Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

t Er wordt gerntigi eane GEZONDE en JEUGDIGE L O O P M I N Zich aan te melden bg Da LUIJTEN tjvm Zoodat 9 Jinarl ir1774 1870 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblail voor Gouda en Omstreken Poldertanrepaikc ÏSi 9 75 iimitxt fSM k J Sofcge pnike ƒ T ÏB i 7 7B Mindere ƒ 6 90 i 7 Ï0 Voer 40 1 6 75 Gerst puike ƒ 7 4 7 60 Mindere 6 ÏB a 6 7B Harer rwaie B JB S 75 Ligte k V 7B De Tetmarkt met weinig aanvoer den handel Tlng vette rarkena ran 29 a 2S oents per half kilo varkens roor Londen ran B4 a 27 cents per half kilo biggen vlug te rerkoopen Aangevoerd 28 partijen kaai 27 a 32 Outboter l BO ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 8B i 1 4B I I II I I 111 BarK9rliJke St a n d Cmokiji 3 Ju JohaoBM Mdcri J van itt Ktnt eo C J Sehooadermoer 4 Adiiita uuder 8 Meuer en P J an der Tuyn Oviu Dkjl 4 ita H Prin rnbrr t 4 m M R ilakkrr I j S n J M Slunpr Wl uu A K out 7 w S P M un Miiycii 8 in GiHUwo B Jtn N tUki en C Hiimmelin ADVERTENTIËBI Op 4 Januari 1876 ia te Moordrecht op den huize IJssEj viircHT overleden VrouweMARIA MAROABETHA CATHAUINAIJZERMAN Weduwe ran den WelEdel Geboren Beer JOHANNES PROST ADKu csVON in den ouderdom van 67 jaresi Dt Executeuren V J J SNEL Me J A VAILLANT M C VAN VOLLENHOVEN JSnnjw Kentütgenng Heden overleed mgn geliefde Echtgenoot HENDRIK JOHANNES van GEEL in den onderdom van ruim 64 Jaren RotUrdam H M TAN GEEL é Januari 1878 van Hiek Hartelgk dank voor de belang 4telling bg mgn VLTKKM ÏWIN nG JARIG JUBILEUM ondervonden C VEBLOOIJ 5 Januari 76 De GEZA MKN tLLIKE WERKLIEDEN der BriAKiNEKAtusKN FABitiEK cGOUDA teOouda btengen lauga dezen weg hunnen hartelgken Daah toe aan hunne Geachte Directeuren voor de onbekrompen sn verrassende Gift welke zg bg den aanvang van dit nieuwe jaar mochten ontvangen Zg hopen dat heeren Directeuren nog vele jaren aaa het hoofd van deze Fabriek werkzaam mogen n dat dezelve ateeda in bloei f moge toenemen en beloven van hunne igde door getrouwe plichtsbetrachting noh het geschon ena waardig te zullen maken Dl 6EZAMENTLIJKB WERKLIEDEN GooDA January 1876 Weder werden wg by den aanvang van het Nieuwe Jaar verrast door van onze geachte bii ctearen een EXTRA WEEKLOON ten geëchenke tè krygen Wy betuigen HEd door déae daarvoor onzen hartelyken dank en ho pen door trouw en gver te toonen die gunst waardig te zgn Dat da FabriA steeds voortdurend onder hunne Directie in welvaart en bloei moge toejMDMU ia ons aller hartelgke wensch De GEZAMENTLUKE MEISJES d r Stearine Kaarsenfabriek Godda te Gouda nNk blank geraffineerd ZOUT leveren tagw concorreerende prgzen Louis Basoski Co Konnenwater O n 2 nla t nk vu A Iriakaiaa Wr DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennisse van de in het Hoogheemraadschap gelegen Polderbestaren dal de Heer Dr E F VAN DISSEL benoemd is tot Rgnlands Ingenieur en met 1 Januftrg 1376 zgne betrekking heeft aanvaard Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf W G DB BRULIN KOPS SeeretarU Voor gehuwde lieden zonder kindereu bestaat in Gelderland irelegenheid tot het bekomen raii een VRIJE WONING tegen gemoetkoming van Wekelijks één dag TUIN WERK door den Man te verrichten Ue Vrouw moet geschikt zgn des noods de meid de behulpziiiiie hand in het huiswerk te bieden Adres letter A bij den Uitgever d er Brieven franco liefst in persoon lDËaL i DS H PI10TE$T4 TE B0AD Afdeeling Oouda en Omstreken met DAMES in bet Locaal Nut kn Verhaak op de Oosthaven alhier op VUIJDAG den 7 JANUARI a g des avonds te 7 ure precies Spreker Dr J HOOUKAAS Pred te Hotlerdam Onderwerp Dbik Kosinokn Entree voor Ni t Leden ƒ 0 50 per persoon Zij die verlangen lid te worden vervoegen zich bg een der Bestuursleden Kamens het Bestuur O THIM Secretarie Gedurende 26 jarejjieproerd AnathcrinPreparalen van Or G 0 f k k Hol land iru Z VI den k lust valt Ooauuruk Ie Weeueu Kugiur aaae Nr 8 Tol vulling aii lii lle Taiideu i er ifL cn lifilzttiuer i iiir mul lil l niiit riniiljil mb t bel Anatherin üoiidwatcr in flaconi tegen fl 1 75 cii fl 1 20 11 het Toortreffehjltstfl middel tegcu rhnnwtiMli tandpün bg uotitekintt swtsUen eu zwearen van bet txndvleeMb bet loat den Muwexigea ttnditeeo upeo voorkout de uieawc tormlag diiurvtn mankt lositMit tanden wider tut door nriterking van het lindvlefsch van alle Khadeltjke itoffen reinigt geeft het den mond een aangename fnsacbe reuk terwgl bet den ooaaugcnamtn reuk weldra doet erdwgnen Anatherin Tandpasta Dit luiddel geeft reiuiieid eo friicbheid aan den aden en dient bovenduii um de tanden een helder witten gUns te doen verkrijgen hun bederf te veerkoiiwn en het tandvleceeh t ffenterkHo Priji fl 1 20 ta 8U eeati Plantaardig Tandpoeder Het reiuigt de tandea tuudauig dat duur ecu dagel kich gebraik ntut alleen de jjewooulijk xoo lastige tandtteen ver wijdert oiaar ook het glaxuur der tanden aan helderheid en fijnhtid toeneemt Prya per dooi 60 cent Tantenborstels folgCM aanwgiiDff vin Dr J O Kupp kk Hof Taudarti Z M den keiur au Ou leorijk te Veeenen vour Volwaauuen fl l our kinderen 80 Centi i aarscfiuwing Alle betlaande namiakaaU tan Aimihenii lundwater zgn alleen op de lichte giluufwaardigheid nn tut Publicum berekend eu hebbrit zclt vrel achade tt u gitotge grhfld of hebben gebied teo werking tcweftc gfbraehi daarom waar efaaw ik hiermede het grirde publicum vour aankoop van Zvike namaakaeli iD j ot fof b k k Hbf Teftdaitl en uitvinder di r ADethenD Fre wraten ie Weenen Ts verkrygen te Oonda bij L Schenk winkelier op de Uoogatraat wyk A 123 ie Rotterdam bij F E van Santen Kolff aputh en A Schippeieijn 8c C blasuHe porceieiuwinkel te Huge bij i L F C Suabilié apoth te Leyden bg E Naordijk te Utrecht b j F Alleua apuili te Amsterdam bij F vau Windkeim k C verkoopbuii te Oudewater bg T 1 van VreuBiingen te Sclioonhoveo b j A Wollf HAAR DRIE GOUDEN MEDAILLES EEN ZILVEREN MEDAILLE 385 GETUIGSCHRIFTEN Daar ik mg niet bekommer om het préjngé van enkelen maar hulde breng aan de ondervinding zoo veroorloof ik U aan het Publiek mede te deelen dat ondergeteekende in het jaar 1874 kanlhoofdig was hetsjeen op 63 jarigen ou lerdom niat vreemd is thans 1875 is mgn hoofdhaar weder geheel hergroeid door de aanwending van de Araerican Balm door U zaamgesteld Mr THEOPHILE ik authoriseer ü met dit certificaat te handelen nuar goedvindiug Met alle achting UËd dw AMdTiaoAH Was get A v DIJK 22 Oct 1875 Kerkstraat N 189 Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pgn ip de schedelhnid Haarworm Vroegtijdig Orgs worden al deze onaangeDoiimhedeu worden verbannen door da AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde Hnid haar vorige grookracbt weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook op Rembours bij THEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bgde Vgzelstraat 238 te m rr am NB Er bestaan geen Depots in Nederland wel in N IndiSn DE Èmmm als kosteloos Voorbehoedmiddel Het voeren dezer WATTEN in KLEEDINOSTUKKEN bijzonder in Ondergoed of expresseiyk daartoe gemaakte Borstrokken Gezondheids of Onderbroeken trekt wel de algcmeene aandacht terwgl het in de planta van iet aiid ra als zoodanig geheel kosteloos kan worden aangewend Een Broek of Borstrok g maakt vuu eene dunne donkere stof welke niet behoeft gewasschen te worden waar tasschen men deze Watten voert kost mogelgk slechts een derde wat een Jichtvriespak too kosten terwijl het ouvergelykelgk veel in het doeltreffen verschilt daar de ABSHAUBBINS op die wgze genezing bevorderen en voor de toekomst vrgwaren Zg zgn in Pakjes van 30 Cents omwoeld met eén biljet ter gebrniksaanwgzing tot genezing onderteekend door mg Bereider en Hooiddépothouder A BREETVELT Nz te Delft en verder bg T A 6 VAN DETH Gouda J J BEÜZEMAKER Leiden J H KËLLER Zoon Westewagestr Rotterdam H V D GRIEN DT Leuvenhaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCHOUTKNS SCHLÜTIK Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN Co utrecht En meer bekende Depots in ons rijk A BRINKMAN OOUDA Agentschap Va Hll ALGËMËEi ADVERTENTIE BUREAI VAM NIJOH VAN DITMAR te Rotterdam Door tusschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVERTENTIJiiN met ipoed en nauwgezetheid geplaatst in alle bestaande Buitenlandsche Dag Week en Advertentiebladen KÉNNiaOBVINO 13 k JEi xcris BÜRfJEMEBSTEB en WETHOUDERS vau Oouda Oelet op bet besluit van he ieu Gedeputeerde Staten der pruvinoie 2uid UollaDd van den iS Ueoeinbïr 1375 ï o 2 l Prov bUd No 88 Brengen ter slgemeene kennis dat de HERIJK der Maten eu Oewigtea dit jaar aal plitata hebben vandeu lOn Januarg tot den 2a Febraarg aanstaande op slle werkdagen uitKenometi I iiiderd ig s van des vDormiddafp 8 l tot de namiddajp 3V nre ineen daartoe iiwerigt lokaal aan den Groegeweg nsaat de Openbare BuDietidiool ea dat de letter J in den ewonen drukvorm sohnin fceateld bestemd is tot jaarletter aoowel van den UK aU van den HERIJK Ck venoek van den IJki r wordt deii bclaiighebbepden medegedeeld dat tot regeling der werkzaamheden de Volgeuide dagen sijn aaugeweseniWgk B en O 10 11 12 en H Januari U en K IS 17 en U F a 19 en 21 H I eu K 22 en 24 L U NeuO 2S 2 en 28 F Q B 8 rn T 28 en 81 J n en 1 en 2 Febr Wordende den belaogbebbendeu voorts herinnerd M dat i4 verpligt xüa hunne Mateu en Gewigten behoorlijk ahoongein akt bij den IJker tijdens zijn verblijf in de gemeente tot het ande jasn Vifi den Herijk bezorgen i i dut tl die tuUu vcr uiiiirn of daarin verhinderd wolden voormelde Muten en Gewigten véór deu 1b Ostober nog i u den Ukcr ter StandpUata vau het Ukkautuor waaronder dear gemeente behoort ttattordam t r Hcr Uking moeten aanbieden I dat ua hel eindigen van den termijn van den Herijk het gebruiken of voorhnoden hebben ven Maten en Uewigten niet voonjen van de vereisohtc stempelmerken volgens art 29 der Wet van den 7u April 1362 Staatsblad no 57 verboden en atrafU Uir U é itt geen audere Qetrigten mogen bestaan dan V8B 50 26 20 10 5 2 en 1 Kilogram Pond i 2 ea 1 Ueotogram Oiis i 5 2 en 1 I f agram JLood en 5 2 en 1 Oram WIgtje 0 dat Toonrerpeu waarsan de wettelijke benaming of de waarde ocibrrekt niet geijkt worden dat de Uk en Ht r IJk kotteloos gesohiedeui g dat voorwerpen niet aan de voonohriften voldoende uet een afkeuringsteeken gestempeld wordün i en t dtt da niet juist bevonden gewigten wanneer zij voor juleering vatbaar ijn loiider buitengewone herstfiliiig t behoeven door de Ijkers op verKoek van de belanghebbenden gejusteerd worden naar bet bij art 4 van het koninklijk besluit van den l a Ostober 1869 Sttstsblsd no 160 vastgesteld tarief bedragende i YQOBIJZKREN n 60 en 25 KÜogram 20 Cu Ö BWIQTEN Voor KOPEREN i 20 en 10 o 10 y £ 2 el 1 I a ff GEWIGTEN beatemd voor KeWjOoa gebruik van 1 Kilogram en daarbeneden 6 op ii i b vea het Kilogram het dubbele van het betW t v k voor Uieren Qewi a der selfde iwaaiie bepaald is B tópd voor fijnere wegingen van 1 Kilogram en iJ heoeden 10 Cents boven het Kilogram het drievoud van het bedrag hetwelk voor U eren Gewigten döTfelfde woftfle bepaald is föj wordt hui verder medegedeeld dat bij Z M Bea Hlt vsp fi üeoewber 1875 No 25 de inhoudtmaten voor Drooge Waren in 1876 van den Herijk zgn vrijgeateld Dientengevolge worden de ingezetenen aangemaand om sioh op bovengenoemde dagen te vervoegen aan bet lokaal voor den Herijk bestemd ten einde voor te komen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hen zonden ontstaan Gotida den 5n Januarü 1875 Burofmeeiter en Wethouder voornoemd Dé Secretaris De Burgemeester BUITENLAND BultenlaDdscb Overziebt Be Franwhe regeering vfersl de heer Buffet sohijnt geen middel ongebr t te willen Uten om in den aanstaanden verkieziugittrijd de overwinning t behalen Allerlei meer of Binder haaie staaltjes hoort meu van de manoeuvres dsr oonservatieve leiden De republikeinen stellen et boven alles prijs op dat men in Frankrijk overtui d worde van de een draoht en dientengevolge vaa de maoht der republi keinsche fraotiên Men sohrjft aan Gambetta het voornemen toe om een aohittsrend bewijs te geven van de onmaoht der r idioal oqveraoenlijken aelft in de groote geutrunu Hij w lioh oandidsat stellen te Parijs Lyon Marseille ÜReaux en Rijssel om de kiezers uitspraak te U t4i doen tussohen zijne verzoenende politiek en de dolle drift der ndioale heethoofden Hij maakt lidk sterk dat dese proef in sijn voordeel s l uitvallea Te Par a spelen op dit oogenblik de peraooulijke fuaestien ten gevolge vaa den overvloed der oandidateq nog de hoofdrd De heer Ollirier is op eigen hand met een brief opgetreden als oaudidaat voar ket departement du Var De keer A lUrille ouae vroegere landgenoot is door de irpublikeinen te Dieppe oandidast gesteld roor de Nationale Vergadering i jn tegenstander is de Orleanlat Estanoellq De Bntiittr frov Oarr sahrijfti De Unddag van Pruisen sal ten einds sao de vergaderde provinaiale landdaiten soovwl t d u q eUtk ie laten voor de afdoeitliig der dringendste aailgelegenhedeq bijeen g Toi ppii we lou op den uitersten terinijn bij de oauttitutie brpaald hetz op Zaterdag 16 qf sooals iu het vorige jaar qp Zondag 16 Januari des voormiddags De staatab rooting sal aan het Huis van Afgevaardigden ten spoedigste worden ingediend Nadat zij gelijk men verwaoht aan de budgetoommissie is verzonden zat werkzaamheid van den landdag wel vooreerst rusten ten einde aan den op 19 deaer weder bijeenkomeiiden rijksdag den t jd te laten voor zijne verdere beraadslagingen voornamelijk over de wijziging vitn enkele bepalingen van ket strafwetlioek het ontwerp op de hulpkassen dat op de inriobting drr rekenkamer dat op het invalidenfonds ens Uiterlijk tegen het midden van Februari zal de landdag weder met zijnen arbeid deq rijksdag aflosaen l e verdere b handeling van bet wetsontwerp op hst strafwetboek voor het geheele Dnitsohe rijk zal waarsohijnlijk niet vódr bet najaar kunnen ge sohieden vanneer men in aanm king neemt den stand der erkzasmbeden van de rijksdags cqmniissie en de overige parlenMntaire werfciaamheden De tgdiug dat lord Northbrook de Eogelsohe onderkoaiog of ouderkeiier van Tndië zijn ontslag gevraagd en verkregen heeft wordt bevestigd Zijne gezondheid kan niet langer tegen het Indisob klimaat en hij keert dus iu het vooijaar terug Zijn optreden gedurende den grooten hongersnood beeft de béwijsen gegeven dat bij een man vol geestkraoht en iiedelijkea moed is en tot een der mannen behoort welke de Romeinen weleer en de Engelsohen tegenwoordig bij voorkeur nis proconsul naar de wingewesten zenden Een gravenkroon wacht bem in Engeland als belooning zijner diensten Zijn opvolger is de diohterlijke zoon van sir Bulwer Lytton die onder een pseudoniem weleer een bundel eer merkwaardige gedichten uitgaf en I de groote bekwaamheden van zijn vader erfde Hg is tegea woordig EngeUoh gezfknt te Lissabon en z ii degel ke keunis en bnitengewonen takt hooien w in £ ngebind roemen De heer Disraeli is een groot inen sohenkenner en het is te verivaohteu dat zijn keuze van lord lytton even gelukkig is sla die van lord Mayo deu vrij onbekenden secretaris van Ierland die de populairste der onderkoniiigin werd Te Weenen heeft men verbaasd opgezien van het loopende gemoht dat de Krooiiprliis Rudolf gou worden gekroond tot koning ö Hoiigarijet Bjj n der onderzoek ie gebleken dat eenige warme opga ren dit voontel hebbep opgeworpen terwijl niemaui we4 t hoe er in de omgeving des Keizers zelf over iwordt gedacht Er wordt b gevoegd dat de laak zoo vreemd niet is aU t wel a bgnt vroeger z meermalen de Kroonprinsen nog tgdeus ket leveq van de regeerende Vorsten qet de Stephanuskrooq versierd Met betrekking tot de uiteenloapegde beriohtea omtrent een nota der regeering rau de Vereénlgde staten san de Europeesobe mogendheden over de Ca baansahe quaestie wordt thans door Reuters offioe medegedeeld dat genoemde regeenng erkent zoodanige nota te hebben verzonden Zij heeft daarin aan de mogendheden voorgesteld dat Cuba ea PortoRioo zouden worden vereenigd onder het bestuur vaa éjn Spaansqh goavemeur generaal dodi omtrent den verderen inhoud der nqta bad zü ziah niet willen uitlaten Men is dus niet veel wgaer dan vroeger ea heeft slechts de zekerheid gekregen dat de nota bestaat Of de wensob nsar ket einde van de Osrlistisehei oorlog in dit jsar spaedig zal worden bevredigd is waar k nog verre raq seker Wel wordt telkens en telkens weder beweerd dat de kraobten van don Carlos onbeduidend lujn maar als men ziet wat nog door zijue troepen wordt gedaan is de vrees niet ongegrond dat ziJ ziqh nog gerqimen t d staand uUeu kunnen houden Wel verre van een gunstiger wending te nemen krggt in de ls4tste duigen de Ontersqhe quaestie een ernstiger aqsien De uota met het onder wsfp tot hervormingen in Turku door graaf Andraasjr opge steld is thans werkeUjk aan de mogendheden vst londeu Het sohijnt vournamelijk gebaseeiKi te in op bet beginsel vau vulli nen gttlijkhebl van godsdiensten en vesti iug v4H prqvliioUle eug nieea telijke z lflandigHeid w mrvan het g V jlg IU w is dat d vaststelling het iiHii in en Iniieu der belaar tingen geheel asn de gemeenten Z3U worden opgedelgen en de oorreeu du door de Muzelmanaen aaiv de Christenen zgu upgelm l worden afgesehaft Tua sohen de drie keizerlgke rt ge ringea bataat blgkea reraehillende ol ieuse inededeeliugeu Volkomen oveT eenstemming ten aanzien mq de nota terwijl een telegram uit Weeneq vereel ert dat zg ook te Boale en te Parijs een gunstig oi thaal ke ft gevonden i Het is dus wel waursehijuli fci dat aUe mogea4 heden de voorstellen van Oostenrijk zullen bijvaUeit In dat opsiaht sal wel niets te vreezen zijn mai er is iets anders wat den stand van zaken in da ongunstig light stelt de van versahillende südM iuitgesproken vrees nl dat de Dpatandelingsn dèi Cbristeljjke onderdaaen van Turkije geen genoeja zullen nemen noeh met de hervormingsplannen tn de Forte zelve noch met die fan de inagendbed a H en de wijze waarop die vrees wofdt uitgesproken doat qnderstellëo dat zij reeds op vrg gqede gronden steoa t die waarschijnlijk ontleend zjjn jtlatiogeq i f de insurgenten scire i De oneeuigheid tussoh den Khedive en den b HT Cave wordt uit Londen tegengesproken B N O £ L A N 0 De nlcnwe stteuleire der ngoerii waa j 4 MÉ bevelheJabeis van oqitopbodecus voonnhrijA i it if te handelen hebben met voortvluahtig laven die op hun schepen een schuilplluttf zoeken wekt W een eren sterke bei reging als de udel w ke ew zigd werd De slsven mogen volgens debepahngea welke zg berst sleekts opgenomen worden wanneer levensgevaar hen dreigt Z inogeii in den l i k k nood binnen de watereu van ijet of an M slaveuhoudend rgk warden get d doel in jef o a gevallen niet geholpen t orileU Verieden Maandag vergaderde Hamlet s Radical Club en uam de volgende inoUe aan De vergadering besohouwt de nieuwe einiuliiire als eên aanmoediging voor slavenhoudende hoofden qm te volh sden a die praotijk en zij booOt ei nstig dat de reg riffl met deze pifoulaire evenals met de éérste tal haAd I en haar spoedig intrekken Ook te Biriningbain hebt en de liberalen een meeting belegd De voorzitter verklaarde dat dfe uitvaardiging van dit staatsstuk zeer dom vaii de r eering iw eeu van die misslagen d e het noodfot ntar scheen te hebben opgelegd Er was geen twijfiX aim o ni zou worden opgeroepen om r ertsïhip af te teg q yan daze handeling welke zonder noodzaak loo haastig