Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1876

het oog verloren worden het beginsel de wrm f pi den strijd de christelijke liefde het nu titlclis l§elj leven Voor het beginsel moet immer gestreden de dwaling immer aangevallen worden maar de dwalende z öM heilig de rfsteHJlte liefj gebiedVJiet De strijd moet van wzea ka altijd evoerd worden met e Uike aiMen imeKaHBi er en nooit vergebj pht 1014 h iW 9PpelU lM l m II IWlli II e lftiets yie dSpT tot nog groüter vermindering der verdraagzaamheid onder burgera van een zelfde vaderland pi niontaan en Npdclunêer lill tm lk ii a3KV v4 Vaderland eerst toen de 4i ei i ertrfeMCen wits baadden den gendarmes er in de Mrft t Kerstsllfe n KISeii Russisch blad aldus besluit de schrijver in Zijn brief mag het ongehoorde voorval mededeelen en daarom ifiKBn w een beWep op de Mwe Ft eie frette opdat aan deze daad v au voorbaeldelQO Vzi il ische willekeur de noodige publiciteit gegeven w We V4i niden 19 Jan Het Kabinet heeft gesloten dê uota van Andrasrt in be nsel ta ondetsieonea j lenige punten van ondergeschikt belang segt de nsi moeten nog warden onderaocht Londea 19 J n Volgens een teli run i Phihidelphia aan den Time gezonden hèefl de fiogee ring der Vereeuigde Staten reeds verscheidene pt woorden van de Buropeesche Mogendheden op de circulaire over Cuba ontvangen Het karakter dier aut woorden is ïcgt men bevredigend Londen It Jan Gene officieel telegram uit Singapore mejdt dat de krijgsverrichtingen der Engd scheu tegen de Malciers in Perak geheel geslaagd yn BPUSSel 1 9 Jan De I depe ia ee ontving een bericht uil Vervier volgens hetwelk heden een 50tal werklieden lich naar het stadhuis begaven met 1 uithef oou g o 4 ir de haren aan ie Teems de ratc der wereld fa Det is inderdaad geen dwaling Nii t nuuder dan t 000 schepen komen per jaar te Luudeu nu het buitenland en de koloniën aan met leii g 2 owi i n iah Mil van IG millioevMtlMn atl w it de Waanle dief ontcaggelijkè ni issii betreft men k in er üniiK gelijk ten juiste opgaaf vju doen l a lijk zoo beweetfi mei koijje er te Louden ouj i veel iaafj hepe lftan en Wwimeer men iw m intat schepen telt van Ijondoubridge tot Graveseud ziet meii r ongeveer 1700 Kr heeft een gerucht geloopeUj tl t Sir Nathaniel i t L wöüi ttlBl él fc èWïn Mfc nieuwtje is geheel ongegrond Het vindt ïija oorsprong in een hatelijkheid op Disrueli die zoon a i een Isr ieliet en later l rotestiuit geworden Prote unitcn en Katholieken lot p iirs gteft benoemd f y r Mie t 4 frrii lift Hh heeft e l oufciSiJto nioiili gekost t overoude vooroordeel te o erwmuen u er Ifwasti ruu iv e dg djinreu viui hel Lftgurhuis voor de Israëlieten U openen maar hoeveel jareu het i ip ui4 i 0 l Bnj li n eMr het deftige ÜMis der JiOrds y ijii poorten voor een zoon van Aljrahjini zal openmUen i af it j te zogge l oe Su N tl au el is lilxnial en onder dezen worden thans geen Lords B U S L A M D In de Neue Freie Fj ense leest men Te Odéssd ia onlangs een daad van geweld ge lr W waarover de gehecle Russische pers die ouders zoo zalvend over recht en humaniteit kalt redeneren moet zwijgen Die utsohuwwekkende daad b t iat hierin de chef van een der eerste bankiershuizen te Odessa de heer Brodsky gemeenteraadslid n een algemeen geacht man ontvangt zekeren dag Koudev mededecling van eenig motief van de autoriteit bevel zich binnen 24 uren gereed te houden om naar Sihcric te worde gedeporteerd Brodsky protesteerde rn beriep zich op de wet welke de deportatii naar Sibfiiè slecht in t geval toelaat dat zij bij rechti rlijk vonnis als straf is opgelegd Het baat niets Hij verzoekt verlenging van deu hem gegunden termijn maar ook dit wordt hem geweigerd Generaal Stroganoff vrcjeger gouverneur van Odessa slaagt er doOr mja invloed in te bewerken dat aan Brodsky 28 uren tijd woxlen ifelateu Na verloop van dezen teruiyn wordt Brodsky een 62jarig man door politie ttgeut n geescorlierd per rijtuig naar het spoorwegstation gi br iolit om de lange in dit jaargetijde vooral vretsclijke i is naar zijn voorloopige verblijf hiat Verm in Sibene te ondernemen Te Odessa veroortaakte dit nieuwe staaltje van humaniteit der iluwische regtering eerst algemeene verontwaardiging doarua schrik en oulKtting Toch hadden de lum ulijkste personen der stttd den moed Brodsky in twintig rijtuigen ua ir het station uitgeleide te doen cisit Stom protest tegen deze handelwijze Zonder vorm van proces werd een hoogbejaard man chef van een groot bankiershuis vader van een huisgezin pp hoog bevel gevat en een zekeren dood tegeinoetfjevoerd Wat hij misdreven heeft weet niemand Gemohten te OdeSsa verspreid zeggen dat Brodsky de levering van wapenen aan Turkije op zich genomen heeft Doch daar Busland met Turkye in vrede leeft kan hierin geen misdaad liggen In den Gl meent ra d van Odessa moet Brodsky Bor vrijmoedig gesproken hebben Maar ook dit komt ons niet ernstig genoeg voor om zalk een maatre l te wettigej Heeft echter Brodsky een nog onbekende misdaad bedreven dan vragen wij wat blijft er van reoht wet en justitie die tooh ook in Rusland h eten te bestaan Indien Brodsky wat bij een man Ui l e positie liaiiwelijks aan te nemen is betrokken i in de roote samenzwering die haar net over geheel Rusland heeft geworpen die spoediger dan neo dankt aan het absolutisme in Busland een einde all maken en waarvoor de regeerende klassen dag en BiKiht sidderen dan ja dan moet natuurlijk znlü een man in stille spoorloos verdwijnen want een prooea tef en tolk een misdadiger zou aan het land lelf en aan de geheele wereld het ontzaggelijk gevaar openbaren wktrdoor het officiële Rusland voortdurend bedreigd wordt Zoo iets mag niet aan t licht komtn dan moet in Siberië levend begraven worden Wat ooljaugs daar in Odessa gebeurde is reede sedert e Q halve eeuw in Turkije eene onmogelijkheid BusUad i bewogen met het lot van den Rajah de Hajah heeft echter vergeleken met deu Bussischen burger wien zonder onderscheid en voortdurend Siberië als het iwaard van Damooles boven het hoofd zweeft een Waarlqk benijdenswaardig lot Hoe groot de algemoene verontwaardiging over dele dMd der regeering was blijkt uit een particulier soki jveB van 6 Januari uit Kiew Het gerucht omtrent de aanhouding van Brodsky was in deze tad nauwelijks bekend of duizenden menschen stroomdm op het oogenblik dat de trein die den gevangene trsnaporteerdc paueeren moest naar het station waarvan de vensters en deuren werden ingeslagen en JOUDA 20 Januari 1 ar ü let ODg df Eeif ien ép ide JL oudeit heer Smit verzoekt men ons te melden dat zich gaarne niet de ontviingst van liefdegaven voor den ongelukkigen hoofiloödcrwijzer voor Lrouda en omstreken willeife telastcu de i tt J Broedelet schoülopyiLjet ulliier en de heeien LéHcmuii hoofd i Weid 3 erdere onderwijzer te Mourdfecht en ftift id te liijiierkerk a d IJsel 2y zijn ook desgevqtdird lisrei inlichtingen te geven De W tsontwerpeu betreffende de re tbankeu en kantongerechten die zioh aansluiten ittui dt pieuwe Hovenwet hebbeu het Dcpar meut va i Justice reeds verlaten J Uit goede bron vernemen wij dat de reden van het te laat aankomen van den Lunsten trein op Maandag jl uit Arnhem niet geheel juist door ons is opgegeven De machine hiid alleen een defect aan het groote drijfwiel de machine is op een ander spoor gebracht en vervangen door een ander machine dé t rein heeft geen letsel onderifOBdeu alleen oponthoud Men schrijft uit Boskoop dd 18 diezer In de vergadering der Poinologische vrreeniging heden alhier gdi mden is de rekening over 1175 bedragende in ontvangst 809 19 en in uitgaaf 685 83 en 1 sluitende met een batig slot van 123 56 met algemeene stemmen goedgekeurd evenals de begrootiug voor 1878 waarbij de ontvangsten geraamd zijn op 579 36 ende uitgavenop 67il 20 Voort werd iu plaats van den heer C G Overeijnder die voor zijn herbenoeming ula lid van het bestuur had bedankt gekozen de heer W C Boer die de benoeming heeft aangenomen De aankondiging eéBer hardrijderij op schaatsen in deze gemeente lokte ouder vi Ie andere lief hebbers ook een bekenden Friesschou h iKlrijiler De Urjot gentianid van Akkriiin na ir tiou i i Reeds elders mooie prijzen gewonnen hebbende wilde hij ook in deze genieeiite wat trachten te verdienen De h urdrijdenj werd echter uitgesteld tot uiet geringe teleurstelling vau De Groot die nu echter een private hardrydenj organiseerde met iemand uit Benthuizen welke laatste echter deu Friescheu hardrijder overwon Naar men verneemt mag men zich te Woerden vleien met Mei a s eene vermeerdering van garnizoen te erlangen waardoor dit op nagenoeg vroegere getalsterkte zou worden gebracht Het is thans ofRciëel bevestigd dat de gesamenlijke inspecteurs van het lager onderwijs door den Minister van Binneulandsche Zaken op korten termyn ryu bijeengeroepen om na te gaan of het mogelijk zal wezen de op de begrooting gebrachte sommen tot uitbreiding van de kweekscholen in dit jaar te besteden In diezelfde bijeenkomst zullen deu iuspec teurs bepaalde vragen van stellig recht worden voorgelegd met het oog op de voorgenomen herziening van de wet van 1867 De leden der B K Leesvereeniging alhier hatlden Zondag het voorrecht eene leeing bü ta wonen van den heer mr Harry Barge advocaat te Ngmegen Getuigde reeds d e geestdriftvolle ontvangst iu het lokaal dat men een dergelijk spreker hoog waardeerde ineu hud het ten vorige jare geleerd ook deze avond billijkte ten volle dit gevoelen Sprekers onderwerp was De strijd van het Ültrara nitani8me zoo iu liet buiten als in het binnenland Gustaaf Adolf Lodewyk XVI 1848 Ierland Polen waren zooveel aanleidingen om duidelük in het licht te stellen dat niet het ultramon tanisme de oorzaak is an beroerjug revolutie en oorlog De vrees voor de uUramontanen wordt alleen veroorzaakt omdat zij voor Recht strijden en hun rechtsgevoel blyft immer ongeschonden omdat er ultramontes één is die immer Waakt en die van geen transigeereu weet omdat het Bccht het uiet duldt Ultramontaan en Nederlander gaau gepaard wat ook onze bestrijders durven lasteren en wanneer de nood het eischt dan is de ultramontaan de laatste niet om zich te scharen onder de schitterende banier van Nederland die zoo schoon in hare beteekeniavoUe kleuren over den vloed wappert Bij den strijd onzer dagen moeten nimmer uit i moet van mzea ka et e ke ai en imeKa rgebiMht o P P mHh l lAiets iriniudering der verdraagzi nrgera van een zelfde vaderland ptu ni ffilfia Mf3 miAl4a Ji Wi NeiirlaHdKk bloed bewees dat sprekers meening die der leden Was en hunne bijval zij hem tot bewijs van erkentelijkheid tevens van verlangen om ook een volgende iaa il doui zijne bczielen e woorde opgeweltt te woff deif die overeenstemming WaarWgt hem ook den gettt vim een gpcd audito rium bij het wedenien dat mr Harry JBiirge zoo hartelijk toezegde Dr tyt Door de Hollaadsdie maatsohtppij vau ImdBouw zün niet minder dan 367 staaltjes proeven monsters 01 hoe inen bet noemen wil van voortbrengselen van akkerbouw tuinbouw zuivelbereiding houtteelt enz verbouwd of gemaakt in de provinciën Noorden Zuid Holland nuar de internationale wereldtentoonstelling te Philadelphia gezonden i en met zorg vervaardigde eatidogus UolUudsoh en Engelsoh vergezelt de zending Staten Oeneraai Kp bste Kakeb Iu hare zitting van Dinsdag is na eeuige lnsoussie de begrooting van stoatsspourwegen voor 1876 aangenomen met algemeene stemmen en de begrooting voor Curai met 25 tegen 2 stemmen In de zitting van gisteren by de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting hebben de hll Duymaer van ïwist en Smit het finauciëel beleid besproken en voort de noodzakelykheid betoogd van het steunen van dit kabinet De ministers van justitie en linaiicién hebben geantwoord De hoofd stukken II III en IV zijn achtervolgens met algemeene stemineu aangenomen X Uit het regeeringsantwoord omtrent hoofdstuk V blijkt dat de minister meent dat de fscliaffi ig hr plaatsvervanging geene aanbeveling venlicnt In 1 ï 1 3 heeft de Tweede Kamer blijkens de verwerpioi vaat het voorstel tot afichaffing der pbiatsvervunging die nadeelen overwegend geoordeeld zich bij dil gi voeh U uanslnitende heeft de regeering iu hare aanhangige voordracht tot wijziging der niilttiewet de afschalHag der plaatsvervanging niet voorgesteld In de memorie van beantwoording omtrent het dep van tiuaneieu wordt vermeld dat een herziening vaa de patentbelasting en van de zegelbelastiug in be werking is en dat die van de personeele belasting wordt voorbereid iu verband waarmede eene vermiur dering van de zoutbelasting en afsohafSng van de zeepbébisting aan de orde zullen komen Niet gaarne zou de minister eene eindbeslissing o ntrent de muntquaestie uitstellen tot dat de toeataud bi zwaar opleverde De geschiedenis der laatste jaren toont genoegzaam ann hoe duur ons dit uitstellen te staan kwamen nog te staan komen Ssal Te I euwarden werd Maandag eene hardrijder op schaatsen gehouden van wege de zoogenaamde g costuineerde ijsclub De wedstrqd werd voorafgegaan door een Mttorischen optocht langs de voornaamste gedeelten der stad voorstellende dm intrekt van gnuif J riist Caaimir uJ uieawbeooemd stntftouder van Friesland binnen Leeuwarden in het jaar 1620 Ofschodn de ingevallaa dooi veel telenrste iilg rde was er toch eene groote menigte menschen tegenwoordig Na afloop der rijderij die door spiegelgeveohten en volksvermakelijkheden wetd afgewisseld weid da optocht herhaald Iu de Haagschc gemeenteraadsvergadering v n gUt reu zijn niet onbelangrijke beslissingen genomen On der inecr besloot de raad te breken met de oude instellil van hut wijkineestersarabt en de werkzaamheden tan die betrekkiïig verbonden op te dragen aan de sr menopzichters van het burgerlqk armbestuur D wükinetsters lelveu hebben uu zy ook van de bemoeiing iu het belang van het bevolkingsregisto waren ontheven nagenoeg eenparig hun ontslag aangevraagd Heden avond a s zid in het locaal Xêtrutt te Schevenlngen door de aldaar gevestigde gemengd zangvcrteniging Polyhymnia haar eerste winter sorr gegeven worden tot welke uitvoering o a zal medewarjcen ouzè jeugdige stitdgenaot de jongeheer ytrn Helden De 93 jarige 1 J Kuipers van Wolvega maakte dezer dagen een reisje op schaatsen naar Echten een afstand van drie uren heen en terug om zijn jongeren broe ler van 89 jaar een bezoek te brengen ICi HlMRMIeir dftef Vbfchersvloot dat bij het indijken der reede de vaartuigen ruim een paar dozijn in de nabijheid van den dijk veilig waande zag zich hierin telairgesteld Door de i ijsgan werden de 8 Ii4iita ii n Jeb di fedrQkgVd en bdtwamen eenige scha4e ipet groote bezorgdhi d wortfU e verdere werking vait het iktegemoet g j iaL Aan eeu piiri uUer chrij en van fdi SuMm 18 het volgende ontleend Kunt gij niet eeuige fatsoenlijke Hollanders met een beetje kapitaal Sansporen hierheen te komen door tabak peper nootmuaeaat enz te planten Maden zij spoedig veel geld kunnen verdienen de grond is hier èter dan in Delij de voorwaarden raarop grond te ktggen is zijn tot nu toe zeer billgk werkvolk Ohi e fen i overvloedig van Penang te krijgen maar men moet ijverig zijn en uiet opzien tegen privaties Het zou mij zeer spijten als het gepeupel vsan Singapore en Penang i eer met de grootste voordeden ging streken op het oogenblik zwerven hier reeds twee van die kereU rond om grond uit te zoeken die zij voor i a sgj tprys zul Vrij 4 I In de Velftuche Ct leest men Aan s rijks gewecrwinkel alhier mochten wy dezer dagen eene kleine veiwiraeling militaire draagbarewapenen bezichtigen b temd voor ip tentoonstellingte PkUaiolphia Die wapenen zijn ex plaren van de laatste modellen geweren karabijnen enz die b onze lond en seemacbt en in onze overzeesche bezittingen iu gebruik zijn geplaatst rondom ern standaard welke zioh boven een fiwkant voetatuk verheft lede der zgdeii van bet voet iiiilLTormt een kast gesloten door atu glazen deur waarachter zyn geëtaleerd de maten vormyzer en ojderzoekers welke bij de verraardigiug dier wapeoeu gebriikt orden Ben inn die ferzameling toegevoegd geweer vervaardigd naar het systeem vau den heer kapitein In de Birtaa ahe van deu geweerwiukel verdieid vooral ook wegens het eigeuaardige van het sluitmecanisme de bijzondere aandacht Bene besehrijving iu de Nederiandsc en Kngelsche taleu door photographién en afbeeldingen verduidelijkt is daarbij gevoegd Het geheel is eenvoudig doch sierlqk ingericht en volgens het oord l van deskundigen zal deze verzameling wat uetheid en nauwkeurigheid vau bewerking betreft in alle opzichten de vergelijking kunnen doorstaan met ander dergelijk werk zelfs van de meest bekende groote Ainerika insche fabrieken Nederland zal wg zijn er zeker van met deze inzending eeie inleggen terwgl ie er tevens van 3Eal getuigen niet alleen dat aan het hoofd van den geweerwiukel te Delft kundige mannen zijn geplaatst maar ook dut zich in de ateliers aldaar bekwame werklieden bevinden In de zitting der Botterdanuche rechtbauk van Dinsdag werd eene zaak behandeld vooral voor de minder gegoeden belangrijk Men weet dat bijna ieder eeo erfenis moet lebben die door de een of andere omstandigtleiH hiet in handen der refihthebbeuden gekomen is en meu weet ook dat de minder gegoeden ter verkrijging daarvan zioh veelal plegen te wen4en tot zaakwaarnemers die zich met de uitwerking daarvan belasten Dat OQÜ kier ka onder bet kqren schuilt liecft de zitting van Dinsdag aangetoond Zekere van Wgk zaakwaarnemer zou een erfenis trachten te verkrijgen voor de familie v S die daarop meende recht te hebben Hij vertelde hun daarvoor naar den Haag te moeten giuai a omtroliboeken ta moeien inzien Dit Ttostte ttatUurliJlt geld Ook moest hij een stamboak raadplegen helgeeu evenzeer geld kostte Voort diende hq den Itttendant V te spreken een groot heer aan het Hof met wien hg bgzonder bevriend was wiens wjja hïi drqak eiv ia8t iell ij gearmd door den Haag liep Daarenboven moest er veel in de zaak worden gedaan door den Secretaris van deu Staat Wgnings eeu groot heer met wien van Wgk ook al bevriend was Deie Wijnings sobieef hem dan ook brieven en stuurde hem oproepingen om iu den Haag te komen £ ais kwam nr zelfs sen groot gezegeld stuk onderteekend dbor vijf heeren die nattiurlijk aan het Hof thuis behoorden Volgens die en andere verklaringen bedioeg de erfenis 111 468 behalve de vaste goederen die een onaoemelgke waarde schenen te hebben Hoe groot editer deze erfenis ook wag men wilde ook wel rente tmkin en van Wijk die aan de erflustigen verklaarde spoediger dan eenig advocaat of procureur zulke zaken te redderen deelde hun mede dat men die rente alleen kon krggeii doot een voetval voor den Koning Men begrgpt dat dit geld kostte Hij wachtte dan ook den Koning op aan een hoek van de straat eU deed den voetval waarop de Koning g rgd 2ou habbaii Kind si op Rijarop volgden weer coïifereuties mef den tntendaut en den Secretaris VOO Staat Daar dit alles geld kostte en betaald moest wor den en de familie dat soo niet had leende deze op aanraden van Van Wijk dit van eene juffrouw die evenals de familie geloof sloeg aan s mans heldeudiiden De familie beurde veel mee dan uoodig was en leefde intusscheu genoegelijk van de toekomstige erfenis Lailgzaam kwam er argwaan en Van Wijk vond het geraden zich uit de voeten te nukeu Wü werd ectter door de familie achterhaald en teruggevoerd en hij de Politie gebracht Drae verschafte Bem verder huisvesting op last van deu Officier van Justitie en bij den Rechter van instructie werd door Van Wijk erkend dat al deze dwaasheden die door de getuigeu werden verhaald louter verzinsels waren van zgn igeu brein Midden onder de instructie veranderde h echter eq hield van toen af aan vol dat hij een ingeving Van God had gehad dit Wijnings wezenlijk bestond en dat hg zelf de dupe was van dien grooten heer De Haagsohe Politie kon over het bestaan van dien geheimzwnigen persoon echt r g ii iitUch ag ui Itferhaaldelijk wezen de Breridijl eitvda rSit feo beklaagde er op dat zijne leugens hem lüet baten zouden en rieden hem aan de waarheid te bekennen Het baatte niet De secretaris de intendant en de voetval bleven bestaan v Wijk staat tevens voor een gelijksoortig feit terecht waarover om het vergevorderd nur de getuigen Zaterdag zullen gehoord worden 1 I INOKZONDEN Goudscbe Mijnhetr de ReiaeleHft Dank voor de opeming van den brief van O H die zoo juist van pas is geschreven G U is misschien iemand die iets höoger op den maatschappelijken ladder staat dan ik di6 met mijne handen mijn brood moet verdienen en sedert mijn IMëjaar toen ik de school verliet heb ik moeten zien hoe ik door de wereld kwam Daarom heb ik aan ZijnEdele een verzoek Het is mij eene behoefte om als er een adres aan den Gemeenteraad wordt inijediend tot opheffing der Kermis het dan mede te m isn oaderteekenen al vind ik mg zelve geen men sch om bovenaan op die lijst te staan Die eer komt meer toe aan G H of aan ü Mijnheer de Redacteur die reeds sedert jaren met de gaven U geschonken de nadeden der kermis voor huisgezin en maatschappij aan Gouda s burgers hebt uiteengezet Wee zoo vriendelijk aan G H mgn ingesloten adres te willen opgeven Ik heb daar een reden voor Op de school waarover ik reeds sprak heeft de meester ona IdfliedcKu der kermis leeren zingen Ën hoewel ik vrg spoedig het werkelijke leven ingetreden de zaken anders ging inzien toch moet ik zeggen voor imderm heeft de kermis zijue bekoorlijke igde Ik heb zelf ook kinderen wier gexiobtjes ik gaarne vrolijk zie doch die ik niet graag wou opfokken tot kermisgasten Daarom zou ik wel met G H willen spieken over het verzamelen van een fonds tot het houden van een jaarlgksch kiuderfeest te beginnen met het etnte jaai dat hier g en kermis meer zal wezen Kn hoe ook gehandeld worde met eeu venoek aan den Baad en hetzij deze aan dat verzoek voldoet of uiet voldoet of wat het inooiata zou wezen maar niet waarschguljjk is tentbir Te i zoek enkel uit besef van zgue roeping tot afsohafSng der kermis besloot ik wil van nu af tot het houdeu vaa dat kinderfeest elke weekietsweg leggen Wil G H en U dat ook welnu dam weet ik nog wel menschen van mijne soort die het ook willen Zooltog cle kervis Maai blM beleggen wij het vemmeld g d i spaarhuJc i toch soÜde niet wa r Bit plan wou ik G H tevens blootleggen Vi dat die viüle kermis weg wus konden wg het spi woord bevestigen dat veel kleintjes één groote maki lia al ze eenmaal weg W is en ik zeg hoe cerdeé hoe liever dan kregen TJjj bepaald meer veel meer van menschen die nu nog op de kermis te veel voor zichzelve noodig hebben WuiV d t de Icermis uiet lang meer blgven lw i dat É aoln niet diAen maar d geloift oik ic4 die 4il sgn stand n kring streeft naar eeM betare toekomst Met verschuldigde hoogachting j j ij jW Hguhecf df I d ot ucl t GotJDA üEd iJïenaar 17 Januarij 1876 N P 8 Ik raad alle menschen die willen wat ik wil U te schrijven en daarbij hun adres op te geven evenals ik Het plua va dm iep N vtrdieni oetnceging frèllicht lOU het een toeinig Ugebreid kminen orden en ie orjannemvp uiet ilechtt m té kiudtsftesi aor van een jaarlijksch voLl feett de aaniadU d r Qoudtche voliatirienifen waard lijn Ditu leker kamt We tqtden gemeenteraad tul ket t rzotk de kerrnü ttf tk nhaj e kan men daartg icijiea op het betlaan va een eomuittie lat or a iutri g nm aarlijttek volki eette dr kmt jol t verzoek ze iconic ioegettaif zal teel grooter zij DE BZD ICTIV De Jhr ttu v i h H 1 m f k if vettigt de aandacht der uelHOgliebMn ii op oegef enheid UA verEeudiug der eorrc8pandeati s voor Neeriaiuk ladié door middel raa het Stoomschip Foorwaariê waarvaa de laatste tigtiiig aaa het PoBtkautoor be Muild ia voor drukwerken deu ila JaQuari dt Oiuiüddagl 3 30 ea voor briev a des avQiids te 9 30r Be Directeur Tooynoamd Vergadering van ó a Gem ateraAO Zitting rin Diiudig IB JinoAri 1876 Tegenwoordig de fab no Bergen IXzeDdoont foore I iny Kift Lsijteu Friuee KootbovcD van Goor MeiMmiker MÉUer Fortugo Uroo tltever vma iMtcn Post Drott SuBMa Stnvtr en GoüdcMMgei De loorzittir deck mede dst de beer Virnly heeft kennis gfgevcD dour ftmbtbezigbeden verbiuderd te cyn de TirgriirriM bij te woueu De Botulen der rorige Tergadering worden geleioi Cf rreateerd f lugekomeu ia eene miuivtt van Barg en Weth diaopaandraug TM Dukgraaf en Hoogbeearaden T a R alaod tooftiiiWeo tot bet lerlfeggeo sa e B gnleelte plantaoco aaa t tjjwmgeuiaal bet weder ia ofde brengen Tan bot plantio b raot ƒ 750 td door KijaUod gedragen wordeat Tw TWiCi eeno miwivA v n do plaaiKUjkn Schotlcaai ini aanbid dende eeu dubbeUal ter vocu uevtDg ran en ttd in bnn coilegw isrop geplaatit xgn de bb t C knaap en A Bina ting ter viaie en benoeming ia eeoe Tolgende vergadering eeoe brief Tan den beer Roeloffa xynen dank betuigende wor de vcrlocnda imcteBeDta ferfaoogiag Motff De oori deelt mede dat door B cd W een veraock aM Z Al den kooiug gericht ii tot ofwicbttng vanaco rijkakweckacboül voor aauata nde ooderwyzera alhier algemeen ipidans Aan de orde ia het verxo k van heeren reenten van bat ▼ ereenigd Weea en Aelemoeaenierahaia betreffende het boowcft van eene ortvdekte gaanderij de beer Fniice ia Terhïadenl geweeat de voorgeaoiueit veratitl ruig up afnaen zal daarosi uuibel vooratel vau B vu fiteiiinu ii de heer Stravcr wil liever wachten mut verditd ritigcu tut dat eer t deu gBr dnnebeUedlogiaafgewerkl daar lilt lueh t hfi Hfgescheiden ïa ttf dau op nieuw aaolttateili ii d la r aiusom ipreekt io gelgkes gerat all dti heer Straver u luoriiller wil eerst deu nrchite daari p lioureu wjmt rt ifcl d t bet luet dvzc verbouwing fal erbaud itaat eu ddt d u vj het uienw gebouwde wodtf aTgebrukeii oude moeten worden de heer Kiat apreekt in gelgkoi als de heer Straver TÏndt dat het geen haaat heeft n wi het aanhouden de voorzitter beert vohitrekt geen bezwaar sol bet UA de Tolgende tergadering aau te boaden vaar we o te wachten tot de bijbouMiiig geacbied ia nog rarian dücaaaien wordt tuoreerat ee loorattl van den heerSastaoa om de zaak uit te atilUn bij gebrek aan geaoeeiaoie onderatenning niet behandeld en daarop bet vooratel van B c W om bet Tersotk van hh regenten met io te wUli o does om aan hnone beiwaren to geioeet t komen r d ipeelplants te doen dkhtinaken ea nan alaai aata toor diesatbodea M doen inrichten aang ftpmen met 1 tegeo 2 ilenuien dirder heeren bumwn en Sira cr Het reglement voor de Openbare MnziekMhool wofdt avM ala de gewgiigde instructie vkn den atadf muziek meester algs meen goedgckenrd Het besluit tot heffing van achoolg TOOr bi dftat tk gevea ouderAya wiordt algemecu goedgiikanrd B Df eiud wordt tot uratQr der Latüpache ichool de hesC Dr ¥ a G vao It raon Daarna vraagt en verfcrügt de heer Lugteo het wooiJt wcnscbt inlichtingen omdat dit eene levenakwettie mag genoearf worddn omtrent de aangevraagde waterletJiog daar dft reeds tuige maanden geduurd lv d de voorzitter beantHoordde Z L dat een goed oudtrzucbt ra Ki ± veel werk vKreisctUe dnt eiu mondeling onderhoed a Ji aanvragen i asi geheodea en dat nn binnen kort het rjq rt ingediend zal wordea do heM Lugten bedankte voor au ondedeelingi Daarna werd de vergadering gesloten om in eene Halt Mi aldten d tun tariEsunuieiwA 4 Botiilc ibr Tonge nfgadminf met gesloten deuren katste Berichte