Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1876

1876 VrUdH 21 Aenil N 1779 LIEEUSSTOSEIIIJ EN WMOOFEBIJ AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Nlneraalwater Fabrieii VVest Ilaven B No 199 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mmêimêm ADVKBTENTIËN worden geplaata Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Gtnten GBOOTE LETTEB8 worden berekend naar plantsrmnite Afeonderlgke Nommera VUF CENTEN Dit is geein zoogenaamd geheim middel het bestnat uit drnivensuiker en Zwitserschaa honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aai genamer in bet gebruik dan do andere middelen die tegen borstiiandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene nd es verzachtend bij keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoest en kuchhoest De fleKh met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan ifXe Z e JXT n i T borstkwalen kUergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de nwone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mm streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeo daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In eQ magazelfs in da beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zy langzamerhand weken en inaanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents De imendlng van adyertentl6n kan geachiedén tot één uur des namiddags Tan den dag der tütgare hebben nu des te meer recht zich als voorvechters van de betaling in specie bij de verkiezingen op den voorgrond te stellen Een ander financieel voorstel werd gelijk de telegraaf meldde door Sherman gedaan Hij wil een gemeenschappelijke eenheid voor geld eu wissels tusachen Engeland en Amerika De dollar samengesteld uit negen tiende deel zuiver goud en een tiende deel koper of wel het laatste tiende deel uit koper en silver zou tot eenheid aangenomen moeten worden I l7 r l fl l i ll ilitn H Q aigemeene bekendheid dat yzer een onmisbaar bestaodl l l U j jl liaail dggi g y gj ig yV j jjgt i ggri gg hoeveelheid voot handen is zyu kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van idla zoogenaamde ljz rpraeparaten ia deze oplossing van yzer in levertraan de geschikste Et eetlepel bevat 0 15 gram yzer in eeniicht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bij ieder artikel i eene nitvoerige gebruikaaanwljglng Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda lig L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Se ioonhooen by Wed Wolff en Zoon te Oudf water bij F Jonker Idenburg te Woerden by N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN ENGELAND De werkstaking te Erith ia een zaak waanan hol meeste gewicht wordt grheoht Gelyk mea wee wil de Aifialgated Engineers Association een WerkUedenvereeniging niet toistaiia dut de maaaen te Erith sich verder zullen Liteu dwFngWj op t stnk t werken De vereeuigiiig d r werkgevers gevoelde grioten lust alle arh ider nc te zenden die lid van bovengenoemde Werkliedeuvereeuiging waren doch zy is nog niet tot dien maatregel overgegaan zij is tot het besluit gekomen om de hesren toa en Anderaou te Erith in tast te stellen het werk met andere huurlingen voort te setten Men vreest echter dat ouder de arbeiders die lid van de Amalgated Engineers Association zijn zulk een strijdlust bestaat dat zoodra men de arbeiders die niet op het stuk willen werken heenzendt een algemeene strike te wachten staat een strike die ten gevolge zal hebben dat ruim honderdduizend arbeiders zullen lyden ten gevolge van den onwd van dertigduizend daar de eersten niet kunnen voortwer ken als de butsten zich san den arbeid onttrekken De Engelsche pers is in dit geval geheel op de hand der werkgevers De groote vraag ia of de werkstaking door d Amalgated Engincera Association is bevalen of aiel en verder de aanneming van stukwerk De arbeiden beweren dat de strike te Erith niets te maken beeft met de genoemde Werkliedenvercenigii de werfcsta king gaat van hen zelf uit en is lontsr pbatselyk Dit wordt echter ten sterkste betw D besrai fabrikanten te Erith verklaren dat zf hooge loonea betaalden waarvoor zy arbeiders bü menigte sondsa kunnen krijgen ala de genoemde WerkKedenvereentgia hun fabrieken met ala met een dicht cordon omslo ten hield waardoor geen vreemdeling durft binnen te dringen De kern van de strike blijft de vraag werken op het stuk of by dagloon f Dat ren Vereenigiii allen dwingen wil voor hetzelfde geld te erkeih zoodat de bekwaamste en vlijtigste gelyk looa als d minst ervarene ontvangt stnjdt zoozeer met de billykheid dat het niet verdedigd kan worden Toch dreigt de stryd hoé langer ho meer Ts Erilh werd Zondag en meeting gehoaden waarop moties werden aangenomen waarbij het bulnit der Werkgeversvrreeniging om de werkplaatsen van d heeren Ëaston en Andenon van arbeiders te voorziea een nieuwe oorlogsverkbnring weid genoeoA Men besloot de rechten der werklieden die in d en sttyd betrokken wann tot het uiterste met alle niMden welke onder het bereik lagen te verdedigen en alls werklieden van verschillende takken van nijverheid op te roepen om heu zedelijk en stoffelijk te steunea Omtrent de scheepvaart op Londen vernemen wij de volgende belangryke biionrterhsden In t algemeen is men er van overtuigd dat de Londensche handel Iwöule ea derde leuug de wet op de klooster over eeukomstij de voorstellen der Commissie met 8le hts geriuge wijziging aangenomen Daarentegen werd verworpen de wet de rechten der oud katholieken die ill hit Uttis van afgevaardigden was aangenomen MuROhen 17 Januari Van vertrouwburc zqde Vrorilt bevtatigd dat de Beiersche Regeenug geen antl jvuurd Zdl geveu op het protest van den Pau tegen y 1 r u ude schending van het concordaat door invixriiig der Rijkswet op het burgerlijk huwelijk ÜfcM CORRESPONDfiNTIE 5 1 lilt iDguuiulen itak va ü getitdd fQoadtcke kermU rdt in OW oltfend Dr gvplnaUt DL Redactif Burgerlljka Stand ti om Ni It lin Fnuciui Willi M Vnwliuteaa In uihHmi IC Emiiiucl oudcra S Himnu co K Fruit1 inM iu Petrooella ouden U Simsoui cd D Kruljt 17 VI nlciD uutlers Versteeg en W van Gardereu Til tl r herrit ouilera P G den Broeder en M Alplleiuiar 111 11 1 fSrert oudere k Jongeneel eu J Dortlaiid 18 M irttrrt1 B Maria ouden i Nobe en E J Daoei JMMiDFii 14 Jio S de Jager wed C Marre 72 j J J O au Deth 3 m W lau der Zwalm huisrr au J Jwiaen 9 M Schorel huiitr vau N Vlos 31 J 1 H a Wout S m II riul 3 j 8 u tfti S 1 M Eogelhard SS j f Erbetield lil m ADVERTENTIËN Bevallen van een Dochter i D SAMSOM Kkdijt Gouda 16 Jaauarij 1876 Heden overleed in den ouderdom vau niiiu 75 jaar onie geachte Vader en Behuwd Ivader de Heer PK RÜS FRANCISCÜS VOS 600DA Uit aller naam 17 Januarij 1876 W J VOS Etnu e e algemeen kenniegeving Voor de vele bewgzen van deelnemingity de geboorte onzer dochter ontvangen be tuigen wjj onzen weigemeenden daök f A C COSIJN L J M COSIJN VAN Lbbnt Innige dunk voor de talryke bewijzen van hartelgke deelneming in hun zoo smartelgk verlies C BAKKER 3 A M BAKKER Lambee Gouda 18 Januari 1876 Voor de vele en hartelgke bewezen van deelneming zoo wel hier als van elders ondervonden by het voor mg en mijne kinderen zoo onherstelbaar verlies mgner hartelgk geliefde eohtgenoole Vrouwe ELISABETH CON8TANTIA SOPHIA WILHELMINA PRINS betuig ik myn innigen dank Mr J H VAN MIEROP öo fa 18 Jan 1876 Wegens verandering v Affaire t Openbare Verkoopingp VAN EEN COMPLETEN WINKEL VAN JAHÜPAOTUM Als iEilN ENr ËATOEN LAKEN BUCKS KIN FLANEL BAAI JAPONSTOFFEN NBTELDOEKëN MERINOS Witte GOEÜBRËN WoUen en Katoenen PEKENS eenige Goed valde VEREN BEDOEN en BEDDE M OED em eni op DINGSDAG 25 JANUARIJ 1876 des TOorm ten N en ure in het Huis aan de Dubbele Bnart bg de Oosthaven WgkB n 4 t Gouda ten overstaan van Notaris Mb KIST aldaar Alles daags te voran van 9 12 en 2 1 uur te u n Concertzaal Sociëteit de Héuiile t0 Gouda Donderdas 20 fanuari a s BUITENGEWOON CONCERT te geven door Mejufvrouw FRANGISGA STOETZ Hofzangercs van Z M den Koning der Nederlanden en de Heeren C COEi EI riool KN RLUGlIOi Piano Aanvang half acht nre By inteekeuing 1 25 s Avonds aan de Zaal 1 50 mm Men wordt attent gemaakt dat dit Concertniet Woensdag zooalseerst bepaald was maar DONDERDA G plaats zal he bben Een JONGELING die in Gouda een der Scholen wenscht te bezoeken vraagt van Maan dag tot ZaUrdag KOST en INWONING zon der meer in een burgergezin liefst zoo spoe dig mogelyk Hy is niet ongenegen ofii kindereu onderwys te geven in de Fransche Duitsche Engelsche taal of wiskunde Adres met franco brieven onder letter J G en opgave vfin prys by den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Mevrouw BEELAERTS Fluweelen Singd verlangt met Februari EENE ï Men vraagt TE HUüR of TE KOOP eem ten platte lande Adres franco brieven onder lett J D by den Boekhandelaar J N GEIJBB te Leiden liËlLZAAlU miDDEL voor KINDEREN De haarversterkende en haarontwikkelende OÜD CABTHAGENA S BERGPLANTENOUB iieen zeer heilzaam middel om te gebruiken bjjkinderen het bevordert den groei van hethaar by uitnemendheid en houdt het tevens instand Wat ziet men ook niet vele menscheo die ten gevolge van in hunne jeugd hoofdklieren te hebbeu gehad kale plekken op het hoofdhebben door het gebruik dezer Haarolie doetmen weer nieuwe wortelen ontkiemen en menkrügt een fermen haarbol Wie zich soms opeen jeugdigen leeftyd schaamt voor een k flhoofd hoewel buiten zyn schuld kan heivoorkomen door het gebruik dezer Haarolie die it 60 cent het fleschje verkrygbaar is gesteld by A BBEET VELT Az te Delft aan het HooMDépöt en verder by Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Zoon iJofterrfamWestewagestr A KEIJNARDÏ Oostpoort A PRINS Zevenhuizen Goula Uruk van A Briiikn 0 uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VBUDAO In de Stad geicIÜMlt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden ii f 1 7J franco per poft 2 BÜROEMEBSTER en WETHOUJ ERS van Gouda brcDKcu ter elf einwne kennis dat de Oeineenteriuul beu heeft genMgtigd gelden tot een maximum van Ï6000 ia prolongatie uit te letten Zij die genegen iijii tegen door Burgemeester en WetÜuiirleru goed te keuren onderpand die gelden g h 1 of gedeeltelijk te nemen woiilen uitgenoodigd daarvan keunia te geven un den Burgemeester Gouda den 19n January 1876 Burgfmeeeler en Wethoudert voornoemd De Secretaris De Bargemeester Dbooolkkvee Foetdwn van Bkeokn IJzkndoorn Nationale MiÜtieT KENNISGEVING TOBaBMBBOTBH en WKTHOÜDIKS van Oooba doen te weten dat het r iuter vuu iujchnjviug met de alplmbetiflche naamlijM viiu heit die iu het ufgeluupeii juar iu deze gemeente voor de Militie xijii ingeschreven van den 20u Januarü 1875 toten met den 29n January iaaraanvolgeud de Zondof uitpaaaAeti des voorniiddsga van 10 tot des namiddags I ure op de Secretarie der iemeente voor de belanghebbenden ter lezing tgn uedergrlegd en dit tegen register en Iqst bezwaar kan worden ing bragt by deu Commiiaris des Konings in deze provincie door middel van een met de uoodige bewysstukkeu geslaafd veizoekachrift op ongezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift v ir of op den In Februari 1876 moet worden ingeleverd bij den Burgemeenter dezer gemeente Gouda den 18n Jannarjj 1876 Buraemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester DaOOOLEIfVIB FoïTOWN VAK BeBOKN IJzKNDOOEN BUITENLAND Bnileiilaelsck Overzicht Uit Fnokryk komen enige berichten omtrent den afloop van de verki ing van gedelegeerden der gemeenteraden bij de senaatskeuzeu Het is evenwel vrij tnbelaugryk van enkele gemeenten dien uitslag te Weten als er 86 000 tyn Tot er een ovenicht Tan bet geheel mogelyk is tuUen vy ons geduld op de proef moeten stellen I regcering wacht kalm den afloop af in de ttellige overtuiging dat de groote meerderheid der vetkoienen conservatief inlleU zyn De organen der regeering wetea reeds t vertellen dat van de 60 departementen waar de uitslag bekend is BO departementen zyn met eonservatieve en ï met republikeinsohe kiezers 8 zouden twyfelaohtig liJn In den Pruisiachen Landdag is Dinsdsg de b riooling ingediend voor 76 die wanneer men de buiteiüewone uitgaven meert kent precies sluit tot een bedrag van by de 2 millioen mark Al moet de Pruisische Landdag volgens algemeen vastgesteld plan in Mei worden gesloten terwijl er Bog een maand wordt afgestaan aan den Rijksdag zyn toch hoogst belangryke ontwerpen aan de orda gesteld behalve de reeds genoemde moeten wy nog ver melden een ontwerp tot regeling van het bestuur der ste den voorloopig alleen voorde postelykeprovineiea terwijl opnieuw is ingediend het lutverp waarby Berlyu wordt verheven tot een afzon erlyke provincie Onder de zaken van practisch beUug raarroor m parlementen teu gevolge van de hooge poli ek gewoonlyk geen tyd overblijft behoart een ontwerp tot regeling der aitgifte van grond in de Oosteiijice proviiicien tot het vestigen van nederzettingen tot beseherming van de boeehcultuur tot regeling van de reditsrerhouding der landarbeiden en tot regeling van de Veenkoloniën in Hannover Ten opzichte van de kerktlyke wetgeving is zooals men weet in de eerste plaats t Bvsngeli che kerk bedacht een wet betreffende iet staatstoezicht op de I biaaehoppelijlce goederen wo It echter voorbereid en is bijna gereed De open ig van de sitting Verd niet bijgewoond do r Bismi k ook niet door den Miiiiater van Biuuenlandaol Zaken graaf Eulenberg de la itsle is ongigateld I JliuuteT van Juatitie fa w iri i Bnl t is otr den weg fSo saering Het Heerennuis heeft graaf Otto zu Stolberg Weringrro le tot vootiitter en de heeren Beruuth en Hiuwelbach tot ondervoorzitters herkozen Bij de verkil zing lil het Hui van afgevaardigden heeft dr Lowe in de vorige zitting eerste ondervoorzitter verzocht ditmaal niet iu aanmerking te komen Tot voorzitter werd herkozen de heer von Bennigsen en tot tweeden ondervoorzitter graaf Bethuay Duc tot eersten ondervoorzitter in plaats van dr Löwe werd benoemd dr Hanel I De nota van Andrasay omtrent Turkye houdt verflcheidene hervormingen in die onmiddellijk moeten uitgevoerd worden Alle godsdiensten worden op gelijken voet gesteld het bebiatingatelsel moet gewijzigd eu de Christenen sollen ala getuigen tot de rechtbanken toegelaten worden Een ciminiwie van Turken eu Christenen zal een behoorly ke controle uitoefenen Ten opzichte van andere hervormingen wordt meer tijd geschonken om ze in praktijk te brengen In het bondspaieis te Bern ia de internationale postoonferentie geopend door den bondsraad Dror die de afgevaardigden der verschillende staten welkom heette en uit naam van den bondaraad de beate wenschen uitsprak voor de vruchtbare werkzaamheid en gelukkige result iten vsn de conferentie Hy weid beantwoord door den Nederlandschen gedelegeerde den heer Hofstede als oudate lid in jaren die vooratelde dat het voonitterachap sou worden opgedragen aan den heer Heer chef van het departement der posterij in Zwitserland De vergadering vereenigde zich met het voorstel en de heer Heer aanvaardde deze benoeming Door den Pransohen afgevaardigde zijn twee zeer liberale voorstellen gedaan ten gnnate van een eenvormig port voor alle landen waartegen door Engeland eenige bedenkingen zyn gemaiikt De Minister Hamilton Fish beeft aan de commissie voor buitenlandache aangelegenheden van het Amorikaansohe Huis i er VertegfnW jordigera mededo ling gedaan zyner circulaire met lietrekking tot Cuba Hij vraagt alleen den zedelijken steun e buitenlandache mogendheden ingeval eener bemiddeling of interventie der Vrieenigde Staten op Cuba Hij beschouwde het sntwdotd van Spanje daarop als van vredelieveuden aard De onderhandelingen tussohen belde Staten worden op ooooilante wyze gevoerd en met name van den kant der Vereenigde Staten londer eenige bedreiging De Amerikaansohe democraten hebbeu zich weer als voorataudera van papierengeld doen kennen doch hun voorstel werd verworpen De republikeinen