Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1876

Woensdag 20 Januari 1876 W 1781 BffiW BOIfiSffiWOTi SftMlliili worden te KOOP AANGEÜOÜEN aan degelijke Muziekkenners Dillettanten i Een Prachlijye PIAi l 0 KlUEGELSTEIïV w Bekroond met onderscheidene Medailles Berate Prgzen om hunne uitstekende TOON es volmaakte AFÜEMPIN6 als ook EENE UITlJlJNTENDB FMINO EEMA BT M FILS met Bewga ran Echtheid GROOT MODEL SCHUINSNARIG CILINDER rgk gebouwd guamntiën schriftelijk beide Kostelgke INSTRUMENTEN zgn voor eenige dagen pas uit Parijs aangekomen dus vonkel nieuw dezelre worden zooveel doenlgk ZEER GOEDKOOP verkocht ofschoon het Instrumenten zjju van de eerste rang de kisten zya er bij terwgl men een oude PIANINO in RUIL wil overnemen Adres onmiddelgk bjj den Uitgever dezei Courant WAA RSCHtlW ri De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zgnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zgn Voogd door zekeren THIJ8SEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van FlaatsvervaDgers bg de Rationale Hllitie onophondelyk vervolgd met aanbiedingen van lager prgs dan bg anderen zoodat hemmdat eindeloM geplaag moede hg besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderU en na vooraf de heilige en plechtige verzekering van bedoelde THIJS3EN te hebben aan gehoord in deze woorden Indien de Otrlgineele gezegelde actes ter teekeuingwerden aangeboden en hij wenschte niet te contracteeren dan behoefde hg die actes niet te teekenen en de zaak werd als nietig beschouwd zonder eenige kosten Daardoor itls t ware geprest heeft hg als eerlgk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelgk werd hg door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bg de roor solied bekende Maatschappij EENDRAOT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hg wanende geheel van MOLLMANN af te zgn ingevolge de afspraak wordt hg door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten ƒ 300 zegg driehonderd ti uiden wat natuurlgk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tjjde pergoonlgk die onbillijke handelwij breeder mede te deelen terwijl de rechterlijke uitspraak iii deze wordt tegeiuovt gi zien Veyhel November 1875 L VAN ASSKLDONK GOUDSCHE COURANT Nieaws en Adverteolieliiad voor Gouda en Onislrelien gaan Prot Godsd In persoon zich te vervoegen bg Mevr de Wed J SCHOUTEN CONCERT met medewerking der Afdeelingen Dames Zangyereeniging Uiterlijke Weisprekendtieid op DONDERDAG 27 JANUARI 1876 des avonds tpn 7 nre precies in de Sociëteit Ons Gknoigbn ï okaal TIVOLI 1 Spooratraat te Gouda Zondag 23 Januari Matinee rt Soiree ie geren door de Heeren en Dames Miss 8ELLIJ en Master PAKENIO 8ERI0 Tomiftk en CL0I IG Danser MEEHT Comiek Mademoiselle AKKE Franlein MERKER en Mejufrrouw 6AMBR0E8 Aanvang Matinee 12 uar Entree Vrg Soiree 8 25 Cts p p Ing ang Soiree zgdenr men vraagt een RUIME KAMER te HDÜR per Maand met ALCOVE tegen Mei of eerder Adres letter M Boreau dezer Courant BR WORDT GEVRAAGD BENE WERKSTER Adiea hg den Uitgever dezer Conrant VIJF GlLDEiN per week VI ordt gevraagd roor Gouda en Omstreken een IJVERIG BODE roor een gunstig werkend Begrafenisfonds die in staat is Lede i aan te werven tegen een salaris van 5 per week en bovendien premie g ld voor elk nieaw lid f eaadigden adreaseeren zich franco onder letter T dMi uitgever dezer Conrant KUIPHOUT Vlotdeeien elc pnike kwaliteit steeds in alle soorten en tegen zeer billgke pryzen verkr gbaar bg BAUDUIN Co voorheen A BAÜDUIN 99 ynhaveii Kotlerdam ürbanus Pillen beceid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNBN ZOON Chemisten S fVaarschuwinq Deze URBANUS PILLEN ign door ons in doomes a 37 g Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar geiteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen roor het gebruik ran namaaksels welke men tracht in omloop to Goili Drak vu A triikmu WORDT GEVRAAGD tegen Febrnari eeu Kinder meisje van 15 a lö jaren Adres aan het Bureau dezer Courant 6ecüiil jle en gedroogde Peeren PLUM CABINET enAMANDEL PÜDDING benevens fijne DÜP ERWTEN WORTELTJES Capucijnder ERWTEN SLA en SNIJ BONEN SLEER en STOOFASPERGES merk W Hoogenstruaten Zoon Legden Zuivere West India ARROWROOT benevens echte EAUdeCARMES van Boijer te Pargs zgn te bekomen bg P J MELKËRT in de Haagsche Winkel KATTENTONGEN KONINGINNBBRÜOD PRINCESSEN BROOD W N RAAIJMAAKBK8 Dépöt van DEVENTER KOEK Haven B 17 Mevrouw SCHONEVELD verlangt met Mei EENfi KEDKENfflEID genegen huiswerk te verrichten en EENE kunnende naagen mazen en met de wasch omgaan Prot Godsd voegen bg Mevr Westhaven Gouda No 861 der beroemde Wekciijksclie Zamcnsprake Uitgave J J H KEMMER te Utreehl is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendèweg te Gouda il BEHANGER Korte Tiendeweg biedt TE KOOP aan verschillende IJZEREN LEDIKANTEN met en zonder BEHANGSELS alsmede eea MahoniJ Ledikant met SPRING VEEREN MATRAS alles acowtan en tot billgken prgs Bene firma in Dttittchland wenschte at i vertegenwoordigd te zien door een voor den verkoop van STEENKOLEN in Gouda en Omstreken Adres met franco brieven onder letters H V bg den Boekhandelaar J L VA DIETEN Delfache Vaart te Rotterdam Wegens verandering v Affaire Openbare Verlsooping VAN EEN COMPLETEN WINKEL VAN mmcTüm Als LINNEN KATOEN LAKEN BUCKSKIN FLANEL BAAI JAPONSTOFFEN NETELDOEKEN MERINOS Witte GOEDEREN Wollen en Katoenen DEKENS eenige Goedgevulde VEREN BEDDEN en BEDDEGOED nz enz op DINGSDAG 25 JANUABLT 1876 des voorm ten Negen ure in het Huis aan de Dubbele Buurt bg de Oosthaven WgkB n 4 te Gouda ten overstaan van Notaris Mb KIST aldaar Alles daags te voren ran 9 12 en 2 4 uur te zien Kennisgeving Be BTJKGEMER STER der gemeente Gonda bren t 1 algenieeoe kenmn dat het Kohier voor de Orondiélattmff op de Gebouwde eu Onpebovicde Eiytndommen dezer Uemeente over het jssr 1871 op den 18n Jairaar 1876 door den Heer Proviucislen laiqieeteBr der IXnoie Bcb tiD en em te Rotterdam exeentoir verklaard ia geateld in haudea van den Heer OmlmiigeT der Directe BelaUin en atUer en dat ieder belastingsehuldif rerpligt is t aanslag op dea bd de Wrt betaalden voet te voldoen alsmede dat tetf éae nene bexwaarsohriftea zollea worden araiteiK nien die niet bïnnra den tqd van 3 maandea na dato deCer Uen zijn inceteverd en waari j moet itojAemoierifiitfi een dnbbel van het aanslagbiljet Dr BnreeaMcster voornoemd acht het niet oanoodig den gtoiidbelitters te berinaeren dat om iu faet gemk te kamn i worden gesteld van de b art 2S 31 der Wet vu den tSn Mei 1870 S ntMad No 8S faannnhlr TTÖsteBingett wegem stichting herboawing Mjof opkoawiag of gedeeltelijke vernie wing de belanghc bbendeu vulgefis art 38 dier Wet rerpUgt zijn bij het Besttrar der Oemeeqle aangifte te doen binnen drie m ud na de geheeie of gedeeltelijke ïAgabmikstelling der pereerten waarvoor aan heu eeu schriftelijk bewijs zal worden afgegeven en dat van aHe voornoemde Gebouwen met betrekking tot welke binuMi gezegden termyu geene aangifte gednaa is de aanspraak op vrijdom of vrijdora van verhooging van GrOadbelttSting voor het geheel of teu deele vervullen zal Wordende de beUughebbendea uitgenoodigd de voorschreven bepaling op te volgen ten einde schade Se voortreinen Gouda den 21n Jannaig 187S De Bnigemeetter vonraoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND BuKeulanilscli Overzii bt Ujo laager boa meet blijkt dat de opgaven der r eering omtrent den uiukg der verkiezing vim gc lelegeerdeo allen grond missen Ue republikeiueu reIteueu op eene kleine meerderheid in den seniiat Is lit niet koo dan uil er r cker eeue indmkwekkeude sAueengesloteu ininderfaeid in de oppositie zyn Oe boading van den heer Buffet in de permaneute eoittmissie is hat onderwerp vaa veel geschrijf iu de Fnnsehe bladkn Zqu toon is daar weder even suqdeud èa koogbartig geweest als altoos Zooals onze lezers weten beefl h kortaf geweigerd iicb te verautwoordeu op de vragen naar zijne opvatting van de drukperswet en zqne houding by de verkiezingen Hjj erkende alleen de bevoegdheid der commissie om iu dringende gevallen de kamer bgeeu te roepen maar achtte zich voorts slechts rekenschap verschuldigd aan demeuwekamen Dez houding is zeer gemakkelijk is de nieuwe meerderheid reaetionair dan zal tij zeker Buffet gelijk geven komt er eeu repnblikeinsche verteg nwobrdigiug uit de stembus dan zal bü wel geen minister meer zyn als deze bijeenkomt Oambetta heeft Us Aix eene groote redevoering gehouden Wel niet op het aangerichte feestmaal daar dit door da politie verhinderd werd het departement ie nog ia staat van beleg maar in zijn hotel Zij is zeer praolisdi en gematigd de et dictator dringt aan op handhaving dar oon totie en eensgezindheid van alle schakeeringen der republikeinsche partij Thans blijkt weder hoe onverstandig dergelijke plagerijen der autoriteiten ziju de rede is toch uitgesproken en elk republikeinsoh blad brengt haar naar aflc hoeken van Frankrijk Victor Hugo gedelegeerde van Parijs heeft in zijn gewonen hoogdravenden stgl een brief geschreven aan zijn mede gedelegeerden der overige gemeenten Het Jotmal Officiel deelt weder belangrijke belastingcijfen mee de zegelfaelasting en de indirecte belastingen hebben in 7S opgebracht 2 030 990 000 fr d i 97 912 000 fr boven de raming en 140 074 000 fr meer dan in 74 In de Donderdag gehoudcBi zitting van den Duitschen Rijksdag is het msiidaaf verlengd van de oommissie voor de groote rechtrai ke wetten enkele leden maakten aanmerkingen de werkzaamheid van die commissie die echter doojl anderen weitien weerlegd Van het wetsontwerp 4lt het aanvulling van het strafwetboek werden eal A minder beUngrijke artikelen nangenomea ov inpl inistig de voorstellen der commissie en Zaterdag de be vullingen van het hingnjke bepalingen kwam de beslissing moest specialiteiten hun gewas het echter over alleen over den vorm lissie van onderzoek even wonlt voorge voor alle Duitsdie weder onwel zoodat bepaalde soiree de overbodige me van Andrassy heeft wederom goed in Engeland onvoor itwerp heeft toegezegd Id den rijksdag wetd niadslagiug voortgezet oi strafwetboek na e aige mii die weinig discussie verooi het Duchesuearlikel w worden verdaagd nadat voeten hadden niteeageset de zaak eens het verstbU In het rapport van naar de quaestie der ateld een gelqk tarief spoorwegen Bismar is in de de uitnoodigingea voor zqn afgesegd Thans komt ook nit dedeeling dat Engeland goedgekeurd en te W gelichte lieden die iegg i r waardelijk zijn bijval mawti Is t laatste waar dan MMV Andrassy s nota al zeer onschuldig zijn gelyk da Ak de Tiai reeds vermoedde toen E schreel d B er van niets anders sprake kon zijn Ska van esB iMstig verlangen om hervormingen in de u indacM MHl9 rkije aan te beveleii en dat het TuHCache ipeftiatf vkitattgetast zpu blijven De heer OoM eu gniat pwflM sche Minister van Marlue heeft iu een redevoeriug leweerd dat het geprautoter het gibrekkigeleger aiet gaf Inde volgende Purlemeutsiittiug zon die qoaestie eeu on rwerp van ernstige bespreking worden Was er geld uuodig voor Ëugelands verdediging dan moest men dat roiulnit aan t l arlemeut vragen dat op een wijs die t Britache volk waardig is de zaak zou beslissen De heer Croscheu rekende op scherpe debatteu inde komende zitting want er hangen veel quaeatieu waarover aan sommige Hiniateia rekenschap gevraagd zal warden De afdeeliug lager onderwija van de begrooting vsu BinneuUudschc Zaken is gisteren dour de Belgische kamer vau afgevaardigden afgedaan Onder de vele merkwaardige incideateu welke de zitting opleverde verdient in de eerste pUata vermehüag dat een amendement is aangenomen waarb het minimum der traktementen van hoofdonderwijzers op 1000 en van hulponderw zcrs op 600 fr is vastgesteld Met dezen eersten tap op den weg tot verbetering van het lot der minimum lyders had de Minister van biuneulandache zaken zich vereenigd Eene langdurige discussie is verder gevoerd over de klacht vau den afgevaardigde Snoy dat het Gemeentebestuur van Wavre de bedeeliug vau hulpbehoevende ouders afhankelijk stelt van de voorwawde dat zij hunne kinderen ter school zenden Met narmte ia de maatregel van het Gemeentebestuur verdedigd door de heeren Le Hard de BeauUeu Van den Feereboom en Guillery die betoogd hebben dat de weigering om onderataud te verleenea een wettig middel ia om de ouders te dniiigen hunue kinderen ter sohool te zenden eu dan natuurlijk naar de openb iie gemeenteschool Maar vooral belangrijk was het betoog der heeren Ouillciy en Bara die met piquanle voorbeelden aantoonden hoe gehuicheld de verzekeringen der olericdlen zqn dat het openbaar onderwijs hun te harte gaat eu hoe hunne daden met deze verzekeringen in stryd zgn Zoo verhaalde de heer Bare van de opriobtiug eener door geeslelijkeu gehouden sohool te Woluwe voor rekeuiug vau deu Miuister van fiuanoien De heer Mulou verklaarde er trotsch op te zgn dat hg de gelegenheden waar lager onderwgs gegeven wordt te Woluwe had vermeerderd Doch dat is de quaestie niet zoo als de heeren Bara en Guillery opmerkten in plaats van eene gemeenteschool te helpen oprichten geeft de Minister het onderwijs in handen van geestelijken en doet hij eene noodlottige concurrentie wa de be staande gemeenteschool De Minister ble f echter op dat punt het antwoord schuldig en verzekerde dat hg hoopte nog dikn ijls in de gelegenheid te luUcn ijzn het lager onderwijs te bevorderen mocht die zich voordoen hg zou hetzelfde doen als te Wolnwe St Lambert Boor de Hongaarsche regeering is een schitterende overwinning behaald Met de aanzienlijke meerdel beid van 217 tegen 66 stemmen heeft de kamer in eerste lezing bet wetsontwerp van Koloman Tisza aangenomen tot invoering eener geheeie hervorming van de administratie van het land De verkiezingen in Spanje hebben plaata gehad onder volmaakte orde de uitslag is nog niet geheet bekend voorloopig kan echter geconstateerd worden dat bijna overal de candidatcn van de regeering zijn verkozen niemand die met het verkieziogswerk in Spanje bekend is zal iets anders hebben verwacht In de hoofdstad zijn drie ministers gekozen Castetar de schoone repnbÜkeinsche redenaar is noch te Valencia noch te Barcelona verkazen de republikeinen weigerden voor hem te stemmen BINNENLAND TSp 30ÜDA 25 Januari 187 j Van geachte zijde schrift men ons v Voor weinige dagen den rqweg van Boskoop naalbGouda passeerende heb ik geiien dat iu de vmdi boomen bg onderscheidene zoo niet allen hobtedeaili gelegen aan den weg van ilr B arsbrug naar Gandi düiiende rvpiennalen gehtclit zgu iu welke zich HV reeds milliDenen klein in uir lzvende biiPsim bevinden die MO ze nietspwdig g ri irai r vMr nitgeroeid worden wel T fa mllca dat vdór eigenaars eu bewouers het beuierbsn die boomea noch blad no h bloem en bijgevolg ook geen vracht voortbrengen zullen i Terwgl wij onzen geachten berichtgever danks gen voor zijn mededeeling vestigen wg de aandachtop het medegedeelde fttt Hpt is onbegrijpelijk datnog zoovele blind schijnen te zyn voor een zaak die hen toch zoo direct betreft Onverschilligheid tea opzichte van het algemeen belang is nu eenmaal nietzeldzaam maar een gebrek aan activiteit en beUagstdling als uit bovenbedoeld bericht bl kt in eenzaak die dan toch t onmiddellijk belang der eiM naars en bewoners sdve betreft is vrMAd Sn Tk betreurenswaardig A In de Jn Ct werd er reeds eenige weken geleden de aandacht op gevestigd dat het thans de geschikte tqd ik om mpsennesten uit de boomen te verdrijven De rapseoschaar dient nu in beweging te worden gebracht enwaar deze vooral iu de toppen geen dienst kan doen gebruike men een boht scherp werktuig aan een stok om ze zooveel mogelgk nit te stooten Men meeneniet dat deze niet scb ideli k zifn en de rupsen er iu doodvriezen de felste vorst deert hnir niet Meaonderzoeke ze slechts eu men lal r tal van Iev n4j rupsen ia vinden t r Naar wij vernemen zal door den Minister van binnenlandsche zaken aan de Tweede Kamer een opaieiiw gewijzigde kiestabel worden iiigediend gegrond op de bevolking des rijks op den 31 December ISÏS Hetcijfer daarvan zou dau eene vermeerdering van het gstal leden der Tweede lutmer met vier medebrengen JV ie a De heer A Rutgers van de Loeff jr predikant te sHeerenberg heeft het beroep naar de gemeent Haastrecht aangenomeu n Wij zijn in de gelegenheid gesteld de twee volgende adressen aan den Raad en aan de Kamer van Koophandel mede te deelen Aan den Achtbaren Kakd der gemeente Qouda t geven met verschul li rden eerbied te kennen de OD dergcteekendeu inwaners van Gouda Aangezien in deze gemeente geen gelegenheid bestwit waar de minvermogenden zich des zomers kosteloos kunnen baden zoo worden daar het in de