Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1876

I knin itaer gnaeente verboden is dikwijls afgelegen eu gevaariyke plaatsen gekocen waarvan in het vorig jiiar nederoui twee personen het slaohtoffer lyn geworden Aangezien nu het baden of twemraea voor vtUu ttu behoefte en ter bevordering der reinheid dus ook der gesoudheid aanbevelenswaardig is wenden zij xich tot uwen rusd met verzoek eeue gelegenheid ojieu te steHcn waar de miiiveriuogeuden kosteloos CU oudet behoorlijk toeriofat kunnen baden t Wilk doende cui GROOTENDORST H J WENNEKE8 W G N Dl KEIZEt J IJPELAAR PzN i C GöTTE Aan i Kamer van Koophandel geven met vcr sdiuldtgden eerbied te krnniu De ondergeteektudia inwoners van Gooda Aandien nog weinige olhit r doordrongen siju v tu de belaugryke werkkring der Kamer van Koopbattdd gelqk o a blgkt uit de sleehte opkomst van stemgeredltigden by verkiezingen voor dat eollege irwijl op andere pUuttsen veel grootcr belaugsielliiig b staat en wel hoofdzakelijk op d iatsen waar de littingrn publiek gehouden n ordeu en die publieiteit ongetwijft ld bydrajigt tut grooter waardeeriug van en uiede n rktog Bet de goede bedoelingen der Kamer van Koophaiulet wenden iq zieh tut U met verzoek in overweging te willen nemen of het ook iiiot wensohelijk ware hit d littingeu der Kamer van Koophandel openbuar te houden t Welk doende enz J i GROOTENDORST H J WENNEKES W G N M KEIZER IJPELAAR PzN J C GöTTE De NcWar bevat eene oproeping voor de opriohting van een standbeeld voor Spinola te s Gra venhage De oproeping is onderteekend door de hceren M D Graaf van Limburg Stirum eereToonitter dr M F A G Campbell voorzitter dr H i Betz seoretaris mr A Wm Jaoobson C ingmeester prof Bussoha allen te s Graven prof Land te lieiden dr van der Linde te Arnhem Mart Nijhott te s Hage dr van Oven te Dordrecht L Pincafti te Rotterdam dr J Rutgers te s Hagf dr Slitltjes tè Rotterdam prof Stokvis te Amstj rdmu dr van Vloten te Bloemendaal en dr De Vrjj te s Hage üaar men verneemt zullen weldra verschillende bewaarders der hypotheken die reeds een groot diens area tellen eervol ontslag verzoeken Boor de Nederlandschc Uaatsohappg ter bevordering van nijverheid is eene circulaire verspreid waarin tii o a mededeelt dat zij voornemens is aan haar eeuwfeest in 1877 eene blqvende waarde te verieenen door de vestiging van een Museum van Kunstnijverheid in eenige lokalen van het Paviljoen te Dit Museum is bestemd om een historisch overzicht te geven van het ornement in lyoe meest klassieke en berbcinde Vormen en zal hoofdzakelijk bestnan nit navolgingen modellen en stalen vooreerst verdeeld in 1 gipe Afgietsels metaalwerk gjalvaBpploltie 3 textile kunst weef vlecht en bordaurwerk enz 4 glaswerk en S aardewerk ponelein en terra ootta Het museum zal dienUbaar gemaakt worden aan de ontwikkeling van kunstzin IB het geheele Vaderland door het rondzenden van daarvoor geschikte verzamelingen en aanwijzing aan bekmgbelAeuden om op verschillende plaatsen zy bet dan op kleine aohaal dergelijke inrioitiogen te vestigen V or dat museum tiH een fonds worden bijeengdmebt Het vorstemk huis heeft reeds krachtige btyken van belangstelling gegeven de hoU maat ehappq van wetenschappen sohonk 2000 VersehiUe de bijdragen zijn reeds ontvangen o a van h t SonthKensington Museum te Londen de Sociéu des Sciences Industrielles te Lyon en het KK Oostenryksdi Museum fur Kunst und Industrie te Weenen Tot uitvofring van hei plan is eene vaite eammissie benoemd besrtaande uit de heeren mr A J Enschedé A C Kruseman prof V J M van der Willigen en F W van Éeden allen te Haarlem ïfaar wij vernemen zegt het N v i D beslaat de oppervlakte der Nederlaadsohe afdeeling der tentoonstelling te Philadelphia ongeveer de oppervlakte TOB ht fakes voor volksvlijt te Amsterdam terwql de gansohe gebouwenreeks 44 maal die ruimte inneemt Uea BKUt uit Katwqk Tan lieverlede zqn in de laatste weten bomacfciiiten te Katwijk leewaart gegaan ter kustviesoherij zoodat hei g l nwt inbegrip van heden voor dat doel vertrokken reeds de grootste helft van de visschersvloot uitmaakt Hierdoor verkrijgt die tak van bestaan eerlang meerdere levendigheid Gedurende de beide laatste weken zou reeds een goed deel versohc visoh aangevoerd zijn zoo het weer kalm genoeg ware geneest oni daartoe te geraken Men schrijft uit Maastricht By de bekende gezindheid onzer plaatselijke n geering is het niet te verwonderen dat zij weinig of geene sympathie vour het openbaar lager onderwijs gevoelt Zij vermeent dan ook genoeg te doen met voor een bevolking van 28 000 zielen één burger en één armenschual te onderhouden en liet overige aun partisalieiv of liever geestelijke oudernenuugeu uiver te laten Van haar standpunt is deze koelheid voor het openbaar onder jjs te verklaren Minder vir Een huiseigenaar te Arnhem die verleden week terechtstond wegens manslag uit onvoorzichtigheid en achteloosheid door hi t vullen van steeuen uit een slechten schoorsteen in een hein toebehoorend hniz is tot 14 dagen celstraf ei 8 boete veroordeeld In het gausche land wordt door de meeste lotelingen gvholpen door vrienden op den lutiiigsdaggroot misbruik gL ii iakt van sterkeu drank Als mid del om dit tegen te gaan heeft mr J U M barou MoUerus van Westkerke burgemeester van Boaruen Eemnes het volgende gedaan Hy beeft ouder den oproepingsbrief die aan ieder loteliug in zijne gemeente wordt gezonden iu zeer duidelijke hjtters herinnerd aan de bepaling der politieverordening van Baarn volgeus welke het op straffe vun boete van 10 25 of vau gevangenisstraf van 2 of 3 dagen verboden is zich iu beschouken toestand te vertooiicu hetzij op de openbare Aan iel feieuml oetr alUf i iiuli uit de Jmtlerdtuuckt Courant oatleeni u wij het volgende Men zal toegeven dat de Amsterdainschc ysvermaken zeer gering zyn geringer nig dun elders in ons land Wel hebbeu wij een iJMslub met een yverig bestuur wel hebben we water iu overvloed en banen te kust em te keur als men ze maar weet te zoeken te Itieeea eo te effenen maar wat ons ontbreekt is het talent om feestjes op het s te organisecren het talent ook om het ys te doen strekken tot verfijning van amaak en genot Nu hoor ik me toeroepen irBn de hardryderijeu dan Dat men mij dit toeroept doet me pleizier want daavdoor ben ik in de gelegeuheid van die hanlrijderijen te zeggen wat ik er vau denk Welnu ik vindt ze eeuvowdig onnuttig schadelijk en in strijd met ons schoonheidsgevoel en onze beschaving Kent men iets eentoonigsrs iets leelykers dan een troep individus in hemdsmouwen tegen clkaftr op te zien klauwen en te strgkeu over ceu baan van een honderd vijftig it twee honderd meter Soms it zy zelfs maar honderd I Wat beteekeiit zulk een nd P Is de overwinnaar de snelste ryder Kau hij het t hingst volhouden Is hij de lenigste de sterkste P Niemand zal die vragen bevestigend durven beaatwoorden dé overwinnaar beeft shiehts het bast weten te klauwen en het juiste uogenblik wi ton te berekenen atn den streek te begiuncn Is klaiuAeu de minst sierlijke beweging die men denkru kan een molenwiekere met de armen eu eeu voirtkrafaljun met de beeaeii waardoor het oog wordt b Utidigd de streek is niets dim een zeer kurtstowlige zij betook sterke oatwikkdiug van geooneriilireerde kraolut ËB op het klauwen èa op bet strijken kau inaa zieh toeleggen zonder overigens goed of mooi te kunnen ryden Beide zyn knusjes geen kunst De beate klauwer over eeii anderhalf honderd meter leoht het tegen een schijnbaar middelniatig rijder op een rid van een paar uur dikwijls af De voorbeelden daarvan zyn niet zeldzaam Het nut dut het hard of langrijden in souunige streken kan hebben vooral in oorlogstqdeu wordt dus door de hardryderijen volstrekt uiet bevorderd maar daarentegen verspeelt menigeen door oen bovenmatige inspanning gedurende een vijf minuten voor altijd zyn gezondheid Ook dit is van algemeene bekendheid De hardrijderyen op sohoatseu zonden dus kun nen worden afgeschaft zonder dat iemand r if tM bij zou verliezen dan een consortium vao slingie Friezen die de jaren waarin er ijs is en veel ys teregt ouder de vetten plegen te tellen Er zyn zoo heb ik me hiteu veAaUin e is me nog onlangs door een korrespoudeut uit Harliugen geschreven in Friesloud een twiutjgtrl maunen ea vroawen die by nder h o werk inskeu van laa ren en strijken en met elkaïr geaseooiëeHt of gd zij het noemen in een pot ziju Die twintig pareu verdeeleu de verschillende hardrijderijeu onder elkoiir Uoat Hytzke naar Auisterduin Zou ik voor mij nu de hardr deryev op het jjs giMirue zietf verdwyueu ik U BÏet afwhaffeu vu de er iets voor in de plaats te atellen en vraag waarom geen schouurijilerijeu ingevoerd i Wearoiu niet de breede streek gehuldigd Waar m uiet bet beenye over aangemoedigd Waarom uiet de elegatitf figumi met de schaats iu het ijs getrokken waaroHi niefc de kupitaU of khiiuerc el gevormde leti cr de sier lyke krul de p uroiuHi en l air of nr phct gevierd eu beloond f Daardoor zouden de smaak en de behendigheid die meer eu beter zqn dan de ruM kkuwkracht worden gestreeld en geoefend Van het geschommel en gesoharrel der riesche schiwpcrs eii hun karuuiten wende meu dep blik ftaar qe wan ijs kunstenaars eu bewondere deit hytmua in kui gelijkmatig golveude beweging en als men zieh d iZ lig heeft gekeken up den vuortschieteudcu Klauwstn met ziju Strykskc dai zucke het oog ru t op de echtpureu die arm in arm of met opgelegde iun4 iu harinouieuse vaart en met opventuorbre e iihi i4 van sla en zwier bedaard en vol gratie dA irhnJU zweven Ken ijsclub d e een toekomst wil hebben en aan de i ibcheu van onzen tijd wil voldoen zal di rhilvfv als ik wel zie de hardrijderu tot het onbcnohmird verleden inueten rekenen en loor fohoonrijderiien vervangen alsook feesten bij fakkellieht gelijk te Parijs en iu andere steden dienen te geven Dat de op brengst alsdan den armen ten goede koine en het verimiak voor den eea i l een weldiMul z n vour den ander Wellicht zou ook de Ftrfffif M yiftitliug van iet folkseernaak dergelijke amoonrijderijen op schaatsen kunnen organiseeten b y s tbiadag tussehen 12 en 4 Zulk een ijefeest zou een goedkaopa pret voor velen knnnea woidea r Dat de keercB als zij tijd hebben er han gedaohte eens over U k gaan Wie weet De toekomst is aao de trsmwigra Onder dezen titel komt in It Mat Vttnfét van 8 JaBuari U een stuk voor dat merkwaaidig enoBg ii om ar meer algemeene bekendheid aoa te geven Seileil eenige maanden zegt de sehr komt de tramway overal in de mode alom veati in lieh maataghap pÜen om dit middel van vervoer in t eren te ruepcB en alom viiulen dene maataobappüeu by bet Mhliak de beste ontvangst N i bet een fait dat ket welzija der volken innig ea nanw verbonden is Bet een goede eu gemakkelijke wijce van onderlisg W keer De sohr meent dat weldra iedere pU ts aa eenige beteekeais uiet zal rusten voordat ze i het genot i van Iwtere vervoermiddelen en dst de tramway meer nog dan de spoorweg in die behoefte uil kaar iisn voorzien Vopral aal dit t geval zijn van de prueveii die met zoo n gunstig suoces bekrooadxyn uiB ook hier de stoom als beweegkraeht te gebruiken en nog meer wanneer het ok blijkt dat oiet kan uitblijven dat de geoonfrimeerde luiiht den toom op uitnein d vyze kan varvaogeii Eeu befreegkracbt zoadrr braodtinfeii r is 4 niet het Bour plufruljit der oaoonomi D schr betreurt het dat la Kederzaod waar nvn in alle opzichtCB d a vooruitgang s Aijnt lief te hebben de coBuquAieMi middelen nog veel in zoo n trenrigen toestaad verheeren es meent dat cid alom b met den meoten spoed raaata apf ijen moeiten vormen tot het in t levwn roepen van tramwayr ienaten De schr eiBdigt t stak met de woordeh Wi eindigen met het ls onzen wejttdi uit te preken dat er raiader jioorwegeu in Amerika mo n ovxxi n meer tramwtgn in Nederland Die laatste opmerking il niet 9tad Wtt Au onze financiers die nu zoo n hart hebben voor de AmerikiMBsdie spoorwegen en deze met hun geldsteunpa de vafie aq sAe l langen wilden dienen dan zou het niet moeielijk zyn overal tramwaydien iten in t leven te roepen rm Cl De heeren luitenant Francke en de Meester hebben bij circulaire aan de heeren corpscommaudanten medegedeeld dat het aantal uuderofficieren die op den ISden Januari jl hun verlangen hadden te kennen gegeven om lid te worden van het door hen op te nchten fonds ter ondersteuning der weduwen en weezen van oaderofficiereu bedroeg S32 sedert tot 400 geklommen Dat zij dientengevolge reeds nu tot de oprichting zouden zijn overgegaan indien hun niet door den minister van oorlog gelast was die opriohtiiig voorloopig te staken Aan dien last gevolg gevende verzoeken zij de belanghebbenden daarmede in keunis te stellen Z X den Koning der Nederlanden heeft den bereider der Nederlaudsche Quiua Laroohe de Heer W Ü olm firuMi I racpelien en Holm apothekers te Zeist vergaBBing veHeend bet Koninklijk wapen te voeren Waarschuwing tegen Oplichterij Niet zelden i u diegeuea welke tot de eenvoudigen in den laude kunnen worden gerekend de dupe vau brutale oplichters eu talloos ziju de wijzen noarop sliuutte gewetenloose tedriegen den goedgeluovigen burger zyue dikwerf zuur verdiende spaarpeuniugen iH u Ie oalrooven Het is yuyixeker de roeping der Ren by voorkomende gevallen hen die meer geld dan verstand bezitten te waarsehun en eu hen luide post op uwezakken toe te roepen Gewaagden lomir ij e bladen dezer dagen van het verkoopea aan sommige personen van mogeiuittmde papieren van waarde wy vernemen dat ool in deze gemeente sbtchtolTen gemaakt zijn van di brutale oplichterij en deeleu daarom ter waarschuwing het volgende mede Uit WagentHgen werd dd 12 Jan aan de Jrni Cl gesehreveu Men deelt on mede dat de vorige week alhier en in den omtrek ec i paar persaneu pogingen hebt it aaiigrweud uietswtt irdiKe piplereu Ie gelde te uiiikeu hetf u bun reeds b j eenige onwetenden is ilukt Niet genoeg kan tegen dergelyke kaudeliogen gcwaarsehuwd worden Ook de Waf Ct van heden maakt hare leielf op en en ander opmerkzaam en zegt dat er o a stukken zijn uitgegeven door de Norddetitsehe Bank waarin met groote letter gedrukt staat 200 gulden In de Jni Cl ran H Januari jl wordt daarop het volgende gemeld Ontrent het venten petaovgaaaamde papierea van wivM e i eevvau wü reed een bericht pit Wageniugen pUatalen zijn wf in taat ge teld thans nog het eigeade mede te deelsni De stukkeu maken by den eersten aanblik geheel den iudrul van obligaties of wel bankaandeelen De druk ia keurig uitgeroerd met verschillende kleuren en watermerk tetwijj een Dutlseb pbikzegel er op is gevestigd Twee regels komen als groot gedrukt iterk uit het is bovea aa Norddeatsche Bank en lo het midden l ÏOO 5 Sllberrente Denkt neu daardoor een waardepapier van l 200 vaa de NordMeutsehe Bi uk voor zich te hebben dan l riegt men iah feat Voofeerst is hier geenszins sprake van de bekende Notddentsehe Bank te Beriyu wier jwndeelen aanzienlijk boven pari ijn genoteerd want ader If erddeot e B dc staat nog met kleiner lette te lezei Coraman ft Geselschaft Low Grünkut en h Bij onderzoek is gebleken dat deze bank wel te Berlijn best t och slechts is een sedert korten tüd aldaar door élne nit Weenen overgekown ea te Berlijn bijkan geheel onbekende persone spgeriehte vereenigiug Ten tweede ontvangt men geen stuk van fi 200 maar wel een belofte van genoemde Bank dat zij wanneer men 84 malen gestort heeft wat men bij den eersten koop betaalt nameiyk t Myrk of li SpHoUandsch aanden koop Ijsveren een QosVeurijjtsche obligatie van It 200 i pGt Silberrentie benevien nog eenige loten die men gedeeltelijk reeds by vroegere atortingeu zal fttvapgAn Rekent n f de waarde i vf de tukken die meu opdoende later koopt te o ltr ngen dan komt men tot Sine tegwwoowge beufswaarde van circa 2t6 terwijl men daarvoor bstimld zal hebben 34 maal 12 60 dat is ƒ 428 Op het papier zelf staat op pagina 2 een quitantie voor de eerste storting ad 21 Mark en het stuk wordt Mn ook Verkocht voor 12 60 Men is dan verder verjdieht maandelijks 12 60 te betalen te Beriijn of te Amsterdam Blijft men editermet een der stortingen 30 dagen tjsn achter dan vervult het contract en verliest meu zy n recht op dt gedane stortingen Uit den aard der zaak zouden deze papieren natuurlijk geen aftrek hebbeu bij Nederhiuders die de Duitsohe taal machtig zyn Eigenaardig wordt daarom gevent bij personen uit den kleinen burgerstand die genoemde taal uiet verstaan Mag men dezen gelouven want vour benijs ziJA hunne beweringen uiet vatbaar daar de culporteors steeds verzoeken iemand alleen te spreken dan wordt hun daarbij nog mondeling op de mouw gespeld dat zij werkelijk eenpapier van waarde koopeii eu wijst men er hen op dat het kennelijk een solide zaak is daar men begintmet kun dadel k een papier toe te vertrouwen datzij wel voor 60 tot 100 gulden kunnen beleenen En dat de uitgevers selven dergelijke aanprijzingen waaraan de vorm van het papier zooveel waarschijnlijkheid bijzet hebben voorzien blijkt eigenaardig uit enkele boven aan het stuk gestempelde regels kennelijk geplaatat met het doel om zich daartegen te dekken Daar toch leest men een waarschnwiu van de emitteuten aan de kuopers om nauwkeurig den brief te lezen daar zij slecht voor deninhoud daarvan verautwoordelijk zyn Men schijnt van plan te zijn de zaak iu het groot te zulleu exploiteereu Er ziju reeds stukken van venchillenden inhoud gedebiteerd o a eeu van 21 stortiugen met een klein aantal loten En dat men inzonderheid op Nederiundsche deelneming rekent blijkt uit de in correct Hollandseh gedrukte kennisgevingen die men eenigen tijd us den koop uit Beriyu ontvangt Laat ons hopen dat men vergeefs op die deelneming gerekend heeft Daartoe atrekke meda dit berieht KUNSTNIEUWS S t M leeJutstM wtri dti tint te laai mteaiigeii om ia M worig mummer gefleaUt te tcordfu Eergister avond had in de concertzaal der Societfit de Réunie het aangekondigde concert slaat van uiej Francises Stoet zang en de heeren Coenen vioul Ruijgrok piano en Bouwman fluit De heer Hekking was door ongesteldheid verhinderd te komen Wy hadden in het vorige jaar reeds het voorrecht de heeren Coenen en Ruygruk te huoren doch mej tjtoetz alsmede de heer fiuuwmau waren ons noguiet bekend 7 in uiej Ëïtoetz leerdei wy eene zangeres met eeue omvaugryke stem kennen zy gaf blykeu van veel studie Het is echter uiet te ontkenueu dat gloed en upvatting nog dikwyl in haar zang ontbreekt wy zouden mej Stoelz el den raad dhrveu geven tiai hoofdzakelijk op één genre toe te leggen daar wy overtuigd zyn dat zy dan in staat is iet uitstekends te leveren Naar onze raeeuing is zg mindef geschikt voor eoleratnrzangeres dau wel voor liederzangeres Hare stem die in de middeltonen zeer sohqou is dnegt in coluratnrpassages reeds sparen van vermoeidheid uitstekend was echter d wijze waarop zij bet lied yan Liszt In Liebeduat vertolkte dit was vol gloed en leven De heer Bouwman touude zich in zyue solovoprdrachten als eea uitstekend Huitiit Het is niet weg te cyferea dat de fluit als soloinstrumeut aiet de algemeene sympathie bezit De heer B wist echter door zyn bizonder fraaien toon en geacheveerde voordracht zyne hoorders tot het einde te boeien Vfij hopen hem nog meermalen liier te zien optreden Van den heer Coenen veel te zeggen is eigenlyk overbodig Reeds vroeger hadden wy gelegenheid hem in al zyn kracht te bewonderen Zyue gnx zekerheid en gemakkeiykheïd iu het spelen zyne au berispelyke staooato s en bezield spel misten lOok nu weder de gewone uitwerking ni Herhiuilde toe juichingeu vielen hem ten deel Dat y den heer Ruygrok het hiatst noemen iaw iyk niet omdat wy hem het minst siikutten Integendeel want hoewél hy zich hoofdzakelyk met de bescheiden rol van ageompaguateur vergenoegde zagen wy a hem weder een uitstekend pianist Zijue bi eleiding i zeer artistiek en iu de Souaten laii Beethoven en Handel die fcy met den heer Coenenuitroeide hadden wy gelcjfeuheid zyne onhcrispejyke tcehniek te bewonderen Ook hem rappen ivy vanharte het Tot weerziens toe I Hel zal Iden heer Coenen zeker niet pieêgevallen zyn dat zyn oonoert slechts ongeveer honderd h zofkcrs telde Ook ons heeft dit vcrwouderd temeer daar wy in den laateten tyd toch waarlijk niette veel conoerteli hebbeu gehad Wü h i dan ook dat de heer Coenen by eeu volgend beaocE ook opdit punt reden van tevredoaheid heeft i D Gouda 22 Januari 187S Kantongereclil Ic Gönfla Op de Terechtzitting van 5 JANUARI 1875 zyt de navolgende personen veroordeeld P V d K tot vier geldboeten elk van 20 of snbs gevangenisstraf van vier dagen voor elke boete met verbeurdverklaring van het gebezigd Jaohttuig zynde een enkel loops jachtgeweer of tetoling der geschatte waarde vau ó of twee dagen gevanjifenisstraf wegens het jagen met geweer op drie verschillende aan andere toebehoorende jaohtveldeu zonder voorzien te rijn van acte envirguuiiiug en na binnen de laatste 12 maanden aan deze over rediug voorafgegaan ter zake vaa overtreding der wet op de jagt en vissohery te zyn veroordeeld M V L huisvrouw van H H en H d H huitvrouw van L H ieder tot twre geldboeten elk van 3 of ieder een dag snbs gevangenisstraf voor elke boete met verbeurdverklaring van de in beslag genomen twee fleuren en de opbrengst van de gevangen visoh 16 cents wegens het in vereenigiug en geljjk tydig visschen in eens anders visohw ter ieder zonder acte en vergunning van deu eigenaar of teehljiebbfinde op dat viachwater H y L lot eeue geldboete vab 6 gf sabs jm vangenisstraf van twee dagen wegens het opzetlélyr werpen van iemand met een hard liolia m steeu J G tot eeue geldboet van 1 of een dag sub gevangenisstraf wegens het zonder beheoriijk plaatsbewy plaats te hebben genomen in een rijtuig van eeu trein van de Nederlaudsche Rhyn Spoorw Moatschappy J B V d B tot een $ geldboete van 1 of éea dag sub gevaageaiaataf w en bét te Gouda builoa noojlzaak beryden van een met klinker be jtroat voetpad met eea kruiwagen niet beladen met gi of aardewerk K Jrtot eeue geldboete van 3 of subs geraag nwtrif van eu kg egen het te Kee iiii air geleMer vaB een dut hOaden bespannen voe ai ie fm WÖ d hojj teij n d B tot twee Idboetea van 3 of sub gevangenisstraf van een dag voor elke boete Wegesrket op iwm verschillende tijdstippen al IgBgRtes8pian oj eep fiimg nspinnerü ia dienst hépkeq p jpnd kneden de qlf jfc n J J en C N ieder tot eene geldbiete va i 3 of snbs ge ap nisstraf vuu een dag ieder met verbeurdverküring van de in b slag gi i nueii fleur wegens het visschen met een fluur zi iiiir voorzien te zyn van eene daartoe getrekkelijkc aoto J V tot twee gelilb lea vau 3 elk of fUt gevaiigcuisstraf van een ly vour elke bjete met t vcrbeurdvcrkhiriug vau bet gebezigd iriwl taig bestaande in vier sokakel uwt bev t l Bilkvering of betalipg der geschatte waarde ad ƒ 2 40 of e dag gevangenisstraf wegeus het isacben zonder om zien t yp van akte eu schriftelyke vergunning Van den eigenaar of rephthebbtade op het viachwater J 8 tot twee geldbueteu elk van 3 of aub gevaimutstmf van ee ig fiwr ft Wte wt verbewedvarkWrtug van de iu Ijeakig g aoa é fai wegens het vissehen zouder akte en rgunBiaf ü V d S tot twee geldboeten vau 3 elk of suba geva geiiisslraf va een daf voor elke bu met Terbeurdverklarii dpr drie fpiken pf beffling der geschatte waarde ad ï SP o drie ib n vangenisstraf wegens ket vissden ouder Ate en vergunning J V R tot twee geldboeten van 10 elk of aiib gevangeni atraf van drie dagea vottf efke bo te wegena het jagen op eena anders joiHttnater zonder voorzien te zyii van acte ep verguuping J V B tot twee geldboeten van elk of subs gevangenisstraf van twee daj en voor tike boete vme0 het op twee viaschillemle tijiitinieB viss eni e B anders visokwatjsr zonder voonun te zyn van pghrtftaiyke VBigiiuniag en zalk Ml herhaling M K tot eene gtldboete van f S of subs gevangenissfraf v u twee dagen Uovendiea tot een dag gevangenisstraf met vfftcnrdverklaring van de in besteg genomen schakel m t bevel dat dfé zal Wórifel vernietigd u egeus bet vissche met eeu schakel waarl ran de uiazeu te klfia iir i en zulks by herhaling J V d S eu H J de B ieder tut eene geldt bnete vau 1 uf sub gevangenisstraf van een d8g ieder wegens bet te p uad zuuder naudzaak r dei over het met Jctinker bestroat vuetpad met wageij niet beladen met glas of aardewerk O f M tot eene geldboete vau 1 of au gei vangeaisetnif vau een dag wagens bet t Óoul oÉ den openbiircu weg buit een watcrbak datgene tl verrichten aarjroor die iurichting bestemd is C A N tot eeüe geldboete vari l of sub ge vangenisstraf van en dag wegens het te Ghiud Uiteil h open van ziju kond elke ran geen halsband mei deu naam des eigenaars was voorzieu W de K tot vur gcldbueten vaa l Ikofnrbs tevungeuisstraf van een dog voor e kuete t i J L A V d B G ï eu J J v d L ied lat eeue aldbocte vau i f iedsr 6B daa Mbü