Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1876

Zondag 16 lanuarl 1876 N 1777 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vour Gouda eo Oinstreiien De inzending van adverten ttën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave INQEZONOBN y Mijnlutr de ItedacUurl Beleefdelqk TC noekeii wy ondergeteekenden onderstnande in uw bUd te wUlen opnemen Uitgenoodigd door fcet bestuur van het rieken eu weduwenfuuda Providenti tot het narien der rekening en Ttruutwoording oTer het eerste boekjaar hebben rÖ yun meer flaby kennis gemaakt met die Tereeniging woariwi wq ons gedrongen geroeleu hulde aan het bestuur te betuigen voor hun gehouden beheer rn on erpoosden gver die rij betoond hebben om tfue Bog 100 jeugdige Tereeniging te doen worden ecu fonds den werkman tot eer en tot welrijn ïyner jtolfelyke belangen Naar ome bnoheiden meening verdient de sec b jfkhouder J T Imholz ook in het bijzander vermeltliug voor xqn net gehouden administratie en onVfnnoeide pogingeu tot dusverre aan den dag j fegd i dat de leden ook hiervan bewust lyn hebben tij UI de lai ste vergadering bewezeji met de vererriug van een keurige gouden horologie ketting Zooals nu uit de rekening en verantwoording geU keu isi sluit i met een zeer voordeelig saldo de ultkeefiugen die nu iu het tweede jaar ook voor Vifuweu van toepassing komen kunnen belangrijke mlgift vorderen het is daarom dut wij het fonds bijxDuder aanbevelen bij alle donateurs die reeds huuaen steun schonken maar ook met den meesten aan4 raug aan dis stadgenooten die nog niet als zoodanig lijn toegetreden want zonder dien steun is het voortbestaan onmogel k U£4 dsnfc zeggende voor de welsriUende plaatsing hebbes w de eer te z n i i Ii 90ga ht nd C d DW BfeiuWn j MlTAN VÉKK D TAN VREtJMINOEN X A R KTBBSICH TB N 1 GOUDA U Januari 1I7 Door de stremAiug der vaart was da pmiirt van geen beteekenis Se Taema kt met weinig aMivoer de handel traajc T te varkeus van uu a SS oepta pë half kilo arksM T r Jwuulen van 24127 e tsjier Wf kilo MmUi vliv te verkoopeu BoU 1 40 a 1 60 i BTTin Tf i ii ii i j i i iii mtmesmfsm A w r g 0 r 1 ij k e S t n d c Otfokul i 1 Jia lusdcrl aoAen L Sekiskel M SD 4cr kiat llruflcrlcQi Jstiat Chri li ku ouder k L KcS kin a A der Vwr 11 CitliMtlH Msfililds rkcodan solars H ftwiftri en ti O Jooite iMa jS oudere A a HoaUa en S Vf der Hsy featu l etronells Jon iae ouden P C Ssbruk ea M O ivfu r It Skader ioksnnes v m 8 i ds Bsaa B de JCoainf OhuUdsiti It Iu M IIIas da M baiser jna M tsa BsssskMi 1 i tavwD KJsa N ds Bnia sa S Baar i K Ks l wijk sa N vsa dsa Bssfel ADVERTENTIËN BavaUen t en Doehter N VAW EIJK TAK nn TooHX QooDA 12 Janaari 1876 Beden OTerleed zacht en kalm in den kad dom Tan 87 jaren onze geliefde moeder Vrouwe N£ELTJE tak dek STOK wed Tan dm beer A M Momtun in leren Bnrgemeeste ier lenigt kennitgeving Verzoekt beleefdelijk fMM r tMbeklag vertchtond te blyven J A MONTIJN P M MONTUN N C MONTUN Wbd V SOPKAI Oudemater 11 January 1876 De ondergeieekende betoigt zgnen weUoeenenden dank aan den WelEd Zeer Qel Beer M C F J Dl ROTTE roer de buitengewone bnip betoond b de Terioasing zgner Echtnoot ook komt MejniVroaw W M dx KNOOP TAM Wmac dank toe Toor bare bewezen hulp in deae a J Dl BEUN Oimda 13 Jan 1876 Concertzaal Sociëteit d i éanie te Grouda Woeosdas 19 Taiiuaii a s BÜITENOKWOON CONCERT te geTen door Mejafrroaw FRAHCIS A STOETZ Hofzangeres Tan £ M den Koning der Nederlanden en e Ëe eren € COEL lil Ttool RUIJO KOK Piano anV Dg half acht are Bfl inteekening 1 25 sATonds aan de Zaal 1 50 Een TIMMERMANS of SCHRIJNWBEKEB8 JONGGE2EL met nauwkeurig houtwerken bekend kan geplaatst worden Adres franto onder letter A aan den UitgeTer dezQS Mevrouw ICAMSTEEO Flnweelen Singel rraagt met 1 Febraaii E NS FLINKE WORDT GBVBA A GD tegen Mei of eerder EEH HinS BH TM in af nabg Ootéu i vor t$ebuwdft Lieden zonder J iddeiren 0 v van hanrp rijg enz ranco ond r letter X Jitm den Boekh J BRUNT Ds te e Huge II Iiei j eveiSter kübk ELIXIR d ANVKUS LIQUEI B BENEDICTINE CfiABTREÜBE ELIXIR D SPA SANGLIER DES ARDENNES alle fijne lAFËLUKEUREN Terkrygbaar bg W R RAAUtAAIfiR Banketbakker OostbaTen B 17 De Tan ouds beroemde BGHTEDRBASÏÏS FILLEN bereid Tolgens het eenig bestaande authentieke Toorschrift Tan Kardinaal Mafveo Bakbeuiki later Paus Ubbanos VIII en in heilzame werking nog door geen Medicgn van latere Tinding OTertroffen of geëvenaard zgu te Gouda alleen Terkrggbaar bg den Heer J C ZELDEN RIJK Drogist op de Markt Heele doosjes l O halve ƒ 0 75 en kwart doosjes t 0 37 60EDK00PB lUZIBL Toor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker HofleTerancier Tan H M de Koningin 644 WicHTL Dichter und Bauer oü Terture 0 80 Alle nummers dezer Ui are zgn steeds Toorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN tt G mda Lees eii Oordeel zelf Door alle tgden heen heeft men de ervaring kunnen opdoen dat de middelen tot het doel geleiden Noch de mensch noch bet Opperwezen werkt zonder middelen Wfl representanten der I9de eeuw gelooreu niet meer aan wonderen maar hebben de oTertuiging dat alles middelerwgs geschied geen doctor maakt n gezond door z ne tegenwoordigheid maar wel door zyne middelen zelfs zouden betr kkeiyk zeer weinigen ziek zgn indien de middelen om gezond te blyven werden in acht genomen en zeer weinigen zouden gebrek hebben indien het niet door verzuim of onaehtzaambeid ware Is dat bg Telen het geval bgzonder is hetdit toch met het hoofdhaar wil men daarmedelang en sierlgk prgken nien Toede en onderboude het evenals elk ander Toorwetp synonderhoud behoeft Niets evenaart tot hiertoe in gebmik de OUD CARTAGENA S BEBGPLANTBN OLIE Diezgne HAREN lief heeft en slechts alleen doorouderdom met grgsheid wil prgken gebraikegenoemde olie welke it 60 Cents het flesehjete koop is aan het Hoofd dépöt te DelU bgA BREETVELT Az en Terder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER ZooH ieo n amWestewigeftr A RÏIJNABDT Ooetpoort A PRINS ZevenhuiMftL Gedur ende 26 Jaren bcprocM AnatherinPreparaten vsa Ur i O mtV k k Hof Tandsru Z M dfs KHssr fin Oueieor k Ie Weeueu BofeiirrjjSfttc f r Tot vulling van holle Tanden I er fiesn hcllssmer es beter middel dün hrt TeodplomWerlel det iedereen lelt leer geMkktlull en under pqa m dSa MUn Tuiul kas plssiun dat uch dsa eil d d faM bel Tslidtle tck eselkeehl dea Tsud isor verder Mwfks kosdt ea de pya vcrdnjft Anatherin Mondwater ia t$cnê tr f ii fl 1 75 d 1 1 20 il k l voortreffel kito middel tegen rhamitiKhe tandpun b ootilêkiDg ii eUien en iwewca r n t ttadvlertoh hek lott deo Mpurexigcit tndateea op n vtwrkvut de nicnw onnog dtfrvBD multt luitUmde Undeo weder vMt door Verilerking D iMt Undtlaeeeb via alle whadeltjke toffeu rrio t geeft het dcD mond ttn uugfnime fnieebe renk terwijl h t diK ooaftogcoaneD reak weldra dort verdwijnen Anatherin Tandpasta Dit middel geeft reinheid ea fritchbeid aao dea aden n dient bweadifa ob 4 tau vo fn beldt r witten glans tt dotD fierkrgifeD hun bederf te voorkotorD en het taadvlvtM te rerateikcé Prija fl 1 20 en 80 ceuti Plantaardig Tandpoeder H t reiDigt de tanden xuodamg dut duur an dagel kKh gtbraik oi t alleen d gewooulyk f6e laitige tauJitecD verwijdert maar ook het tOuHar de tanden aaa heldcrhttd fijuhtid toeneemt Pr s per dooa 80 ecoi Tantenborsteïs lolgegi ssDwijiioK esu Dr 6 Popp kk Ha TskdirU I M ilea keiur eea Ooetesrqk t Weegea rour Vulweeieueu fl 1 voor Kiudereo 80 Ceatf Waarschuwing Alle beaUaiide namaakseU tau Aualhenn Mondwater sya allcfn op de Iichtt geloofwaardigheid van bet Publicum barekind en hebben zeer vnel schade ten gevolge gcbnd hrbben geheel geen werking teweeg gebracht daarom waarschuw ik hiermede het getrda publlcQm voor aankoop v Zulka naiuaaksels 3D J O ï OP I = k k HoM audaitt eu uitviuder der Aaftthenu PreparaUa is Wcenen Te verkrijgen te Gouds bg L Schenk wiDkeliatop de Hoogstraat wijlc A 1S8 te Rotterdam bjj F Ë ran Santen KollT apoth en A Schippeieyn k C bluauoe porceleinwinkel te s Huge by J L F C Suabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrechtbij F Alteua apoth te A inslerJam bg F Tan Windheim C erkoophuii te Oudewater bg T i van VreuminKen te Sshoonhosen bg A Wolff 1 BÖiSr qrirwaTTfiiïiiiiiï De uil are oezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgaTe in den arond rtai DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kexi sgeving J c IiUHGEMEl STl U Tan Cloada doet teweteu dat fi iir vau het Miiiisttrie vaci Koloniën outvaugeit k a ii 4t viDg vermeldende de voorvaarden waarop eene vrijwillige y rbiutems bij het leger iu OoatIndic kan wordui u ingegaaa ter inzage Tan ecu ieder vau des vouriui ld igs 10 tot des namiddags K 1 un ter Secretitrie der cm ent is uedergelegd Gouda den 15n January 1876 De Borgeineester voornoemd VAX BElKiE V IJZEXDOORX Ltt init turnt vn Ittire en ne Ventendent fiOtKt te eepnt mfduicrte ei iant Cenitndre jiarfiitteutenl les yiuntli elpntt ne fentendeif lutlque oti put éout eutter üe tt vueenl obêcure ee qm eet ohieAre eommt iti trouvent cltur ce q i eet ctuv La Bklyer Het kost ons zonen der 19e eeuw ongetwijfeld moeite ons dieu verafgelegen tyd voor te stellen toen de kunst van Iti u nog slechte e n voorrecht was van enkele pefaonen Wij kunnen ons haast geen denkbeeld vormen vun een tgd toen ulleea de geestelyken in het bezit waren van de toen zeker eenigszms geheimziunigo kunst om verschillend gevormde teekens en merken te begrepen eu te verstaaa wu irdoor t hen mogelyk wetd ah t ware de gedachten op Terren afstaud aan elkander mede te deeleu zonder dat gewone menschen lu de mogeiykheid waren het schrift te ontcjjfereu vVg xoor wien bgna geen uur omgaat uf wii slaan een oog in boek courant of brief moeten ons inderdaad eeuigszins inspannen om dien vroegeren toestand voor den geest te brengen en een dagelijkscheomgeviug zonder lectuur is voor ons bijna ondenkbaar De kuust van lezen beschouwen wjj dan ook niet langer als een kunst Wy leereu lezen zooala wij leeren sprekeu Het spreekt voor ons van zelf dut de mensch leest by na even ala dat het van zelf preekt dat bij eet Lezen en lezen is echter twee De kunst van t spellen der letters t vorjuen der woorden t maken van zinnen is ons allen natuurl jk eigen maar er is een ander lezen dat minder algemeen is Dit laatste is t volkomen begrjjpen t volledig TCTstaaa van een schrijver Dit laatste is niet alleen de beteekenis der woorden vatten en zelfs dit is tuinder gemakkelijk dan het schjjnt maar de juiste bedoeling van den ziu begrjjpen zuudat men de gedachten van den schrijver opneemt in zyn geest en zich bjj iedere bladzyde die men omslaat meer eu meer t huis gevoelt in diens gedachtengang Om goed te kunnen lezen moet men zich lang hebbeu geoefend behoeft men niet veel te nebben gelezen maar wel met i ver ernst en studie zich te hebben ingespannen om te begrjjpen enkele geestesproducteu van hen die in Troegeren en lateren tfld hebben uitgemunt tzij door hunne oorspronkelgke gedachten tzj door den schoenen rorm waarin zg hunne denkbeelden wisten te kleeden Zeg mij wat soort van lectuur gij kiest en ik zal u zeggen wie gij zijl is tot op zekere hoogte zeer waar en t zal iu de meeste geTallen een juisl oordeel zijn dat gij velt over een persoon wanneer gij afgaat op het gehalte der boeken die hjj tot zijn dagehjksche lectuur heeft uitgekozen Vrg gemakkelgk zal t u vallea het karakter het verstand en de graad van ontwikkeling te leeren kennen van uw buurman wanneer gij een Igst voor u hebt Tau de boeken die hij iu t hiatste jaar heeft gelezen Ue aanzienl ke gs üs t Moeken dat in ons klein vaderland wordt uitgegeven vermeerderd met die welke in allerlei talen ouze grenzen Tan alle kanten overstroomen moet inderdaad een groote gedachte doen opvatten van tgeeu er iu Nederland gelezen wordt En ja er wordt veel gelezen maar daaronder oneindig veel waarvan t beter ware dat t zelfs niet gedrukt laat staan dan gelezen werd maar dan nog de wijze waarop gelezen wordt is veelal zoo dat de tijd aan de lectuur besteed voor een goed deel verkwist mag heeten Eu nu wane men met dat wg slechts voorstanders zijn Tan zoogenaamde wetenschappelijke lectuur dat wij b v romanleccuur zouden veroordeelen volstrekt niet integendeel een goede roman te lezen is uitstekend en de goede vruchten die het maatschappelijk leven van goede romanlectuur kan plukken zyn onschatbaar Maar wij gelooven 1 dat er veelal een slechte keus wordt gedaan onder de boeken die van de pers komen en 2 dat de wijze waarop gelezen wordt zeer dikwijls af te keuren is Wat het eerste betreft het volgende Over t algemeen kiest men uit den grooten voorraad boeken die uitkomen tot zijn lectuur diegene welke zonder inspanning gemakkelgk en bedaard kunnen gelezen kunnen begrepen worden Juist verkeerd Juist moest men die préfereeren die nog veel onverstaaubaars veel oiiduidelijks hebben het lezen waarvan wel is waar eenige inspaunfng kost maar dat juist daardoor meer genot meer degelijk amusement verschaft Evenzeer als het een sleclit teekeu is wanneer een mensch van zekere outwikkeling voor zijn dagelijkschen omgang personen kiest die beneden hem staan lu dat op icht zoodat hij steeds eicelleert en als t ware een soort koninkje is te midden zijner minderen zg t dan ook iu het rjjk der blinden evenzeer getuigt het tegeu iemand s verstaud wanneer hij voortdurend boeken leest die als gesneden koek door hem kunnen woideu verteerd en die bijna door heiu kunnen worden genoten in een 3 kwart slajiengeu toesta id na een copieus diner m de zachste sy chair die er td ADVERTBNTIËN wotden geplaste Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN Neen in de reeks boeken die door ons wordt gelezen moet de ontwikkeling zichtbaar zgn die bij ons plaats heeft en CTenzeer als de boeken die wg thans lezen vóór 10 jaar zoo goed als onleesbaar voor ons waren evenzeer zullen wij over 10 jaar als t goed is geschriften genieten die thans nog als t ware gesloten zgn daar zi ons te hoog zijn Ook in onze lectuflr moet vooruitgang zgn te bespeuren Kinderboekjes indertijd onze lust en genot hebben immers voor een deel hucne waarde TOor ons Terloren en de sprookjes en Tertellingen eenmaal met klimmende aandacht afgeluisterd uit den mond van moeder en grootmoeder de bakers vertellen niet Dieerzooalsin van Alphen s tijd hebbeu niet meer dezelfde bekoring vuor ons als voorheen Wg allen hebben goed acht te geven op onze lectuur Wg allen tzg wg werklieden zgn die na een dag vol zwoegen en arbeiden een rustig avonduurtje wgdeu aan de lezing Tan een gehuurd of geleend boek tzg aanktyinende jongehngen die gedurende Tacantietgd of in eeü uurtje tussohen schooltgdeu in aan de hand van dezen of genen t rijk der fantasie betreden tzg wg tot hen behooren die dag in dag uit op kantoor zittende des Zondags aan onzen leeslust voldoen wie of wat we ook zgn we moeten letten op t gehalte onzer boeken Wg moeten slechts die lezen welke wat bevatten voor verstaud gemoed ol hart Wg moeten slechts die lezen waarvan we wat meedragen m het maatschappelijk en huiselijk leven waarvan de lectuur onze menschenkennis vermeerdert ouze gezichtsknng uitbreidt ons oordeel verscherpt Het hoofddoel van het lezen moet niet zgn veel te weten wandelende woordenboeken mogei uit een oogpunt van curiositeit merkwaardig zijn heel veel nut brengen Z J met te weeg maar wel ontwikkehng van den geest verscherping van het oordeel veredeling vau het gemoed Laten wg dat in het oog houden en nu met een enkel woord spieken over de wijze waarop gelezen wordt Er IS zeer veel waars in de bekende klacht van Multatuli door hem telkens en telkens herhaald dat de menschen voortdurend blgk geven met te kunueu lezen Dit IS treung en wel vooral hierom omdat de meeste zicli verbeeldeu het wel te kunnen Een groot aantal van hen die daar geregeld boeken lezen die t eene nog uiet geëindigd hebben ot weder een ander begonnen zouden een zeer belacheli k ligunr maken wanneer zg eens rekenschap moesten geven van tgeen zg geprofiteerd hadden bg de lectuur en menig schrgver zou versteld staan wanneer hg eens de uitwerking zag der door hem geuite gedacliteu die zoo geheel anders werden opgevat daa zij waren bedoeld Laat ons een iui beeld nemen Het groote publiek geeft meermalen blgk het onderscheid uiet te vatten tusschen een goed eu eeu slecht tooueelstuk Prullen trekkeu