Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1876

bf wUhjf tennia der prefecten en andere gesagheiifkl te béngen nmar tevens weet de minister uu Ie vroegere bepalingen zooveel belemmeringen op te duiken dat de door de kamer in de wet gebrachte bt puling isooveel mogemk krachteloos gemaakt wordt Hetgeen de minister schrijft komt hierop neer Het gouvernement kul de wetten niet anders toeji èsaeu dan overeenkomstig hare duidel fce bepaünjjen Utt de nieuwe drükperswet nu bl jkt dnidelyk l it iirt 8 van de wet van 27 Juni 1849 volgena helweik de colporteurs en verspreiders van allerlei geschriften voorïicn moeten aijn van eene vergunning ltr udininisttatie van kracht blijft Van den andereu kant echttir verfet de wet zich voortaan tegen het gebruik van één der middelen waarvan de administratie ïich bediend heeft om de uitvoeriug te verzekeren van art tt der wet van 1849 Dit middel Ix Stond in het verbod van verkoop van sommige jgbtailtn De prefecten mogen zich dUs van dat middel niet meer bedienen Miiar zij moeten voortaan alie geschriften periodieke of andere onder de algemeene bepalingeu betreffende de colportage brengen tdi elnd te zorgen dafniets verspreid worde wat tegen de orde de zedeleer den godsdienst den openbare vrede eil de mAatachappij is Een colporteur of verspreider van een dugbhid inoet mitsdien voortaan vüiPiien tijn vah een ver Untóng der adminlstKarteii Algemeen houdt men zieh echter overtuigd datde heer Buffet geen zedelijke kracht genoeg heeftom veel invloed op de verkiezingen uit te oefenen Hij sohqut voornemens den prefecten voor te schrijVed de oandldateq van het rechtercentruin en de rechter zijde te ondersteunen waar deze eenige k ms hebben Dij gebreke fliiarvan taoeten de BonapartlsWn re kozen worden baven de repubUkeiuen van welke fractie qok Deze laatsten behaoren overal met alle macht te worden bestreden Het is wel ie denken dat de permanente oommissie welke den minister blijkbaar niet vertrouwt een wakend oog zal houden op diens handelingen eii uitingen overigens zal de publieke opiüie niet Aalkten deu staf te breken over alles wat niet beJluiorliik is Uit eene legitiinistische correspondentie bl kt dat de aanvoerders der tegi nistisehe partij beslaten hebben bij de aanstaande verkiezin n overal met igen oandidateu voor den dag te komen waar zg denken eenige kfihs te hebbeu en vóór t overige Héh in verbindiug te stillen met de andere cooserfatieyen ten einde in geraeenschanpel overleg de ferVieziug van revolutionaire cindiüateu t geu te gaan Het JouTHul ilcf Vtliata meldt dat eene ministerite e crisis oplanden i Het bl ul herinnert dat het tbinet nimmer homogeen was doch door tal van egncessién tot dusvei althans den sohiju van eensg ndhbi d g ndhbi dbeWinrili Sedert h t verkieiingstrijdpèrk it it onceniglitid ephter WMle oulstwn over de bgndgenooteohappen welke men Z il stuiten hetzij hfie rechterzijde hetzij bij hët lluteikwntmm èe werkzaiunhedeti aan tie Pruisische ministerie lijo op t oogenhlik druk dapr men zooveel ipojel Jt lies gereed wil hebben bij de opening van din ïahèdag Men berièht t ¥ M 4it Berlijn d t de Ibkddag wahrsdiqii k in Uei een maand vroeger dan anden zal worden gesloten daar de rijksdag vroeg In den herfst moet bijeenkomen ora de begïbon g en e groate reohterHüke wetten af te d en ncD reet dajt deze litti van den rijksdag de lajitste is van dit tijdstip De Birt Ml Cofr is met den uilslag van de ▼ erkiexingen ia de Teraokülendfe ptovinoialfl verg 4ering en nog al tevrede t over het geheel zegt het blsö hebben de verschillende partijen de benocraingeix v eeld terwijl slechts in enkele vergaderingen de pdBtieke onrerdraagatamheid den boventoon voerde ofechoon men toch algemeen het niet wensclielijk zal kchten dat dé politiek op d n Voorgrond treiédt ifa olMigeB die in de eerste daats zich uoetn wgdeji aan locale belangen De nota van graaf Andrass zal nog wel eenige dage aan iding ge n tot yerschillebde commentaren en allerlei juiste en onjniste berichten In strijd met hetgeen vroeger is medegedeeld omti Mt de Inmhisgevmg der fransohe regeering aan de Engelsche dat raakrqk ten aaniien Tan de nota in overeenstemming met Engeland wilde handelen meldt de Timu naider d t de Fransche regeeriug onmiddellijk na het ontvangen der nota zonder eenige reserve hare adhaesie daarmede zon hebben te keüieu gegeTtn Dit beriidit zoo wordt daarentegen uit Paiqs getfilegrapheerd is in ieder geval voorbarig Tant de onderhandelingen worden te Konstantinopel neg toortgezet Omtrent den inhoud der nota verzdurt de Jlima dat graaf Andrassy nog geen enkel definitief voontel heeft gedaan om de uitvoering der in e voeren hervormingen te controleeren Dit klinkt aUMins el eenigszius onderling daar het toch juist op d waarbprging van nauwgezette uitvoering der Voorstellen aankomt De Porte is licht geneigd te beloTjen wat men van haar verUnjX mti op k i doen komt het eigenlijk aan De Parijsche eont iiondent van de Time hpudt de juistheid van zijn bericht Vbl dat Phiukrijk zijn goedkeuring heeft gehecht aan de hcrvormiugeu van Turkije door Audnissy voorgesteld Zijn bericht wordt bevestigd door een inededeeliug in het BuUeUn FroM au het oflicieele avondblad dat van een goedkeilriug van onderscheidene uiogendhedeu frankrijk daaronder begrepen spreekt De Panjsche oorreepoudeut van de Time voegt ei thans bq dat niet aan een deeliug van Turkije gedacht wordt maar het oog enkel gevestigd is op de provinciën die in opstand zijn gekomen Op ongunstige berichten aangaande de werkstaking in de omstreken van Bergen z ju twee esoadrons der guides van Brussel vertrokken Het garnizoen is ia de kazernes geconsigneerd Aan de Dail Next hoeft Reuter Donderdag uit Brussel getelegrupheerd dat aldaar onfler voorzittiiig van deu koning een ininisterruud is gehuudvn w i iriii belangrijke besluilen ziju genomen met het oog op mogelijke botsiugen tussclieu de militairea en de werkstakeude mijnarlieiders in 4e kokudistricten Op denzelfden datniu werd door d rt oj i u tsctrtyp aan de Engelatohe blmieu liit Lissabon Ueiidlit eïundeu dat tussohen l orlugid en de Tra isviialsohe rejiubliek een tructaat is gesloten tot l vordeiiog van den Ikiiiidel van Transvaal en Natal met de l Or ugi caohe be ittiug van Sotenzo Marquee De Deeusche KaïHeir iS D uderdag 11 heropend het vorige bureel werd hcrkuzeu Nnineus de oppositie werd gevi iWgd of de fcgeering in dizetittiu en wetsontwerp zoq indienen tot afsch iHiiig van de tienden De iniiiister vUu Ijiunenlaiidsehe naken gaf een ontwijkend antwoord De Spaausclie generiitU Moriones trekt troepen saam om de Carlisteii in de uabijlieid vdn San SebtistiaB en Guetariti uiui te tssteu de laatsten schijnen raeb op deij aanval voor te berei tt In het Slaahhlad van lugcliiud kwam Zaterdag een waarschuwing der Britsclie regeering voo li i alle reederijen en kapiteins oin de goheek Spaahach kust ten Ooaten vnuiBUbao te vermijden daar de Carlisten zich onledig houden met op tllle schepen te vuièn die bittueA het bereik hunner kamonneH komen i In de Siara Weekly Advertiser van den 2Bn November lezen wij t volgende over de Nederlandsohe korvet Curueio Dit schip zegt het blad maakt een kruistocht door de Werelfl Ze heeft de VereenigdeStaten van Noord Aiiierika Japnu China en Manilla bezocht en kwam te Buigkok deu 17 u dezi r vanBatavia aan Haar Ixz wk aan Siara draagt geheel een vriendschappelijk karakter Hpt is alleen om de Hollandsohe vlag in de golf van Siara te vertoouen en de goede verstandhouding die Nederland eh Siam heersoht te doen uitkomen en te toouen dat het Kederlsfidsohe Gonvemement gereed staat den handel van zijn land overal waar het kan aan tè moedigenen te beschermen Na de namen der offloieren g BOemd te hebben die zieh a a ipri van de Curw bevinden deelt htt blad mede dat de heer Senn van Basel de Nederlundsche consul der Siameesche regeering de aanl omst der korvet heeft bekend gemaakt Hij verzacht tevens voor ds of iciereti dergelijke bewijieu van beleefdheid als de Siameesche regeering gewoonlijk aan bezoekers vM gelijken tung schonk Ii antwoord hierop stelde Z E Chow Phija Bhanuwongske Maha Kohsah T baudee m iütster Van buttenlandsche zaken ter beschikking van den consnl het ainbassadeurshotel om de heeren der korvet naar eisch te kunnen onthalen en gelastte d it een ambtenaar van t minister van biunenlandsdie zaken het Siamtesdie stoomjaoht aan den eoasut ten gebruike zou afstaan om de officieren naar Bangkok m brengen De heer Senn van Bazel hiuilde de officieren af en den volgenden dhg heesch tie korvet l Siameesche vlag ta loste ii liauoi schoteu De Siameezcu beiiutwoorddcii die Ix leefdlieid met de tnlandsche vbig SiA een der rteii te liijiéhen en evenzoo 21 kutiousohoten af te vuren De offi teren werden K n den miaister van buitenlandsche zaken voorgesteld Z B xchoiik huii een vriendelijke ontvangst hirfd een leVenill onderhoud met de heereii tooude ihun de uieu v icainers vau zijn pas voltooid huis ipet al haar bijzonderheden en proeven van in Siam gefabriceerde ihfcubelén Wij Mmemenl giiat het bUid roqrt dat de regeering van NederlIMld8o l7I dië een l lipiing gezonden heeft voor sommige ambtenaren en lieden t Trang voof hun vriendelijke hulpvaardighrid die zij aan een ongehikkigeu HoUander bewezen helilwn diè door het getij de winden en stroomen van den mond der Atchinrivier naar de Siauitesclie provincie Trahg gedreven was Na aehttien dagen aan gevaren honger en dorst te zqn Uootgesteld ge weest en is t te begrijpen I zeer uitgeput werd hij dour visschcrs te T rang opgenomen Deze brachten hem naar den Rajah van de plaats die hem vervolgens nniq PpnaUg zond vanwaar hij weer het Hollandsche oark ssdkip bereikte waartoe hg behoorde Deze vriendelijke daad vun menschlievendheid verdient de oplettendheid eu de belüouing welke de Nederlandsch Indische regeering aan de redders van een ongelukkigen Europeaan willen schenkeur Uit bet nummer van den 2n December blijkt dat sommige der ofBoieren de nieuwe munt be hteu De ministers van buitenlandsche zaken kwam op de korvet kapitein van der Velde een bezoek brengen eu bij deje gelegenheid wenlen de geschenken getoond die voor Oen Kajah en anderen te ïraug bestemd w eu Die geschenken bestonden in een prachtig gegroefd achterlaadgeweer met patronen enz een teleskoop en 100 gulden Nog bezochten de heeren officieren in gezelschap vaii deu hetr Seun van B izel eenige zeer hooggepl iatste personen met bijzonder lange namen BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1876 Morgemivond z il blijkens achterstaande advertentie de heer Zaalberg van s Tnnrenhage in de zaal Nut en Vermaak eene voordracht houden Diegenen onzer stadgenooten welke genoemden ht er reedsvroeger hoorden weten bij ondervinding dat de heer ZauUierg eeu redenaar is van groot talent en zij zullen zeker gretig de gelegenheid aangrij en om hem weder oens te hoaren our hen die uo noint een zijner voordrachten bywooudeu z d zijn optreden in deze gemeente gewis niet minder welkom zijn Heeft Gouda tegenwoordig het voorrecht meer dan vroeger welsprekende mannen te zien optreden in huar midden aan d inwoners dier gemeente de taak door trouwe opkomst te z irgen dat zij dat voorrecht kunne blijven genieten en dat geen leegs zalen voor t vervolg afschrikken Ia eene gisterenmiddag gehouden vergadering van de iJtclul ia besloten ora zoo de vorst blijft aan houden een hardrijderij in deze gemeente te houdeiu N eenige disoussi over de vraag of men prijzen zon stellen op het hard rijden of het mooi rijdi n is uitgemaakt dat er alleen een r rijdcrij zou pUats hebben en wel eeu Voor mannen en i en vooi vrouwen De dagen die daarvoor z yn bep mld zijn waarschijnlijk Vrijdag en Zaterdag a st De eerste kamer der Staten Genernal zal bijeenkomen heden aVOnd des avonds ten acht utt Ter voorkoming van ongelukken is door den minister van oorlog bepaald dat de exercitie patronen voortaan vertind zullen i jn en dé onvntinde èoói de corpsen noeten iugelëveid in s ijka artillerie sti l en coDstrtietianagazijiien te Delft Zondag midilog ia te Moordrecht een jongeling vsn 16 jBiir die uu het sebutsenrijdm wu verdronken De Lek is vol drgfija Men verwacht spoedigt dat het ijs ach zal vastzetten Op de Nutsvergadering Uitspanning door Inspanning te Stolwijk werd Zaterdag de sprerklieurt vervuld door den heer J Quint die op boeiende wijze een voordracht hield over de Kermis Na de pauze werden nog bgdrageur in ernst en luim geleverd door de hh Koenen van Gouda en Bijlsmo Krodn en de Vrengt van Stolw k Men meldt uit Utrecht Sedert het jongste ongeval aan de stedelijke gasfabriek is mén tiog alt d zoekende naar de verstopping in de buizen pp de fabriek i dit onderzoek gaat met de meeste omzichtigheid gepaard men heeft voorzorgsmaatregelenge loirïbii om te voorkomen dat eene ontplofiiug zich herhale Men zul daarom over dag de gebeele stokerij guiten werking moeten stellen nadat de gashouders voor de behoeften der particuliere verlichting ziju li Vuld wiuirom de op nbaK vegdiohtingikkeledagan achterwege ifioet Uijven hetgeen met liet maanlicht minder bezwaar oplevert De schade is inmiddels zoo goed als hersteld De ernsiig gewonde oiiderboas attn did fcbriek verkeert in bedenkelijken itoestaud De afdeeling Rotterdam van de maatschappij van nijverheid heeft na een langdurig debot iiigel door dfeu boer A Pl4t Sra omtrent de belastingherziening de volgende eischen gestald l Wegriemiiii vin alle belemmeringen voorvrg verkeer van handel en scheepvaart ui geheele opheffing of belangrijke vermindering wauE de schatkist geen opheffing gedoogt van e aooijnsen die op eerste levensbehoeften drukken eu durdoor voor het algemeen welzijn schadelijk zijn l e vergodecing hsar gpedkenr u eehteüde aan de voorgestelde afschaffingen zoomede zich ter wille daarvan vereenigende met de verhooging der rechten op gedistilleerd en van de inkomende rechten op thee k nrt af den voorgeslelden tabaksaccijns als iu strgd met het begrip van vrij vqrkeer Omtrent het Ned Uundveestainboek deelt de landt Cf het volgende Inede Het aantal ingekomen aanvragen tot opneming van vee bedraagt 152 Ingeschreven zijn in boek S I tieren van inlansch ras 14 in boels K I koeien van inlansch ras 87 in boek B II stieren vau vreemd of gekruist ras geen en in het boek K II koeien van vreemd of gekruist ras 3 stuks De eerste aflevering zal weldra gedrukt het licht zien Men schrijft uit Enschede dd 7 JanOnri De fabriekschool alhier door gezamenlijke fabrikanten vóór eenige jaaren opgericht door man aaudeelen ad 190 rentende 5 pCt met aflossing door uitloting blijkt meer en meer aan het beoogde doel te beantwoorden eu is eeu sieraad dezer plaats Elk fabrikant nam daarin deel naarmate van de uitgebreidheid zijner fabriek en draagt bij in de kosten die per kind worden berekend voor zoovelen er uit ziju fabriek de school bezoeken dat is voor alle kinderen bg hem werkzaam die den vollen leeftijd van 15 jaren niet hebben bereikt Het bezoek der fabriekschool ia dus voor die kindereu verplichtend doch daar ze uiet op die school kunnen komen zonder een voldoend examen afgelegd te hebben lumelijk in lezen en begrijpen van t gelezene schrijven zonder grove tualfouuu de vier hoofdiegeU van het rekenen met giheele getallen en kleine toepassingen van die rtgcls met benoemde getallen bestaat hier alzoo feiteiielij v voor de fabrii kskindersn ruim 600 in getal door de wet Van Houten in verbimd met bovengeuoeuide uiaatrrgi leu teu eerste leerplicht tot twaalf jarigen leeftijd want daar het gezin niM kan leven zouder de verdienste der kinderen zorgen de meeste ouders nu wel dat ze lot IZjurigén leeftgd de openbare school bezoeken omdat ze anders geen behoorlijk examen voor de fabriekschool kunnen aflefwen dat is geen werk op een fabriek kunnen krijgen en ten tweede verplicht bezoek der fabriek of herhalingsschool tot 16 il 16jarigeu leeftijd Het onderwijs wordt hier gi regeld gegeven ge lureude 6 a 8 uren in de week a ui iedere khisse door een hoofd een hulponderwijzer en een kweekeling Ook ia er een naaien br ischool uau verbonden alsmede een zangschool en V orts een cboolbibliutheek gea honkea door de famdie Van Hiek en bevattende 365 nummer Alleeu aan de leerliegeu dei twee hoogste klassen worden boeken ter lezing gegeven en zg maken er een vlijtig gebruik van Als bewijs daarvoor kau diiiien dat er in 8 nu 1866 nummers werden uitgereikt Mochten ook elders in den hinde in dezen geest de handen ineen worden ge8b en dan zon men minstens een sbip under konten tot een bevredigende oplouing der sociale qttiiestie De veesiapcl in Utrecht beeft in geen maanden in kulk een guustigen toestand verkeerd als in den laatst verloopeu tgd in de laatst H dagen deed zich geen enkel geval van longziekte d n ook voor Als een bijzonderheid wordt aan de Jrnh Cl medegedeeld dat op het insehrijviagsregister der gemeente Arnhem vuur de liehtUig Aisfx joais een ingeschrevene voorkomt met 17 voornuineu te wetenCharles Ferdinaud Olubriel August Jacques Edouard Arnold Louis Alexaudrn Jeau Anurien Joseph Thierry Alfred Fran iis Theodore Ernest Uit Winterswijk meldt men dd 6 Jan san de mk Ct Wij vernemen dat iu hft laatst der vorige week in het uabij deze plaats gelegen Pruisische fabriskstadje Booholt eene olgemeeue werkstaking der fabrieksarbeiders heeft plaats gehad omdat zij zich niet wilden gedrogeu naar een uieuwgemaakt eu door alle fabrikanten ingevoerd reglement houdende verschillende bepalingen wuarnaar zij zich zouden hebben te gedragen bg het in dienst treden gedurende het in dienst zijn rn bij het verlaten daarvan Heden moet het weer tot eeu schikking zijn gekomen en de arbeiders verzDchti hcbhen om weer te mogen werken althans de arbeiders die van hier in Bocholt werken en thans hier waren ontvingen daarvan berieki De baldodigheden die gedurende de werkstaking gepleegd zijn moeten niet zeer gering wezen Bij een marandeur die onlangs te Delft door de politie werd ingerekend vond men o o een paar metalen pijpjes 2 a 3 decimeter lang en een sponsje aan een eindje touw verbonden Deze ivoorwerpeu schijnbaar onbeduidend zijn toch bestpmd om in sommige gevallen gewichtige diensten aarfden eigenaar te bewijzen terwijl zij tevens getuigen voor zijnen vindingrijken geest en praktischen zin Het kan toch gebeuren dat hg zieh beviljdt Vegcuuver een vatja t eene of anders vloeistof gevuld b v jenever waarmede hij dorstig als altijd gaarne nadere kennis wil maken Lïings deu gewonen weg zou dit wel ecnigbezwaar opleveren waut strikt genomen kan hij op den inhoud van het vat eeu eigenlijke reOhteu doen gelden Er moet dus een ander middel worden gevonden en nu komen de voortrSelijke eigenaeliappeu van het sponsje en de pgpjes eerst aan den dag Door het zoogenaamde bomgat stillekens in het vat neergelaten stellen zij namelgk eene gewei chte communicatiedaar tusschen deu inan en het zoo begeerde vocht waardoor hij in staat wordt gesteld zijne brandende dorst naar hartelust te lesschef D CX r Voor een paar dagen bemerkte een hoofdambtenaar bij de Fransche bank dat de as met bankbiljetten van 600 en 1000 fr waarop met een stempel in inkt het woord vernietigd gedrukt was vermist werd De verdenking viel op een jong beambte die een leven leidde buiten alle verkonding tot zijn gering inkomen Die persoon sneed namelijk de langwerpig ronde strookjes waarop het vernietigd was gestempeld uit en vulde met veel behendigheid de opening aan met strookjes uit andere bankbiljetten Een handelaar die zulk gelapt bankbiljet in betaling had ontvangen ging naar de Bank om het tegen gereed geld te verwisselen Op de vraag van wien hij het had ontvangen antwoordde hg dat hij het in betaling had gekregeu van eene jonge vrouw wier naam hij opgaf Bij onderzeek bleek dat die vrouw de maitresse was van den jeugdigen beambte Beiden zgu thans in verzekerde bewaring Snelheid der eleetrieiteit Een tdegraflst van het Western Union telegraaf bnreau n 145 Broadway New York zat in de seinkamer toen eeu telegram vad Philadelphia bestemd voor Pi rijs langs de lijn kwam Dit bericht moest als alk voor Frankrijk bestemde over de kapel via Duxbi rg Massa chnssetts gaan De telegrallst riep Duxbnrg een malen op en zeide toen De kerel slaapt Idaai liUjkelijk maar de telegrafisten van den kapel zijn iteeds wakker ik zal een van hen bij hem sturen onj hem te wekken Ü irios naar een andere seintafel piep Plaister Cove in NewFouudland op en zqn Ut volgende bericht Aan den telegrafist van den knpel Duxburg weeszoo goed ev naar biuueii te gaan en mgu kameraad U wekken Dezeb lodschap weril door PÜaisler Cjve 10 p i dig niogblgk over dei Opeaau naar Valeulia iu lerlaud gezoudeu vau fUiorover Loiideu miar Vurtjs en toen naar het einde van uen I rauschen kabel in Europa te St Pierre de telegrafist daar sei ide haar terug naar Duxburg In minder dau twee minuten had de boodschap een reis volbracht van acht duizendmijl over land eu zee zooals bewezen werd door het aanslaan van den toestel op de seintafel voor ïhixburg die seinde Dat is een mooie manier van doen ga je gang Uw kameraad De Uititert neemt zonder aanmerking uit de Courritt de Snuellft het verhaal over van eene wonderbare genezing den 19den October jl door den Paus In eigen penoon bewerkt Eene geestelijke zuster van het Heilige Hart Julje N dochter van eeu der uitstekendSte Belgische diplomaten zoo wordt daarin verzekerd bad tet evolge van een geweldigen zenuw aanval den rechterarm verlamd de beenderen van vingers en elleboog wonen als ontwricht de nagrls geheel zwart geworden enz Te vergeefs had zg op raad der genersheeren andere luchtstreken bezocht en was eindelijk met eene geheime hoop te Rome gekomen waar zij op bovengenoemden dag bij den Paus gehoor verkreeg Deze was eerst verwonderd over de tot hem gerichte bede en verklaarde de gave der wonderen niet te bezitten tevens vermaande hg echter Igdende tot het geloof dat bergen verzet Ten slotte nam hg den ring welken Julie aan de liuker baud droeg zegende dien en deed haar dien au een der verlamde vingers schuiven Op dit eigen oogenblik verklaart de eerwaardige moeder Juli zoo vervolgt de Courrier gevoelde ik het verlamde deel herleven en het bloed den geheelen arm doorstroomeu Daarop sloeg zij ofschoon nog met eenige moeite met denzelfden arm op last van den Paus een kruis eu terstond nog een waaraan niets ontbrak Zij was genezen Later op denzelfdeu dag heeft zij den Paus een langen brief van dankbetuiging met da vóór eenige uren noch machtelcoze hand kunnen schrgveii Gorilla s kunnen toch moeilijk in Europa iu t leven blijveu Nauwelijks is bekend dat de reusachtige aap in den dierentuin te Dresden die zich daar g ruimen tijd bevond een gorilla was of t dier is gestorven Goed gemeend Veel heil en zegen Dankje insgelgks Loop dau naar den bl De Undlxmw is zoowel een wetenschap al eea kunst en wqfdt daqrom met to volle door bloote ondervindnig aingeleerd laai t st evA è 3p arf kennis vau de natuur Wie dus een bekwaam landbouwer wil worden zal wèl doen zlch tóe te leggen op de kennis der zanieustelliiip werkzaamheden en eigen schappen van trplauteurijk cu evenzeer v n de verschil lende grondsoorten beneveus de bestandleelen en mid delen welke de vruchtbaarheid der gfonden kunnen be vorderen Elke vrucht die wij teelen ontneemt aan do aarde eeu gedeelte v n hare gfoeifcracht zoodat wanneer men dit Veriios niet door ijeincsting herstelt de grond eerlang geen gsiioegzitme kracht of voedsel meer b it om planten tut volle rijpheid te brengen De aarde toch is de maag der planten waarin het voedende sap dat zij behoeven wordt bereid even als bij de voedingswerktuigeu der diereu Ook zij die door een onvoldoende bemesting slechts tijdelgk voordeel be oogen en te weinig uitgaven doen zonder og de toe komst te letten zullen waarlij k hun belang niet bevorderen Wetenschap en ervaring moeten ons de behoeften der grondeu en pUinten leeren kennen opdat wij daaraan voldoen en tevens ons eigen voordeel bdiartigen Doen wij dit dan toch wèl met s aarzaam overleg en zuinigheid doch nooit met karigheid welke zich zelve straft en onze beurs kastijdt Doelmatige kweekiug van voedergewassen zal ons in staat stellüi onzen veestapel e vermeerderen ter bekoming van meer mest die het groei vermogen van deu Ixxlem versterken en het plauteuleven verhoogen zal Gelukkig dus de landman die door zulke middelen en door aanwending van ra arbeid in staat is zoowel djne eigene welvaart te verbeteren als om minvermogenden onderhoud te verschaffen Ruime oogsten zullen zijn ijver beloonen als hjj wü doe wat hij ka doen Dat derhalve de landbouwers de groote waarde hnnner bestemming mogen gevoelen dat zij hnn ie pogingen vereenigeu om door de beste middelen welke ervaring en wetenschap aanwijzen de groeikiacbt der aarde n de meerdere ontwikkeling van het plauteuleven te bevorderen en dat zij daardoor zoowel hun eigen geluk als dat van minder begunstigde natuurgenooten mogen zien toenemen Wie zóó zijne roeping vervult hem durven wij veel genot in zijn bedrijf voonleelen daarvan beloven Mocht dit algem én begrepen wordenl IP O LI TIB Aan het bureau van politie als gevonden gedeponeerd Eeu SLEUTEL en een Si ÜK van eea GOUDEN OORBEL met stwntje Laatste Berichten Parijs 10 Januari Men verzekert dat in den heden gehouden Ministerraad de moeilijkheden nit den weg ziju geruimd dat er omtrent het verkiezing jirogramma eene overeenstemming ia verlovgen en het ministerieel tlalm jno zal worden gehandhaafd Berlijn lO januari De SaaU Ameiger deelt een koninklijk besluit mede krn teks etwelt de Pruinsche Landdag tegen 16 de ordt biüeei gtf roepen j Burgerlijke Stand GKbOKLN 7 Jas Piet r oader M tluU 6 Pietc MAftmaa ouden M ifVk A a End eji tl Louwsricr V JofaaanA ootlers D Aii eu eii M t LufEtbart X TULi iLDEii 7 Jao J Kirreroaa 7 j fi A San sum 83 j I A Palagraaf 38 j W t q Oer VaUL 1 j 10 C £ udra1iBrg 5 mr 11 A Me 7 j Voorspoedig bevaUw vas tpa v scUpen Zoon A t ii VSER htgenodtovan K L RECKEBS Öourfa 10 Januari 1876 Beden overleed taofat en kalm in dea ondèrdom van 87 jaren onzfl geliefde moeder vrouwe NEELTJE vaw dïb STOLE wed ri den heer A M Mosion ia leiwn Biirgeineéater alhier i m Eetiig kennitgemng Vtrzoth beUefdttijk tan rouwbeklag vereehootid te U weJk J f r J A MQNTIJ j N C JIO NTIJ i wip Y SooMAW QadewOtr 11 Januarg 1876