Goudsche Courant, zondag 23 januari 1876

1876 Zondag 23 Jawafl ig o j gQ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotiebiad voor Gouda en Omstreken J e brief waarin i brood of geiii vngea Drie hunner ynflleu door het College van Burgemeester es Wethouders ontvangen die hua beloofden hun verzoek in Jieraad te zullen nemen Be werklieden gingen daarop jtUen naar het lokaal der luteroationale De rust is jpxu oogynUik gestoord ï O LITIS Asu het bureau van politie als gevonden gedepo erd Bso ZWABT BONT HANDM0FJ8 fciHeiiyreclit te Gouda JOp d Ttmhtzitdtg van 8 DBiCKMBËK 187S ijn ét aavolgead penoneu veroordeeld A H iwt ei e geldboete van 3 of snbs gevan AriiJMtnif v b een dag wegens het te Gouda harder ryden daA is een matigen draf O W n O v d A ieder tot twee geldboeten it a 8 n u van 6 of ieder een dag voor Ir heeie 8 en ieder twee dagen Toor de boete nm t vagcns bet als aehippew of Uevelvoetder van vavrtuigen JL luiu vaartuig te heblKJu doeu liggen j uux Ie monding van de Mallegatsluis te tiouda en S uii t opvolgen der bevelen vaa den sluiswachter gfg ven voor dcgoede de iu de doorvaart dier sluis H G H en O ieder tot tien geldboeten van ƒ 1 Ak of sabs jgenngrmsstraf van een dug voor Hte traete voor lede beklaagde J 11 tot vf f geldboeten van 1 elk of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete € L E A J T en ö V ieder tot twee geld♦orte ♦ na ƒ 1 dk of snbs gevauMnisstraf van een ifóp voor dke boete voor iedtre bAluiigde X T wed J W H B Jiuiavrouw van C r L y 11 hmsvroBW D L en G IJ ieder tot eene ffeldboete M 1 of ieder een dag subs gevangeitisstraf aict T be rd erHariiig van alle Ae in beslag genomen meten en gewichten wegens overtreding Ier wet op den yk van maten en gewichten Ku alle in de kotten dea noods invorderbaar bij Ijfsdwang In op it BECEMBER 1875 H J tot vier geldboeten elk van JO of subs jtcvangenisstraf viiu drie dagen voor elke boete en vier geldboeten ieder van 1 of subs gevangenisstraf van een dag voor elke buete C P wed B C W tot vier geldboeten elk vnn ƒ I fl of stibs gi mugemsstraf van drie dagen voor Ike boete 3 M de h tot twee geldboeten van 5 elk en een van 10 sMba gtvangemsstraf vaa een dag voor elke boete van tB en van drie dagen voor die van ƒ 10 K T W tot tw e geldboete van ƒ elk en een van 1 of Sttbs gevaiigeiiiastraf van drie dngen voor filde boete van 10 en vaii een dag voor die van 1 J V tot twee geldboeten elk van ƒ 10 of subs gevangenisstraf van drie dagen voor elke boete F T p en G Q ieder tot eene geldboete van lO en eeii van l of subs gevangenisstraf van drie dagen vobr de boete van ƒ 10 en van een dag voor de boete vin ï voor iedere beklaagde J 8 K tét eene geldboete van ƒ 10 of snbs gevangenisstraf van drie dagen V S V d B huisvrouw van A P tot vier geldboeten van f 1 elk of subs gevangenisstraf van een d g voor elke boete E S huisvroQW van 3 8 en A B huisvrouw van D l ieder tot twee geldboeten elk van I of ieder een dag tubs gevangenisstraf van een dag voor ttke boete J H B J H K C Z G O 8n en J D ieder tot eene geldboete T n 1 of ieder èen dag snh gevangenisstraf met verbeardverklaring van alle de in beslaggenomen maten en gewichten wegens tveriredi g der wet op den jk van maten en gewichtei Sa Ue in den kosten desnoods invorderbaar by lijfMwang 1IARK7BBBICHTEN GOUDA 0 Januari 1876 Door da nog voortdurende stremming der vaart was de omiet vaa geen beteekenis De ve in rl t met geir9tten aanvoer de handel in alle soorten vlug vette varkens van 28 a 31 cents per luif kilo Variient voor Londen van 24 27 oenta per half kilo Aangevoerd 10 partjjen kaas 28 t 31 Boter 1 50 i 1 70 1 tei I i mi m I i Bssssmm iii ii 11 i fiorgerlijke Stand Mn 18 Jw Msria oadtrs D tsb dra BvTf en E Tiiprt 20 Urn Jolunan Lnastdu Milm J Nobel ea t k VS l jawyk Bndriku oadm H Sekceraa W Zoul M OvaiMDMi 17 Jsa B NuawnU S a W IsnsU Ui 17 Ju P r Vos 7i J e Is fimiB ea I Jan W r Csnt Ij im ADVigRTENTlfiW Heden overleed te Woudrv em op 3 iwigen leeftyd onze beminde Broeder en Behuwd broeder G SPOOR Uit aller naam Gouda ia Jaa 1876 T 8P00B V I ei 19Janaaril876oTerleed ta Kage bjj Satttiheim onze Geliefde Vader Behuwd en Grootvader PIETEB ONSTENÏ iu den ouderdom van 80 jaren Namena Familie B SGHOLTEN B W SCHOLTBN Okotbnk Wed H ZIELEMAN Onstemk Emige en algemetne kttmügeving VerkrygbMT AMSTBBDAMSCH ZOET B066ENBR00O bö L GBOBNENDAL Goüwb 2e huis van de Merrouw SCHONEVELD verlangt met Mei EENE KEDKSNIEIO genegen huiswerk te verrichten en EENE kunnende naayeu mazen en met de wosch omgaan Prot Grod d In persoon zich te vervoegen bö Mevr de Wed J SCHOUTEN Westhaven Oouda Voor het ALGEMEEN MEISJES VBOÜWEN en WEDÜWENFONDS opgericht in 1824 en voor de Maatsehappjj van LEVENSVEKZEKERINö opgericht in 1835 beiden gevestigd te Rotf0dtm oikLt Directie van J P A FBANgOIS Éb B de EEül wordt gevraagd EEN AGENT Toor GülüA cii Omstreken Brieven jranco nan de Directie Openbare Verkoopingfen te GOUDA op MAANDAG den 24 JANÜAEIJ 1876 des Toormiddags ten elf ure in het Logement DU Paaüw aldaar van een liecht sterk en goed onderhouden HUIS en ERF aan de Wacbterstraat te Gouda wgk P Nr 127 kadaster Sectie E N 145 Te aanvaarden 5 Februari 1876 En op DONÜEBDAG 3FEBBÜABU 1876 des middags ten 12 ore in het Logement di Zalm te Gouda tsd eenige perceelen WEI EM HOOILAND liggende in Bloemendaal te Wac dinxveen kadaster Sectie H N 8 81 82 179 180 188 en 202 groot 1 hectare 00 aren 30 centiaren Nadere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda fiOEDKOOPE IDZIEL Toor iAMo Solo Uügaoe van F KOKS HA U Franeker Hofleverancier ran H M de Koningin 644 WicHTL Dichter nnd Bauer ou vertare 0 80 Alle nummers de ér Uitgave ign steeds voorhanden bg dam K ekhandelaar 4 BBINKUAN tt Gouda Lokaal TIVOLX Spoorstraat te Gouda Zondag 23 Januari Matinee Soiree te geven door de Heeren en Dames Miss SELLIJ en Master PABENIO 8EBI0 Comiek en CLOIJG Danser MEEHT Comfek Mademoiselle ABKE Fraulein MEBKEB Mejufvronw GAMBBOBS Aanvang Matinee 12 uur Entree Vrg Soiree 8 25 Cts p p Ingang Soiree zydenr KUIPHOUT l iiigpen Vlotdeelen etc puike kwaliteit steeds in alle soorten en tegenr zeer billijke prezen verkrygbaar by BAUDUIN Co voorheen A BAÜDÜIN 99 WUnbaveo Rollerdain Gedurende 26 Jaren beproefd AnalherinPreparalen u Dr O PüFP k k Hof TaadiirM Z M du K u vla OiMieiirgk Ie Wveucu tioptttptue Ikt i Tot vulliug van holle Tandeu U IT ffeeo heilzamer ra belitr mUAtX düO het TNliiIjilntiilMertel dtt luierueii leM Aiiathcrin Mondwaler Jd fluoo tcfteo 1 1 75 D fl 1 20 il b t voortrrtftflgktte midjel t tn rhninatiKhii t ndmjn bfj oitatekiiig Ewellen en iwureo tbu het tHbüvIceMb bt t Utt Anatherin Tandpasta DU middel guft reiahejd n frJKkheid us itn sdera sa dieut buvendten oa de tandeo es helder iHltcn kUm ts doen erkr ges bun bederf te voorkoneo ei bet twdvlecNb e lenteikeii Prge l iO rn SO eeati Plantaardig Tandpoeder Het reinigt de toiidea MoJanif dat door tep dagelykMk gebruik niet alleen de gcwoonluk soo laatige tasdatecD T r Mijdert maar ook bet glataar der tndeo saa heldcrkeïd CR fijnhtid tornecnil Prga per dooa 80 cent Tantenborstels olijei uDVuiinK vn Dr J O Popp kk Hof TenJutt Z H dea keiKr Owlegrut te Weeiie fiwr Volwaeecncu 1 1 loof KiuJeran 10 Cnit fVaarschuwing AU bcitaande namukMU tan Anatberio Hondwater sg alleen op d lichte geloorwaardigbeid ran bet Publicum berekend en bebben er reet uhade ten gevolgs gcbad of beMien geheel fteen vrerkiug teweeg grbraebt daarom Waar cbuw ik hienitrde b t gearde pubtieam voor aukoop vti Ziitke oiiuartkscla 1D J C3 FcyF E k Il Hor Tioduli ei ailfinder der Anetberiii Piepmtaii la Weteen Te verkrijgen te Gouds bq L Schenk iokellu op de Hoofittfaat wjjk A 123 t lïotterdsai bfj Fk B van Santen Kolff apotb en A Sohippeieijn ii C bUauwe poroeleinwinkel te Hnga bij S L F C Snabilië apotb te Le deo by E Noordgk ta Utreokt bg F Aitsiia apoth i te Antterdnm by F vaa Windkeim fc C verltoqphuia Ie Oudearater bij T t vu VrsDiaiDgen te Sehoonhoven b j A Wolf Ooala Drak vu K Briakswa BUITENLAND 1 Buitenlaiidscli Overzicht De bciiehten over den uitslag der verkiezing van gedelegeerden uit de Franache gemeeuteradeu lijn zoü tegenstrijdig dat het uiet mogelijk ia eeuige gegronde gissiiig te maken omtrent den afloop der Senaatsverkiezingen De regeeriug BJowel als de republiktiusche partij rekenen naar zich toe zoodat aan beider I opgaven vertrouwen nioet ontzegd worden Over he algeuieen kan als stellig iworden a ingenomen dat de tedeu van eentg belau republikeinen eu het platte land oouservatieven vooral bonapartisten gekozen hebben Maar er zyn zoovele personen tot gedelegeerden gekozen wier politieke mceuiogen niet bekend zijn dat allecu de einduitslag bewijzen kan welke meer derheid lu den senaat zal gevonden worden Uit Frankrijk bericht een correspondent aan de Kiilr 7 lij uit volkomen geloofwaardige bron da men liij het ministerie van binnenl zaken ondanks de gunitige berichten die men aan dagbladen mededeelt volstrekt niet tevreden is met den uitslag der verkiezing van Zondag jl Naar het schijnt is meu niet zeker van de helft der gedelegeerden die op de Igst al aanhanger der regeering zyn geplaatst Op die 8t komen gelijk bekend is leden vnu allerle staatkundige kleur voor ook gematigd republikeinen zoodat het getal der ware aanhangen van Buffet zeer inkrimpt De candidatuur van Buffet in deVogeezen vindt grooten tegenstand Dit bericht zou indien het wordt bevestigd slechts gumiti kuiuieii wurdea genoemd Hoe meer gematigde republikeinen worden verkozen des te minder kaus i er dut Krankrijk blijft heen en wederschommelen tuisehen anarchie eu despotisme Hoe meer csndidaten worden gekozen die aan de tegeuwoordige regeering augenanm zijn des te grooter is het gevaar voor c e woelingen der Bonapartisten In Ie zitting der Permanente Commiaaie op 20 dezer klaagden de leden die tot de liukerzgde behooren d it de prefecten pressie oefsaden op de kiezers Buffet verklaarde dat h volstrekt niet in eenige discussie wihle treden over gebcurteuisaeh de verkiezingenbetreffende daar hg op de discussie die bjj de verificatie der geloofsbrievin kou plaatsgrepen niet ttildevooruitloopen Hy zcide ook dat hij eensgezind was itiet fen heer Dufaure over de uitlegging van de we op de drukpers aamelgk dat die wet den prefectenhet recht laat machtiging tot het rondveuten te gevenof te ontnemen De Duitsche bladen deelen mede dat nog in deze zitting van den Bgksdag een ontwerp zo worden ingediend tot verlegging van het r ks begrootingsjaa op 1 April de Rijksdag zal in dat geval in den regel worden bijeengeroepen in de maand Januari en de Pruisische Landdag in Maart Verleent de Rgks 1 dag zgn goedkeuring dan moet ook een wgzigiug plaats hebben van de Pruisische Grondwet die de ogeenroeping van den Landdag tussohen November en half Januari plaatst De Kiigelsohen hebben met goed gevolg de Ma Iriers bevochten Al de gevechten langs de rivie Perak liepen ten nadeele van den vgaud af De soheepsbrigade kan weer naar huis gezonden wor den Zy zal met de vier oorlogsschepen weer vertrekken Te Erith blg ft de toestand onveranderd niet tegenstaande het scherpe toezicht der politie weten de werklieden die als wachters zgn aangesteld eiken arbeider die zich zou willen aanbieden terug te houden De heer Burnett het hoofd der Arbeidersvereeniging is noar het noorden van Engeland vertrokken om de leden die daar zeer talrgk zgn in te lichten omtrent de werkstaking te Erith De prins van Wales is te Labore De Zweedsohe Rijksdag is door den koning geopend met eene troonrede waarin allereerst melding wordt gemaakt van zijne buitenlandsche reis in het vorige jaar De kouing verklaarde overal bg vorsten en volken de hartelijkste ontvangst te hebben gevonden de sympathie voor Scandinavië is daardoor opnieuw aan het licht gekomen en het zal deze sympathie weten te bewaren 1 door het vaste besluit om nooit 1 vreemde rechten te schenden door de kraditige verdediging van eigen zelfstandigheid De troonrede stelt in het voomitzioht een Wetsontwerp op de legerorganisatie dat echter slecht overgaugamoatregelen zal bevatten Vervolgens wortlt een ontwerp aangekondigd betreffepde de bewil itg van geldmiddelen tot verbetering der kustverde £ ag Voorts kan men voorstelden te gemoet zien betreffende de reorganisatie van het rechtwezen en het finioaM bekeer Nu Engelands adhesie verkregen is zal de notavan Andrdosy officieel bij Totkyë worden ingediendnamens Oostenrqk en door de andere mogendhedenondersteund worden = ENOELAN0 Verleden Zat idag werd lp de Court of Queens Bench een assurantie zaak beblodekl van veel gewicht De heeren Sassoon zgn exporteurs van opium van Bombay naar China Zij verzaaMlen in kleine gedeelten de opium bij de voortbrengen ia Indië en verzenden die dan naar China 2k zoadaa zij onlangs 123 kisten van Bombay tot een gezamenljjke waarde van ongeveer 360 000 Daar zij deze lading verzekerden moesten zg het pUkzegel voor de polissen the d teiorim stamp duty kêtslen Dit wordt berekend op 6 stuivers per 100 p at De zegehret eischt dat elk gedeelt van 100 p st als een geheel tal gerekend worden zoodat er ook zes stuivers zegel voor betaald wordt Indien dit niet geschied is zal de polis van anl en geener waarde zijn Wanneer nu de lading als een geheel van 30 000 p St beschouwd werd zou d 90 voor zegel welke de heeren Saasoon GetaaMei iwUoeude zijn geweest Doch het vaa dnidetijk dat 4e oom ieta hairier kou zijii indien de versohilleude hoeveelheden behooreude aan verschillende eigenaars wier agenten de heeren Saasoun slechts zgn ieder op zich zelve gerekend worflen en er dus voor enkele fracties van honderd pond zegel betaald moet wordan Dit was dan ook het geval Volgens de wet moesten de verschillende gedeelten afzonderlgk worden berekend en de heeren Sassoon behoorden dus in plaats van 90 niet minder dan ƒ 93 te betalen Op dien grond weigerden de Engelsohe assuradeurs of beter gezegd naar het schgnt hun advocaat een schade van 15 000 p St te betalen Het hof w is door de letter van de wet gebonden en moest er tot zgn leedwezen toe overgaan om de heeren Sassoon van het hun billijk toekomende geld te berooven enkel op grond dat zij een vergissing van drie gulden hadden gemaakt De rechter de heer Blackhurn drukte hierop zijn leedwezen nit dat de goede tgd voorbij scheen te zgn dat assuradeurs zich geschaamd zouden hebben zulk een exceptie op te werpen door gebruik te maken van een verouderde wet Hg dmkte zgn verontwaardiging uit dat dit nu geschied was Toen de heer Harris het hoofd der assuradeurs vernam op welke exceptie zijn advocaat zonilerhcm te raadplegen zgn pleidooi had gebaseerd verklaarde hij dot hg geen gdiruik wilde maken van de rechterlgke uitspraak doch dat de heeren Sassoon hun rekening konden inleveren Dit is loyaal en coulant gehandeld en bewijst dat Engelsohe assuradeurs ten minste zich niet medeplichtig willen maken aan al de excepties waardoor een handige advocaat soms verhinderen kan dat de geassureerden het hun eerlijk toekomende geld krijgen BINNENLAND GOUDA 22 Januari 1876 Bij koninklgk besluit zgn in den militieroad voor de lichting der Inationale militie van 187A benoemd in het 3de militie district von Z Holland tot voorzitter K N Hengeveld lid der prov staten tot zgn plaatsvervanger mr A A Van Bergen IJzendoorn lid der prov staten tot lid mr B T Bijleveld lid auden gemeenteraad van Ijeiden tot zijn plaatsvervanger P L C Driessen lid van den gemeenteraadvan Leiden Be volgende gemeenten in deie provincie zijn ter bepaling van het aandeel iu de lichting dezes Jaars samengevoegd met naburige gemeenten te weten 16e kanton Waarder met Barwontswaarder Papekop met Lange Buige Weide 17e kanton Berkenwoade met Gonderak 24e kanton Wgngoarden met Molenaarsgraaf D bg Ike saraeavoeging laatstgenoemde gemeente ia als de hoofdgemeente aangewezen bedoeld in art 15 van het besluit van den Commissaris des Konings van den 2n Januari 1868 Prai Mladtf 1 Dat er in Gouda pijpen worden gefabriceerd ia zeker aan weinigen onbekend maar dat er zoo groote variëteit van pgpen gemaakt wordt dat er wel 500 verschillende soorten bestaan dat zal niet zoo algemeen bekend zijn Dank zg de welwillendheid waardoor wij in de gelegenheid werden gesteld de etalage te zien die door onzen stadgenoot den heer P Goedewaa en naar de tentoonstelling te PhiUdelphia zal worden gezonden werden wq van bovengenoemd getal overtuigd Deze zijn gehecht aan een soort pyramide die bekleed met blauw fluweel zich bij uitstek leent om de tentoongestelde pijpen goed te doen uitkomen Iu verschillende figuren is dat groot aantal van elkander verschillende pupen aangebracht en wel zoo dat alle hulde moet warden gebracht aan den goeden smaak van dea ontwerper Maakten wg reeds vroeger melding van voorwerpen die nit deze gemeente naar de tentoonstelling te Philadelphia gezonden warden het doet ons bepaald genoegen dat ook de Gmdtci pijpt op genoemde tentoonstelling zoo goed zullen vertegeuwoordigd zijn VEBOADERING vik deh QEMRENTERAAB Op Piugsdog den 25 jHiiu irij U76 dcaoaaiiddaga ten 1 ure waarin zal wordcu l ch indeld Het voorstel tot het sluiten ecner overeeukomst met Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland betreffende het verzwaren vau de boezemkade langs het stoomgemaal De voorstellen van Burgemeester en Wethaadei 1 tot het doen heratellen van den voorgevd vayhet stadhuis 2 tot af en overschrijving van posten op den staat van begroeting der uitgaven dienst 1875 Het adres van den heer W Kromhout tot verhooging zijner jaarwedde als Kassier bq de Bank van Leeuing Te benoemen Een lid der plaatselgke schoolcommiaaie Volgens het Alg ffcmj ziet de directie van den i ontworpen spoorweg Botterilam Houten Mna ster uithoofde vau technische bezwaren af van deconcessie der Iguen Oudewater Dordredit maar zal daarentegen vergunning aanvragen voor eene zijlgn Dordrecht Gouda Door de rijksambtenaren gestationeerd te Wessem Limburg is op de Maas aangehouden een boot geluden met 1800 K G zout De bemanning heeft zich door in de rivier te springen gered Een tweede boot eveneens met zout bevracht wist zich aan de waakzaamheid der ambtenaren te onttr ken De heeren Kaptijn en Geutis te Woerden eoseeisiouarissen voor de spoorweglgn Horlingen Solzbergen hebben zich bg circulaire gewend tot belanghebbeuden bij de totsuudkoming van die Ign met verzoek om een som van 10000 bgeen tebreng i ten einde daaniit de voorloopig te maken oakosten te kunnen dekken Dt Tiji verneemt dat door den minister van justitie bepaald is dat in het vervolg het maken van sigaren het strippen en kerven vau tabak in de huizen van verzekering en van arrest door andere werkzaamheden moeten worden vervangen dewijl op 1 Januari het gebruik van tabak in die huizen verboden is en het verwerken van bovengenoemde artikelen liohtelgk tot verkeerde handelingen aanleiding kon geven M