Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1876

VrU ig Jg lttrl 187ö N 1782 GOUDSGHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uuending van adrmtantita kan gesch ieden tot éfta t pir des nuniddacB ran den dag der uitgave WBSBasaat I II M il II t sssgx Mt m n ii I tf i i u rn i i xatimm cfgl geuiutnf wegens overtreding der et op de ijk van maten engenichten met verlieurdverklariug der tu beslag geuOmeu maten eu gewichten Eu allen in de kosten des noodi invorderbaar bjj lÜFsdwang Op deielfde tereohtritting ia nog veroordeeld J O fijn gureuspinner te Moordrecht tot acht gildboiten ieder groot ƒ 10 of subs geraugeuisstraf vMi drie dagen voor elke boete in de kusten wegens bet uls fijngareuspiuuer op acht verschillende tijdstippen op een ugarenspiunerij te Moordrecht in dieiiüt hebben van een kind beneden de elf jaren Burgerlijke Stand llksoBKMi 21 JiQ JohRniia uudti J N enw eld ro W 4kl liu il Griti Adr anili ouden I Hrnscliap eu V Tin VVgogaardeo Geertrui ouden J Wittciiburg en t tie C nt S3 nerdiiiii oiidiTR A O I iK ruit et F Oiidaboom Johtnnet Jacobas uiideri J tan der Uroggcü ev M van Gueh l eciiderl uu lera M J Ilerache en V au der Mev Curnelin Adriaua ouden I Vergoed en K i Meewexen Ovi turN 28 Jaa H Stecnwiiilicl 77 j iS C r Vreneadaal 3 m i t G nn Waas U d ADVERTENTIËi ♦ Voorspoedig bevallen tbB een Zoon Vrouwe M E JUST dï ia PAISIÈRES TAN AkKRLAKEM Gouda 25 Jan narg 1676 290 taats Loterij D TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 14 FEBBUARIJ e k worden dagel ks per spoor te Rotterdam aangevoerd Bfl heropening der Vaart is de ondetpeteekende in de gelegenheid om tegen verminderden prgs aanvragen voor spoedige levering te fddMo D G BINGHAM lA nt der Hibernia Shamrock SteenkolenVeceeniging Rh inoorweg Station Rot terdam LIESBRETJK en andere brenken heele ik zeker en grondfg Früs 15 Gulden P GRONE te Ahatu Wtttphalen 60EDI00P1 inZIEL EE WORDT GEVRAAGD EENE WERKSTER Adres bg den uitgever dezer Courant voor PiAm SoLO Vitmve van F KOK SMA U Franehr Hofleverancier van H M de Koningin M4 Wicmt Dichter nnd Bauer ouverture 0 80 All nummers dezer Uitgave zqb steeds voorhandm bü den K ekhandelaar A BRINKMANu Gouda A BRINKMAN ÖOUDA Agentschap kimm AovmTiË Bi RE4i AM NUOff VANDITMARte KoUerdam Door tnsschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVERTENTIaN met tpoed en nauwffezetheid geplaatst in alle bestaande Buiténlandsche Dag Week n Advertentiebladen DE Qvmk LAROCHE van ltU l PËLII en HULH Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene tieakte zoowel bij kmderen als Volwassenen gebrek arm eetlntt tleehte npijneertering zermwziekte f n vele harer gevolgen als hoofdpijn aangezichtspyu enz j in het tijdperk der herttelling na zwart ziekte of kraambed koorln en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant vnn 20 Supt 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZKliHOÜDENDE QUINA LAROCHE tegen ehloroii of bleekzaclU teringachtigheid groote zwukti bloediigelrek kwalen van critieckeH ke tijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bjj de volgende H H Apothekers Gouda C THIM i Gravenhage J VISSER Zn Leidei J GA IRER Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W IIAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen IMIBT PEIsI Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bes t uit dmivenaoïker en Zwitswieheii honig met een aftreksel van mout oranje bloesem eu fenkel Het werkt spoediger en is lao genamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen rstaandoeningen aangewené worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze bK r8tsiroop werkt gene end ek verzachtend bg keelpijn heeachheid hoest pgn in de borst kramphoestenkachhoest t t leiek met gebruiksaanwijzing K cents en 1 Zuiverste medicinale Levcilraan df4re f f nn L 3 r borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Ifvertraan die aan een meer al meen gebruik in den weg staat Daarom ia het mga streven geweekt de fijnste levertraan m den handel te brengen die een goedai matmk heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Inchtdicht laat sluiten In elk magazelfs iu 4e beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand wekenen maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents I IvaP I JtIJmpIpaail H vi algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestands lif CI lJtVtrilddn jggj on bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke gevolgen Van nlla zoogenaamde gzer praeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de gQschikste K a eeÜep el bevat 0 15 g Ü verteerbare n vorm De flacon kost 5 0 cents Ur fflj leder artikel Is eene uitvoerige Kebmiksaanwljz lng Ui vpiisttii nde artil elen zijn te bekomen in de bekende depots voornameljjk te Ooudn 6 L Welter L Sehenk eu J Zeldenrgk te Stltoonhuoen bg Wed Wolif en Zoon te Omléwater bjj P Jonki r Ideiiburg te Woerdeif bg N C van der Kas En in de andere plaatseof in de bekende I iJOts Emmerik H VON OIMBOBN Voor een BURGERMEISJE vraagt men t Gouda in een stil gezin gedurende 2 it 3 msandea O Inwonüig Kost 5 3 en gelegenheid tot KRAAMOITLEGGIRO Verzoeke aanbiedingen met opgave der kostw per week met franco brieven letters A B C bg den Kantoor Boekhandelaar H T HENÜUIKSEN Hoogstraat 287 RotUrdam ünilven Borsthonlng t ZT llllll kenningen en dankbetuigingen de zekerste waarborg biedt voor de onbedongen voortreflelgkste in ge n opzicht door eenig ander middel bereikte eigenschappen snelle werking welsmakend voedzaam minkostbaar is steeds echt verkrggbaar te Onrf r FJonke r eBtH Sollerdom C J V Sn M Apoth St ixUi C 1 MB Ginkel ScluKnMne I WaUf 4 U Drog rooriurg 4 in Teen Vaddmrveen C nn BrtWli Wondt W H tan Ulg l Jmirf l ij r H A Wultr f M P3 o Zoon Apolh Bodet rave Vereloot Boêloop A i Tan TwoBt Dtlfl I vac Leeuwen l Gmtenliaye J L F C Soabllié Apotb HaitrimoHde W HcndriVa HaaitrieH U den Huftf HUUfiritny Ked de Baadt o f Il I Ter voorkoming van bedrog ü elke flacon voorzien van een rood capsule met nevenstaand Fabriek stempel terwgl buitendien de naam van den Fabrikant W H ZICKEN HEIMER te Mainz in de kurk gebrand il Ooali Ufuk fao A Sriuka De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VUUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BttltNiudsch Overïli lit Zouil ig is fe Par de f raote republikeiusebe vergadering gehoaden van de Knatoren kirzert om te sprekeu over de verkiezing tegenwoordig waren ook oe groote mannen Thien en Gambetta de eerste werd op tfaat door het volk levendig toegejuiCiht De diacaame wal wat al te levendig en wat nog ongelukkiger was zq leidde tot gern reaultaat Thiers keeft niet gesproken wel GambeiU en Laboulaye die beiden de noodzakelijkheid betoogden van de opstelling van eea oonciliaote Igst wdke werd aangeboden door Preiiens De radicalen bealFedrn dit plan eu het eind van de saak was dat de Vergadering werd verdaagd Ucn verwacht dat Victor Hugo Louis BUne Tulain Freycioet en HéroM tot oandidaten gepronsmeern Xttilen wufiieil De beraadalilging overliet Dnehesne artikelis Dinsdag jl in den Duitachen Rijksdag ten einde gebracht en ten slotte met een meerderheid vnn alechts 8 stemmen goedgekeurd de redactie door de commissie voorgesteld heeft nog een kleine verduidelijking ondergaan De Kiigelsehe minister Disraeli heeft den oonservatieren de mededeeliiig gezonden omtrent de opening van het Parlement op dm Sn Prbruari Ook de liberale partijhbofden hebben hunne volgelingen tegen dien datum opgeroepen De prins van Wales ia den SOn dezer te Jamoo aangekomen Volgens een nader bericht is de heer CaateUr wel in de nieuwe Spaanache Cortes verkozen De uitslag il nn als volgt Op 406 afgevaardigden telt men 30 sagastisten 10 dericalen 1 daatonalist 1 gematigde republikein CasteUr At de andere sija ministeriéelen diinovas is te Madrid met eene groote meerderheid gfikozen Te Weenen zegt men dat Turkeqe na de ambassadeurs der mogendheden ontvangen te hebben sal zeggen dat de hervormingen van Andnusy niet uitvoerbaar zijn omdat de Mohamedaausohe meerderheid van grondbezitters nimmer lal dulden een eigen bestnnr voor de gemeente dat ten bdioeve der christenen die iu de minlkrkeid aqn wordt voorgesteld ENOELANO De werkstaking waanchjjulqk hebben wq recht om te seggen voorloopige werkstaking want sq zal spoedig door een op grooter schaal gevolgd worden duurt voort t Is een soort van wapenstilstand waarbij de arbeiders slechts niet gedoogen dat de strijdkrachten der patroons versterkt zullen worden door de aankomst van nienwe werklieden in de pbiats van hen dié de strike begonnen zjjn Het is niet dat hun eer daar zooveel onder Iqdt wanneer auderen doen willen wat zij verachtelijk noemen doch hun veimogen om tegenstand te bieden verzwakt in gelqke mate waarin de leege plaatsen op de fabriek der heeren Easton en Anderson worden aangevuld De machine arbeiders toch gaan van het idee uit dan hun handen onmisbaar zijn Zorgen ijj nn slechts dat niemand binnen de fabritkapoorten komt die hen sou kunnen vervingen dsn blijven lÜ meester van het terrein Het is de vraag of zij dit femx kunnen beive ren Z gelooven van ja Ze staan vast in de overtuiging die zij ook in hun antèoord op de circulaire der patroons hebben uitgesproksa dat binnen korten tijd de meesten het üdl stifbui en zij geroepen sullen orden om op de door Mn gestelde voorwaarden bel werk te hervatten Zjj verwachten met de grootste kalmte dat deze week op de strike een lockout 1 1 volgen en eerst daa ui de worstehng voor goed beginnen De meesters van Knn züde niet mioderieker voor een goede zaak te itrüdea sa gelooven onwrikbaar aan hun zegepraal De kesr Kelly uit Bristol de serretarii van het Nationals Bemiddelingsbond heeft een bezoek gebracht aan de heeren Easton en Andenon en na een langdurige bespreking van de hoofdvraag het werken op stuk verklaarde de heer Anderson uit naam der firma jst hg niet geloAfde dat ceiiige verzoening ii dez $ qnestie mogdijlE waa Hg dankte 4 £ den heer pjÉr roor de genomen moeite Kelljr is daarop naaf het eouulj der werkstuken gegaan Hg gaf verslag vaa sQu wedervaren Thans werd met algemeene stemmen een motie aangenomen waarbij het Nationale Bemiddeliogsboud dank gezegd werd voor de pogingen die het in t werk gestdd had om bg minnelijke schikking een eind aan de strike tf maken De voortitter van het werkliedeucomité gaf tevens te kennen dat zg een verzoenend vborstel in overweging wilden nemen om te toouen dat het hun niet te doen was het geschil te doen voortduren Het blijkt dat dese werkstaking goed georgaaiseerd is en de lieden die er in ign tn kfcea politiek genoeg zijn om zich vrienden van een minnelijke schikking te betoonen Toch schijnen zij op één punt te falen Zg leven in t geloot dat verleden Vrjjdag niet meer dan één vreemde werkman aan hun wakend oog ontsnapt is doch de meesters verklaren dat zg op dien dag een vangst van een twaalftal werklieden waaronder een Duitscher gemaakt hebben Voorzeker ijh de machine arbeiders onmisbaar zonder hen moeten de fabrikanten het werk staken Doch zullen in geheel Engeland niet genoeg lieden te vinden zijn die door hun patroona die natuurlijk sympathiseeren met de eigeiuum der ijzerwerken zich laten overredeo om Easton en Anderson voor hoog loon te helpen Verieden Eaterdagavond vertoonde een droevig contrast met vroegere Zaterdagavonden eenige weken geleden De herbergen leden het meest onder het geval want al de gelagkamers waren b dig en de mieste toonbanken verlaten Twee honderd passagiers minder dan gewoonlijk vertrokken met den avondtrein naar de markt en de winkeliers van de plaats geven een zeer uitgebreid crediet in de hoop op beter dagen Doch al den tijd t is reeds zes weken dat de werkstaking begon heeraoht er volmaokte orde te Erith en behalve voor één dronken man op Zaterdag heeft er gedurende langer dau twee maanden geen aanklacht aan het politiebureel plaats I gehad = Sgc 0 S DUITSCHLAND De leden van den Rgksdag en vsn den Pruisisohen Landdag behoorende tot de partij van vooruitgang hebben dezer dagen eeu bijeenkomst gehouden met ADVERTENTIËN worden geplaati Tsn 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Afiwnderlgke Nommera VLfF CENTEN bet doel om te beraadslagen over het bekende plan door de fiijksregeering opgevat tot den aankoop voor rijksrekeniug van alle Duitsohe spoorwegen Met algemeene stemmen min ééa is het besluit genomen dat de partij dit plan met alle kncht zal bestrijden Ook van andere zgden zal dat plan worden tegengewerkt Onder de voorstanders van het beginsel van den aanleg van staataspoorwegen worden vdoi gevonden die gekant zijn tegen het bedoelde plaa Zg voorspellen vaa de verwezenlijking daarvan groote nadeden die door de geringe voordeelen daaruit spruitende in de verte niet worden opgewogen Daarenboven werd gewezen op de nadeelen ontspruitende uit dergelijk plan voor Saksen en de grootere ZttidDnitaohe staten namelgk Beierea en Wortembelg a ==ir7y3 y aL i SPANJE Betreffende de betiekkiogcn tusseben Spanja en de Vqvuiigde statsa deelt een telegram uit WaAii ton eentge bijzonderheden mede daar in de Ziterdsf gehouden zittiug van het Auierikaansohe parlement de diplomatieke correspondeiitie tusschen de regeerufcgen van Spanje en de Vereenigde staten is overgelegd Daarin wordt o a ook melding zi naakt van eea tweede noU van den 5den Navemb jl door dsn heer Pish aan den gezant te ifodrid gesondea betreffende de Cubaaasche qniestie en die in oMirilt aan de mogendheden is medegedeeld In die nota wordt gezegd dat met uitzondering van de Virginius quiestie de tusschen Bpaig e en Amerika bestaande geschillen nooit zijn geregeld De oorlog van de ojwtandelingen is een ooriog van plundering en vernieling en Amerika heeft er groot bebuig bg dat er een einde aan kome 8panje verwerpt alle voorstellen betrelfende hervormingen vertoogen of verzoening De schending der door Spoiqc op zich genomen verplichtingen en zijne weigering om aan de Vereenigde staten vergoeding aan te bieden heeft de regeering van dit land doen besluiten te vragen of een zoodanig gedr nog Unger kon wardeu geduld Verder wordt in de nota gevraagd dat de eigeadommen van Amrrkonen die in beslag zijn geaomcK zullen worden teruggegeveA en dat de processen net Amerikanen overeenkomstig de traetoten zullen worden r oerd De tg d is gekomen luidt het en belangen van Amerika van den handel en der humaniteit eischen dst de oorlog een einde twoM en de nadeelen door Amerika geleden worden vergoed die eene agitatie en gebeurtenisten in het leven zouden kuuiien roepen welke de regeering der Vereenigde staten wettsoht te vt nngden Zij hoopt dat Spanje den vrede kan verzekeren i in een tegenovergesteld geval zou het de plicht der regeenngen kunnen worden tussclieu beide te komen Amerika ia jegens Spanje vriendschappelijk gezind en koestert gcea ïelfsochtige bedoelingen het wordt lleen geleid doöT de noodiiikelijkheid om de humaniteit en Spanje zelf te beschermen Deze uota is ook door den Amerikaanschen gezant te Londen aan lord Derby voorgelezen aangezien de regeering der Vereenigde stoten van oordeel ia dat de belangen van Engeland en de humaniteit het zoa den bewegen om met Amerika samen te werken Ü het belang vnn het hchtel van den vrede op Cuba Men docht aun geeue interventie zoolang ni t aUe andere middelen waren uitgeput Door den gezant te Madrid ia hierop aaa n