Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1876

Vrijdag 14 Januari W 1776 1876 is ET FE tTK E Lia o N TC3 Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitserschen honig met een aftreksel van mout oranje l loesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extrnot borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end ea verzachtend b keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 ZuïveFstelierticinale Leverlraan ifX 2 Zn borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak viin de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het myn streven geweest de fijnste levertriiau in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche trajn aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertranu ranzig worden wanneer zjj langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 cents I l7 iP I V Pf I ll nil Het IS van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestandLiitl lil l tl II tldll jg i j y y gj jj yy j j gp gg hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappig heid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde ij erprae iaraten is deze oplossing van ijzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijier in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents tjy IJij ieder artikel is eene uitvoerige geb ruiteBaanwijzing GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad v r Gouda en Omstreken Bovenstaande artikelen ziju te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrük te Sc won ioiieu bjj Wed Wolff en Zoon te Oudevtater bij F Jonker Idenburg te IVoerden by N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende detiots Emmerik H VON GIMBOBN Leiden E Noordijk Oiidewiiter Y uolcpr ldenbarg Jio ffnlam L J W Soabi lie A mlh Itr atcyk C 1 van Gitikel Sc oon touen 1 WM Zoon D OK J oor bil fff A an Vpcn Waddtnxveen C van Kviinan ft oerden W H vuu piygclvu LOCAAL Ml M VERMAAC OOSTHAVEN te GOUDA iUülULi EN VOORDRACHT van Dr 3 E Bflalberg J n Predikant te V Gravenhage over de LEER van DAR WIN omtrent deAFKTAMMING der MENSCHEN en hare veriiouding tot den GODSDIENST op Woensdag 12 Jalinari 1876 s avonds ten 7 j nre Plaatsen zijn te bespreken op den dag der Voordracht a 10 ceut per plaats ENTREE 60 CENT Sclioolverbond I der die nog iets te vorderen heeft van de GOUDSCHE AFDEELIN6 der bovengenoemde Vereeniging wordt verzocht daarvan vóór of uiterlgk op den 20 dezer zgne rekening in te leveren hg den Penningmeester der Afdeeling J J Grooteiidorst GoOTA 6 Januari 1876 3j ist o Te KOOP een goed onderhouden PIANO te bevragen bfl A BRINKMAN wnartoe ook behooren FBICTIES en MASSAGE tjr verbetering vnn LICHAAM8MISVORMI NCEX SPIERVEULAMMING ONVOLDOENDE ADEMHALING enz i J O MIÏ O Jr specialiteit voor Heilgijmnastische behandeling te UoUndam Krniskade 4 bericht aan HH i edici en belanghebbende Pamiliën t dat de toepassing der Heilgijmnastische behandeling naar zijn voorschrift en onder zijn toezicht geregeld dagelijks te Gouda plaats heeft 2 dat de heer R M db JONG LUNEAÜ Flauieekn Siitgel te Gouda zich welwillend blijft beUsten met de ontvangst van Brieven en Adressen VERSCHE KATT £ verki gbaar bg W N RA AlJMAAkERS Haven m FABRIEKANTEN I Een Solied Commissionnair in FRIESCH VLAS en HEEDE wenscht meerdere relatiën beveelt tich aan tegen billyke provisie voor HH Fabriekanten inkoopen te doen De beste Referentiën kunnende produceeren Adres franco onder letter A bg den Boekhandelaar J A VAK GRUIZEN te Leeuwarden LIESBREUK en andere breuken heele ik zeker en grondig Prijs 15 Galden F GRONE te Ahaue Westphiden HUISBEWAARDERS Ten spoedigste worden als HUISBEWAARDERS gevraagd gehuwde Lieden zonder Kinderen waarvan de Man zijne bezigheden buitenshuis heeft en de Vrouw huiswerk kan verrichten Franco opgave onder de letters A Z aan het Bureau van dit blad Uit Silezië HinscHBURo 1 Maart 1872 den Heere W H ZiCfcENHEIMER In den laatsten tjd was er aanzienlijke navraag naar uwen Druiven Borsthoning en heb ik ook vwi de patiënten de inderdaad bijzonder genezende kracht bij longziekte en dergelijke kwalen vernomen waarom ik U verzoek mg onmiddellyk eene grootere bezending té doen toekomen PAUL SPEHR Verkrijgbaar in flesschen voorzien van een rood capsule met nevenstaand fabriekstempel te Sou a hij F IL A WoUr Aljikin aid R h Varoujeau Zoon Apoth Bodegraven V Xeraloot Boakoop A J vnn I Hout Delft L fan Ueuvic i Qravenhuffe J L F C Snabili jioth HazeraKOHtlf W Hendnki Saaatrechi i I den Hartog HiUegertberi t de lUudl Openbare Vciiioopinjr vaneenriantgelegendubbflWOONHUISCnM met 3 Beneden Vertrekken Konken en Zolder en stukje TUINGRÜND of BOUWLAND halfweg Haaetrecht en Gouda onder de Gemeente Haastrecht Te aanvaarden 1 Mei a s en eeni Stuk HOOILAND op Laag Bilwijk te Saaatreiht groot 1 hectare 29 aren 40 centiaren Te aanvaarden dadelijk OpVRIJ DAG den U JAN UARll 876 des voormiddags ten elfnre ten huize van L BLANKEN te Haaetrecht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF aldaar Oouia Oruk rau A Kriukiuia Slijm en Naagpiilen Deie PILLEN ilie sinds vele jaren mrt het beste gerolg tegen de glijIQ tn aU tDA gverSterkend e ruikt wojden duor har werdinff its spijs vertering aeer bevorderen bu un iet goed tegen de gal en zeer zaCbt laxerend zgu tgu legen 32 i cent het dua je met beiigt van het gebruik veikrijgbaar by de uafolgenda Heeren te ABsterdam M ClébauSt C Droog Heilige weg O 331 Bleiswgk S v d Kinats Bammel Zalt i i iX Vegte IWft E V ilscbul Delfslmven i Kooh Deventer Gebroed Timun üjrd eohi H J üilt y Gouda L Sohenk op de Hoog trut Ourinoliem B J B BoscIj Brmn I P Luoudtr s Hage Vitser in de Spuistraat Haastrecht K Ooaterling Leijden J T Terborgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Ondstea Llnschoten B Kruithaf Uot erd oa v SaDlrn Kollf korts Hoofdaleeg Stoiwijk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Somboots Tiel A J Faasseo Utrecht F Alteoa op dsn StwDweg over de Don kerstraat n 872 Vlaardiiigen J M Ijagcrwtrff Zevenhui en A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept ujn door mg te Gonia allmii eft uitsluitend erkrggbaar geiteld b den heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WELI On Ik doosje der echte en sints onheugelgko jaren gebraikle SLIJM en MAAGPILLEN ia een biljet vuoiïien met de handteekening u J J SCHUEUUËR apotheker welke handleekeiiing üicli ook bevindt op kei legellak waarmede het dno a versrgeld is Men gelieve daar el attent op te zyn en rioh te aohten voor bet gebruik van eau uamaulc sel dat men traoht in omloop te brengen A Bni KlWA GOUDA Agentschap V N HfeT ALGEMEEN ADVERTENTIE BOREAIJ NIJGH VANDITMARte Rotterdam Door tusschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVERÏENTIüjN met Kpned en nauwgezetheid geplaatst in alle bestaande Buitenlandsche Dag Week en Advertentiebladen Zou Gouda ook voor eeu R kskweekschool voor aanstaande Onderwijzers in aanmerking kuBiei kenea H t ia Iwkwid dat éoer da Tweede ttam Yoor drM nieuw op t riohten Kweektehoteit n roor Ie daanun rerbonden oitoavAn posten op de BglubenootiDg xga gebraeht en het ia zeer onwaancnÜDlgk om geen sterker woord te beiigra dat oe Eerate Kiuner in deie nienwe C D Mtnleiding tot verwerping der gebeele lotiog vaa Binnenlandsebe Zaken zou kansen Tindcn Ook vao den Miniater it niet te ▼ arwachten dai bf aan den Koning de bekrachtig ng zonde ontradm Dawgemmi no dat dit eeu geheel ep zichzelf ctaand feit in de parleiiieiitnire geschiedenis zonde zgn geeft Ministers houding bg de bestryJing van bet voorstel duidelijk bljjk van in nome eid met Iwt op dit oogenblik naar zgne meening nog vrat voorbarige plan en mag uit de byeenroeping Tzn alle inapectenrs by t uiger onderwgs nog in dtze maand om over de uitvoering vau het plan van gedachten te wiiselen worden besloten dat de Minister voornemens is tot de oprichting der nieuwe Kweekaebolen over te gaan Wy zanden wenschen dat zóó door onsGemeentebettuar als door onze invloedrnke stad j ï door onze Scbooleommissie door allen die van enigen invloed konden zgn alle krachten werden ingespannen opdat iu deze gemeente een dier Rgkskweekscholen werd opgericht Wg zouden wenschen dat zoo spoedig mogelgk door bovengenoemde autoriteiten de Inspecteur bg t lager onderwgs in deze provincie op Gouda werd gewezen opdat reeds in de bijeenkomst Tan hem en zgne ambtgenooten met den Minisier die naar we meenen den 20n dezer maand zal plaats hebben deze gemeente worde genoemd Reeds is door de Gemeenteraden van Wfigeningen en Deventer aan het Dagelgksch Bestnui opgedragen zich tot den Minister te dezer zake te wenden en t is zeker dat vele gemeenten zullen dingen naar een dezer scholen Toch meenen we dat Gouda vele aanspraken heeft en dus met goede verwachting kan mededingen De thans reeds bestaande kweekscholen zgn gevestigd te Haarlem te s Uertogeubosch en te Groningen Daar tnsschen zal nu het nienwe drietal worden gevoegd en dit mogen we minstens aannemen zóó gevoegd dat niet in de onmiddellgkenabgheid der reeds bestaande scholen tot de oprichtingder nieuwe zal worden overgegaan De kweekscholen moeten de centraaljunten van t onderwijs zgn uit haar ontleend dit zgn voornaamste kracht Zal in Zuid Holknd eene kweekschool verrgzeu en hiertoe bestaat alle kans dan moet een plaats worden gezocht niet te dicht bg Haarlem en niet te ver verwgderd van de school die tusschen Groningen en s Bosch in een der provinciën Utrecht Gelderland of Overijssel zal opgericht worden Gouda heeft de gewen schte ligging Qroote gemeenten achten wjj niet geschikt voor de vestiging van kweekscholen De aanstaande onderwgzers zullen even als anderejongelieden onder nauwgezet toezicht behooren te staan Dit toezicht is in groote gemeenten onmo lgk tenzg men het stelsel van kazerneering wild toepassen En wie zon dat willen Ook Vogr de derde fchool lou Zeeland of roisscbieD Limburg ia aanssarking kunnen komen bg de gevestigde scholen is dit stelsel niet iu werking De kweekelingen wonen iu bg burgers die zich daartoe nataotigk tegen vergoeding bereid verklaren Dit is goed ingezien maar dan moet ook gedurende den tgd dat de kweekelingen buiten de school vertoeven de mogelgkheid beataan voor den directeBr om zonder veel Terliea de gangen der rgkiwege hem toeveiironwde jengeliedea tt gaan Hoe zal dit in eene groote gemeente Mchieden Maar in eene gemeente van mi piitaatigen omvang is dü leer goed mogslyk eoder dat de controle belenunerend wordt voorltet nitslaan d r wieken en derhalTe in een m H van kazerneering ontaardt Ook de ganaüge Iig bg bevedt Gouda aan Een aantal gemeenten In met haar door den spoorweg of door ttoe likpotaa verbonden en ook de middelen van gea Insc ap met den Krimpenerwaaid nillat 0B rgfeld verbeteren door den spoorweg BaMeinii l Houten Dez voordatlMl k An ook stellig bg de Begeeriog ge w age a im ig niet toesteraming van fc t iiMiin lMm IMliHilnnt aan de schooi van den nm KbitiAi nonnaallet en tot opleiding mk ksmiltiiTMiii te verbinden De BomuudacbMl reédi Kliegib van een kweekschool t hMt pkkdirarid werkt op mindier nitgebreiAi HJwal m mk minder goed maar zj beeft laüaU lk 4MB opleiding van onderwgzera Bk norMiilMKf zelf pleit dus mede vooraaBJk M K a zj doet dit niet alTefflroB RW f l de vestiging dier school de voorkeur gaf aan deze gemeente zg doet het ook omdat aan hare inrichting mannen verbonden zgn wier namen een goeden een zeer goeden klank in de onderwgzerswereld hebben en wier ervaring in de opleiding der kweekelingen zon kunnen ten goede komen aan eene hit gevestigde kweekschool Er is dus wel het een en ander voor Gonda te zeggen Zal het zich doen hooien Wij hopen het Zal het bereid zijn zich voor deze zaak des noods eenige opofferingen te getroosten Ook dit hopen vrg Want ook voor Gouda zou de vestiging eener kweekschool een niet te versmaden voordeel zijn Het onderwgs zou er door verbeteren Vele onderwgzers zonden het dan een voorrecht achten hier in de onmiddelgke nabgheid van een der centraalpunten van t onderwgs werkzaam te zgn Bg vacaturen zou de keus zich niet tot een of twee sollicitanten behoeven te beperken en de benoemden zouden er meer prijs op stellen hier te blgven Dit een en ander zou tot verbetering van ons lager onderwijs strekken en dus onzen kinderen onze gemeente ten oede komen Ook geldelijk voordeel zou er zijn De jaarwedden van oiidtrwijzers en bedienden van iedere bestaande kweekschool zgn op de begrootipg voor dit jaar uitgi trokken voor ruim 20 000 Evenveel is uitgetrokken voor ieder der scholen aan toelagen vtor de kweekelingen en hulponderwijzers Ruim 6000 is per school uitgetrokken voor huur en onderhoud van gebouwen vnnr en licht enz Voeg hierbjj dat niet alle leerlingen in t genot van rijkstoelagen 7gn Jaarlgks 50 000 mag dus gesteld worden als de kosten voor een kweekschool Die halve ton zon hier worden verteerd We hebben er niet meer bg te voegen Mochtdoor deze regelen de aandacht op Gouda gevestigd worden en mocht daarvan de oprichtingeener Rijkskweekschool alhier het gevolg zijn dan zouden we ons gelukkig achten daarmedehet belang van onze geboorte en woonplaatste hebben bevorderd BUITENLAND Bullenlaiidscli Overzicht De berichten omtrent it door het Joimal iu Debate Baagekondigde miiüeterieele crisis in Praakryk stemmen luü overeen Er i meer dan een ministerraad gehouden jnder vourzittiug van den maarschalkpreaideut Dit is een feit Maar verder loopen de meeningen uiteen Terwijl sommigen berichten dat het venchil is bijgelegd tusschen Buffet ei LéouSajr e 8 daar de maarschalk voor de verkiezing een wijagiiig van het kabinet onraadzaam acht verzekert het ifommat iet Débatt dat wel eens voor het orgaan van Say doorgaat Wij weten nog niets omtrent den afloop der crisis Wij zullen dus nadere ophelderingen moeten afwadit n Het schijut evenwel zeker dat er groote oueenigheid iu het kabinet htierscht Wel tqn deheeren Dufanre Say en Wallon niet zoo bgzanderliberaal integendeel iq behooren ongetwijfeld tot de conservatieven maar hebbeu sympathiea voor hetlinkerceutrum terwijl Buffet zijn heil zoekt bij het rechtermidden Dexe beide fractieu ziju bij de senaatskeuzen hevig op elkander verbitterd geraakt hetgeen natuurlijk zijo invloed doet gelden op de ministen Buffet wil olS eele candidaturen Da fallire c s hebben huu ondergeschikten voorgeschreven zich geheel niet iu den strijd te mengeu Men verdenkt Buffet van den heiinelgkeu weusch om iga tliberaler collega s te Ido iu ten einde vpj spel tehebben op het politieke sch ukbard en zeker zondende drie genoemde minis1 rs gaarne zicu dat Buffet t het HBoUtem tnd Dr vraag ia na allesa ad MiioMahou ér in totslenimeu dat op dit oogénbïiki hetwttk werkelijk minder yi schikt i ziju kabinet gewiJ7igd wordt Volgens de laatste beriditen zon inderdaad het kabinet in zijn geheel blijvcu en spoedig een verkieting program door Mac VIiihou doen publiceeren De lionileur verzekert dat prins Napoleon te Ajaccio gi liozeii Würdcu zil daar alle bonapartistische deinocniteu republikeiuen en cousfitutioneeie monarchalea voor hem Kulleu stemmen uit vijaudschap tegen Kouher De Boiupartialen hebben niet gcuoeg geld uit Chislehurst onlrangcu en tullen thans m geheel Frankrijk gelden inzamelen om de rerkiezingsonkosten te best rijden Léon Say houdt zich met het budget van 1877 bezig om dat aau de nieuwe Kamer terstond nadat deze geopend is te kunneu aanbieden De discussiên over de begrooting zullen voortaan meer tgd eischen daar zq uu aan het onderzoo van twee Kamers onderworpen wordt De laatste beViohten door de hiépeniance lelje uit de Henegouwsche kolendistrioten gebracht deelen mede dat de werkstaking zich uitbreidt maar de werkstakers zich rustig gedragen en het nog tot geen botsing is gekomen tusschen hen en de troepen die uit Brussel gezonden zijn De opening van den Pruisisohen Landdag tegen 16 dezer wordt thnns officieel bevestigd Alleen de begrootiug is gereed om bij den Ijanddag te worden iiig dieii l vtrder nog eruige kleine wetsontwerpen Oük de Mcckicnburgsche Ijindda t is bijeengeroepen en wi 1 tegen 16 Fibruiri te Sternberg onder d ontwerpen die zullen worden iugediend komt een nituwe Grondwet niet voor De nieuwe circulaire omtrent voortvluchtige slaven door de Eugehche Regi eriug uitgevaardigd is op eene meeting te Biriniiighain besproken en gelijk te verwiiohteu was veroordeeld Men meende te moeten verklaren dat de inhoud van dat stuk in strijd was met het gevoelen der natie en evenzeer met de menschelijke vrijheid De gencnuils zijn weder in het Spaansohe leger teni r maar de sneeuw belet voorloopig alle operatiën Deu 5n Jan is het Amerikaansohe Congres weer geopend en reeds is een belangrijk besluit genomen Hl t congres samengesteld in democratischen geest helft het voorstel om aan de deelgenooten aan den opstand een volkomen amnestie te verlcenen v worpen De democraten zijn met een verzoenend voontd