Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1876

v i Ikg gtkuaen Zij willen de partijen ten li eVte vjm de k Baling in specie of papier tot eeiiliLid Ijrengen Dat men Joch nog altijd de betaling lu ppier wil gehandhaafd zien blijkt uit dit ïjorsteL dat Jöt jaS heeft de wet op dtfllttaBng lu 8iM cfe r n l87i TODrloopu in te tukken U aarsolinulijk leeft dat voorstel i iie dnbbi Ic Ijetctkeuis Men keort hiermee de krasse hnauoicek politifc GruBt f dooh door tevens eene verzoening tusscheu de btide partijen te wdlen bewerken tracht men cUze mtelige quaestie uit dp wereld te j rengen eeji quaestie dle Vourls ipreken de dfinooraten over veruiinderihg iie in de uitgaven van den Staat moet gebracht votdeu Ook ïull ij sich virklaren ovtr de openbare flchobl lö a V Zij maken zich g rc d oni deu verJinzingsstfijd op de meest voorde tligc wijs en onder le beate lep Ie yoefeu is §l i a i t r tlUlti I F R A N K K IJ K Ferdinand de Jjcssips heeft dezer dagen au de Ifriiisohe academie van weleuschappen eene memorie van den ingenieur Lavalley overhandigd die lu Scptfciuber van het vorige jaar de bjriugen in Het K intuil tussohen FriUiknjk en Kngelaud heelt geleid ten behoeve van den bouw van dtn oadeizeesehen tuanel tusscheu genoemde landen waarvoor meds coucessie is verleend Volgens het tegenwoordige jilan dat in hoofdzaak jl iia air Jghn Uawkshaw is zal de tunnel aan de zijde van Frankrijk beginnen tusscheu Sangatla eu Öljiis en op de Engelschc kust aan de St Marga réthabaai 6 j kilometer v in Pover De Fransche l ooiderepoorweg eu de EngeUche South Easteru Ohattam en Doverlyncu zullen met lange helliugen iu en tunnel loopen Diens lengte van den eeuen oever tot den anderen zal ongeveer 34 kilometers bedfaKen bijna het drievoudige der lengte v n de tunnels door den Mont Cenis en den St Gothard Itt het midden van het kapaal zal het gettelf van dtn tilnnel 76 metirs onder den bodem der zea en l26 meters onder de ojjpervLijcte der zee bij eb liggeu want over de lyn die de tuuuel zal beschrijven is de zee niet racer d iu 50 meter diep Oin in die j epte te kunnen geraken zal op Fransche zijde een Apoortreiu terstond na haar afdraaiiug van de Noor deriyu bij een helling van 10 13 millimeter per laeter eerst in eeu lange en diepe loopgraaf afdalen röin vervtjlirens den tunnel in te rijden Kft 3 aan den oi ver zul de Iran 70 meters grond boien zich hebben en toch nog over een afstand van 4 5 kilometers dtzelfile daliug voor zioli hebljcu Op dien afstand van den oever zat echter de daling houden en de vioe r van den tuiintl tot op het muiden van het kanaal 1 3 inillimder per meter stij geq van daSr weder tot op een afstand van 1 tot 6 kilometers van de Engehche kust in gelijke verkonding dalen eu dan weder evenals op de Fransche ï jde in het laatste gedeelte van den tunnel en door en diepe loopgraaf of droog kanaal tot aa het jBegiu der Engclsche banen stijgen Door deze oon tcuctie loopt het water dat zich in bet iniddeu van dea tunnel verzamelt naar de beide einden tot l et puut waar de daling weder in ryzijig oveig iat Van Jaar wordt het door afvberkanalsn in vergadert ktn op den oever geleid en aldaar uugtpompt ie tupnql zal uatuurUj k een dubbel spoor bevatten en dasr de spoorbreedte op de Fransche en Enge sche lijnen dezelfde is nL 1 44 meter zullen als de tuflnel gereed is de treinen rechtstreeks van Panjs n p Looden kunnen loopen e thans ontworpen richting is het resultaat van langdurige onderzoekingen De moeilijkheid om den tnnnel te bouwen lag niet in het graven want bij e tegenwoordige vorderingen van de wetenschap en de volmaking der werktuigen worden in dit opjicht lie zwarigheden overwonnen maar de moeilijkheid was een bodem te vinden die geen doorzijpeling van water toelaat zoodat in dit opzicht lle mogelijke xekerheid voor de goede uitvoering van het werk was verkregen Ziedaar het criterium van het vraagatpk of de bouw van den tunnel al of niet mogelijk zon zijn Het behoeft geen betoog dat boven elkander liggende aardlageu zeer verschillende eigenscliappen hebben en geheel verschillend zijn samengesttld Zoo vindt men tnj den heuvel waarop het slot van Dover ligt als bovenste hiag een krijtbank met veel kiezel veel dieper een laag zeer wit krijt zouder kiezel eu nog dieper grauw krijt De kiezelhoudende krijtlaag ia 145 meter die van wit krijt 50 en die van grauw kr jt 56 meter dik De kiezelhoudende en de witte krijtlagen zijn vol scheuren die het water doorlaten laaar de gmuwe krijtlaag en vooral het onderste gedeelte daarvan de blauwe mergel is absoluut waterdicht Men heeft aangenomen dat een la g grauw krijt van 7 O meters dik boven het gewelf van den tunnel ruiiuschoots voldoende is om hem tegen iedere doorzijpeling van water te waarborgen Om een grauwe krqtadir vin die diltê t Jrlangen moet men zooals reeds is opgemerkt de richting tusscheu St Margarelha baai op de Fransche kust en een punt tusscheu Calais en Saugatta op de EngelSche kust kiezen lu d e richting bestaat de bodem der zee uit wit kryt cu op een duptt van 00 meters Stoot men op iet guuwe kriji Een spoorweg moet bijna hoiizjiita d loopen e nu was de vraag maar ligt ook de krijtlaag téo horizuntiuil oiuUr dtu bodem der rivier als voor eeu spoorweg nuodig is Ovi r het algeuieen loeh liggen de de aardlageu niet horizuntaal maar gtgoltil dikwijls rijzen zy op de eene plaats st rk emhiMig terwijl ZIJ og een andire plaats sterk dalen Min is thans tamelijk zeker dat dit over de ontworpi n atstaud met het geval la De lagen liggen gelykinatig loopen parallel door eu hebben aan buide oevers bijna heizelfde uiveau De boringin hebben hewtz n dat het gi au we krijt overal op de gewentjchte difptf aanwt ig is Die boringen hibbin plaats gehad overeenkomstig een plan hetwelk door Fralische gidlogen en ïugenieurs is vastgesteld in door de htirm Liv ilUyen Ldrosse in Si pteinbt jl met buiti iigewone liiiuwkeiingheid is uitgevoerd Daar zij op een gelijk Niveau vafa den waterspiegel moesttn plaats hehfeeii i en deze doïjr de beweging van eb eu vloid in het kanaal voortdureud afwisselt werd het tijdstip van iedere boring zorgvuldig aaugeteektud eu de hoojpte va i de zee u i kwart i tut kwartier volgens de peilschakn te Boulogne U Calais eu te Dover genoteerd De boor bestomi uit een stuk lood vau 60 kihjgr trpincn aan het uilerste eiude waaraan zich een ij ztrtu knVir imt n klepje bevond die inden bodem drom zieh viilile tn sloot en veivolgens Werd opgeha dd De inhoud werd zorgv uldig bewaard om hem later aan wal nauwkeurig te kunnen onderzoeken De plaats der boring moest daarom zeer juist worden bepaald en op de zeekaart nangeteekend De iiigfiiieni hebben zich te Calais op de stoomboot Pearl ingescheept Van 400 tot 400 meiers Btopte het schip en had eene boring plaats op deze w jze zijn 768 monsters van den bodem der zee opgehaald waarvan 366 met zekerheid zijn geelassifieeerd Deu 25 September werden de werkzaamheden wegjus het vergevorderde jaargetijde gestaakt om in het volgende jaar ten einde te forden gebracht De boringen zyu tot een afstanjl van G meters van de Engilsche kust voortgezet en het resultaat is dat men op minstens 28 kilometers van de 34 deu tunnel düor grauw krijt krti U jj i a In het Volgende jaar zal nu I lal blijken of iii di laatsto 6 mijlen aan de Biigtlsehe zij Ie dl lo stand even gunstig is Is dit hit geml dan km lilt io iic werk o der uitstekende Wiiarborireii vo jr ju ci heid eeu aanvang neineil JVleii wttt reeds dal vua abtis uit een breedeu bergrug van grauw knj i ui mergel naar Jtlngeland schilt en door dien iii all men deu tunnel boreb als het iiierghuile in de ruggtgraat Jlaar do kosten van den ouderzeescben spoorweg De heer l a valley heeft daal op in zijne memorie een antwoord gegeven De kosten voor den tunnel zij n vroeger ü 25Ü inillioen franken geraamd Lavalliy nieint aan dat jiuirlijks een millioen reizigers den tunnel zd passeeren Indien nu het tarief voor deu afstand van 50 kilometers Waaronder de beide groote kanalen op de oevers begrepen zijn 12 g frank per persoon bedroeg dat is het drievoudige van het gewone tarief van de spoorwegen op het vaste Und dan zou het altijd nog goedkoop Wezen in vergelijking van de tegenwoordige kosten vnn overtocht per stoomboot en zou indien meu de exploitatiekosten op 2 Va millioen franken stelt b j fetl vervoer van 1 millioen ptissagiers nog 10 millioen voor rente van het grondkapituil overblyven BINNENLAND GOUDA 13 Januari 187 De heer W de Tiiuinerman rijksoutvanger te Z venhuizen c a is iii die btrikking benoi i id te Seheeinda c s en de hfirjhr f van lieresleyn rijksoutvanger te Wee p e a m die bctri kkiiig benoemd te IJsselatein o a Naar wij vernemen za Woensdag 26 Januari i j de vergadering plaats hebben van de leden der hier gevc igde afdcelingen van t voormalige Sohoolverbojid en Volksonderwijs die met 1 Januari jl zooals raén weet tot ééne vcreeniging zijn sliinengtsiuoltcn 1 In het hoofdkiesdiatriot s Hertogenboeoh is tol lid der Tweede Kamer gekozen de gcneraal majoor I G J van der Sehriick met 1221 van de llilt geldige steramen Op mr Van Cooth w en 78 stemtnen uitgebracht De Eerste Kamer der Staten Gem raal heeft Dinsdag avond ten 8 ure hare werkzaamheden hervat Na medcdeeling van ingekomen stukken Würd i vergadering door den Voorzitter gesloten De afdcelingui van de Eerste Kamer dej StatenOeneraul heWjea gisteren het onderzoek voortgezet over de Qiitvverpin der Stoatsbtgroatiug voor 1876 Bij ceti dizer dagen door Z M den K ing genomen besluit is ha kadirbijhet instruotff bataljoa te KaïnjH n vermeerderd niet 1 ö korpor ials om tot onder officier te worden opgeleid Dinsdagavond trad in eene vergodiiing van het tiiir gevestigde departement van de Moillschappij tot Nut van t Algimieii de heer J J h ten Rata als spreker op 11 ipAik ov r den btkauden Duitschen dichtetj V niiel iiibtl Nad it hij eerst de bizbnderc eigMaardige verdieusun van dizeu diohter hitd lu litd licht gesteld en o a verschi iflene punten tan onderscheid had auigetuond tussohen hem eu andere dichtt o a Dn fb té Heiiie ene en geeegd lind in him in sommige opzichten eei xekere oveiteikkoiustxu pnztu te vroeg gestorven de Cttiestet te heoben opgmierkt dced r uiis 4e grootte waarde zyuer gedichten ken tieA wiuironder de lueiate beautxrc c rd iu aaa h vereischte van ten goed gi dicht dat ui moei bezitten Gr iafl dentalt eu Guralt Versdheideuc v nt Gi ibi I s dichterlijke voorlbreiigielen werden daarop door den hr ten Kate Voorgedrugei lil in de Hidlandsche taal ddor pr zelf overgizel zoodat wij met alleen kennis maakten met den Dnftacheii dichter maar tevens genoten van de dichtell iegaven van deu dichter der Scbepping Na de pauze droeg spr een door hem vertolkt sprookje van den sprookjesdichter bij uitnemendhiAl voor dril beroeiodeu Deen H C Andemen ui H t leelyke jonge eendje Ook dit werd door het zeer talrgk opgekomen pablidcmet belangstelling aangeboord Het Wiis te bejammereu dat de verliobting loo allerbedroevendst was wat èn op ita spreker èn t publiek een onaangenamen indeuk moest makeg Naar het ütf Vagil meldt zullen Wnnen kortéi tijd uit de hardglas fabriek te Ijcerdam lampnglazeo iforden verzonden aan de onderscheiden dt ts Op 16 Februari a lal te Amsivninm de algemeeue vergadering van de miuitschappy Tut uut van deu Juvuliu grhuudeu worden Wanna tlttaut w zal worden beslist over de door t hoofdbestuur voorgestelde reglemüutftwijzigifl tiï ïtfr n had de aangekondigde voordracht pnuiw lu de zaal Nul en feriiaai van Dr J C Zaalberg Pzn waarvoor tot onderwerp was geannoneeer fDe leer van Darwin omtrent de afstamming der tnensohen en hare verhouding tot den godsdienst Slechts een kleine schare toehoorders wua opgekomen twelk spr een dubbele teleurstelling bezorgde vooreerst daar ieder spreker gaarne ecu volle zoal heeft en voort daar de heer Zaalberg voornemeus was t genoemde onderwerp niet op één avond e bebandeleii maai t over 2 of 3 avonden te verdeelen De kleine opkomst ttOo4zaakte hem daar t rqkeonderwerp onmogelijk tot ééi e voordracht Icon worden samengeperst alleen t eerste gedeeUe te behandilen en de leer van Darwin te verklaren terw jlhare verhouding tot den godsdienst thans achlerjvegezou blijven Spr verwonderde zich Zeer over degeringe belhngstelling in Gouda danr spr op verscheidene kleinere plaatsen veel meer belangste Udghad ötlHerfoiiden tgeen hem bijna on doentmginof dan heel ïouda naat Dr Kay er wa óvitt loopen of dat men hem eeu lesje iu de bemheidetheid wilde geven i Naar ous oordeel is de enige aak van de slechte opkomst op gi9terenavoi d te toeten in de vele voordrachten dtzer dagen binnen onpe gemeente gehouden ïtrwijl toch Vrydag jl de heer lloouk eu Diiisdaj jl de heer ten Kate optrad is t audere geil gi iihi lil n om de huiskamer met openbare lokalen te viivvissilin nog ilaargelati n voor een deel te bfWiJprii dat 111 een gemeente als Gouda wiiaV t ttiwst steeds dezelfde personpp zyn die defgelljko leiSngen bezoeken de voordracht van den heer Zaalbefg niet dr kker bi zocht was Is t te begrijpen UkSU ook vojrzflker te Ijejimmeren al ware t alleem hieiiom dat nienige ii zich door de bijwoning een betsre tta juistere voorstelling zou hebben gemaakt van de leer van Darwin dan tot nog toe veelal het geval is Peoht Teel genoegen doet b t ons te rerapinw dat Woensdag a a in deze gemeente een jonoert zal wordin gegeven door Sjlty Fraucisca Stoptz cp dl hei ren C Coi iieii i u llutjgrok Gaarne willen vve on derst ianderegiliii uit de ni Ct overnemi i gischreven den dag nadat genoemde personen in Gdderlahd s hoofdplaats zijn opgnf edeu ten einde daardoor ouzp lezers op te wekken het concert vooral b j te wolken dUwVKle 4 effi l r hetjT lgende c De neer C Coenen uit Utrecht heeft ons gisteren tea genotvollen avOnd verschaft Ben en andermaal Jeidfie hfj b het Nederlaudache publiek vaderiaudsche artisten in die tot dusverre slechts uit tijdschriften of dagblaiien bij ons bekend waren en doet ons 40i di eifde uieui outluikend of gevestigd talent bewonderen Zoo opk gisteren l ij treedt op tjistt een gezelschap echt Hollandsche artisten eu geeft ons telkeuinale de bewijzen dat de kunst in ons kleine tn derlaud uog met sluimert milor iu onze dagen krachtig ontwikkeld wordt De bijzonderheden over de voordrachten van dfen concertgever den heer Coeben zelvan achtten w j voor heden overbodig fliff ijog noüdjg heeft zijn taknteu te leeriju kennen moge een nadere gelegenheid niet voorbij laten gaan k j heeft zioh dan ook gisteren avond weder gehandhaafd eu zijn onmiskenbaar meesterschap op de viool Weaer bewezen Pe 1 Wii andfere solirten mej Francisca Stoéfzende heer Hekking behoeven een nader Woordje t ntgefioemdei vroeger élèvevan Z M den Koning thans i Ds Hofzauger debut eerde in onze stad W5 vernemen dat zij weldra belangrijke engagr uttp in het buitenlfiud staat te vervullai Wij verheugen er ous in dat onze jeugiUge doch on reïds talentvolle landgenoote spoedig mede zal werken tot verbreiding van onzen laam in de kunstI weijeld Haar iuderdaad schoon en pr4iohtig stemgeluid hjire taleyleu en haar voordracht zijn ons daarvAi zoovele waarborgen Y e w usuhru mej Stoetz van ganaohe harte een uitnemend succes toe op bare loopbaan yij twijfelen niet of die zal voor h iar roemvol wolden De heer Hekkmg z d niet lang behoeven te Wadrten op de boi S cii ytiog vuu het kmwtuiinneud publiek We j hibi 1 iju schoon ge ioheveerd geuotvol spel bc w null rd Zijli prachtig i istruineut bewees hem iLiarbij UI sii l uuile diensten lunÉar dat maakte tevens ook 4at re l nt tot in geringste gzood£rhcde i volf feti kenden Siei zijn buiteugewouen aanleg en daaflian e v fnrtdig fe beschaafde en edele viwrr draehien zullen we meitr en meer trotadi mofgèn jvezeii op onae violoncellist Hekkiug De heer Huijg rok bWftr iu rare taak ab acCompasnatear vit mABtend vCTvuTd en op nieuw bewijzen gegeverf een giruu iuecrd piaumt te fjjn ook ju deb de achooue tri V i iekfk atii Am Bee lo en én Mnufcisohn door hem en de beide instrumeutisteu els opeuing der afdeeliugen voorjl rBgen § t 1 f T tv 1 nl eiM een giateren bijW 1 epiirtemeht van Kolo uiiiu ontvangen ttleglara van deu Gouvemeur Gene imd van ederhiudsah Indic is de mail van het bp 1 8 N l embèr 11 verougrtnkte stoomschip If Ulem Knxm prini der tHdtrlitiiim gered Ju een vroiger lierlcht van den Landvoogd is g i jl ns l ji l l e bjifi5Pi in iil van l fctober 11 over Brinilisi ook die van 28 Septeipber te voren uit Nederland via Tricat aar ludie verzonden a n bo ird vau bedoeld stoomschip gebiden was I Dtf HeU Ct deelt mede dat het feestelijk onlhaal Vbn de mariniers nelke in het laats van deze niaaild te NIeuwediep worden verwacht niet alleen hen zal gilden maar allen die aan de expeditie tegen Atohin hebmn deelgenomen en ainwAlg t§il Te Zutfen zal dit jaar voor het laatst kennis vorden gehoutlen Wat mea al niet oi stnaiiyin Arnhem is na i êen jiolitie biire iu als fcvonde i een groot stuk ruh vlee c i bezorgd t e heer de Jlrieder schrijft in zijn jongste Causerie in de Amut Cl o a V lèilea telffkwa fr eM in W iie r n dikwijls als Wflc zie rite écn brii nffn n De rimn zag er m ter neêrgeïlflgen en bedrukt uit eu ik vroeg hem wat er aén schortte ffOclv mgiiheer was zya antwoord mijn vrouw is zoo ziek ze Tieeft zooveel als een kwifal ziet u uikde kr itin gehouden zij is te vroeg op de been en aan het werk ge weest en nu ligt ze alleen in hni en in hiuif bul Nou moest haar eens iets ovs komen Dat maakt me erg chagryuirig En is die kwaal niet te ge nezeuP vroeg ik Ja wel mijnhuer hernam de 1 brave man de doctor zegt dat het wel beteren zoo ttls ly maar een een maand rust nam en ouder een goede behandeling wns maar u begrijpt dat gaat met ons menschen slecht Mijn vrouw is schoou raaakster en ik ben sjouwer Als wij beiden goioiid zyn dan loopt alles goed maar is een van ops ziek dan moet de ander voor drie verdienen want eeu zieke kost iooveel als twee gezonden eu moet de zieke bovendien alleen te huis blijven en dit is het ergste k Had werkelijk met den man te doen De klacht kwam hen uit het hart Dat men zioh in zijn toe stand verplaatse I Een trcurigir was haast niet denkbaar Èn tooh komt hij dikwijls voor Veel meer dan zjj die i h altijd otndilhd zien vhn libl kunnen denken of drooiuen Maar yr eg ik den man Jiiidienuw vrouw in een maand ouder een goede behandeling en door het nemen van rust kiyi hersteUi n waarom vraagt gi dau geen phHls voor hji+r iu het gasthuis Die zou haar wel worden toe i staan Indien de bfedroefde tchtgenoot door een adderware gestoken giloof ik niet dat hy n pijtlijluirgizieht zou hebben gezet dun bij die aa uógtaftszoo welgemeend door mij gedaan v V Naar een gosthui hiriiam hij blijkbaar zijnooren wantrouwend Afijn vrotiw uïlar een gasthuis niynheeri Neen zoover is het Godfjauk iK niet niet ons gekomen Dat is ord voer de icljaoiH qnaar als men maar even zijn brood heeft wil mteniet wet beu geliyk gesteld worden Toen begon ik Jen man een vertoog te houden gelijk ieder verstaüdig meiisch zou gehouden hebbeu Ik vertelde hem hoe juist kraam eu gasthuizen bestond voo hem en lyus gekken opdat zij er spoedige ffenecing zoudeu kuuhenr vinden hoe de gel eele maatschappy belang had by de gezondheid barer leden hoe materieel ouuiogelyk het was voor hem en zgus g lykeu om t hui i gltied verpl gd te worden hoe voortreffelijk nien het in de gasthuizen had hoe uitmuntend de geneesmiddelen en hoe goed de spyzen er waren hoe hartelyk men er behandeld werd door de beste artsen Niets hielp In t gasthuis lag men met iedereen beweerdede man die een aristocraat was zooals er bij inenigte Zijn en hij was niet te overreden Of ikal zeide int Jljv dagehjks oOk jmn iiiderdèn spraken op jstrtat wp rfat hij als fcmd nfet ierfereen opsehool ging fortyra dat hij iu gezondcu toestandmet iederéén omgaande zich in zieftn toestand uietvoor iedereen behoefde te schamen de loo t diet wel zeven gulden per week verdiende en zijnziek t vrouw hulpeloos op de sponde in t benauwdekamertje dat hun tot woning sterkte moest achterlaten achtte net beneden z lat oan om zyn ega die hij toch zoo innig liif bleek te hebben op dekortstei beate eu gaedkooptte manier dattis inhet ast ius V U ateu geo Ze Ondai dnhalvezyp Vtroüj el de Vrat W VaO qoittrèr is heeft zy het voorrecht van wie weet hoe lang nogte lydeu eu irelheht een kwijnend leven voort teslepiu tyt aan haar dood at zijB ükinjV é ofvi s olgen vaiu a iu let bèïaidtel dlekCWte Aoni zou iiigiVorlcldo vijorooidu 1 tegen a e gaslhuijui Men aiil V 1 irdt rieils armoede waiihoop drüiikeoschap ondergihig want wie zal ons Zeggen ho vecl liuisgeziuuea 4leeu ougrliikkig zyu geworden d lor ziekte vau eeu der t chtgeiiooteu die door tijdig aaugebraclue hulp sujoedc verpleging spoedig erf radioaal toe genézeu zoude zyn Hoelang z il het duren eer dit vooroordeel verdwenen z d zyu vr mgt le sohr maar dan eindigt hy met eeu pm Ki htu wenk Misschien zou het spoedig vtrdwijüeu indien reedsa tn de jeugd op de schoVn omtrent dergelyke instellingen uU gasthuizen eh ücvattelyke wenken werden ge e veu A df kinderen onderhoudeud en inopgewékten geisj werden gewezen op het onberekenbare nut v i behoorlijke ziekenverpleging als hundoor voorbeelden aaii hun eigcu omgeving ontleendof waarin iiy iselyen eeu rol speli wijijj duidelykgemaakt welk groot voordiel èn qj wÜKn èn hunouders eu allen ilie hun dnrb uu zyn injgeval vanziekte kunueft heBbm van ge stichten Wüarin men liefderijk wordt opge ioinen en verpleegd dan zonhet onverstandige volksvooroonli el wellicht zeer sneljjfcBvts jriiakf vooreen rir iaiidige wanrdeeriBg Dftt3e ja agote daarover huji gMl hten enf hiffin g i Tn m Verrohn OógI iiblik 1 r 1 j t i ijï J wlsu lulusMche kranten verhahsnile volf eo iQUt dote van Charles Diekena uit deu tyd toen luj b rste reis naar Italië maakte Toen JHckeus li te l omebevoud ging hy s avonds gevfooulyk PMr het Colossi um en bleef daar tut laat n deu uael De politie waarschuwde hem zioh iu acht te neujen 1 ojndat daar s nachts veel diL üitaren laaai Dicktas bleef zijn gang gaan Op zekeren lyvond uu gebeurde het dat een in een mantel gewikkeld man ui ei u I hoek van het Colosseum ItvVam en Dickèn s ink j Weid tegen t lijf liep dtze heruiuert zioh de ónt I vangen waarschuwing tast met de hand in zijn zak en nverkt dat zjju horloge weg is Hy yltjleu onbekende achterna pa kt hem sdiudt li£i i alMeiii riet en daar hy uog geen Italiaaaseh giliiiil had roept hy maar niets dan Orologgio orologgio l De r onbekende geeft Dickens het horloge en loopt WTg I Toen Diokens opgewonden door hi aVontUMf thuis I komt viiult hy daar zyu horloge dat hij Vcr Biéii had mee te nemen en is bovtnilien ip het bezit van I een zeer frauien ohronoinetir dieu hy gejt fd had I zonder het te wdlen Hij liep toeu dadelyk naar I het politibureil om het horloge af e geven eii ont moette daar den onbekende die den roofaanvaBVaar van by het iéA g w i V a 4RgIf Dickem maakte zijn excuses en helderde Ie zaal 5p Do tegen zijn wil door hém liè sbjlèuï was eveneens een Sdgelschman en dus t n laudanian L mill I Het Fudérltni giH ft eén r fezènsWaardlg artikel waarin wordt aangetoond hoezeer de verWeerderir van het aantal kroegen Ok het drank ve uik tloet toi nemen Door onderscheidene voorbeelden uit de Reschfetlertisvan Kigelatid en Zw déi getiomcn wordt deze sttHing geitanfii Van beperkint T n het aantal kröi geh eri Vaft strenge bepalingen op deft ferkoop vau sterken draMc nlag dus ook vefifiindertug vanhet dttiutverbniik Worden verwacht en het IS de plicht der regeeringen daartoe het initiatief te nemen De schrijver eindigt zijn opstel Volgëttder irijzq In Nederland wordt men zelfs door ohdetvinding niet wijs De verkoop van sterke dranken irordt bier in het minst niet belemmerd De vrije verkoop van arsenienm en andeUe vergiften is verboden maar in de jeneVer schiynt de wetgever geen vergift te zien Het NederUindsche volk is te vtyheMlieVend oU de vrijheid van tappers en di nkaards te beperkeb Voor een patent van enkele guldens kin leder wie het ook zy het recht koopen om een drankhuis op te richten En er wordt Van die vrijhrid niet Itarig gebruik gemaakt In onze grtote stede krioelt hét leHeri k van jeneverpaleizen De regeerfng ziet he kwaad vafc jaar tot jaar iu omvang toeneuieinöndcriets te doeB lot beteugeling Ja zelfs ftvorisheift de Ned wrf het tappersbednjf want zij gieft als jrenlidfaan hem die zich al drailkverkooper laat inschrijven een testimoninm van geschiktheid om mee te kiezen voor de vertegenwoordi ug van iisA en gemeente I eus fü f i eu tij4 komen dat men de jeneverpontiek van deze doEen gemeen zal veroordeelen aU zedeloq en mensenonteéreadp 1 J Voor de leehtibaak te f msterdatn ftond onlangs eenhuisvader terecht beschuldigd vau zijne echtgettootedeeriijk te hëbbeh toegetakeld Volgens de verklaringender getuigen heeft hij haar in t gelaat getrommeld en zoo ffeweldig bij de keel gegrepen dat hetarinemensolt gilde vad de pijn Si f Sohaanifiet ge u uioti spreeirtS die Wfr zM é Bc ken u sedert jaren Riuls ow Wrste 1 r ve Tioèir I hebt ge op ergerlijke wijfte iliishdudMil Aan dea drank venlaafd waan ge sleetls tut last uwer I geuoqteu Vr ag wel ezceas Jierrat de man opd tèonTan gekrenkte waardighdd IkhebipijnplidKt tfe nauwgezet 5etr icht jUa ir r is iu myn hui geeii ficede te houen Altijd i er ongenoegen over dekinderen i i OindHt gi stead besohortkeli t liNlv s weL eiauus m omdat kr rieedeijei Mortvan kinderen bij ons zijn J éHoa veddaarl fft iitit A l iil t i ii a Verbeeld u luidt het Ma ttfl it w hi Ijfflt ben de vierde man mijner vrouw en ieoo kan Vïiikt i tWijre t MpaiaMsIMéMWollfitUI iOhet tatx ei Jtot eweIU Ki i ev v4A9k Vier malen was mijn vromv gehuwd Uitel Wïlijk zijn kinderen over Ik z had er eren De Dat alles verontschuldigt u niet Jlehoefdet gydie vrouw te trouweó Qij Mi lst ïintiiers ddrat datzii zooveel kinderen van yersohijleude p iine i Jbad i Bch ik zal u zegden waarom gij haar naaidt Zyis sokoonihaakscer van b aflp en luti h U IMÏ4iibj ytp hooptet ge u door hèir den Coat tej l t nverdïenen s j Vyi 4e enu niétiM 4liil k 1fet Wsm waardig Ik heb wel degelyk gewerkt steoMiJigebiUl zelfs fmntig gulden te huiS gebracht iJooIt dacht u dat dit geiBK W i Vlrfb bt wït AHIja iit e herrie e jped imver de kinderen Gij werlflit slecht bij il zondering Meestal voer I det gij niets uit en l iagt ge in de kroegen Of kunt ge rfutkanneir dat ti dronkt Nou her neeipt d i bcfcliiagd op zonderlinge wyze met de I oogeu knippend Wat zal ik n zeggen yoor de I zwijnen is het niet g eblfon iif en eaif ÏBl flmpje t is balsem voor een arme menschenziel j Htrt Ve JUfaitSir van t O M InMè HCda oel trfcf e voAjiia im fchtfaauk dt iilMeuisbfrff wezen veroofdeell den beWoag lp itid g rdafd l jt dif st grf I Het ouvi rholen verbazing luislert de man noqr de itspraab Vijfjie dagen eel vonr et n tlJ lÏM dtöfjè en fepige i ti ij Ap tg laB iitJliWi w i w titm I vrouw met vierderlci soort v in kinderen I blü c baal at ilit zljA Hi rf te bM Gelukkig zal hy er thans op zyn geffltfc cMr kuAneta Uadsnk nat i I iKiiBt