Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

Woensdag 12 Januari N 1775 1876 WAARSCHÜWIIVG GOUDSCHE COURANT Wmm m Advertentieblad voor Gouda en Oinslrelien jn R fM De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zgnda H l een Plaats ervanger te doen stellen zoo werd zgn Voogd door zekeren SF W THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers bij de Nationale Militie onophoadelgk vervolgd met aanUedingen van lager prgs dan hg anderen zoodat hem dat elndelooa geplaag moede hg besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooraf de beilige en plechtige venekeriag van bedoelde THIJSSEN te hebben aan gehoord in deze woorden Indien de orlgiaeele gezegelde aotes ter teekeningweiden aangeboden en hij wenschte niet te contracteeren dan behoefde hg die actea niet te tee kenen en de zaak werd als nietig besohouwd soQder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hij als eerlgk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelgk werd hg door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bij de voor solied bekende Maatschappij EEMOBAOT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hij wanende geheel van MOLLMANN af te zgn ingevolge de afipraok wordt hij door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en koaten 300 zeg e driehonderd Gulden wat natuarlgk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tijde persoonlgk die onbillijke handelwgze bneder mede te deelen terwgl de rechterlijke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Vegkel November 1875 L YAN ASSELDONIC DE QIJI1 A LAROCHE van KKAËPIXIEX en HULM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak baar doeltreffend eigenschappen gn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene tuaite zoowel bg kinderen als Volwassenen gebrek aan eétluet tUchte epljaoerlering tenuwtieile en vele harer gevolgen als hoofdpgn aaügezichtspgn enz in het tgdperk der hersteUmg na tmtrt ziekte of kraambed koorte en hare gerolgeii enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Bedactie aan HH Medici aanbevolen als ook de LIZERHOUDENDE gUINA LABOCHE tegen cMoroni of bUekfueht teringachtigheid groote twakte bloedtgebrek kwalen T n eritit m leeftijd ent Prgs per flacon ƒ 1 90 b de volgende H H Apothekers Gouda C THIM Gravenhage 3 VISSER Zn LMen i GARRBR RoUerdam Wed P V d VLIET Zn Woerden E W BAELDB Verder in de meeste Apotheken te bekomen JP De insending van adveytentlèn kan geschieden tot Ate uur des namiddags van den dag der uitgave SPAARBANK te Gouda Voor het BUSCHRIJVEN iii de Spaarbankboekjes van RENTEN over 1875 zal eene afzonderlgke ZITTING worden gebonden op VRIJDAG 21 JANUARI 1876 s avonds v n 7 tot 10 uur Ilunens Commissarissen KIST Voorzitur EÜIJTER SecretarU Schoolverkond Ieder die nog iets te vorderen heeft van de 60UDSCHE AFDEELING der bovengenoemde Veieeniging wordt verzocht daarvan Vóór of uiterlgk op den 20 dezer zgne rekening in te leveren bg den Penningmeester der Afdeeling J J Grootendorst GoDDA 6 Januari 1876 VERSCHB KATTEHfTOWeiï verkrijgbaar bg W N nAAIJilAAKEHS Haven HH FABRIEKANTEN Een Sohed Commissionnair in FRIESCH VLAS en HEEDS wenscht meerdere relatiën beveelt zich aan tegen billgke provisie voor HH Fabriekanten inkoopen te doen De beste Referentiën kunnende produceeren Adres franco onder letter A bg den Boekhandelaar J A VAH GRÜJZ N te Leeuwarden ♦ Getronwd PIKTE B ERNST BOELE Ie Luitenant der Artillerie en ANNA JACOBA db WILDE Gouda 6 Januari 1876 De Heer en Mevrouw BOELE ra Wium betiugin hun hartelijken dank voor de rele liigkeu rau belangstelling hy hnn huwelgk iKlti i oiidt u Op 4 Januari 1876 is te Moordrecht op JitM huuw jlJfcSELVBrcHTf Overleden Vrouwe MAlilA MAHGABETHA CATHAKINAJJrihttjIA N Weduwe ran den WelEdel Ger boren Heer JOHANNES DKOöï Adhumcs SU0 X lu ileu ouderdom ran 67 jaren Ve Executeuren J J SNEL Mr J A VAILLANT J C VAir VOLLENHOVBN Keiiij e Kenni gen ig Voor de vele bewgzen van belangstelling anjj b tooud ba het overigen ran mgn geJiefdieu Vader betnig ik m nen oprechten dank J A VAK HOÜWENINGE öoHJa 8 Ja n 1876 Voor de vele bewgzen ran deelnepiing en toegenegenheid m betoond bg het overJflden mijner Behnwddochter J M 8PELTENBUKG betuig ik mgnen hartelgken dank Goad M DEECKSEN J 8 Januari 1 876 Bobchta Maatschappij tot MJT vaniALGEMEEN SSPABTEMEHT GOÏÏDA Op DINSDAG II JANUARI 1876 des avond 7 j uur Lokaal NuT EN Vïemaak SprAer dB Heer J J L TEN KATE van Amsterdam Toegangkaarten op naam alléén verkrggbaar hg den Boekhandelaar A BRINKMAN Vreemdelingen leden d Maatschappy a 0 50 Tfeemdelingen niet leden 0 75 Stadgenooten en Dames ni t l den 1 25 De Secrttarit H W G KONING lOCAAl jm EN VERMAAI OOSTHAVEN te GOUDA m mmm i VOORDRACHT van Predikant te t Gravenhage orer de LEER van DAR WIN omtrent deAFSTAMÜÖNG der MENSCHEN en hare verhouding tot den GODSDIENST op Woensdag 12 Januari 1876 s avonds ten 7 ure Plaatsen zgn te bespreken op den dag der Voordracht ik 10 cent per plaats ENTBEE 60 CENT Puik blimk geraTmeerd ZOUT leveren tegen concnrreerende prgzen Louis Basoski Co Nonnenwater O n 2 DA SClItSlS De ondergeteekende bericht dat bjj haw gelegenheid bestaat tot het nemen van DANSLESSEN des DONDERDAGS avonds rui 6 8 ea rm 8 10 ure WïD F H WEÜEMAJ BH ojt i Gouye Wgk C No 28 EAU 01 HELiS E DES mm ÖISCHÖF en MAIWEIN BS8ENZ STAAI LEVERTRAAN en STAALWUN DBÜIVBN8TB00P PftTB de NAFÉ P i Melkert heele ik zeker en grondig met of zonder wet van de drinkers zoodat dezelve d t drinkea walgeljjk word Prgs 9 Gulden F QBONE te Ahaut TTwtp feii No SB 8 der beroemde Wcltettiiisctie Zamcnspi akeB Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht is heden voorbanden bg den BoekhandelMf Lange Tiendeweg te Gouda 60EDK00PE IHZiEL voor PiAHo Sold Uilgave van F KOKS MA U Franeker m everancier van H M de Koningin 644 WicHTL Dichter and Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voor handen bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Goaii Urali vu i Briakon De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 7 Gebroeders IBf mttondfriMf ptMtten v éit tn tsoudtn art op ittuU van d kaofdarUkelen door f dt ndaclf ftirvtrd daar dtt wudê kam totittn MtM dtn wemBeA d i leknjvtri om ir ttowi moyelyk de tl emstne mandMM op U vtttif Zon het niet langzamerhand tgd worden dat wij deze beroemde Stadgenooten van vroegeren tgd eens weder ter sprake brachten Mg dunkt in dagen als de onze waarin wg zooveel met Atjeh te doen hebben en zelfs stadgenooten derwaarts ten strgde trekken in de kleine gemeente alhier aan mgne zorg toevertrouwd tel ik reeds een dnetal komt on oüwiUekeung ik zeg niet het beeld want eenig portrait voor zooverre mg bekend is bestaat er niet van beu maar toch de naam dier beide broeders voor den geest waarvan de oudste in datzelfde Atjeh wreedaardiglgk werd omgebracht en de jongste na eene tweejarige gevangenschap er ter nauwemood den dood ontsnapte En toch dit moge opnieuw onze aandacht op hen vestigen op grond hiervan denken wg niet het eerst niet het meest aan hen Neen daartoe bestaat een veel krachtiger drangreden Wg weten het allen dat Comelie de oudste der broederen toen nog slechts door zjjn jongeren broeder in ondergeschikte betrekking vergeuld de voornaamste was aan boord van dat viertal schepen dat uitgerust door de Compagnie van verre te Amsterdam in 1595 het eerst naar yOost Indien stevende Aan zgn ondememings geest en dergenen die hem hierin steunden gelgk aan zgne verdere kloekmoedigheid en volharding op die eerste hachelgke en gevaarvolle reis hebben w dus de eerste kennismaking eener Hollandsche vloot met die veraf gelegene landen te danken En dit niet alleen maar ook het vooruitzicht op het later bezit dierzelfde gewesten die reeds kort daarna en tot op den dag van heden toe het krachtigste steunsel voor ons voortdurend volksbestaan en de rijkste bron voor onze volkswelvaart geweest en gebleven zgn Maar ook nog daarenboven als dit pas begonnen jaar weder geëindigd zal zijn en wü Ik noem ae dg Houtmin omdtt z blgkeui eeue quitKDtle van ecu huuner die op het Muaeunt ligt el oo tich ieU noemden ofschoon hanue aakomehngeR het woordje df roor boa oaaiD weglieten ADVEBTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A onderlgke Nommers VUF CËNTEK of straat ter hunner eer te stichten Een gèveUteen minstens moge prgken in den gevel der woning op de Haven naar deoverlevering eenmaal door hen bewoond Liever nog een hunner waardig monument moge onze schoone markt versieren En niet alleen de inwonen onzer stad moeten ter oprichting daarvan hunne stoffelgke bgdragen leveren Maar ons gebeele vaderland moet daartoe medewerken want geheel Nederland heeH de grootste verplichting aan hen SAeepvaart koophandel nijverheid en zelfs de wetenschap moeten door hare voornaamste ver gen woordi ers in den lande daartoe de handen A elkander slaan En het moet spoedig gebeuren want het zon schandfe zgn voor onze natie wanneer men nog na 1877 zou kunnen zeggen ivoor krggsoversten en zeehelden hebben die Hollanders we in vroeger tgd gedenkteekenen opgericht maar die beide mannen aan wier eerste pogingen zg hun opkomst bloei voortdurende welvaart te danken hebben hebben zg in dit opzicht geheel vergeten Van onze stad evenwel wa ir het twee harer inboorlingen geldt en beide haar eer ett haar belang eenigermate in deze zaak gemoeid zijn moet de eerste beweging in deze uitgaan Zgn er dus stadgenooten mannen van eenig gewicht en beteekenia op het gebied van koophandel ngverheid scheepvaart wetenschap bg welken het geopperde denkbeeld eenigen bgval vindt zg mogen daarover voorloopig hunne gedachten laten gaan en als bewgs van sympathie mg hun naamkaartje zenden om eerlang bg genoegzame instemming eene bijeenkomet te dezer zake bg te wonen J N Scheltema Januari 1876 1877 schrgven dan zal bet juist twee honderd en vijftig jaar zgn geledtn dat Frederik de Houtman de jongste d r broedere stierf Deze gelukkiger dan Conelis waar hij uit zgne gevangenschap verlott werd heeft zich gednrende zgn verder levaa een althans niet minder beroemden naam verworven Tot den rang van gouverneur der Molukken en de waardigheid van raad van Indilpi was hg langzamerhand opgeklommen toan hg in 1625 voor goed naar zgn vaderland irederkeerde Zgne laatste levensdagen braeht hg in Alkmaar door waar hg waarschijnlijk vd vriendeb had en benoemd tot lid der vrot p in 1627 stierf D ch niet enkel door sitinebeteïél in onze overzeesche gewesten ook door de beoefening van taalzoowel ala sterreknnde heeft bij zich onderscheiden en vooral latere O I vaarders aan zich verplicht Er bestaat nog een boek door hem vervaardigd hoewel het uiterst zeldzaam voorkomt te Amsterdam in 1603 uitgegeven dat ten titel voert Spreek ende Woordenboek in de Maleische en Madagaskarsche talen met vele Arabische en Turksche woorden enz i och zgh hier bijghevoegd de declinatien van vele viste sterren staande oCatrent de Zuid pool voor desen tgdt noyt gheaien enz alles ghesteldt geobserveert ende beschreven door Frederick de Houtman van Gouda Dit een en ander acht ik meer dan voldoende om voor het tegenwoordige den naam van de gebroeders Houtman eens weder aan de orde te stellen Maar met welk oogmerk vraagt gg BXnTEKTLAND Bullcjilaiidscli Overzicht De Fmnwlie minister van binneulandsche Kak a Buffet heeft reeds eene circulaire uitgevaardigd betrt flfeude de verkiezingen Zooals men weet Is ket by de beh uKkling der kieswet aan de Imkerzyde Neen maar omdat ik wegens de aangevoerde 1 f ndcment van den heer Jsntó te 1 doen aau nemen waarbg aau de administratie de redenen thans de tijd gekomen acht en bg uitnemendheid geschikt om het een of ander van nog meer gewicht en beteekenis dan een geschilderd naambordje aan den hoek van gracht bevoegdhtul wordt ontnomen om afin dagbladen het rioht van verkoop op dprf publieken weg te ontnemen of dat te beperken Dese bevoegdheid blijft uitsluitend aan de rechterlijke macht voorbehouden De ciroulaire van den heer Buffet strekt nu om dot Alleen om ons dien naam te herinneren Dat zal wel voor geen Gouwenaar noodigzgn Dan om hnn eenige plaatselgke hulde te brengen Ook dat acht ik overbodig Ook dat is reeds geschied Voor eenige jaren werd hier een driemaster gebouwd die hunnen naam voerde waarmede het wel ongelukkig is afgeloopen maar in plaats daarvan bezitten wij sedert een gracht die naar hen heet en waarvan de naam voorzeker meer dan de hechtheid d woningen eeu langen duur voorspelt