Goudsche Courant, zondag 16 januari 1876

volle zalen uitnemende tooneelgewrochten wor 3eii voor leece banken opgevoerd Applaudissi ment trordt zonder onderscheid steeds met kwistige hand ten beste gegeven Dit feit nem wü nu aan en met het volste recht Nu rerschynt dezer dagen een roman van onzen gevienlen landgenoot Cremer Tooneeln ielai s getiteld dat zeker door een groot dsel viui h t bovengenoemde schouwbargpübliek als feiiilleton in het Nieuuit van den Dag is gelezen üe lez ug daarvan in t zoo algemeen gelezen blad mag natuurlijk eveneens worden uuuge pp n Kn denkt gij nu ook maar een Qogenblik dut diezelfde meu schen welke vó6r de lectuur ziK menigmaal blyk gaven t onilerscheid niet te vatten tusschen mooi en leelyk op tooneel ttgebjed na de lectuur dat wel zullen gevcielen Immers neen Welnu dat is een bewijs dat men niet kanje en H t geldt hier immers een eenvoudigverhaal dat ieder meent te kunnen vatten Maarvan ieder op zijn wijze geniet en dut ieder met bepaald genoegen leest en toch tien tegen een dat de hoofdstrekking door vele niet is begrepen dut het hoofdoel waarmede het is geschreven niet is gevat Wjj zijn verzekerd dat dit bij het lezen van vele boeken het geval is Wfl gelooveu dat Tftientg lezer om een rolksuitdrukking te ijiftebruiken tnet zijn mond vol tanden zou staan wanneer hij verplicht werd rekenschap te geven van het gelezene of liever dat h al da delijk zou tooöen niet te leüimen lezen lóat ons dus niet te spoedig meenen dat rü begrepen hebben w t wij lazen laat ons ïjiooit een boek eindigen zonder na te denken ijot wij des schrijvers bedoelingen wel juist heb Vbeh lee n kenüen laat ons niet verzuimen met anderen er over te spreken die t boek ook lazen Het is beter niet te lezen dan op pervlakkig te le en Te lezen zonder alle gedachten er bij te hebben is tijdverkwisting I Laat ons dus daartegen waken Lateu wij ons toeleggen niet op het lezen van veel boeken maar op t goe 1 lezen van enkele Laat ous bedenken dat lectuur een der voornaamste mid leleu is tot ous verdere ontwikkeling en dat t daarvan voor een goed deel afhangt wat we iiügn voor hen die ons omringen wat we beieekenen voor onze omgeving W f tetriTENLANP Aiïllcnliindscli Overiiclit HetTransche kabinet is weder opgepleisterd en een ïianifest van den president der republiek moet dienst doen om de scheuren van het gebouw zooveel mogeJijk voor de oogen van het publiek te verbergen Aan de standvastige houding van Dufaure en Wallon keeft men dezen voor de republikeinen gunstigen afiloop te danken Want gunstig is hij de heer Buffet ietft eene gevoelige nederlaag geleden en ofschoon thq aanblqft is zijn invloed op de verkiezingen mer k l jk afgenomen Ziehier in korte woorden den loop der wak Mac Muhon wilde Léon 8ay op aanstoken jrui Puffet eenvoudig ontslaan wegens zyue formeele weigering om zich te laten schrappen van de repujttUkejnsohe candidatenlijst voor den Senaat in het departement Seine et Oise De heer Léon Say gaf ija portefeuille terug in handen van den maarschalk s aar nauwiyks kwam dit nieuws ter ooren van Du ate en Wallon en den prefect van politie Renault of dé Ee heeren verklaarden met Say te zullen gaan 1 blqven Oefaeele ontbinding van het kabinet was onmogelijk in de tegenwoordige omstandigheden zoodat tan k tte Buffet retireeren moest en het geheele miautorie awibkef terwijl men besloot een verkiezings Maife t uit te vaardigen waarmede allen zich konden X nenigen Dit stuk is uatnurlyk in algemeenheden Jiwvat maar ademt toch een veel verzoenender toon S dw Buffet gewoon is aan te slaan olg D8 telegrafisch résumé luidt het aldus Jl ij hehbe behoefte aan orde en rust en aan de j ale toepassing der oonstitutioneele instellingen och daartoe is de werkelijk liberaal conservatieve politiek onmisbaar Ik doe een beroep op allen om de verdediging der maatschappelijke orde den eerbied voor de wet en de toewyding aan het vaderland te ttellen boven de herinneriii u en de verbintenissen iet larven Niet slechts moeten zy ontwapend worden Ais de tegenwoordige orde zouden verstoren maar ook ly die de toekomst bedreigen door anti sociale leerstel lingen en door revolutioniiïre progranuna s Ik heh het gezag niet gezocht tnaar zal het zonder zwakheid weten uit te oefeuen Ik hoop op de hulp vau God en de medewerking der natie Omtrent de werkstakingen in liet steeiikoleubassiu van Charleroi uirldeu de Belgische bl ulcu l it er veel moeite gedaan wordt om door opruiiiif iu de werklieden tot een algemeene strike te bii ugen zonder dat zulks echter tot dusverre gelukt Wel worden talrijke bijeeukouislen geiioudeu wu ir vooral de vrouwen zich door hare hevigheid onderscheiden Troepen van verscheidene honderden werkliedet ttckktu zingende de verschillende gemeenten door Van da 400 werkliedeu in de putten van Fourchie 11 Marolie hebben 300 het werk gestaakt in de mijnen O nirctllesNord en Falnuée bedraagt het muital wtrkstakers 700 te S irt lcs Moulina 1600 ïe üilly duareutegeu wordt de arbeid ondanks alle opruiingen voortgfzct Ue orde is tot dusverre nergens gestoord De geuerifal Lartibert opperbevelhebber der troep n in lleuegüuwen heeft zijn hoofdkwartier te Oh iilMoi gevistigd Het g u uizoeu h met ongeveer Imzi iil man versterkt de civullerie ligt te iilly eii in de omliggende buurten verspreid Vulgcii het Jiximal ie Vharlerai zijn de berichten die uaur Brussel gczuudeu worden meestiil overdreven eu bestaat er v uur ec ne algemeene uitbreiding der beweging weinig kans De half oflioieele Vroe krr heeft een artikel over de aanstaande zitting van den Pruisischen Ijanddng die hoügstwaarschijidyk uiet door den Koning maar door den vice president van het Ministerie zal worden geopend het blad mtrkt op dat de werkzaamheden van den lianddag zooveel mogelijk moeien worden beperkt en behalve de begrooting die niet veel moeielijkheden zal gevtm slechts enkele otitwerpen zullen worden iijgediead tot aanvulling en verdere uitbrtiding van liet reeds v oor de Oostelijke provinoiea bestaande stelsel van provinciale eu g meeutelijke autonomie Ook wordt in het artikel inildiug gemaakt van de medewerking van den Staat tot de vestiging van een zelfstandige Evangelische kerkorganisatie een werk van gruote beteekenis en groote verantwoordelijkheid Eindelijk wordt bg voorbaat reeds de goedwillige medewerking vau deu Landdag ingeroepen Het hooggerechtshof voor kerkelijke zaken te Berlijn heeft een onderzoek gelast belrelfcnde den eiseh tot afzetting van den aartsbisschop van Keulen Ter bevordering van toeuaderiiig in die Spaausche provinciën waar het Carlisnievaoruaineiijkzijii zetel heeft geliad en dio nu door e r Beerinf 8troepea zijn bezet heeft geiier uil ilarliniz CJ iiiipus aaii alle auturitcittn ill Xayarra lait gtgcven uiu alle biirgirs dude vlucht hebbeu gi n juk u hetzij naar het C irlistische leger hetzij naar het buitenland vrghiid te verleeiien in hunne Wounplaiitseii terug te kcereu daar vohtrckt geen ouder lek naar hun verledeu zal worden ingesteld en zij zich dus voor geene vervolging bevreesd behoeven te maken Tot genoegen der ïurksche fondsenhouders en tot de bittere smart der bevolking van Turkije die plotseling verzwaarde belastingen in één termijn betalen moest is het geld byeengebraoht voor de betaling van de helft van den Januari coupon der Turksche fondsen De Grootvizier deelt in een brief aau de OttomanBauk mede dat hij 24 millioen gulden gestort heeft voor dat doel en dat hij om iu het vervolg de betaling te waarborgen de Bank gemachtigd heeft stappen te doen ten einde in het vervolg de geheele netto opbrengst der indirecte belastingen te kunnen benaderen De Bank zal een gedelegeerde bij de belastingen mo en benoemen die de uitgaven en inkomsten van het bureau der inkomende rechten controleert Wg vestigen de aandacht der belanghebbenden op het volgende telegram waarin wordt voorgeschreven hoe fondsenhouders die het bedrag hunner coupons in Parijs ia plaats van in Conatantinopel outvangen willen handelen moeten Zg die in Europa wenschen betaald te worden moeten tot 18 dezer ingesloten hunne coupons deponeeren te Parijs bij de Ottoiuaniiische Bauk of hare succursalen Na het versiryk eii van dien termijn zullen deze uitsluitend te Constantinopil betaalbaar zyn BINNENLAND y GOUDA 16 Januari 1878 Wg zgn welwillend iu de gelegenheid gesteld van een kunstwerk kennis te nemen dat voor de wereld tentoonstelling te Philadelphia bestemd is Dp heer Zimmermaun luitenant alhier beeft op de seh ud 1 IBOÖOO een kaart vervaardigd van de rivirr de I Suriname en hare oevers met aanwijzing van de beI vaarbaarheid de producten de pliuitscn waar iu den laatsten tgd goud gevonden is en vele andere bi zonderheden Strekt deze arbeid den teekenaar tot lof niet minder komt hem die toe voor het aardig denkI beeld om de kaart te enoadreeren met een twintigtal teekeningen van Suriiuumsohe typen en rïvitrgiacUCen Zooals men weet is de heer Z geruimen tijd in Suriniinie geweest en de schetsen en teekeningen in dien tijd door hem gemaakt gaven hem thans rijke stof om dit denkbeeld smiuikvol en getrouw uit te VEKQADEBING van de OBMBBNTERAAD Dinsdag den 18deR Januari 1876 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Het verzoek van heeren regenten van het vereenigd Weesen Aeleinueseniershuis betreffende het bouwen van eene overdekte gaanderij Het regliment luur de Openbare Muziekiohool Het besluit tot heffing van Schoolgeld voor bet daar te geven onderwijs te benoemen Eeu Curator der Latguwhe School Onder het groot aantal achaatteniryders iS gepasBeerden Donderdag deze gemeente hebben bezocht was aekeren H irft Schoonhoven die tot laat iu den avond alhier was gebleven veel bortelljes bad gebruikt eu zouiloende geen onderscheid tusschen de straat en ht t ijs ziende iu een byt was geraakt daaruit liij chter werd gered In plaats van d iarup zijne klederen te drogen wilde hij liever met üijn nat pak naar Sehoonlioveu giuin loopen doch toen hg tot op den Fluwetleii singel was gekomen kon hy niet verder en zou gewis aldaar bezweken zijn zoo niet een p uir nachtwakers hem in eeu deeraiswaardigen toestand hadden gevonden en naar de nachtwacht brachten alwaar hg spoedig bgkwam Daar zijn zijne kleederen gedroogd terwijl hij zijn roes uitsliep en tegen den morgen is hij gezond eu frisch naar zgne gemeente teruggekeerd Naar men uit goede bron verneemt al onmiddellijk na de bchaudeling van de snikerwet het ontwerp tot regeling van het hooger onderwgs in behandeling komeu De werkzaamheden aan den geooneessionneerden spoorweg Uotterdain Munster sectie Kottirdam Houten zullen in Maart aanstaande eenen aanvang nemen Omtrent de zijlijn Oudewater Dordrecht waarvoor door dezelfde directie concessie is aangevraagd verueemt men dut zij in nagenoeg rechte richting zal luupeii en uibij het Berg toep ohe pmtveer de Ijek zat overgaan Waancligulgk volgt de uitbakeuiug zeer spoedig Ouk het schaatscnrijdeu werkt hot schuolverzuim in Ie hand Iu de Krimpeuerwaard zgn door het ijsvermaak sommige scholen voor een groot gedeelte ontvolkt meer andere worden èlleeu des morgens bezocht ctn ook zijn er scholen waar letterlgk uiet één kind de school bezoekt Te Leiden zal van wegebde heereu oflloi ren van het 4de regiment infanterie een concert worden gegeven waarvan de opbrengst zal strikken ten bate der algemeene armen Bij de verkiezing van een lid der Tweeile Kam in het hoofdkiesdistriot Tiel zijn uitgebracht 2218 stemmen Er waren 115 biljetten iu blanco eu Verder waren er van onwaarde 4 Herkozen ror H A ridder van Rappard met 2066 stemmen In het hoofdkieédistriot Nijmegen is herkotteu jhr mr C van Nispen van Seveuaer met 1U44 van de 1094 geldige stemmen De door zgne schriften algemeen bekende en bji allen die met hem persoonlijk iu betrekking rao hlen komen zoo hoog gewaardeerde Zwitsersche godgeleerde Heiurieh Lang Ie prediker aan de St Petrukerk te Zurich is Donderdag aldaar plotseling overleden Het bericht van dit voor cle verspreiding en bevorderiifg vau eene onbevangen vrge opvatting vat het Christendom schier onherstelbare verlies zal vpofzekcr door de tairgke vereerders en vrienden Jvan den braven geiBoedelijken man die ongeveer eenjaar geledeu ook eeu paar weken in obs land V rtoefde en op enkele plaatsen als spreker voor ttuitgezoeht gehoor optrad met diepe droeffcidi vernomen worden C XI t Huufdbestuur van t onderwyzersgeuooteohap te fl t pl iii opgevat tot het oprichten van een paedago giséh museum zooals die o a te Petersburg en te Rome bestaan Dit zal niet alleen betrekking hebben op t lager maar ook op het middelbaar onderwij Om dit laatste t verkrijgen heeft men zich tot het hoofdbestunr van de vereeniging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs gewend ten einde daarin geineenschappelijk te handelen Dit heeft zich daartoe bereid verklaard De bedodhij zou zijn het museum te Amsisidam te vektigcé waarbg men natuurlijk den steun van het stedelijk bestuur niet zou kunnen ontberen Aan bet ver injgen m dezen riamin als aan dien van oen minister van binuenl zakeu wordt getwg ld Donderdag zgn aau de verschillende garnizoeusulaaUen mf t uituoodigiiig f deeluemiug toege lonaen de statuten van den Neierlandtchti AUljlaitai Mond opgericht te Utreélit den 28sten October U Volgens art 1 eu 2 van die statuten waarin doel en beginsel zijn omschreven zullen de godsdienstige zedelijke en verstandelijke behoeften van den militair worden behartigd terwijl de werkzaamheden van den Bond zga uitgedrukt in den Bijbel het woord vaii Qod als richtsnoer van geloof en leven Het stak is ouderteekeud door het bestuur hetwelk aldus is lamengesteld Voorzitter W Von Wrangel auf I4ndenberg ge neraalmajoor penningmeester H W van Marie kapitein der Artillerie secretaris L Booseboom 1ste luitenant ledea J Wolbers en C Geel Een troep i kimo s bevindt zich op dit oogenblik te Génève en denkt eerstdaags naar Parijs te vertrekken waar het gezelschap het bestaat uit eeu vader een moeder kinderen en verdere bloedverwanten verscheidene Werkzaamheden voor het publiek zullen vertoonen De vrouwelijke Eskimo s zullen spinnen de kinderen walviscbtraan bereiden en de mannen andere inlandsche bezigheden verrichten Overeenkomstig het verUngen van handelaren zullen in de maaudelijksehe en jaarlijksche statistiek te beginnen met die over 1876 de J g aven van het artikel wul voor zooveel den invoer tot verbruik en den uitvoer uit het vrije verkeer betreft worden verva i i door de volgende wol van alle soort lanj iek8inde korte kunstwol In de maandclijkecitt tttea wordt ten opzichte van de afzonderlijke opgaven der landen van herkomst én bestemming voor dit artikel op deuzelfden voet gehandeld als th iui voorde ruwe wol geschietlt met dien verstande dat van kunstwol lichts afzouderlgke opgaaf wordt gedaan voor Groot lirittanniê Pruisen en België Blg kt uit de aangiften tot in of uitvoer niet tot welke der voormelde soorten de wol behoort dan nijiw j de ambteuareu bekst met de visitatie dit onderzoeken en de soort op de aangiften vermelden de uitgever vi n Stadqn 8tcrd iin zgn aloudin oe O SÜehler Bnkhuiter iliMuat i wellicht het werk dat in geheel Nederl i id de Boogsle oplage telt mede de reis naar Een bezoeker van Napoleons verblgf te Chislehurst ileelt het volgende uede De ex keizer was iu den Uatsten tijd zgmf levens hoogst ernstig gestemd en men vond Ihem dikwijls iu diepe gedachten verzonken in zijn studeervertrek bladerende iu een kolossaal album vau de zonderlingste soort Het was namelijk eene verzameling van alle karikaturen zelfs de vuilste en meest bèleedigende de laagste eu venijnigste uitdrukkingen van de boosaardigste hartstochten die in Europa en Amerika waren verschenen Dat album ligt nog zooals hij het de laatste maal doorbbulerd had op zijn schrqftafel Zijn zoon heeft het zoo gelaten gelijk de geheele omgeving van zgnen vader maar er niihmer een blik in willen slaan IMaEZONDEH Goudsche Kermis Het laatste nr der Ooudtche Courant bericht dat de Zntpheusche Gemeenteraad de kermis heeft afgeschaft Zooals men weet heeft de Amsterdamsche raad in deze een goed voorbeeld gegeveu dat nu door Zutpheu gevolgd wokit Wanneer nd Goudi i e kermis afschaffen Het is te hopen dat dit nog dit jaar geschiede daar de kermis tot niet nut is en uit verschillende oogpjinten bezien ten strengste afkeuring verdient Wij lezen iu de Amtterd Cl Terwijl Multapatior zijh best doet om den kroeghouders minder aftrek te bezorgen staan ook die heeren niet stil en wg vreezen dat wat zij uitdenken on ttlkins meer kbiute i te lokken en altijd meer te tap en van het verderfelijke vocht oneindig krachti jer uitwerking heeft dan hetgeen de wel wat in nivvlei gehulde Multapatiors bond althans tot dusvir heeft uitgericht Zj heeft een ondeugende maar behendige tapper zonilir eenigen eerbied voor s heeren Pfailippoua s Litijuschen pseuduniein deze aan een soort van bitter Mrbjuden dat met groote letters aangekondigd als Ware het uitgevonden door den onvennoeiden schrijver en jeneverhater zelf een menigte drinkgragen lokt en nun helaas goed schijnt te maken Een andtr kroegliouder die zijn tgd volkomen begrijpt en heeft opgeirietkt dat de measii tegenwoordig dxir nieli gemakkilijker wordt verleid en gelokt als door loterij heeft de Staatsloterij in den arm genomen en ziehier op welke vernuftige wgze De man heeft 21 000 genomineerde briefjes laten drul ken evenveel dus als in de Staatsloter bestaan en geeft aan iedereen die een borrel bg hem komt Arinkeu zulk ecu briefje De houder nu van dat Dommer hetwelk overeenkomt met het nummer waarop in de loterij de y O 000 valt krijgt eeu pen Jnile De ïl 000 nomraers vertegenwoordigende S1 000 borrels verdwjjeen naar men oni meedeelt op magische wgze en zelfs moeten vrouwen die anders nooit in tappergen komen en er ook haar mannin met energie buiten houden niet bestand jgu tegen de veijeiding die zich aah haar opdringt in den vorm vitn eeu st uinde klok welke haar woning woning zoo goed zon sieren Moet mep aU men zoo iets hoort niet vreezen Jat gelgk we zeiden de beste bedoelingen van bonden en jiartioulieren ook al werden zg zon praotisch npgelgk ten uitvoer gelegd niet bij machte zullen f jju oni een kwaad tegen te gaan dat op zoo sluwe wijze wordt in de hand gewerkt en dagelgks meer slachtoffers maakt P Maar moet dan niet tevens de vraag rijzen of er geen krachtiger middel dan eeu utopittische bond te vinden geen wet te maken zou it oih fhans dat drijven dut lukken tot jenevergebruik te Verhinderen De Nederlandsche boekdrukkerg en boekhandel uilen gewis op de Ctxtennial expooUiom te Phitadelhla den roem yau ons land met eere ophouden Die week de kernuaweek genoemd met al zijn dolle genoegens met al zgn geldverkwistende amnsementen met al zijn zedebedervende avonden is het woord is niet te sterk een tckanée voor Gouda Ieder die op eeni liiachaving aanspraak wil m iken walgt vau die kermisdagen eu hij wiin t couvciiieert gaat met vrouw en kind ze doorbrengen iu de eeue of andere schoone streek van ous land waar de prachtige natuur teu volste doet genieten Wat is er te zeggen toor de kermis P In den tegenwoordigeu jgd niets Ging vroeger wellicht het argument op dat de zoogenaamde mindere man ook eens een gelegenheid moest hebben om zich teamuHiereD thans bestaat dat bezwaar niet meer Thans gaat hg met pleiziertreinen vooreen kleinigheid naar buiten en heeft bovendieu geuoeg gelegenheid om zich te ontspannen Toch zall waaneer het voontel iu dèn raad gedaan werd tut afschaffing der Goudsche kermis hoogstwaarschijnlijk enkele stemmen zich er tegen verklaren eu wel omdat enkele wiakelien eu herbergiers geld verdienen tijdens eu door de kermis hetgeen zij bg de ufschaliing zuUen moeten missen Het belang dier winkeliers zal dan ellipht br ed worden uitgemeten eu het gWs aau voordeel véor die enkele ingezetenen zal werkelijk eenig gewicht in de schaal liggen Ten onrechte IVaar het de wensoh is van verreweg de meeste ingezetenen die er eeuige ontwikkeling eenig schoonheidsgevoel eenigen zin voor zedelgkheid op na houden dat de kermis wordt afgeschaft zid de meerderheid van den raad zeker uiet aarzelen een besluit tenemen tot afschaffing der kermis Wie geeft aan deze zaïik den eersten stoot Het beste zal zijn een adres by den raad in te dienen dat tiiet behpaft te prgkeu met eeu yroo naatal nameu maar dat kort klaar en krachtig moetsantoonen het verderfelyke v i de kermis en hetwenschelgke barer afschaihug G H Kantoitgercclit te Gouda Op de Terechtzitting van 24 NOVEMBER 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld B V C V tot eene geldboete van 10 of sub gevangenisstraf vau twee dagen verbeugrdverklaling van het onwettig gevangen wild bestaande in drie hiizen met bevel tot uitlevering derzelve of voh loening der bg het vooruit bepialde waanle ad S of een dag gevangenisstraf wegens het jagen met windhonden op eens anders jachtveld zonder voorzien te au vele zgden verneemt men worden inzendingen ge j v reed gemaqikt Menig Nederlandsoh prachtstuk zal I rgn van een schriftelijk bewgs van verguiwiug van ar te zien zijn en inenig curiosum oók Zoo doet den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld ïf t t i t V ï i B W tot eene geldboete van S of sub gevangenisstraf ïnn eep dag lyjgeus het te Gouda harder rgden dan in eeu matigen draf A V tot eene geldboete vai 3 of subs ga rangenissfraf van eeu dug wege het anders dan stapvoets rijden over een beweegbare brug te Gouda W 1 tot eeue geldboete van S bf subs gevangenisstraf van een dag wegens het als geleider van een met een trekdier aangespannen voertuig zich ï u dat trekdier verwijdt reu zouder het onder voldoend toezicht te hebben gesteld of behoorlijk vastgezet op een we in de provincie Zuid Holland W tot twee geldboeten van S elk of sub gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het te Moordrecht als geleider v in een met twee honden aangespannen voertuig die hondi n niet te hebbengemuilband J N tot eeue geldboete van 6 50 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het maken van nachtelijk buitengemchV tot verstoring van de rust der inwoners W d K tot eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda op den openbaren weg buiteu eeu openbare waterbak datgeue te verrichten w aarvoor die inriditing bestemd is Eu op 1 DECEMBER 1875 W V lé tot eene geldboete van lO of subs gevangenisstraf van twjc dagen L J R tot vier geldboeten van ƒ 1 elk of subs gevangi nisstraf yua een dag voor elke boete J V L tot twee geldboeten van 1 elk of sub gevangenisstraf van eeu dag voor elke boete G D huisvrouw van P V J H S P H A ï d K en J V L ieder tot eene geldboete van 1 of ieder een dag subs gevangenisstraf met verbeurdverklaring van alle de in beslag geuomeu maten en gewichten wegens overtreding der wet op de ijk van maten en gewichten Eu alle in de kosten des nooda invorderbaar bjj lijfsdwaiig Burgerlijke Stand CiBOlcif 11 J Berminn ouden A W na derGraaff en M Doere 12 Cornell Uinsuu oudere O tsa ïgk en N ao den Tooren Dirkje ouden H Snel en D WildiciKit Adriana Coraetia ouden C ah den Berg en M abon Calhanna onden i Lafrber eo M W Sonneo 14 Adnana ouders J Bik en A KuUter Sopbia ouders P OeirnaerI i o M tudiufs OvtVLluiN 13 Jan ll mgeln iiis tö j U I KIsriaiilUTfi 60 j M sir iver hiiisvr b D StrMM tT ADVERTENTIËW Ontijdig bevallen van een Dochter A EOI TER geliefde Echtgenoote van Oouila V Jan 1876 BIK van onze DRIKA dank Aan ijlm die deelnamen in het tfdlea on lieveling LIJ JTJE HEN n wy door deze onzen besten A n mflAB DOKTLAND DORTLAND OiJtlrfa 15 Jannari 1876 Mevrouw van HELLENBERG HÜB R betuigt b dfzen hare i dank voor de bewijzen vfn belangstelling ontvangen bg de geboorte van haren Zoon Kraamvisites zallen afgetfachi TOOlen 18 en 19 dezer Goada 15 Jantfari 1876 t U Mej i ronw VERMAAT Mirkt vraagt eMie Tweede Méhli om terstond in dienst te treden f Mejuffrouw BRKEBAART vraagt een Kinderineisjéi VERSCHB kattentongen vra krggbaar b W RAAïJiAAIÊIÖ Oosthaven B 17