Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

nui i verricht en Birmingham moeat één zqner drie ttfgeraulntigden opdragen in het parlement de regeering ovrr dele zaak te onderhouden en zoo noo lig een van afkeuring voor te dragen De predikant Cr jsskcy stelde een motie vooi waarbij de oiroulaire tra steriL3 o veroordeeld werd H j achtte de tweede ciroulaiiB nog gevaarlflker dan de ei taie zij verschilden nitt meet van elkaar dan een dubbelziunigheid van een duidelyïe uitspraak ïevena gaf hq ill overweging Zaterdag aanstaande een volksvcrgade riuj te houden Deze motie werd aangenomen Jjiriiiiujfhaii is de liberale stad welke Bi ight naar 1 het p irleiueat afvaardigt Wanneer er sprake is van de üjuservalicveu te bcatrijdea ia de gqjze Kwaker steeds op zijn post en nu wij veriiemeu dat hij 1 hiKJen zijn kiezers zal toespreken is het te vermoeden i m hij dit puBt hetwelk dcu trots i u de umnuiteit der I Jiu elschen geldt niet z il vergeten IX bc strijding dtr lavt rnij is nu eenmaal een zaak gewordeu waaraan John i Iiuli itlthans iets van zijn geld en invloed wijdt en al w ire liet louter eigeidiefde doch dit is geenszins het jfeval die hera drijft als philantroop op te treden de wereld oogst de vmohten van ïiju streven Het zon te vb Jammeren zijn als Disraeli in ataat was deze goede xiuk te benadetlen In de Binnansche stad Rangoon die thans tot Jlritsoh Indië behoort werd ouhiiigs volgeus de Kiu goou irazette de verlooviug gevierd van een p iarlje dut in de wieg de keizerskroon heeft gedragen duch Jater werd ieder der partyen door het lot geweldig getroffen en door beulsbandea van zgn dierbaarste betrekkingen ontroofd Thans zijn zij afhankihjk van de genade van Engeland dat hen onderhoudt De bruid prinses Konuk Zernani een meisje van Ifijarigen leeftijd is de laatste kleindochter vanden Vuitsten grootmogol Sohnh Bohadur die door de Ëugelachen in 1837 van zijn troon vervallen werd verklaard Haar vader Jawau Bakhut die in 1857 aanden opstand van Neiia Saheb deelnam leeft thans nog uls Ëugelsch sta itsgevangene in It iigoon en zijne dochter die zoowel uitmunt door schoonheid als door een hooge mate van beschaving en ontwikkeliug oodat z als dichteres in de Perzische taal een Mitstekenden naam heeft houdt hem vrijwillig gezelschap Van de bloed verw inten haars vaders leven slechts enkele moer daarde uieesteii in 1857 door de Bngelsohen werden v rmjord Zij verloochent haar I aangeboren trots ook iu hare gevangenschap niet maar verdniagt alle daaraan verbonden onaangenaamliy deik im t eeii b wondercnswaardige geestkracht eii hooghartigheid iu d bewusiheid de kleindochter van leu grooieu Dschinj is Kh iii en van deu maohi u T iiutrhiu te ziju en dat haar geslacht aaii liulië zt stiLU groot inogols heeft geschonken Haar bruidegom prins H issan is de zoou van Bultiui Suleiman die zich van gemeen sohlaat tot deu rang van sultan heeft opgewerkt In 185 nam Suleiman deel aan den opstand der Mahoinedailen in de provincie IJn nam China tegen den beheerscher van het Hemelache rijk en verhief toen zichzelf tot sultan van deze provincie die echter in 1873 weder door de Chineezen werd onderworpen Dit lot viel ook haar hoofdstad Aazifa te beurt en de generaal dei Chineezen snelde naar het paleis om den sultan en de zgnen met eigen hand te vermoorden Hij vond echter slechts lijken daar de sultan eerst zijne familie en vervolgens zichzelveu had gedood Prins Hanan alleen had zich door een siellc vlucht weten t redden t rwql zijn andere bloedverwauten en het grootste gedeelte der inwoners van Aarifa door de Chineezen warden onthoofd Prins Hassan heeft thans een jaarlijksch inkomen van de Eugelsche regeerinjf en w dt ajne dagen grootendeels aan studie De Kngelsche regeering heeft zich gehaast aan het bruida paar een paleis te Rangoon ten geschenke te geven BINNENLAND GOUDA 8 Januari 1876 De bevolldug op 31 December 1874 alhier bedroeg M V Totaal 7788 8788 18676 M V Tot Geboren in 1875 406 369 765 Gevest 463 521 974 Ambtsh ifageaohr 12 3 880 882 174i M V Tot Orefl in 1875 346 313 659 Vertr 4ÏZ 447 869 Ambtsh geschr 8 6 13 776 765 1541 Alzoo is de bevolking verm met 84 117 201 Bevolk op Sl December 1875 7872 8905 16777 Het stedelijk museum van oudheden Wmlt nog voortdurend door verschillende voorwerpen verrijkt Dezer dagen ontving het nog een schilderij iu olieverf die wel vermelding verdient Zg is Wiiarscliijulijk van LingelbMh voorstellende het gevecht vau Brauté en Lekkerbeetje WMiruaar de pla it uit B r Vaderlandsche Geschiedenis gegrapheerd is I Jaren lang heeft dit zich iu een huis op de Gouwe alhier bevonden Tot minister van oorlog i8f benoemd de heerjhr G J G Klerok adviseur bg deu uaiihg vau staaisspoorwegen De minister van marine de heer Tnalman Kip is benoemd tot ridder dc r orde vau den NtderKiiKlschea Leeuw Het volgend telegram is eergisteren van Nederl Indië ontvangen Bital Liinteriiiiii en versterking Toikoe Nanta zijn door den vgaud ontruimd wtuirdow de gemeenschap lusschen l ukan Badak en onzen post te Siiiaugn oyien is Ouzerzijds geen verliezen Bij de operatien vun 26 December is luitenant ljudaiit Kriiste gesuouvcfd Bij kouiuklgk besluit van den 238teu December laatstleden heeft bil bi diuit vau deu Souvereiiicn Vorst van 14 Januari Isla houdende oprichting van eeue weduweuen wetzeukas van de ofliciepen der landmacht eenige wijziging en uitbreiiling oudergaan Aan art 33 van dat besluit is toegevoegd ile navolgende bepaling Iiulieu echter dojr gemeentebesturen liefdadige of algemeen nut werkende iiistelliiigen hetzij renteloos heizij tegen matige rente overeeuküinslig do ir iedeputci rde Staten der proviucie waarin gezegde besturen zijn gevestigd goedgekeurde bepalingen voorschotten op pensioenen aalt uit de weduwen en weeaeukos voor de otticieren van de landmacht pensioen geuietende weduwen zijn verstrekt wordt het jIzoo in voorschot verstrekte pensioen over het stertkwartaal alsdan de betrokken Ijestureu of instellingen uitbetaald Men leest iu het Vagil mm Frieiland bet volgende geschreven uit Harliugen dd 6 Januari Dr Jan ten Brink uit den Haag die op zich genomen had gisteren avond iu de buitengewone vergadering der Vereeniging Tot Nut en Genoegen op te treden oud aanleiding om Dinsdag dus ongeveer op slag en stoot t8 melden dat hy niet overkwam Natuurlijk w +d het bestuur der Vereeniging daardoor uiet weinig iu verlegenheid gebracht doch men werd geli jiijen door deu heer van Voorst van ronda die beloofd had iu Februari op te treden en die nu bereidwillig overkwam om de ontstane leemte aan te vullen Wie de vergadering bezocht zal ons moeten toestLiumen dat dit aanvullen plaats had op zeer verdieiistely Le wijze Waren de voorgedragen dichtstukken ook al bekend de wijze van declameeren en gesticulatie gaven aan de voordracht de vereischte levendigheid en actie Maar het was vooral de zang door den heer Brinkman uit Franeker onvoorbereid geacsompagneerd of door den heer van Voorst zelf begeleid waardoor hg den avond op een alleraangenaamste wgze vulde De krachtige manuelgke stem die in het hooger register aangenaam klinkt leent zich zeer goed voor muzikale voordrachten de zanger brengt zijne stukken met groot gemak en volkomen zekerheid ten gehoore en weet door stukken van uiteeuloopeud karakter de attentie te houden üngetwgfeld beeft het publiek genoten en mag de directie van Nut en Genoegen de overtuiging bezitten dat de teleurstelling over het uiet verschijuen van dr Jan ten Brink zoo klein mogelgk gemaakt is Gisteren avond trad iu eeue leesvergaderlug vau de afdeeling Gouda van het Nederlaudsch Protestantenbond Dr J Hoogkaas uit Rotterdam op In het optreden op dizeu dag den 7 Januari vond spr een vingerwijzing om te spreken over Drie Koningen dat zooals men weet op 6 Januari valt Het had dan ook veel voor zeide spr om ecu oiidirwerp te behandelen dat eenigszius van beperkten aard was immers daardoor verviel het onaangename om telkens uit gebrek aan tgd hier af te moeten brekin daar niet verder over te mogen uitwgden en oir diezelfde reden in dit of dat onderwerp dat toch met de hoofdzaak in nauw verband stond niet te mogen treden Spreker spiak daarop over Drie Koningen en wel vooreerst over de voorname plaats die zg bekleeden in het volksleven om daarna de legende daarvan na te gaan ten einde ten slotte de bron van de drie Koningen in de evangeliën te behandelen In het eerste gedeelte zijner rede maakte spr melding van velerlei gewoonten bij het volk op dien dag gebruikelyk als t dansen om de drie kaarsjes waarvan een zwart gemaakt het moortje genoemd wordt t eten van koeken in een waarvan een boon was verborgen enz enz Spr gewaagde voorts van de genezende kracht van het water met zout op Drie Koningen van het krjjt waarmede 4b be nletters der namen van de drie koningen op atallm en denicn geschreven geluk en gezondheid aanbrachten en voorts van het water dat in den nacht van $ Januari in wyn veranderde echter alleen voor hen die t kouden zien Spr maakte ook melding van den Germaanschen oorsprong van vele dier gewoonten op Drie Koningen gebruikelgk en toonde dit door yele voorbeelden aan Tot slot gaf spr een verhaal van de drie koningen die naar t kind Jezus gingen om het te aanbidden en toonde aau dat dit verh lal niet t minst op historische waarheid kan bogen lo h dat het ve leer eea schilderg is die eeu zeer schooue waarheid iii beeld brengt Dat het verhaal dier Oostersche wijzen van difg engel en die verlichte ster enz onjuist is bleek volgeus spr voMoeiMle hieruit dat ware van deu beginne af zoo Ie algemeene landacht op de uitneiriende persooiilijkbetd van Christus gcvtstigd geweest zoo dat zlU s ilerodes hem trachtte te vermoorden en dat men hem v in vele igdcn hooge eer bewees dau zou de virbiziug over ziju krachtig optreden niet zoo groot ziju geweest dan zou men hem niet zoo miskend heblwu dan zou men van den iMginne af geweten IicWku welke heerlgke persoonlijkheid hij was ra ten minste ziju moeder zou dan wel iu hem geloofd hebben Eerst later toen men hem in zgn waarde erkende zijn al die eerbewgzen tgdens zgne geboorte er bj gemaakt Die engelen en die wgzen en al t andere i jn slechts schooue voortbrengselen eencr poésie die den Christus bg zgn geboorte de hulde waardig keuren ook die schitterende ster welke de 3 koningen voorlichtte hoort bg die poësie en bestond slechts in de verbeelding doch neen een ster is er werkelgk bg zijn geboorte opgegaan aldus eindigde spr een ster schitterend en rerliohtend aan den hemel der geschiedenis der Volken een ster voor u voor mij voor onze kinderen onze grhaele maatscliappg en het ligt slechts aan ons of wg die ster willen zien dat wy haar verliohtenden inidoed willen erkennen God geve dat dit zoo zij I Nadat de voorzitter dr P de Wilde den spreker eeu woord van dank bad toegesproken eindigde deze vergadering Op deze werd echter nog eene mededeeling gednait die zeker vele met genoegen zilllon hooren In het laatst van Februari zal loor ds Ham te Boskoop een onderwerp woriU u ingeleid op eene meetlnfc van d hier ge cstigde afdeeling vau de Protestant nbond zooab dat vroeger meermalen plaats had en nog o n in 1875 drior ds van Hamel uit Ilollerdam Daar echter deze of geue het eene onderwerji wel licht prefereert boven t ander en gaarne een bijzon dere stof gaarne zou zien behandeld zoo zat op 3 Februari op welken datum zooals wy reeds meldden de heer Hu enholtz uit Amsterdam zal optreden in de zaïd waar de lecsvergadering zal plaat hebben een bus warden gepUatat waar ieder lid van het protestantenbond een brieQekan werpen bevattende het onderwerp dat hy gaarne zon zien behandeld Een dier onderwerpen welke de bus dan bevat zal in t laatst gedeelte van Februari door genoemden he r Ham worden ingeleid waarover dan gedebatteerd lal kunnen worden De afdeeling geeft dus wy merken dit met jfe noegen op meer dan één teeken van leven Donderdag jl werd in de vereeniging Winterleziugen te Berg Ambacht de spreekbeurt vervuld door Ds M L Heyerkerk em predikant van Sommelsdgk In eene boeiende verhandeling schetste spreker Eenige goede teekenen van onzen tyd namelijk in zgne rntioneele practisehe en sociale richting Met groote aandacht werd deze verhandeling aangeboord evenals de daarna geleverde bydragen der beeren J Verbaan en A Stuurman vaa Ammerstol J O Bettink en D Oskam van Berg Ambacht Blykens de jongste by de regeering oniirangen offi cicele mededeelingen uit Zwitserland betreffende den stand der veeziekten daar te lande was van I tot 16 December jl het mond en klauwzeer nage noeg op gelijke hoogte gebleven in enkele kantons nam die ziekte af in andere was zy toegenomen of voor het eerst verschenen Volgens officicele mededeelingen nit Oostenryk loo pende tot 27 December jl waren op dat tydstip door veepest besmet 24 gemeenten in Dalmatie I in de Bukowina en 1 in Gallicie Vanwege de gezondheidscommissie te Rotterdam zyii verschillende rapporten uitgebracht omtrent het onderhoud der openbare urinoirs Hoofdzskelyk wordt een dagelijksohe ruiming en spoeling en s zomers bet spoelen met carbolzuur aanbevolen In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam stonden Donderdagjl o a de volgende personen terecht C B Jzn J V B Dzn A d O Czn n J G Dzn allen wonende te Berg Ambacht besch f i t van moedw mishaddeliiHf Hn keie O Eisch 10 boete of 3 dagen gev voor ieder C B Jzn en A K wonende te Berg Ainbaoht besch vau moedw mishandeling en verwonding Eisch voor de Ie bekl 25 en 8 boete en oor do 2e bekl 25 boete Mr Salines trad als verdiger op voor de 2e bekl In bovenst zaken over 8 dagen uitspraak Meermalen werden over het Ilyuspoor uit het buitenland vaten zuur bier aangevoerd welk bier zoo men zegt door leerlooiers gebruikt wordt Gisteren kwam weder eene bezendiug aan van 20 of 21 groote vaten Twee ambtenaren bij s rijks dir cte beUstiugen eilden de vaten zuur bier Het bleek toen dat in elk dier vaten een tweede vat aanwezig was spiritus bevattende tot eeue gezamenlijke hoeveellieid van ongeveer 1800 liter Al de voorhanden zgnde vaten werden toeu natuurlijk in beslag geuomeu Naar wordt medegedeehl is Diiiderdag avond iemand van Pemis naar Rotterdam gaande op den Heidschen dyk nabij Pernis gewelddadig aangerand De aangiivallene verdedigde zich echter zóó moedig dat hg den aanrander noodzaakte de vlucht te nemen De aangevallene had eenige messteken in de bovenklsederen ontvangen bleef overigens ongedeerd Uit Wageningen sehryft men het volgende Het vermoeden datde persoon wiens lijk te Andelst gevonden is vermoord zou zijn heeft zich bevestigd Een der vijf personen die op vermoeden waren gevangen genomen is gebleken de schuldige te zgn Het il zekere GiUingeu die te Andelst eeue herberg houdt De verslagene Burgers genaamd was landbouwer ongdi iwd en omstreeks 40 jaar oud Hij bezocht dikwijls de herberg van Gillingen Zondagavond geraakten beiden m twist en deze liep zóó hoog dat Gillingen Burgers met eene blaaspijp de hersenpan verbrijzelde waarna hg zij slachtoffer in eene uaby zyiide graclit wierpDe dochter van den schuldige heeft de misdaad aan t licht gebracht en Gillingen heeft reeds volledig bekend Hg is gevankelijk naar Ngmegen vervoerd Ib een brief uit Nederhind aan de Vmit r $ bet orgaan van Vniillot worlt t volgende gezegd Hen bcWeert dat de Minister van Biiiiieiil ïMea zich voorstelt eindelijk de hand te leggen aan een ontwerp van wet dat de voorst tuders der byzondere si6hool eenigszius bevredigen kan Ik twijfel echter zeer of de heer Heemskerk er den moed toe zal hebbch Niet alleen dat deze Minister een oud liberasl is nog vervuld van denkbeelden die in het kader Tsn het onservatief progiamms slecht sluiten m uu bovendien heef hy collega s die warme tegenstanders zgn vau het godsdienstig onlerwijs en hij weet zeer goed dat dergelijke wet door de liberalen met hand en tand zon worden bestreden en zyn val coD kunnen veroorzaken Belust op het gezag zal de heer Heemskerk zich zoolang mogelyk trachten staande te bonden Tussohen de klippen dsonieUende zal hy Minister blijven zoolang de liberalen zich niet in staat voelen hen te vervangen In afwachting dnldcn zy bij gebrek aan beter den keer Heemskerk en zyn collega s mits zy niet raken aan hun heilignom namelijk bet ongodsdienstig en anti Katholiek onderwijs Groot en onverwacht is bet eiiiee dat de Nederlandaehe schildersohool getroffen heeft Een barer schoonste sieraden de kunstschilder Sain L Verveerr is na eene zeer korte ongesteldheid Woensdag in den laten avond overleden Wie die zyne gewrochten eenmaal heeft mogen zien en bewonderen zal niét besel B dat eeu groot kunstenaar uit de ry onzer levende meesters is verdwenen wie ztd niet instemmen met den rouw waarin de kunst over zyn afsterven hult Als schilder geèerd en booggisëliat in zgn geboorteland en daarbuiten behoefende Verveer ook met vrucht de toonkunst Tot aan zijn dood toe was by een yverig lid en een krachtige steun van verBcbillende zangvereenigiugen Vorstelgke blijken van waardeering en onderscheiding vielen den afgestorvene bg zyn leven rui iisehoots ten deel Door Z M den koning die zyn penseel op hoogen prys stelde werd hy begiftigd met de officiersorde van de Eikenkroon en ip 1874 met t konings jubileum met het ridderkruis van den Nederlandseheo Leeuw Ook het kruis van het Legioen van Eer vierde z jne borst Den 2den dezer is te Parys overleden Berthier bygenoamde uié Generaal hoewel hg niets met de militaire aangelegenbeden had uit te staan Hg kommandeerde nogthans een regement en wel het schoonste van Frankrijk hg was namelgk chef van het ballet peisoncel der groote opera Als die man gedenkschriften nalaat en als hg ze niet nalaat dan zal een ander ze zeker wel voor hem maken uilen zy zeer pikant worden Op zekeren dag kwam Berthier in de opera en zeide tot de danseuses r Kiadereu ik bi n va i nijrgtn getrouwd Men zegt we eeus dat het huwelyk eea loterg is ik heb het hoogste lot getrokken ik heb namelijk een jong meisje gehuwd die ik liefheb en ik ben zeker dat ik met haar nooit zal twisten dat ik nooit door baar geplaagd zal worden dat zij nooit buiten mij zal kuimen en dat zij mij nooit met gebabliel z tl vervelen tJch kom I riep hij het gelieeL balletpersoneel als uit ééu mond vader Berthier gij verteld ons vreemde dingen Kindereu ik ben er zeker van hernam de choregraaf mijn vrouw is stom Het is dan ook werkelijk gebleken dat nooit een huwi lyk gelukkiger is geweest dan dat van den danser en zijn sprakelooze wederhelft Ttr Kaartciumitg Volgens een bericht iu de Femd Ct had op het station te Veendam 11 Zondag een ongeluk plaats Een reiziger leunde met een zyner handen in de sponning van het geopende portier toen dit eensklaps wenl dichlgeslagen De vingers van den reiziger werden op de akeligste wijze gekneusd Het Imlker Denknuil yera heeft besloten het standbeeld des grooten hervormers over acht jaren op deu 400en gedeukdag zyner geboorte op te richten en wel op de markt te Ëiesleben Het zal van brons vervaardigd worden Het comité is reeds voor de uitvoering in onderhandeling getreden met den beeldhouwer 9 Schaper te Berlgn en beeft hem het maken van een ontwerp opgedn en De zedelijke vereeniging Oad papier heeft in het afgebopen ja ir 95 000 kilogr oud papier verzameld waarvan 35 000 kilogr uit Amsterdam Na aftrek van alle onkosten leverde deze hoeveelheid een zuivere winst op van 3000 die aan deu paus zyn overgemaakL Er zijn die met verbazing de banden in elkander hebben geskgen dat te Amsterdam nu reeds tusscheu de acht en negenduizend honden voor de belasting zyn aangegeven zoodat het geud exemplaren van de eiM canma die hier ter stede rondwandelen wel op 10 000 kan worden geschat Wat zullen die verbaasden echter zeggen als zij vernemen dat in den Amerikaaiischen Staat Tennessee niet minder dan 226 000 houden zyu waarvoor belaitiug wordt betaald Eu dat op een bevol1cttt TSn 142 652 zitlea Vjim Statisticus heeft uitgerekend dat die dii reii per j lar voor drie inillioeu dollars opeten de 45 000 sclia eii die zij jiuirlyks doodeii uiet meegerekend Tennessee is dus een ware b nden staat De hfer Amcricus Symmes te Bever side iu Ohio vereenigde stateu van Noord Anicrika heeft dezer dagen eeife openbare rede gehouden ter uiteeuzettiug eeiier theOne vóór 50 jaren uitgebroeid in de her zenen zgus vaders kapitein John Symues Die vaderwas gestorven van hartzeer daar hy zich miskend en gegnefd achtte wijl zyn vaderland geen lust toonde te lebben om de band uit te strekken naar denacboonen prgs die Symmes voonpiegelde als maarvoor het grypen John Simines ui leerde dat deaardbol bol is eu van biiuien eveu goed bewoonbaar als boven op Dat inwendig territoir konden de vereenigde staten volgeus ben zonder slag of stootanuexeereu Op zeker punt der oppervlakte tussclien 60 en 80 breedte is eeue ingedrukte plaats en daarop is de toegang tot de blunenwereld natuurlyk eenige honderd mijlen diep Aangezien ook daar licht en warmte noodig zyn meende kapt S dat de zonnestralen vau afstand tot afstand langs Aen weg bcnedeiiwaarta gereflekteerd daarin zouden voorzien en anders kun het gas te baat worden genomen De kapitein adresseerde zich aan het congres om de middelen te erlangen tot een togt naar het Noorden als wanneer hg verwachtte aan de Pool lu de uieuwe wereld te kunnen biunendriugeu en daar de Slart and Stripet van zyn vaderbiud te planten in bet ingewandder aarde Op zyn adres kwam nul eu de manstierf van verdriet daarover Zijn zoon terwijl hy nu s vadels theorie omtrent het door hem Symmezoniikgenoemde binnenoardsche land uiteenzette viel vau kinderlyke aandoening in onmocht cp den grond I ii j I M I r Vergadering van den Oemeenteraaa Zitting Tin Vrgdag 7 Jmiatri 1876 TflgeDWOordig de bh van Bergen IJxentloorn voorr Reinij Kist PriDce Noothoten van Goor Muller Forlugii DroogIctver laa t tnateo Poat Uroat hamaora ütraver GocdenaageQ vu Snel üt voortjtter deelt mede dat de h er Viroly heeft kennia grgevvn vcrhmdirt te lyn de vergadering by te wuDeo l e notulen der vorige vergadering Korden gelezen en gcarreateerd Ingekomen zgn eene miMive an bh Gedeputeerde Staten dezer provincie mcdtideelendc dal hun coUegie hervat m de tot kenning vanaubsidie aan het üurgerlyk Armbealuur tut een bednig van ƒ 810 Nolif eene misalve van dezelfde hoodend goedkeuring van den atont der begrooting over 167 1 otif eene missive tan dt zelfje go4dk nimdi de verordening op de invotdtring der plaalai jijke biJaHlnig op de vaart door da gemeente en lot lulling vo n s hoijl iila n Notif eene miasite van Jizelfd goedkeurende de intrekking van het Uaadabealuit ter v rhuring van een gedeelte der Korenbeurs jan K van der Burg i o Notif eene miiaive tan dritlfde goedkeurende de regaling der jaarwedJeii an hel ouder gzend peraoneel aan de openbare lagere aeholeu N f een rapport v ii H en VV op de lu hunne handen geateldo musi e van regmtcu vau het eea en Aelcmo zeuierabnia tot bljbouwing vau eeuo ou ldekte gaanderij De gemeeuto boutrmccsler hierop gehoorj ontraadt het plan zooals bet is voor ijuld J III uiii rL nlgazliis aan de bczuarrn van bh ro leiileu tii jii tooet ie komen geeft hg een auJer plan aan ds band dat nut z Hj eel g W zal koelen en begroot wordt op iOÜO d i wordt ilojr It eu W voorgesteld Ter viaie een rapport van de coinmiasie over de beleenbank op bet a lria van de kassK r der b titk an leening die looralell onveraebillende reiUiiiH het tructeioenl van deu kaaaier dipr bank met ƒ iiUU Ie verhuugiu Ter visie eene missive vuu curtitoren dur f itijnacbe school aanbiedeuda een dubbLltal tot lij in hun colkgie viaarop geplaatat ziio de bh Ur F H O van llersoii en Mr J C dn Poi ter vlsie en benoeming in cent toU udr vergadenug eeu adres van deu he r K Miuk iamer die omdat hy Ie Amsterdam uit Je aaiig sUgen is in dc u boofdtlijk n omslag en te vergeefs pü ingeu hi eft aangewend aldaar afgeaefareveu te wolden reslilutie vir otkl van plaatselijke belasting B eu W wisten bij het opmaken van het kohier niet dat adreaaani maar Iijdilijk alhier verblijf hield en stellen voor aan dit vcrjotk te toldoeo wordt dialelijk lo behnndeling geBomen eu algemeen goedgekeurd Üe voorzitter doelt mede dat regenten over het Wees eo Aelemoeseniershois op 1 Januari disponibel hebben gesteld de Ier leen verstrekte i6 ra B en W stellen voor omdat dm vooreerst oog niet beuoodigd zgn zulks te laten lu de rentekaa legen twee en een half pCt daar het door regenten aldaar ia bewaring is gegeven do heer Kist maakt hiertegeo bezwaar wil bet liever dadelijk opuemou ea het op prolongatie bier ter atede nilgeven na verdere discossien wordt bitiooratal van den beer Kist net een overgenomen amendement vaa den beer Prince tn stemming gebracht en aangeeomen met 9 tegen 4 stemioeu die van de beeren Post Drost Bemg 0roogl cver eu den voorzitter De voorzitter deelt nede dat de boeken en kaa vau dea Gemeente Ontvanger zijn uagezleo en in orde bevon len Not Asa ae orde is bet voorstel lot nitbreidmg van de vakkM van onderwijs aan de stadsmnzieksebool de beer van Straatca verklaart ziob tegen de pianolessen ala bet geld aau de at 4 koat de beer Kist vitidt het zeer goed als het ingevoerd Wordt d beer blraver wederspreekt den vorigen spreker gilquft niet dat de aebool zooveel opgang zal makin de heef Snel widerlegt dat eu zegt dat die lessen daar btpaald behooren waarna bet algemeen wordt goedgekeurd Een voorstel tot rigcling an bet b dnitl der gratificaties VOOI bet geven vau undcrugs aan de aioudsi hool oter lB7i wordt atgemaeir goedgekeurd Keu voorattl let wijzigiii lau di n s aat vau b grooliuder iskomsten eu silgaten ao de gemei iil voor de dienaCib75 wordt met algeimene ste uiuen gotdgktord Ken su i ilcluire staat van bi grttoling der koelen vaa bet Ktst tl liugsbuia n no bit lnr i Iieliseh Armbistoor ov r ib7ö wordLU mede met algeiui iui slummeu goedgekeurd Daarna gaiit di vergadering oier tot eene met geslotnso deurtu Ier bcband ling au een reehukuiidig advies la lakn de renten van het St Catbdrina gaslboia na heropentli t wordt herbenoemd lot lid der gizondsfaeida eommissia de beer Dr P de VV ildc benoemd tot buijxioderwuser aan de burgefacheol voor Jongens de iNa machligiug uia aau de geuomeu besluiten uitvocriag fe gaven zonder resninptie eindigt de vergadering I O Xi I T I E Aan het Bureau van politic is als gevooden je deponaerd Eeu stuk van een GOUDEN OORBEL B jirgavli k 9 Stand GraoBi H g li EllMbctliï ouJrn K van den Berp ea N Lurken George Johnn Cornells ouJerf t P H Zim mcriniin en i a a Sonsbcek 7 PifteriicIU oodert P Hootairijer en J fiu Uuureo Alvchiel Coriielia oudtuv M LtfuimiD en M de Jong Or ELEUfeK 6 Jrq J de Uniser 70 j B C Btw schorrn 11 m GEHUwp 6 Jsn P E Podff on A J da Wilde r advërtêntiên 25 J AKIOE VAX O J HÊETMAN ES H VA ma KEMP Gouda 8 Jannsri 1876 Hunna dankbare Kinderen ♦ Bevallen viui een Zoon J 2IMMERMANN VAS Soksbbkk Gouda 6 Januari 1876 Algemeene kennisgeving