Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1876

Woetsdtg 19 Jaaitari 187ft PT 1778 GOUDSCHE COÏÏRAlïT I V Wmm en Adverlentieblad voor Gouda en OinstrekD De inzending van advertentiön lun geschieden tot 66d uur dea namiddags van den dag der uitgave is het plan noch niet geh I opgegeven waarschijttlijk zal het nu alleen voor Pruiscu of voor NoordUuitschland worden vofW gkt Hier b itaatook de meeste behoefte aan e a staatsiuterreutie in de Zuidelijke Staten zgu de stKiorwegett voor het grootste gedeelte reeds in hiauden vla deu Staat in NoordDuitschland heeft men alMlts 14 staatsspoorwegeb tegenover 62 particuliere mjuitschappijen daarbij heeft men voor al deze sporen met minder dan 1400 verschillende tarieven op Mchzelf reeds een reden om aankoop door dea Sti weuachelgk te maken Ueermalen is gekUi4 d Jer de toepassing vau de W0t op het burger jke kuWélgk iU Dnitschlaud eu zijn de allerzouderlingstc stoói es medegedeeld van de handelingen door hooggepUuiUte ambtruaren te dieu aanzien Iu de kriligeu vau den rijksdag schijnt thans de overtuiging te zijn doorgedroni ert dat de laak noodtakeltflt ftfonleiiiag liicht want Ties flwoe dat in het parleiiieiit tot de regt ring eene luterpellaiie Zal worden gericht over de houdiuï vau de gi estelijkheid in de bondsstaten ten opzichte vau guuoeinde wet Terwijl in de Oostenrijkache kamer an afgeva irdigden de debatten over de begrootiug voor 1876 worden voortgezet zijn in het heerenhuis de disoussien geopend betreffende het wetsontwerp op de kloosters dat door deu kardinaal Schwarzeubci de abten Liebsch en Helferstorfert en graaf Leo ï huu werd bestreden en door den iniuister vau ouderwgs eu eeredienst Lichteufelt werd verdedi Keu orde vau den dag door deu abt Liebsch vobrgesteld om de verdere behandeling te stuiten werd verworpen waarop tot de discussieu over de artikelen werd overgegaan Ouder de afgevaardigden heersoht groote nieuwsgierigheid omtrent den gang der ondërhaudeliugeu met de Hougaarsche Kegeering en reeds is er over gesproken te disu aanzieu eene interpellatie tot de regeeriug te richten In eeue conferentie tusschen de leiders der eer iutiiMi ilreiie party enj de ministers Anersperg Lasser Prctis en Clumecky die de ouderhaudeliiigen met het Houga irsche kabiuet voeren hebben laatstgenoemden medegedeeld dat zij zich jegens het Pesther kabiuet tot ouvoorwa irdelgke stiliwUgcndheid hadden verbonden zoolaug de onderhaudeliugen nog uiet wareu afgeloai eu Welk besluit daarop door de fracties is genomen is Oog niet bekend doch de Neiu rek Preut hoopt dut zg niet de rol van miskenden zullen speleu en door overgevoeligheid wellicht tot eeu onaangename verhouding tusschen regeeriug en vertegenwoordiging aanleiding zullen geven Te meer reden bestaat er om dit te voorkomen daar in weerwil van de heftige taal van verscheidene Cis eu Traasleithaausche rganen wel zooveel uit goede bron bekend is dat de onderkaudelingen een gunstige wending hebben geiiumen eu over verschillende luiugelegenhedeii als de b iiikquaestie het tol en handelsvenlrag eu de bijdrage vau Hongarije uan de gemeenschappelgke rijksschatkist iu beginsel althans overeeuateminieg is verkregen Het zou daarom betreurenswaardig zgu indien de k inier de regeering bemoeilgkte daar deze n hare belofte tot stilzwijgendheid al ware zij a fond niet vülkomcu gerechtvaardigd verplicht is iiioh daaraan te houden Heden moet het Engelsohe ministerie een liesluit iieineu omtrent de Turksche hervormingsvoorstellen vau Androssy De Kmet dringt er op aan dat de regeeriug zich aau sluite bg den collectieven stap der drie keizers Sf®ÖJi¥ilWffiII CEBR PALtEE iLMElO Ver en en wasschen GORDIJNEN TRIJP JAPONNEN HEEREN KLEEDINQ3TÜK KEN enz Met Verwen blyven Heeren Kleedingstukkeu GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstukkeu Nadere inlichtingen geeft onze Agent de I Heer W van bee PALS Markt GOUDA Concertzaal Sociëteit de Réunie te Gouda Woensdag 19 Januari a s BUITENGEWOON CONCERT te geven tlaor Mejufvrouar FRANCISCA STOETZ Hiofzangereg ran Z M den Koning derNederlanden j en de Heeren € COK E fiool Of UUUC UOi Piano Aauviuig half acht ure Ug inteekeniag 1 25 g Avonds aan de iaal 1 50 HMJÏI1 ASTIEE Iwaartoe ook behooren FRICTIES en MAS AÜE ter verbetering van LICHAAMSMISVOEMINGEN SPIEEVERLAlÖlIING ONVOLDOENDE ADEMHALING enz J Gr MILO Jr Specialiteit voor Hengymnastische behandeling te Rotterdam Kruiskade 4 bericht aan HH Medici en belanghebbende Pamiliën 1 dat de toepassing der Heilgijmnastische behandeling naar zijn voorschrift en onder zyn toezicht geregeld dagelijks te Gouda plaats heeft a dat de keer B M dk JON ï LÜNEAÜ nfTuu eeUn Sivr el te Gouda zieh welwillend blijft H ten nM t de ontvangst van Brïevea en Adressen eOlJTÏEllIl te Rotterdam op WOENSDAG 19 JANUARI 1876 des middags ten 12 ure in een der Lokalen van het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deur waarder 1 Johan Coenraad Lach van cilxsa 60 000 stuks 1ste soort Vuren en Grenen Fetersburger Eroonstadsche Eoningsberger en Memelsohe Delen en Platen van verschillende afmetingen 1 en van Ca 6000 Eiken RIBBEN DELEN en PLATEN BIOA B00T3MASTEN en SPARREN eni alles versch uit Zee aangebracht Liggende aan de Werf Rotterdamsch Welvaren aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam zeer geschikt ten vervoer te water en per as Alles 3 dagen vóór den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse te bezichtigen Notiiiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Den waarder Vereeniging IJsclub Gouda Wegens de thans onvoldoende dikte van het IJs en de daardoor ingetrokken vergunning van het Plaatselijk Bestuur zijn de alhier te houden WEDSTRIJDEN op SCHAATSEN vastgesteld op b b Zondag en Maandag TOT IsTJ ÜEI E Namens het Bestuur Mr SNEL Secr Penn De ondergeteekende door het aanhoudende annonceeren der Waarschuwing L va ASSELDONK te Veghel zich geërgerd hebbende maakt volgaarne aan het publiek bekend dat de fileer A J i 10LLM l i te Arnhem tal van joren in zijne gemeente rLAATS7EE7Ai EBS NUMEmmssELms heeft geleverd en steeds met de meeste nauwgezetheid zijne verpli tingen tegenover zijne Clientèleheeft nageleefd zoodat ik genoemden Heer met vol vertrouwen aan Ouders en Voogdenkan aanbevelen Lekhrkerk R BLOK 8 Januari 187G Burgemeester van £ iti rt fi WAARSCHUW II nr De ondergeteekende die het vorig jaar moest lotefi voornemens z nde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zyn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het pellen van Plaatsvervangers bjj de Nationale Militie onophoudelBk vervolgd m t aanbiedingen van lager prijs dan bij anderen zoodat hem dut eindeloos geplaag moefie hij besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderleekenen na vooral de heilige en plechtige varzokering van bedoelde THIJ33EN te hebben aan gehoord iu dei woorden Indien de origiaeele gezegelde actes ter teekening werden aangeboden en hij wenschte niet te contracteeren Jan behoefde hij die actes niet te teekeuen en de z aaTv werd als nietig beschouwd zonder eenige kosten Dmardoor alt t ware geprest heeft hg als eerlijk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddel k werd hij door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bij de voor soiled bekende Maatschappij EENDRAQT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hij wanende geheel vuu MOLLMANN af tezjjn ingevolge de afapraak wordt hij door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten 300 zegg driehonderd Gulden wat natunrljjk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tgde persoonlijk die onbillyke handelwüze breeder mede te deelen terwjjl de rechterlijke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSELDONK Geconfljle en gedroogde Peercn APPELMOES TABLEHEN EN Gedroogde A i iCOZE Magazjjn van alle soorten van VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELE V verkrijgbaar bij P J MELKEBT Echte EAU deCARME van Boöer zuivere West India ARROW ROOT Openbare Verkoopingf op MAANDAG den 24 JANUARIJ 1876 de voormiddags ten elf ure in het Logement Di Paauw aan du Markt te Gouda van een hecht sterk en goed onderhouden HUIS en ERF staande en liggende aan de WachUrstraat to O O TJ ID A wiJk p N 127 kadaster Sectie E N 145 Te aanvaarden 5 Februarjj 1876 Nadere inlichtingen ziJn te bekomen ten kantore vun den Nofeiris W J FORTUUN DROJ GLEEVEg te Gouda No 8 6 0 der beroemde VVekclIjksclie Zanicnspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaal Laoge Tiendeweg te Gouda G ouia Druk t A Srinkoua De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden i 1 75 franco per post 2 BÜITEWLAND liuilenlaadsch Overzlclit Ht t iit met de prucUiuutie van dea prastdeat der l Vaui üUe republiek weder aU met ttlie vtrldaringeu Zamlag hebbeu iu l r iiikr k de voorbrreideode THrlMKiuifea plaats had Ut tlUrtarim Mmvt ftl RMMMfo ffii y verkiezing ni eteu leiilea leilete gemecuteriiad benoemt eeu iifgev unligde die met de arrondtssemeutsradeu eu de algemeenc rwleu de seuutoreu vun het departi meut beiioeineu zal Vuu deze verkiezing hangt voor eeu goed deel de uitslag der verkieziikg van SO Jan af Vandaar dat de p irtijeu overal groote bedrijvigheid ontwikkeld hebbeu Zelfs in departementen waar de nederlaag der republikeiusche partij zeker ia ontwikt deze den sing uiet maar stelt zjj oaudiduten die uit liefde voor hun beginsel hun naam tot deu hopeloozeu strijd willen leeneu Iu particuliere bijeenkomsten openbare zgn aU men weet verbodfU wordeu door haar belangrijke sommen biji ngcbracht om de kosten der verkiezingen te dekken Ijjon Say heeft aan de ambtenaren die met het departemeut vau financiën iu betrekking staan eeneuaosohrijviug gezoudeu waariu hij hen aanspoort hunoflWiieel karakter op geynerlei wyze in een verkeerd daglicht te stellen dm zich met de aanstaande verkiezingen te bemoeien Als burgers behouden zijhunne vryheid ofti te atemmeu op wie zg willen maar zfj mogen als ambtenaren op geen kiezersbgeenkomst verschguen noch hun naam plaatsen ouder eenige circulaire of aanplakbiljet Juist de groote invloed dien zij bezitten meM hen tot groote voorlichtigheid aansporen X Ook Meaux de Minister mi koophandd die voor een geestverwant vau BuiTet i giiat heeft aan zgu ondergeschikte ambtenaren veroódeii door middel van Kun ambt pressie op de kiezers uit te oefenen De gourerueur van Pargs haeft het hoipden eener openbare bgeenkomst waarin de candidatuur van een werkman voor deu Senaat behandeld ij u wordeu verboden De Pruisische Lauddag is Zaterdag ge peud met ten troonrede die werd voorgelezen door d n Minister Von Camphauseu zg vangt uan met een jklacht over den algemeeiien finaiicieelen toestand waarin de laudszaken echter weinig deelen want in weel wil dot de inkomsten voor de volgende bcgrooting later moesten worden geraamd kon in alle opzichten in d behoeften van den Staat worden voorzien Toegezegd zgn wetsontwerpen betreffende de iidmifiistratieve bevoegdheid het algemeen synodaal reglement en de regeling van hot staatstoezicht on de Kviingelische ke k Het plan van den Duitscheii llgktkbuselier om al de Duitsohe spoorwegen min te koopen en te lateu exploiteercn door den Staat heeft niet alleen tegenstand gevonden bg de Beiersohe Regeering manr ook bg die van Wurteiiiberg Baden en Saksen Toch ADVERTBNTIÉN worden geplast Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 ROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte A onderl ke Nonunen VUF CENTEK Woensdag nog werd uit Weenen getelegrapheetd dat de Turksche regeeriug aan alle mogendhedeu had laten verklaren dat zij geen gemeeuschappelijke voorstellen van de mogendheden kon oannemeu Deze hooghartige taal moet een zeer ongnnstigcn indruk hebben gemaakt en aan Oostenrijk Busland eu Dnitschlaud aanleiding hebben gegeven tot de tegenverklaring dat de mogeudheden zich geen voorschriften laten geven omtrent den vorm van hare mededeeliagen itpn onderstelde echter dat de mogendheden wal een vorm zouden rinden waartegen Turkije geen bezwaar zou hebben Volgens een telegram uit Kou stantiuopel vsn gisteren zijn de pogingen van Turkse om de voprstelien der mogendheden tot hervormiagen te voorkomen geheel mislukt De ambassadeurs van Busland en Oostenrijk hebben zich ten stelligste daartegen verzet waarbg ij den steun vau deu gezant van Duits hUndiebben geu leu O iitreiit de houdiag vau tWk 4 a aauziea vau de u ea i edttar nog niets naders bekend Het uitvoerend cjinilé der merikaansche republikeijiMïhe partij heeft de natijuale conventie van Cincinnati tegen 14 Juni bijeengeroepen tot benoeming vau eeu republikeiuschen caudidaat voor het presidentschap der Bepubliek Het vraagt de medewerking van allen die zieh verzetten tegen den terugkeer der oude partijtwisten vsn hen die gelgke rechten voor allen wcusehen en de bestraffing verlangeu der oneerlijke ambtenaren eindelijk van hen die hot staatskrediet niet willen aanranden door de depreciatie der obligaticu BINNENLA ND X GOUDA 18 Januari 187 Blijkens bij hem ingekomen sfakken vindt de strekking van het artikel van den Heer Scheltema over de gebr de Houtman veel sympathie in den lande Ook te dezer plaatse ontbreekt het daaroau in geeuen deele Beeds hebbeu zich alhier eenige Heeren verbondeu om eeue Hoofdcommissie te fonneeten voor het op te richten Houluum monime t Behalve den schrijver zelven tullen daarvan leden ziju Ma A A VIN BEBfiEX IJZBNDOOBN Voorzitter des Gemeeiiteroads eu lid der Prov Staten T P VIRÜLY lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraai Wethouder VoOrxitter van de Kamer van Koophandel alhier A A DE VRIES Gepensioneerd Vioe AdmiraoL P B BRUÏJX VAN ROZENBURG Gepensioneerd Luitenant Kolonel van het Indische leger 3 W D DE UiNGE Kornmsndant der Sohuttftf en lid van de Kaïner van Koophandel F C ViN Z BIJ LEX Soheepsreeder ï DRAIJER Oud Koopvaardgkapitein voor de taart op Oost Iudic H W G KONING Pabriekant en Seci t ria van de alhier bestaande afd der Maatschappij van Niiverheiil D LULIUS VAN GOOR Typograaf Uitgever ea lid van de Kamer van Kojphaudel D RUIJÏBR Ja eu G C POBTUIJN DROOGLEEVER beide particulieren Wel mag men van deze Oommiaaie iMggen dat zoowel het stedelijk bestuur als diegenen wier behuigen zoo nauw met ome O I Koloniéa vwbondea