontstaan en hoe dit te genezen is het volgende ontleend betreffende de ongelukkige volksdwaling dat het ongeoorloofd is de lijken van hen die op de eene of andere wijze inzonderheid in het watelr hun leven verloren of zich zelven tekort deden buiten tegenwoordigheid der politie aan te raken Zij wier levensgeesten volgens het oordeel van deskundigeii dikwerf nog door tijdig aangebrachte hulp waten op ie wekken bleven somk het shichtoffcr van den volk waan dat hunne lichamen als het ware niet aangeroerd mogen worden bevorens de niet alom t woordige politie er by geroepen is Van aar dit ongelukkig dwa lbegripP Zeke bestaat ér bg véle meuscheu een hui ring om lyken aan t raken daarti komt by menigeen de vrees dat men hem wel eens voor den dader van een doodslag kon houden hetgeen hg óf door zich spoedig van de plaaa des OBgevals te verwijderen óf doo onmiddelyke inroeping van politiehulp an zich tracht af te wendeta Uit eenige nasporingen aangaande deze zaak is ftfas echter gebleken dat vroeger eene verkeerde opvatting door het publiek van oude vreemdsoortige niet meet met onzen tgdgeest strookende wetten aa deidijig heeft gegeven dat ulk een ingeworteld vooroordeel by ons volk nog heden ten dage blgfl heerséhen Schr haalt belangwekkende voorbeelden van zoodanige bepalingen aan waaruit blijkt dat men oudtijds fn b4 beUng der gevolgen van een gepleegd pto nüfi i lieflijk tot de komst der overheid politie te wier teoordeeliiig he t conitateeren ran het misdrijf stond zooveel mogelijk in ongeschonden toestand wilde houden en daarom verbood óf dit voor die komst aan te raken óf ook gelastte zoo de drenkeling dood werd bevonden deze weder met de voeten in het water te leggen Dit nu was de oorzaak van het volksvooroordeel Hadden toch gemelde bepalingen wel is waar hare uuttige zijde voor een beter onderzoek naar gepleegd geweld in het belang der justitie zoo was het evenwel een grogte misslag van den toenmaligen wetgever om aau de beoordeeliug van he volk over te bleu of de levensgeesten reeds by den dreukeliug ontvloden wareu Missphien vindt die misslag wel zgne verontschuldiging iu de mildere hoogte waarop de wetenschap destgds stond ten opzichte van de opwekking van levensgeesten bij drenkelingen waartoe men de middelen voor het eerst in 1767 bil de oprichting der maatschappij tot redding vau drenkelingen in ons vaderl ind schijnt te hebben ontdekt Het volk echter beducht voor eens naar het goedvinden der rechters strafbare overtre liiig en voor de eertijds uo meer gevreesde justitie vatte diuirom niet onnatuurlijk de wet met opotfeiiug dikwijls van de drenkelingen zelven zoodanig op dat het bij bevindingen het gemakkelijkst buiten luoeielykheden bleef hetgeen zooals wij reeds zagen alleen geschieden kon door hen tot de komst der politie met de vtfeten in het water te latenjj liggen De schr gaat vervolgens na wat er al van overheidswege gedaan ia om dit ongelukkig vooroordeel uit te roeien Men is daarmede echter niet veel verder gekomen daar nog een aanzienlijk deel van het volk dezelfde verkeerde begrippen blgft aankleven Hoe nu vooruit te komen vraagt de Schr en beantwoord die vr i ig aldus jvNemeit wij Bene andere proef door uiitiiiildillyk op bet jeugdig geslacht te weriten Lost uuze ri eering door tusscheukomst van inspecteurs eu i liuiilopzieners alle onderwijzers uitnuodigea hunne leerlingen gedurenle eenige jaren op bepaalde tijdstippen mede te deelen dat er hier in Nederland eiu uit onjuiste wetsopvattiiig voortgesproten verkterd volksbegrip heerscht Laat ieder godsdieust Iteraar dezelfde mededeeling op zijne catechisatie eu van den kansel doen Laat alle burgemeesters nog op aanschrijving van hoogerhand bijv eenmaal s jaars by publieatie de aandacht op de verkeerdheid vestigen Meu stelle verder van regeeringswege eene premie op het spoedig uit t water halen van eiken drenkt ling te verfaoogen voor het spoedig inroepen van I nip van deskundigen Mogelijk helpen die middtliii vereenigd ter afdoende bUtrgdiug van het Tulksvuorjortleel en ter voorkoming dat ongelukkige uatuurgeiiüuteu soms uog aan ingewortelde dwaalbegrippeu worden opgeofferd De pliiatselijke Schoolcommissie te Amsterdam heeft xich lu hoofdzaak vereeuigd met de reeds medegedeelde belangrijke ontwerpen vim Burgemeester en Wethouders Gelijk II en liob zal herinneren wordt voorgesteld het nemen van eeu proef aan zes armenscholen met het geven van voorbereidend onderwijs oefening dcjr zintuigen zingen vorm eu getallen volgens de methode Tan Fröbel eu Boumau voor leerlingen van t 7 jaren ondef leiding van een hulpundcrwyzeres en 2 helpsters en onder tot zicht van eeu lioufdouderwijzer De overige 240 leerlingen dier schoolt tnllim dan xèa hulponderwijzers behouden met afachuifing der kweekrlingen als onderwgskraeht oodat er voor elke 40 leerlingen óe n onderwijzer lal zyn Enkele leden wilden het voorbereidend van het gewoon lager onderwijs geheel afgi scheiden tonden ep waren dus voor afzonderlijke zoogenaamde bewaarscholen De groote meerderheid verklurde zich echter ten gunste van het gedane voorstel met dien verstande dat hei bezit eéner hoofdakte oor de onderwijzeres der voorbereidende afdeeling niet imperatief maar bij voorkeur verlangd tal worden Met 25 tegen 4 stemmen vereeuigde zich de commissie met het tweede voontel van burg en wet i om de mee uitgebreid lag ri scholen Toor jongens bnrgersoholen 2de klasse te splitsen in twee afdeelingeh eens genaamd A die neh zal aansluiten aan het gymnasium en de hoogere burgerschool met louderricht alleen in de gewone vfkken het Fransch et leekenen en de gymnastiek en eene genaamd B waar ook onderwijs lal worden gegeven in de andere vakken van meer uitgebreid lager onderwije Deze laatste afdeeling zal zich aansluiten aan de Handelsschool en overigens kunnen Worden bezootit tot hoogstens 17 jarigen leeftyd Wordt dil yoorstel definitief gpeilgekeurd dan zal een belangrijke verbcU ring wordci verkregen In EngeUnd wordt jaarlijks voor een waarde Tau IVl milUoeu p s aan eieren ingevoeld en nu men in Duitschland de eieren droogt gelooft men dut de invoer nog zal toenemen Te Fassau aan den Donau is zulk een drooginriohting en wetenschappelijke ipannen als prof f ettenkorfer beweren dat de eieren dezelfde voedende bestanddeelen behouden Ottk is deze uitvinding een groot voordeel voor sommige iBduatrieéu dau de eene het wit en de andere den dooier noodig heeft en men uiftlattgfer genoodzaakt zal zijn belde e koopen om alleen het lente of deu hiatste te ebruiken De heer Patijn een schatrijk man te Utrecht heeft zich gister op de rails van de spoor gelegd om zich ziodjeude te laten overnjdeu Toen men zulks onttlekte heeft men hem terug getrokken Men heeft hem iu een vigelante gedragen om n u ir zijne woning te brengen daar toen de vigelaule voor 4e woning kwam was zij ledig eu genoemde heer hadi zich verdronken Gedurende de beide Uatste dagen van de juchl zgn iu het Schaffelaarsohe Bosch eigendom van baron van Zuylen van Nievelt te Barueveld door een 4 tal jagers o a 45 hazen geschoten Een der jagers de heer Sweijs uit Amsterdam had bovendien het geluk een grooten vos te schieten Ten bewijze dat overigens deze streken nog al rgk zijn aan wild wordt medegedeeld dat door éóu jager te Barneveld ia het afgeloopen jachtsaizoen uiet minder dan 209 patrijzen gescl ten zijn Uit Harderwijk meldt men dd 3 Januari Hedenmorgen heeft zich aau t bureel van den kominaiTdant van hel koloniaal wcrfdepot eeu dame gepreseut enl om 3 Belgische recruteu die zij van Charleroi hirwaarts had geleid voor den kolonialen militjireu dienst aan te brengen Zij zijn geschikt bevonden en aangenomen Daily Nem beval een artikel naar aanleiding van het plan dat in Nederland bestaat tot droogmaking van de Zuiderzee Zij spreekt daarover met hooge ingenomenheid doch is gelukkiger dan de Nederlanders lelf Zij toch verkeert in t idee dal de Staten eneraal reeds besloten hebben dit plan ten uitvoer te leggen ja zelfs reeds 9 j millioen £ voor het werk beschikbaar hebben gesteld terwijl wy ons uog altyd moeten troosten met de beslissende stappen door het ministerie Heemskerk gedaan Bü de behandeling der begrooting van binnenlandsche zaken in de tweede kamer is bij het artikel dat betrekking had tot den bouw vim een nieuwdepartement van justitie door een der leden in algemeene bewoordingen gewag gemaakt van een groot plan tot hel bouwen van het bij de wet bepaaldepalcis voor de natie diwh inet toevoeging van nog een aantal andere gebouwen voor al de luinisterieele departementen eu sommige hooge collegiëu Destijdswas ichter ook deu minister weinig vau de pUuueubekend alleeu wist h dat et Halieveld de plaats zou zijn wa ir men zich voorstelde al deze kolossalegebouwen te stichten by aanneming a furf iit Thans vernemen wg dat er twee plannen tot hetzelfde doel maar met verschil in de kosten bestaan en dat züontworpen zijn door den architekt B Brouwer teUtrecht dezelfde die in de laan Copes van Cattenburg ecD aantal groote vilVs en elden vele anderegebouwen waaronder de Engelsche kerlt in de van den Boschstraat heeft ontworpen en die op dit oogen A aan de dver ijde der koninginnegrachl denblok huizen iu den stijl Lodewijk XIII inaanbouw heeft waarvan de fa e hoofdzakelijk bestaat uit een in ons land nog niet gebruikte steensborl die het marmer nabij komt Zijn wij goedingelicht dau zijn al de plans van het nationaal paleis A r ier miuisterie le departementen gereed om binnen weinige dogen aan deu minister van binnenl zaken te worden ingezonden De beide toegangswegen tol de maliebaan zouden tevens beduidend verbeterden verbreed wortlen en in het grootste der plannenmoet zijn opgenomen een coupure om rsditatreeksuit de middeUaau vail het lange Voorhoót door een zéér breeden toegangsweg naar de gebouwen in de Maliebaan te komen De drukpers waarmede de groote Benjamin Franklin het Tak uitoefende welke gedureude vele jaren in hel bezit was bij het Patent Office te Washington is volgens de Htw York Tritmt oiüangs opgeeischl geworden door deu heer J B Murray te New York aan wien ZÜ was geschonken door de heereu Arnold k Son te Londen iu 1841 Deze hadden ze na eenigen tijd zelven ze bewaard te hebben tot beveiliging gedeponeerd iu de Natioiud Institute te Washington Toen deze instelling kort daarna ophield te bestaan werd de pers overgebracht naar de niodelkamer yan ht t Patent Office waar zij sedert verbleven is eu de quaestie van eigendom nooit werd aiingevoerd dau nu oulungs Na volledig onderzoek van de overgelegde bewijzen is bevonden dat de vordering van den hur Murray alleszins gegrond is en dieuteugevolge zid de pers aan hem uitgeleverd worden De heer Murray is voornemens deze télitiuie van den eersten grooten amerikaanschen drukker ten toon te stellen by de Cntmnial expedilion naast een lightniag cylmder prtii van de jongste constructie Wanneer men de maag van een mol onderzoekt zegt B in de I r Gr Ct ad men er niets in vinden dan half verteerde stukken van regenwormen schalen van eogedinjen maskers van ineikeveis en l erlei andere iusecten larven geen enkele plautenvezel gej bladgroen geen stukje hout of schors Dr Weber iu Zurich deelt mede dat tW4 mollen in 9 dagfn 841 eugerii gen 18 rejeuwornien 26 rupsen n eeu muis geheel verteerden Floureus een Frausehman had twee levende mollen bij elkauder opgesloten eu gaf huu wortels en kuoUeu tot oedseL Qes anderen daags vund hij vau de eene mol skehts de huiti al het andere was opgegeten en de wortels oiiteiugeroerd ofschoon de ovtïTgebleven mol erhongeri uitzag Eeu spreeuw eu eeu kikvo scb werden eveueeus daarna verslondeu eu loeit Floureus den üvergebleveu mol uiets dan ptauteuvoedsel gaf gebruikte deze er niets vau en stierf van honger Uit dit alles blijkt dat de mul alleeu dierlijk en niminer plantaardig voedsel gebruikt Het weioigje schade dat door het omwroeteu van deu grond door de molleu wordt verooixaakt weegt niet op tegen liet vele uut en bet is dus zeer verkeerd de mollen te vuur eu te zwaard te vervolgen Om de mollen te verjagen heeft men slechts rondom de bedden die j omwoelen lopipeu met petroleum bevochtigd ia deu grond te steken In een ingezonden stuk voorkomende ia de j4pt tevucir Courtiui van 5 dezer komt de hee r F O Stuk gep ni ij ur van het oost indische leger die iu September jl te Darmstadt vervolgd werd als beschadigd Duitschers voor de Nederhiudsche krygsdienst aaiigeworveu of den wervers in Nederland to evocM te hebbeu doch die na gerechtelijk i datoiik somiddelgk in vrijheid werd gesteld ten sterkste op tegen de geruchten die in duitsche bhiden voorkomen eu die ook door iVteafm tam den Dag rijn overgenomen als zou hg zich door vluekt aan het verdere rechtelijk onderzoek hebben onttrokken Aan het slot van het uitvoerig artikel vertllaart de heer Steek dat hü nooit voor het Nederlandsch Indische leger in Duitschland geworven heeft maar tevens dat hij nooit geaarzeld heeft aan Dnitschen die lich in Nederlwidschiudisohe dienst wilden begeven nnd en inlichtingen te verstrekken eu die personen ook met de laad te oudereteunen waarna hij zegt Wat sprook es betreft alsof ik een ge leelte van bel handgeld ii myu gestoken of zekere voonleelen bjj d a werving gehad hebben zon dil is te onziuuïg om tegeusprokan te worden It It r die inet deu gang van zaken bekend is weet dat ik met dat handgeltl nooit ieUi te doen kon hebben Ik geef hier echter nog I teu overvloede de plechtig verzekerinfe dal ik no van de Nederlaudsohe regeeriiig noch van de personen aan wie ik i aud gegeven li b ooit voor een cent waarde voor bemoeijiiigen genoten heli integepdeel ik heb aan eenige minder gegoeden reisgeld lot Harderwijk verstrekt onder huuue belo6c bet Mij terug te zullen zenden w it echter lol heden niet geschied is Eu dit is miju laatste woord in deze zaak waarin ik mij het is treurig genoeg otik nog tegenover Nederlauders verdedigen moet Het beletten vau de uitwaseming brengt Tekdei ziekten by de planten te Toorsohijn Warneer In sterke droogte en hitte eene langdurige koude pa vochtige weersgesteldheid volgt heeft men bg de Ütf meer dan eens algemeene ziekte en een spo i Tërsterf waargenomen Iets dergelijks heeft nn Toigvu Liebig hoogst waarschijnlyk ook by de aardappeica plaats bü welke de bekeutle rotziekte zich veelal ia groote weersveianderingen openbaarl en wiilkenlnla vroeger pok wel bekend doch niet xoo algemeen was In de streken zegt Mj waar de aardappclziekte het hevigst geheerscht heeft volgde na zeer heete dagen meest kqud en tegenaohtig weder jelf iu het b ria van September als na eene lang aaahoudende dro a 1 regen en koude juist tigdens den weligsten waa m bij de aardappelplant inviel Uit H n fidfie waarneiuingen meent hü alzoo het b luit te moeten I opmakan dat de hoofdoorzaak der aardappetnelte gelegen is in belette uitwaseming van het lorf Ótt aardappelen eu daardoor ontstas e vols gP ïb stilstand van vuchteu eu verrotting irfi f STrEiU4f De Directeur v j het Postkantoor te Qoud bij deze tct 1senuis8e dat tè rekenen met den Sm Januari 18T f ge eg 4 le briefomslagen loowel voor de frauketriug van binnenlandsehe briev a als T or die naar het buitenland kunnen worden gebeaigdr eit aan het Post uatooT aldaar verkrijgbaar zyn Gouda Jt 1 7 i e t ri l ll M A R K T 8 B B I P H T E N Gouda 6 Jan lS76 tiijieerkleinenoin twaade stemming flauw i i f