Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1876

zijn or op eenc wprdi wijje in vertegenwoordigd wijnlen Eerlang zal ij haie eerste bijeenkomst houdeU c hare tauk aanvaarden Wij vestigen de aandacht onzer lezers op aohterstiinndo advertentie waarbij wordt aangekondigd dat t concert van mej Stoetz niet Woensdag maar Donderdag a st zal plaats hebben Dinsdifg a st Kil eêne vergadering plaats hebben vjiu e Debating Club waarin als spreker zal optreden de heer Ji ekel met t onderwerp fe agraftic te Kelten Heelden wij vroeger oen besluit mede van de afd Ooiida van het nlieilerlmd ch Toonttlttrboui om in li Z gemeenteMolière s Tartutfr te dom opvoeren ibaii nu het Amsterdamsche gtztlschap der vereei iitdi Tooneelisten in dat stuk optraden en wij + oor oils vinden dnt de hier gevestigde afd van hèt toonetherbond dankbaar mag zijn voor de gunstige ipinir die bl kt voor hare keuze van stukVèn daar h ife keuze van wTartuffe nauwelijks was mngekon Htd of t werd in t abonnement gegeven oordeelde nil n het beter een ander stuk te kiezen lil cent gisteren gehouden vergadering is besloten om liet zoo gunstig bekende stuk van twee ouzpr l iiidgenooten wZoé getiteld door de Nieuwe Rotterd Schoiiwburgvereeniging der hh Le Gras van Zuylen n Haspels te doen opvoeren Wij voor ons vinden dit eene zeer gelukkige keuze l i ir de critiek een gunstig oordeel over genoemd stuk heeft uitgesproken 1 e trein die Maandag avond ten 10 ure 16 minuten van Arnhem alhier moest zijn ia drie kwartier te luiit aangekomen omdat hij te Wolfhezen was ge lerailleerd Ongelukken hebben daarby niet plaats gehad X Woensdag voormiddag had in tegenwoordigheid van het bestuur den architect den aannemer en de leveranciers der machine en andere genoodigden beni v ns een groot aantal belangstellenden met het htste gevolg de oTicieele pfoefmaling plaats van het Tiïpuwe stoomgemaal voor den polder Bloemendaal b Gouda nadat reexls vooraf de polder van het overtollige water door de nieuwe stoomwerktuigen was ontbloot en waarbij reeds de uitmuntende werking was gecoii ït tleerd I oor dit stoHii iinid is in oene wezenlijke behoefte voor dtzeu pu i r voor ien en het doet den ontwerper d n hccrJ Paul architect te Zevenhuiïen alle eir n in terwijl den heer A van den Berg te Boskoop a inemer der gebouwen mede alle fof toekomt De stoomwerktuigen en ketels benevens de waterwerktnigen zijn vervaardigd en geleverd door de 1i aa i 8ppij IJxergieterij de Prim tm Oranje te S Oravonhage welke maatschappij ook hier wederom hiUen gevesligden roem handhaafde I Uit Alphen a d Eijn schrijft men Door het vertrek van den onderwijzer W Perk naar Weesp was de ëénige hier bestaande school voor meer uitgebreid higer onderwijs gesloten Tengevolge daarvan is door den Gemeenteraad in zijne laatste verjpiJering iet besluit genomen dat van gemeentewegeeene afeonderligke inrichting voor uitgebreid lager onderwijs verbonden en inwendig gemeenschap hebbende met de openbar lag school gesticht zal worden dat aan het hoofd dier inrichting zal staan en hoofdonderwijzer voor de vakken van het M U Xi O en daartoe bij voorkeur te kiezen een jeugdig ea ongehuwd onderwijzer Het bedoelde onderwijsWd tegen betaling verstrekt worden t In plaat van de vermomde bedelarij het oogenaamd unieuwjaarwenschen dat te Cappelle op den Wsel verboden is werd eene collecte bij de ingezetenen llAoaden die ƒ 138 25 opgebracht en waarvoor de Ser d en eene uitdeeling plaats had van hemden en dekens benevens gift i in geld aan de algemeene armen tiet Getaeeaik Naar ujen veïpeemt is onlangs door Burg en l eth T n Amstenlam Hotterdara s Hagc en Utrecht n gemeenschappelflk adres ingediend aan den minister van Ananoién strekkende om te bf orderen dat a de gemeenten vrijstelling worde verleend van de betaling van zegelrecht voor de registers van den huigerlijken stand benevens van zegel en registratierechteni wegAs handelingen door de gemeenten als publiek rechterlijke lichamen verricht waacb zij in die hoedanigheid betrokken z n De Commissie van oppertoezicht en beheer overjle Kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft ter lÈennis gebracht dat op Maandag den 31 dezer in g ioemde inrichting een kenring zal plaats hebben Tm knapen welke bij s Kqks Zieemacht een verbinSllti weiochen a an te gaan Blijkens telegraphische mededcelingen van den gou verneurgeneraal van Nedertandsch Indifi gisteren en eergisteren bij het departement van koloniën ontvaugen is het navolgende door den generaal majoor Pel aan de Indische regeering bericht omtrent de gebeurtenissen in Atchin vju 1 tot 13 Jaiiu iri Januari De kampongs Giroet en J impadang uit welke niettegenstaande zij dê witte vlag hadden gchescheu ons bivak te Pakan bader 1 was beschoten werden verbrand Januari De gemeenschap met Oleh leh verzekerd Januari De zwaar versterkte stelling Bital Lamtermin ten gevolge van onze manoenvres door den v and verlaten wenl bezet Drie onzer binneuwaarts gelegen posten konden nu ingetrokken worden Januari De versterking van Pakan bader werd voortgezet en eene vlolbrug over de lagune bij Sinangri voltooid Januari Verkenning in de richting der kloofnaar de IV Moekim Zeer ongunstig terrein EenMadurees sneuvelde en een inlandscho luitenantadjudant der b irissan wefd licht gewoud Januari Een tocït gemiuikt naar Ijaintenga en Saboug Bij de Moskee van Ljmtenga sneuvelde aan s vijands zijde punglima Moeda Lamtoeto wq kregen twee gewonden Sabong werd bi zet De VI Moekimzyn thans geheel in ons bezit ïoekoe Lampasei vertrok met een oorlogschip naar Kloewang om de hoofden der IV Moekim op te roepen Januari Het hoofd van Lampager IV Moekim is naar ons bivak gekomen om zich ttï onderwerpen hij bevordert den terugkeer van het volk naar dekampongs aldaar Januari Een verkenning gemaakt naar Lampager met de bevolking gesproken en eene bezetting achtergelaten Januari De bevolking van Lampager heeft onze hulp ingeroepen togen Toekoc Nanta en foekoe Tjihik Larnnga Januari Verkenning naar Lambadak ook omte trachten de hoofden der VI Moekim te ontmoeten De geest der ageerende troepen bleef uitmuntend de gezondheidstoestand was gunstig behalve althans tot 6 Januari bij de Madureesche barissan De algemeene gezondheidstoestand in Atchin was bevredigend evenwel begon zich weder meer cholera te vertoonen De heer C AV van der Pot pred bjj de Remonstrantsoh girof gemeente te Ili tter lam heeft gedachtenis gevierd fn tt veert ijyarigeu evangeliedienst Staten Generaal Eeiute Kxmeu De Eerste Kamer der Stati ii Genoranl h eft Z iti rdag namiddag een korte zitting gfhuuden wii iria tegen Maandag 12 ure eenisfe der antihnngige wetsontwerpen aan de orde iijn gfsteld Na aPoop hunner behandeling zal le Regeering daartoe uitgenbodigd door de Vergadering op voorstel van den heer Cremers ook aan deiie Kamer in comité iiiKohtingen geven omtrent den stand onzer betrekkingen met Venezuela De Minister van Buitenlansohe Zaken heeft zich da irtoe bereid verklaard In de fitting van gisteren zijn al de aan de orde gestelde wetsontwerpen aangenomen waaronder de onteigeningswet voor den spoorweg Leiden Woerden na eene korte toelichting van den minister met algemeene stemmen en de onteigeningswet voor den spoorweg Rotterdam Houten na discussie met 23 tegen 4 stemmen Al de overige kldue ontwerpen zijn met algemeene stemmen aangenomen Daarna is de kamer overgegaan in comitiS generaal tot het ontvangen van inlichtingen van den minister van buitenl zaken over de zaken met Venezuela Na de heropening der zitting zijn de eindverslagen over verschillende begrootings ontwerpen uitgebracht Tegen heden zijn aan de orde gesteld de begrooting der staatsspoorwegen en de begrooting voof Cura 1876 De Directie van den Nieuwen Schouwburg teRotterdam zal nog in dit seizoen opvoeren her Slaride Haute Alia van A S C Wallis Den heer Gerard J Spoor is de vertaling van het treurspel in de oorspronkelijke Jambische versmaat opgedragen Verdient de Directie lof dat lij een dramatiscti gedicht van Nederlandschen bodem al werd het ineen vreerade taal geschreven een pLiats wil bereiden op den Nederlandschen schouwburg men raag van de hand des heeren Spoor eene vertaling verwiushten onze moedertaal niet onwaardig N 72 Cl Zaterdag is te Utrecht eene buitengewone algenjeeiie vergadering gehouden van aandeelhouders in de Nedorlandsche Rijnspoorwegmaatschappij Er waren 32 257 aandeelen vertegenwoordigd recht gevende op 715 1 J iX dcbünt ie joisti Ixnnming te zijn van de plniits ia vorige beraphten Pakan luksn geaormd stemmen Besloten werd eene leening van 600 000 p st te sluiten rentende 5 pet in vijf s4rién n dè eerste serie a pari uit te geven de overige serien later op voordracht van het Bestuur na goedkeuring door de vergadering De eente serie strekt tot betaling der vlottende schuld tot voldoening van engagementen constructie en stoMing op de aandeelen voor de lijn Leiden Woerden In plaats va den Eiijjelschen couimiwaris den heer W Teuton is b ua uut de heer A Fleischer De vergadering werd geleid door graaf Schimniel enninck De dag voor de behandeling der laak van Jut is nog niet bepiuikl Het opmaken der akte van beschuldiging eischt zeer veel tijd daar de bouwstoffen daarvoor moeten geput worden uit raeer dan zevenhonderd stukken P v J De h r J A Albcrdingk Tbijin komt in dn Nei Spectator van heden met nadruk op tegen de haudelwyze dep regenten van hst HoQe van Berosteyii te Haarlem om de kunstwerken van Fiana Hals nm te zetten in brood gort en tarf De Hemel beware ons voor dat schandaal roept d heer Tliijm tiit Óuk de heer J A Levy betoogt in hetzelfde nummer dat ervullezins termen bestaan tot krachtdadige tusschenkomst ten einde te verhoeden dat de bedoelde poging begin van uitvoering erlange die de heer L een daad van wandalisme noemt ook al kon van de verwachte b ite een duizendtal oude vrouwtjes door Regenten gebuisveat wordey De Gemeenteraad van Middelburg heeft besloten zich bij adres te wenden tot Z M den Koning met verzoek om in die gemeente eene der op te richten Rijkskweekscholen roor onderwijzert te vestigen Op Vrijdag H dezer nam de commissie van organisatie van den Anti dienstvervanging band de stemmen op voor de verkiezing van het hoefdr bestuur Aan de stemming namen in 47 van de 63 tot dusver opgerichte pUatselijke afdeeliiigei deel ongeveer 1200 Iwlen gekozen wenle de heercu M D graaf van Limburg Stinim oud MinIster te s Gravenhage mr J T Buijs hoogleeraar en laatstraad in bnitengewonen dienst te Leiden W J K Kxip gejiens luitenknt generaid te s Gravenhage i mr B H Pekelharing hoogleeraar te Delft John E Knight kolunelkominandant dor schutterij te Itolterdam j mr A Kerdijk sclioolopziener te e Graveiihitgo dr M P Liiido ins x ct nr van het lager onderwijl te s Griveiihnge B H Hehit voorzitter van het cejitra d bestuur van het Alg Ned Werkliedemopbond te Amsterdam L G Brocx ond Minister te s Gravenh ige mr J Wertheim advocwt en majoor der schutterij te Afnsterdam mr H Jl A baron van dir Goes chef van het mouvement bij de M ifltschappij tot Exploititie van Staatsspoorwegen te Utrecht jiir H G E Merke van Oendt lid d Provinciale Staten van Zuid Holland te Gorinohein j M A Perk predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam mr J C E baron van liijnden rechter in de arr rechtbank te Rotterdam en mr A M Maas Geesternnus redaotenr van de N d StantsConrant te s Gravenhage Zondag middag had te Stolwijk een hardryderij op schaatsen plahts De gebroedere W en L Baas van Stolwijk wonnen samen 17 terwijl aan F Oudakoom van Schoonhoven 3 werd toegewezen De Merwede was gisteren bij Gorinchem over haie geheele breedte met dryfijs bedekt D overtoehi gaat zeer inoeielijk Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben ter vervanging van prof H Oort voor de beljrekking van hooitleeraar in de Oo tersche talen aan het Atheniuum lilaar een tweetal voorgesteld bestaande uit de heeron dr J Hooykaas Remonstrantsoh predikant te Rotterdam en dr F S van den Ham te Utrecht Men verneemt uit Middelburg dat het aldaar gevosligd Comité De vereeniging ffet Saode Kmit het voornemen heeft opgevat een cursus te openen tot kosteloöze opleiding van ziekenverplegers en verpleegster waaraan daarterstede groote behoefte bestaat Na het Verkrijgen eener akte van bekwaamheid zullen die personen door de te dier stede bestaande Commissie tot verbetering der ziekenverpleging w orden aangenomen om in vredestijd dienst te doen Beu uitgewerkt plan van hetgeen een ziekenverpleger behoort te kennen is reeds vastgesteld en omvat de volgende hoofdpunten a algemeen overzicht van den bouw van het menschelijk lichaam b de gezondheidsleer in korte trekken c Ix rookingen en indero desinfecteerniiddelen en methoden d voorloopige genees en heelkundige hulp bij plotseling aankonende gevallen e verbandleer het maken van pluksel zetten van bloedzuigers enz het vervoet van zieken en gekjvetsten in tijd r n vrede en oorlog g eigenlijke ziekenverpleging de ziekenkamer het ingeven wassohen verbedden baden h t leggen van H appeu enz A de lorgeu by het sterfbed het kennen der teekenen van den dood het jifleggeu enz De oudjHicler van gezondheid dr H A de Joh h I onlangs als arts aldaar gevestigd lol zioh met de op I leiding belasten De lissen zullen eenmaal s weeks worden gegOTcn vermoedelijk des Zoudaga In zake de voorgestelde tabaksaccijns egt de Standaard heeft de iuinistcr v d Heiin den Hollander in zijn zwak getast Hg verstout zich bekstiug op de tabak ie willen leggen in al zijn vormen aU plant of blad gekorven of heel in rollen of karotten in kanassers gepakt of in ceroenen gebonden op Havannah of Manilla op Portorioo of Java t Gast met die aoe ns aanvankelijk niet veel beter dan met den raintoren die in t vorig jaar te Amsterdam van stapel liep die te water gelaten uoch door de sluis te Pnrraeiend noch door de bocht van Buiksloot is te kri en dus rustig onder de hoede van t wachtschip te Amsterdam ligt en zelfs in ooriog den vijand geen kwaad zal doen I Met den tabaksaccijns ziet het er niet beter uit t Geheele leger van tabaksplanters tabaksverwerkers en tabaksverkoopen is storm gaan loopen een storm in felheid den sohoolwedatrijd op zij strevend En er is hier bijna geen legeuspraak waaraan de imtie gehecht is Het hud wordt iu rep en roer gebnicht onze laadgenooten polemiseeren alsof het Franschen waren de minister IS zeker niet tevreden over de ontvangst van zijn Toontel hü heeft den Hollander ook in zijn zwak getast De Hollander is bijna te qualifioeereu als de RMkeude Europeaan In de beschaafde kringen moge het rooken eenigszins minder worden bij de mannelijke bevolking is een 16 jarige jongeling die niet rookt een witte raaf zelfs de HoU vrouw houdt het rjjkt oi in eer en vindt er iets mannelijks iets gezelligs iU men rookt dan ook op alle uren zelfs in bed pijp en man zyn écu men rookt of het een ander hindert of niet alleen t internationale verkeer heeft op de spoorwegen splitsing gebracht tnsschen rookers en niet rooken Voor jongens wordt het rooken vdor een ridderslag gehouden Buiten s lands zien wij medelydend neer op Prsnsehen Duiuchers en Eugelsoheii als we onze HoU sigaar rooken die onze trotsch is Die lafheden keurt de Standaard af de rookmauie heeft iets kleiugeestigs iets onAers minder shiafschheid in dit genot der bedwelming ware beter Blijkens het eindverslag der afdeelingen van de Eerste Kamer over de onteigeningswet ten behoeve van den spoorweg Leiden Woerden bestand tegen t algemeene nut geen bedenking maar sommige leden betwijfelden of die lijn eoinpensatie opleverde voor deonthefhiig der verplichting van de Kgospoorweg niMtvdiappij tot aansluiting te Rotterdam doch men is niet meer vrij en door art 4 geplaatst tegenover een voldongen feit Er blgft derhalve niets anders over dan aanneming der wet Men vertrouwde det u anige beschikkingen niet meer buiten medewerDng der vertegenwoordiging zouden genomen worden Omtrent den spoorweg Rotterdam Houten werd TTÜ al emeen door vele leden verwondering betuigd dat deze onteigening slechts een klein gedeelte betreft Tan denspoorweg Rotterdamr Arnhem Munster Er waren in weerwil van de verklaring der Regeering nog eenige leden die vreesden dut er op dete spoorverbinding mét Duitsohland niet veel te reken nen ia n das da tfcansi roorgeslelde aanleg weUioht iet als volkomen ernstig kan worden aangemerkt Volgens t voorl verelag der afdeelingen van de Eente Kamer ordt dij algemeene beschouwingen der Staatsbegrooting voor IS76 hecftmenuchover t algemeen onthouden van staatkundige antiek over het regeeringsbeleid van het Kabitaet Het aanblijven van het Ministerie werd onder de tegenwoordige omstandigheden geacht in s Lands belang te zijn zoodat er geene aanleiding was om eénige begrooting wvt om politieke redenen af te steniipen J e tnanoicde tvestnad werd door sommige ledenwel gunstig geaeht voor het tegeuwoonlige maar de toekomst was minder rooskleurig en werd ep Bjiaarzaamheid en matigh id vooral wat gmote werkeh betwCt aangedrongen ofschoon anderen op steeds toenemende behoeften wezen Over de belastingvoorstellen wilde men lich na niet uitlaten hoewel andere leden zi A teleurgesteld en onbevredigd ver klaaiden over t financieel beleid van den Minister van Financien Van een beginsel om te streven naar meerdere onafhankelijkheid van de Indisohe baten was geen spoor te vinden en daaraan was toch be hoefte Onze financiën moesten niet langer grootenideels van de koffieprijzen afhankelijk blijven Die leden meenden dubbel recht te hebben dien eisch te steHen aan eene B eeriug voortgesproten uit eene staatspartij die zoo herhoaldslijk ouder vorig mtnisterieën hare bezorgdheid over deit tegeuwoordigen financieelen toestand had geuiti Het vertrouwen in het financieel beleid van den Minister was niet versterb Ook de houding der Kt eering omtrent het lager onderwijs werd besproken Sommige leden aren met de houding der Regeering in deze sangrlegeaheid niet zeer iugenouwn zouden eene afwachtende houding aannemen Vele leden hoopten dat bij na dige en nuttige wijzigingen iu de wet de hoofdbeginselen geheel en al ouge onden zouden blijven De meeste leden verwachten dat de Minister uitvoering zal geven a het wnendement Uoens Zekere burgemeester in Frankrijk heeft de volgende publicatie afgekondigd Alle ingezetenen worden gewaarschuwd hun honden te muilbanden voldoen zij aan dat voorschrift niet dan zal er vergif aa de straten worden geworpen en in de saucijzen wonfen gedaan en als de handende saucijzen uiet eten mochten dan worden de ingezetenen die ze zelven mochten willen gebruikeni gewaarschuwd een stuk rechts van de saueijaen af te snijden omdat in dat gedeelte het vergif wordt gestoken en het gebruik daarvan gevaarlijk zon zijn Men kan een visch in levenden staat verzenden als men hem den bek vol stopt met een stuk in brandewijn gedoopt brood zonder kont en er dan nog wat brandewijn op schenkt Uen ikkele het dier dan in versch stroo biude dat men garen vast en pakke dat alles in linnen Als de visch op de plaats van bestemming is ontdoe men het dier spoedig van het stroo en wanneer het dan in versch water gebraoht wordt ad ket weklrs weer ffiach en gezond worden Groote visschen moeten zoodoende wel aoht dagen lang lerend kaunen bUjven SEN BEB08P OP VELto door den Onden Ueer Shits Er is een mijnheer daar om mijnteer te spreken Verzoek hem binnen te komen Ik zat op mijn kantoor ik had mijn boeken voor me en was bezig met de voomitiiehten na te gaan roor den tabakshandel in het pas aangevangen jaar Ik wachtte ook mijn vriend den makeUar die sedert jaren door mijn firma gebeiigd wordt Ik was dus weinig in myu sohik tom4 M mij geheel vreemd persoon biuueutrad Mijnheer Smits zei miju bezoeker ik ben de burgemeester van X en ik kom bg u omdat ik een beroep op uwe welwillendheid moet doen Ik boog en wees hem een stoel ssn Ik wasniet best gilnimd Het is dan ook niet aangenaamgestoord te warden te midden van lastige becijferingen en op het oogenblik dat men een makelaarwodtt et wiens behulp men foedc zakon hos tte oenl p Ik kom bij u met een bondschap van onzen vriend den inspecteur van het lager onderwijs in Zmd HoUand zei de burgemeester Zoo kml Ja ik ken hem zeer goed hernam ik ik houd ve van hem dit tuit ge Wel wil en gelooven Wat verlangt hij Wy zijn sedert jaren op een zeer intiemeu vvet De laak is deze hernam de burgemeester In onze gemeente hebben wij een zeer braven verdienstelijken hoofdonderwijzer een man die jaren en jalen nog met er i ne hetrekkiuf zod kunnen waarnemen maar de man gaat gebukt Onoer een kwaal waardoor hij geheel oageschikt is voor zijn taak Uij heeft zijn ontslag moeten vnigv hij heeft eene vtonw ett drie kinderen te ondeihduflen en moet niet allseo zijn jaarwedde maar ook zijn vrije woning opofferen aan het belang der gemeente en zioh voortaan behelpen met een pensioentje waarvoor die vijf ongelukkigen letterlijk nauwelijks droog brood kunnen betalen daargelaten huishuur en al wat verder voor hun onderiLoud gereij wordt Mijnheer zei ik dat spijt me leer maar verleden jaar looals u ntisschieu bekend is heeft dehandel veel geleden j de tabak i Ik doe geen beroep alleen om een kleinigheid uit uw keun viel mü da bargemeester Mijnheer antwoordde ik sedert jaren heb ikniets laaden gesohreveni dan factusen en dienst ik meen handelsbrieven de msnschen vragen weleens of ik nog onder de levenden ben nu voorhet cent weder voor den dag te komen m t eenbedelbrief siet u dat is nog al heel moeielijk I Maarsteek een sigaar op en wij zullen nader over dezaak spreken Een lekkere sigaarl zei de burgemeester en geen wonder Ik had er een groote partij an op een refko ping opgeiXan bétlretkeiyk VowfeënStMtprijsl Als iedereen die Zulke Sigaren heeft vervalgde de burgemeester Inaar hondetfd minder iu den loop y n het jaar wilde ooken én ie Waarde er van vóór ons doel geven dan zonden wü geholpen zijnl Met inbegrip tan den sigaar die n aanleiding gaf tQt die schrandere Opmeiking Msden er honderd en één voor mijn Vekening komen hernam ik niet een glimlach Nn ja zet de burgemeester voor mijn part Ik wil wel bekennen een dwaasheid gezegd te hebben maar wezenlijk mijnheer Smits hetistodt erg dat terwijl zoovelen iu weelde en overdaad leven er nog meer zijn die gebrek lijden aan het onmisbare en in ofwashtiag dat de maatschappij op dat punt verbeterd wordt wat hael laaf zd dnren moeten wij dunkt me ons best doen hier en daar in onze ongeviog de onvermijdelijke rampca te temperen He ons toch aan een beiielbrief oflievvr aan een beroep op onze landgenootiin en draag sdf bij wat ge wilt of wat gij missen kunt Ik moet eent iets meer van de zaak t ea hernam ik aarztlendi maar zoo kart mogelijk als t n blieft Ik heb heel weinig te zeggen antwoordde de burgemeester De hoofdzaak weet ge aL De hoofdonderwijzer van w jen ik gesproken heb verdient meuscheiyker wijze gesproken zijn kard lot niet Ik keu hem sedöt jaren bekjui n jj erig braaf ia alle opzichten n lUl n gn i benven is hy naar geest en lichaam diep gebukt Kalmteen rust zyn Toistiekt ipodxafcelijk jjtshij ooit genezen zal en ia den nijpenden nood drukt degejaagde geest pgnlgker dan ooit Stel u ioo d huisgezin voor mynheer Sfnilsl t De sedert jaren lief gewordene prettige woning de betrekking die het hoofd des bttiaes lief had hem eu d zijnea voedde moet met de woning prysgegeven worden Men mo aan alles vaarwel zeggen wat het leven waarde en getnk Schonk om ta varhttizen naar een andere gemeente waarheen weet men uiet om de middelen te toeken niet om rijk te worden maar om uiet tot den bedelstaf te wonlen gebacht Men moeisen gelukkig verleden achter zich Inteu om met gebroken krachten en Sombere vooruitzichten een tot omst tegemoet te gaaai die ik zal zi u uiet afsohiWeren zei de burgemeester met tranen in de stem en ilx het oog Jongen wat ia het k jud heden zei ik d a neus suuiteude Eu t is heusch waar wg zaten een oogenbGk als twee gekken over eUaür zonder dat een van heide een woord durfde te spreken Eindelijk stond de burgemeester op Wij rekencB op uwe hulp zeide hg eenvoudig en ging de deur uit Later schreef ik hem over de taak en nu mijnevrienden ouder het publiek groot en klein schrijf ik u I Die arme menschen ge zult het met mg eens zijn moeten gehuipea worden Met een b itÜelipt klein kapitaal k4P het Jtuisgezin gered worden Het zal dan in eu kleine handelszaak worden gevestigd die man en vnMW sahien drgnen kannen Maar bid ik u talmt niet net uwe milde bijdragep al zgn ze nog too klein Als de vader eenigszinskaim de toekomst te gcmoet kan gaan is er kant van hentd voor hem voov nut bg den arbeid taor zgn brave vrouw vpor behoorig ro di et Mi kl ipg voor zyn l inderen Herinnert n hoe 1 il en koud hun alles nu buiten en binnen het bart moet ïfO tmtt Mn i i rieten maar stookt ook het vuurtje van usre sympathie voor beo faa a zpndt my ot de 9Mfie f HM fi blad spo g uwe gaven Dib zuirê Sier vthitwoprd en en vt rgr iiet d l h t g dat ggtdte hlraie menst en aanbrengen nd sfAcwanae sinten pok toj in uw hai l al rugi iitMU Shiti Londen 1 Januari Volgeu d une kopt de grondgedachte iu Audrass s uóta hieroji nekr dat Tutkijd tegenover de Mogendheden aMspiklfelgk is voor de ackeading ignerb lpftani eenci fmpn eIgkheid der betrqkksn Mogeudhe i n aU t ware een politietoezicht dOor haAr uitgeoefend zou onait KfïM aar wezen Engeland zal volgens de IWa ziklt Oom 4antlnit n biji de Midare Jiogcy h nwat dit aanbieding der nota betreft doch ich tyne vMere vr heid van Wmdel n vtJorbehondliSi m Bonte 17 Januari He y ti wan heeftaaadenA iftsbisBchop van K$ nleu en dep bisschop v Trier in ast gegeven middelen te betWén om a die aftetting te r6orko i l Weenm 17 Januari He Heereohfis te ft hy mW ilBH l gai jgV fiJilt f fJ