Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1876

1 i rfge nng iffi Ë cl l T fdeïe nota den 29a No em i het ttOMteu minister iiB buiteulaudsche zaken Tan Spanje had ter hand gesteld en den In December jl met dien mioiïtex een onderhoud had gch ui waarin liuitstgcuoerode de biUigkheid der grieven had erkend de se ue tratie mn ei endoinmen van vreemdelingen hid afgekeurd heretd van geledi u seliade had beloofd en zich had verbonden om alle aauklaohten en processen tegen Amerikanen te zullen irteeren ter ijl hij de handelwijze der Cubaausohe autoriteiten nf keurde Van de andere mogendheden was nog fjktu antwoord ootvangeu Jioo is dus op dit oogenblik de tand van lalten tussehen de beide atatea BINNENL AND GOUDA 27 Jairadri I87ti Naar wij uit goede bron vernemen telt de stedelijke nitizieksohool thans 67 leerlingen UcB partieujier telegram van Cura ao pnder d igteekeniug van 12 dezer meldt dat het Nederlandschesuialdeel op dien datum in de haven der Willemstadnrpfuigd was en zieli inde Venezolaausche watereuny jiiet had vertoqud j IV feestelijk ontvangst der per stoomschip l riiiaei J ualia uit Atchin terugverwacht wordende iii irinicrs f u verdere strijders te Helder zal op de volgende wijze pl uits hebben De boot komt op de ryde o ider saluut hoten van Land en Zeemacht Een versienle sleepbVit met muziek stoomt de haven uit oin het stoom schip binnen te halen Onderwijl versamelen zich de autoriteiten eorporatr n en het garnizoen voor het gebatnr der maatschappij Nederland De mariniers dcbarquecrcu onder saluutschoten Kr wordt een optocht geformeerd 1 corporation nit de burgerij 2 muziek en autoriteiten 3o teruggekeirde mariniers 4t reeds hier aanwezige strijders van zee en landmacht 5o matrozen schepelingen enz io garnizoen der landmacht De optocht stelt zich in bew iug Üain een versierd gedeelte der gemeente naar s Kijks rferf aldaar wordt cirrc geformeerd en worden de strljderï toegesproken D tarna worden alle aanwezige etryders naar de gereedgemaakte loepenloodsen geleid en onthaald V Avonds tooned en andere voorstellingen bal em op drie vusehiUeude plaatsen waar ieder slrij lèt met dames vrijen toegang heeft en waar hun bOB voor verver ehi u u gegeven worden Aaii de ijtf ezetenen zal i7jelit wordtn het hunne bij te J ttgcn om aan de uineenU een feestelijk aanzien te g ven tiAdnetMe Ltcoiwmir was het bekende toouecl4nk dat Dinsdag door de Amsterdamsche Vereeuigde Toon eelisten werd opgevoerd Het programma had ons reeds voorspeld dat debeste krachten van het gezelschap ditmaal niet medeisoden werken en menigeen der habitue s onderwnd zeker eenige teleurstelling dat sommige goedklinkende namen op t programma niet voorkwamen 1 werd dat gemp een klein deel vergoed dpordatqok die namen der heeren van Hdten en Messersei niet opstonden IJoe jammer dnt de heer Vos de twee laatstgenoemden niet in Amsterdam gezelschap was blgven houden Had die heer toch in het begin dezer maand als Orgon iq de Tartute ons veel van t genot benomen dnt de opvoering van dat stuk ons zou heb bén verschaft hij gaf ons Dinsdag een J rina de Bfuiilo te zien die in geen enkel opzicht iets van eo nrin maar daarentegen alles van een mooi i geki den sehoenmakersknecbt tad Inderdaad fu ge te zijn nyzc van spreken in een woord jn gehcele spel was zóó dat ive diep medelijden p etw gevoelen met het lot vaü den armen man dift éeu Iwtretking bekleedt waarvoor hij ten eenenDule ongeschikt is De heet Vink was ala Miohounet veel beter ily wofldt wel oud en spreekt veelal onverstaanbaar maar speelt en beweegt zich ten minste natuurlijk De heer Tourniaire vond in de rol die van den abt de Chareuil aan hem toevertrouwd niet eene waarin jne verdiensten ten volle uitkomen Doch tcur als hij bederven een stuk schier nooit al ia de rol die zq daarin vervullen niet bizouder To K hen geschikt De heer Kistemaker was als Maunts graaf van Sakaen niet meet dan middelmatig Laat hij toch vooral moeite doen om meer de finesses zijner rol te bestndeeten laat hij zich toeleggen om meer natuur en waarheid in zijn spel te brengen hij is dit moet göegd wel iets verbeterd in den laatsten tijd en hij zal el nooit een uitstekend acteur worden maar toch langzamerhand onder de acteurs van den tweeden rang een goede plaats bekleeden Het is te koveu loowd voor t publiek en voor hemzelf als yoor de leden van zijn aanstaand gezelschap dat t gerucht onwaarheid spreekt dat hem voor t volgend seizoen een nieuw ge zelschap doet opiiclileii Aan mevrouw Cueueu van Ollefeu de Prinses de liouillüu gelukte het eveuaiin als aan den heer Vos 0118 eeu perso aadje uit de groMe wereld te doen zien Behalve haai naam en hare kleeding was er niet veel vurstelijks ani haiir te bespeuren Mevrouw EUenberger vervulde de lUlrol Het spreekt vnn zelve dat zij verre uitstak boven hare omgeving liet is waar haar teni lijdt somwijleo aan een zekere eeiitoonighi id in lar ilat daargelaten speelt zij steeds ook ih rus zeer vi rdieilstf lljk in ajmtiiig scones zdf uitstekend Zij mocht Diiisdiga oiul o il rviiiili n dit r ij o ik in Uouda vereerdci s bizit Na t Jde bulrjjf vi rsoheeu eene cjinmis ie uit di dii c clie der Sociëteit Ons ftenoegcn btstaande uit de hecren P C van ijiyleii r C van der W int l z eu A v i i Helden teu tooueele teu einde haar een stoffelijk büjk van Waardeering aan te bieden De heer van der Waut prak de actrice daui bij toe cirukte de hiop uit dat zij voon niooht gaan op het iugesl igeu pid en als blij if van d inkliare waardlering bood hij hmir een sierlijk rijk met bloemen voorzien eadean aan Zichtbaar geroerd door de e iigenaine verrassing aprak inevroaw EUeiibergn een woord van dank beloofde ook voortiian h iar best te zullen bltj en doen en beval zich aan bij t iouihelie publiik Luide toejuiohingev gaven de iiistemiuing van het publiek te kennen met het gegeven huldeblijk De Coöperatieve Vooraeh tvereenigiiig en spaarbank te Middelburg heeft zich tot de Ilegeeriug gewend met verzoek om als rechtspersoon erkend te u orden De minister van justitie U eft daarop geautii oord dat hij tot zijn leedwezen Z M den koning niet tot een gunstige beschikking kon adviseeren veritiits hij van oordeel ia dat zulk een vereenigiag niet is een vereeuiging ui personen bedoeld bij art 5 der wet van 22 April 1855 maar veeleer een vennootschap Wiiarop volgens art 14 de et niet van toepassing is De minister van Lijnden is dus in deze iiuicstievan hetzelfde gevoelen als zijn voorganger de heerde Vries De leening der TransviuiV Bepubliek is naar men verneemt volteekent Gedurende do week van 10 tot 22 Januari is in Noord Holland éón geval van longziekte ouder het rundvee voorgekoinea te Nicuweramstcl in welke gemeente in geruimen tijd geen longziekte was wiurgenonieii Zoowel do ziike als de 19 overige op ileii atal slaande koeien zijn onteigend en uU niiiakt de zieke koe WM vier weken geleden aan de markt te Amsterdam v in eeu koopman uit i tieslaud naiigekpoht In de vorige week bleek iu Gelderland te Overasselt bij de lijksohftuwing van een hond dat deze aan hondsdolheid had geleden Beamettelgke veeziekten die bij de wet op het veeartsenijkundig staatatoezieht worden genoemd kwamen in Gelderland noch Overijssel voor Gisterenavond had de gecombineerde vergadering phiata van de leden der vroegere vereenigiu eu fSchüolverbond en Volksonderwijs die met 1 Jan jl tot ééne vereeuiging zijn samengesmolten De verjjarleting werd gepresideerd door den heer C Messpmaker nadat de heer Dr P de Wjlde Voorzitter der Goudsohe afdeeling van het Schoolverbond had medegedeeld dat hg deze taak niet op zich koii nemen wijl hij de vergadering tot zijn leedwezen niet tot het einde zou kunnen bijwonen en teven dat de heer Dr C A Xebbenhoff voorz van de Gondsche afdeeliug van Volksonderwijs wegens ouiteateldbejd niet tegenwoordig kon zijn Het eeret aan de orde was het uitlirengeu dcrverslage die beide vereepigingen Daartoe wqrd t eerst net woord gegeven ium den heer C Tkiiii seoretaria van bet Solfoolverboud die l ortilij iv clietste wat de afdeeling tot wering van het 6ohqülvei uini had gedaan en o a ook van het in 75 gevierde kiiidcrfeest melding maakte waarop de heer N Framjois Si ef secretaris van Volksunderwija t eirste j urve islng uitbracht daarbij herinnerde aan de oprichting der Gondsclie nfdeiling na eene lezing van ijr A Kerdijk en voorts schetste hetgeen zij gedaan had Daarop wareu de penningmeesters aau het woord De heer J J Grooteudorst deed rekening en verantwoording van de kas van t Schoolverliond De ontvangaten bedroegen 273 65 de uitgaven 162 53 zoodat een batig saldo over waa vjiu 121 12 Was de toestand dezer kas dus gunstig die van nVolktondtrmji gaf minder stof tot tevredenheid Deze toch bevatte een deficit Uit het verslag gegeven door den heer Dr II IJssel de Schepper bleek dat de ontvangsten bedroegen 120 70 de uitgaven lS4 35Vj alzoq was ereen tiadeelig saldo van l 3 65 f Daarop werden twee verschillende comm i n uitgeiiojdigd de twee rekeningen na te zien wdte beiden tot gotdkeuring rapporteerden overeenkomstig welk rapport de virg ulering besloot i adat tot de seoretarissen en de penningmeesters een woord van dank was gesproken door den voorzitter weid luiu den heer N Franijois buel het Woord gegeven om het coueept reglenient der nieuwe vereeuiging voor te lezen llierjp werd dit artikelsgewijze door de vergadering btliamleld Na een paar kleine wijzigiugen van ondergeschikten asnl werden eerst de irlt aÉsonderlyk lutiigenom aarop lu t elieelo reglement met algeui e siemiiuu Lld v isLgestLid Volgens dit reglement bestaat het bezuur der afdeeling uit O Udeu w tarvau de president door le Daarop werd overgegaan tot de verkiezing van een voorzitter en d uiriia van 8 bestuursleden doch niet dan nadat door dr 1 de Wilde die de vergadering moest verlaten een woord van dank was gesprokiin tot den secretaris penningirieesteï en verdere leden van het bi stuur der vroegere Goudsche afd van liet Sohoolveibjnd voor alles at zij gedaan hadden voor die veieeiiiging en in hartelijke bewoordingen de hoop was uitgedrukt dat de nieuwe vereeniginf Volksonderwijs met vriloht zoUfWerkiaam z n De uitslag van de alemmiug voor vooraitter was vervolgens dat herstemming moest plaats hebben tus schen de hh Dr CA i eöbenhoff en C Measeinaker waarna de heer C Messeraaker werd benoemd Deze nam echter dadelijk het woord en zeide te meeneu d it de vergadering beter had gedaan den heer Tebbenhoff te kiezen die spr meende dat de betrekj ing beter zou waarnemen waarom spr dan ook bedankte voor de keuze op hem uitgebracht Daardoor was een nieuwe keuze noodig geworden en daarbij werd tot voorzitter benoemd de heer Mr 3 Fortuijn Droogleever die daarop verkhuirde v oo onverwacht tot die betrekking geroepen Ie wi rili u dat hij onmogelijk op dit oogenblik kon bi sluifeu Zoodat hij der vergadering vriendelijk om eenig uitstel vei iocht dat hem bij monde van den voorzittir Jjjt de vergaderiug veiieeml erd Vervolgens was uan de orde de benoeming vaa 8 bestuursleden lïij de eerste stemming h iddi it personen du volstrekte nieiirdei heid op zich verei uigd hl tlr Iih N FraiKjois Snel W U N de Ki iz r dr II l lbsel de Schepper 6 Me seinaker dr C A feblienliolf en J M Noothoven van Goor terwijl bij lieisteniiniiig nog de hh D Ruijter jr eu J J Gfoo teudorst werden gekozen De hh W G N de Keizer N Frani is Snel J M Noothoven van Goor en J J Grootendorat ter verg riering aanwezig namen de benoeming aan terwijl de hh Messemaket en IJssel de Sohepper verklaarden daarvoor te bedanken In hunne phuits werden daarop gekozen de hh G B Lidleinan te Moordrecht en It J Wennekes Tot bestuursleden zijn dus gekozeu di hh Mr J Fortuijn Droogleever voorzitter N Fran9ol Siiel dr C A Tebbenhoff W G N de Keizer J M Noothoven van Goor J J Grooteudorst 7 Bnijter jr G B Lalleman eu H j Wennekes Daarop werd dboiifuen heer Mr J Fortuijn Droog leever ecu woord van dank gesproken tol het waar nemend bestuur en door den heer J M Noothoven vau ioor tot de besturen der opgeheven Goudacht afdeelingen van t Schoolverbond en Volksonderwij die zooveel gedaan hadden voor de goede zaai van bet onderwijs De vergadering werd daaïop door den voorzitte gesloten Naar wij vernemen is gtet enav Md DK D te Stol wijk aUlaar iu het water getaakt met het gevolg dat hij is omgekomeu Een drietal Nederlandsche inzt ndingen naar detentoüustèfling te Philadelphia ia deze week té Ai sterdam te btzichtig n eene vau schilderijen in 8ekunstzilen der niLUitschappijen Arti et Amioifiae ëetfevan prodlictfn uit Néderl Indië eB eelie v ii Ievereeuiging ter bevordering van de belangen d boekhandels iu het paleis voor volksvlijt De inzending van schilderijen telt 147 nummers én bovendieneen 14tal gravuren v a H Sluyter Dzn naat l keuds meesterwerken De inzendingen van productenuit NiderlIndiê geschiedt van rykswege De ilizeiidiug van den Nederlandsohe boekhandel omvat20 j5 nomineip behalve de dagbladen en tijdachriftelu waarvau ruim t üO het lager en middelbaar onderwijs b treffen In de zitting van den hoogon raad van eergisteren is behandeld het beroep in caasatle van den prooureur genei l Vftn hjt ijBornialig prpv recljtri Utieeltt te en eene beslissing fan dat W iS de bekende zaak van den heer Bj seh hoofdredacteur van het ülrfChifc t l aijfilady aangeklaagd van laster wegend Het voorgevallene met de dochter van den bikker de Laat Door den procureur generaal u area twee uiddeleu van cassatie voorgesteld die door den heer mr D van Eek uitvoerig werden bestreden Op 1 Febr a s zal het opeub min conclusie nemen Iu den avond van s konings verjaard ig zal als gewioulijk iu eeu gedidte vau s Graveiihage eene fraaie illuminatie worden ontstoken Door burgemeester eu Wethouders is te dien einde eene aanbesteding van 171100 illumineergl izen aangekondigd Di zir dagen heft de vereeuiging tot verbetering van hi gfzoudheidatütstand te sGravenhage haar eerste verg idiring in dit j lar gehouden Tot de onderwerpen van bespreking beh lorde ditmaal ook het gev uu van vergiftiging door spijzen of dnmken die waren gere ed geimiakt of beu aard in slecht verglaasde aardenpannen of ander vaatwerk Daar in den laatsten tijd weer nu en dan iu de dagbladen gevallen van vergiftiging door genoemde oorzaak wareu vermeld ha l namelijk de vereeuiging besloten tot een onderzoek Vdn eenige monsters vau In deze gemeente verkrijgbare pannen van welk onderzoek nu de uitkomsten werden mcdi gi deeld D it gevolgtrekking uil de verki egeu resultaten was dat te sGravenhage èveuitla elders aarden pannen enz verkocht worden wier verglaassel aau de inwerking van zuren blootgesteld lood d iaraan mededeelt en dat het derhalve geen aanbeveling verdieut spijzen of dranken lie zuren of vet bevatten gereed te maken iu dergelijke pannen Voor bereidisg of bewaring van zuren Terdu at ijzeren geemaillect d vaatwerk derhalve de voar vt nr mits het em iil niet beschadigd is en niet afscliilfi re Voorzichtigheid verdient te meer aauveling daar het vergif dat door het verglanssel wordt afgegi ven in den regd lood ia eu dit metaal in kleine faaeveelhedeu gedurende langen tijd door het inen Óhelijk organisme kau worden opg nomen voordat het zyu noodlottige eigi nsclmppen ipeubaart hoewel elders insomqiigeglaiisselB ook metalen autimoninA Zijn gevonden dii snelU r werken De wei wihelijklw d van 11 zieht op ileu x Pvan het vaatwerk en v m de o inohting van fabrieWen die het vervaardigen zonder d taraan gevaarlijkeeigenschappen inede te deelen wtnl dan ook dooriijlc ledeu dir vetocn ing efk id lA Staii Miid n 13 bevat de wet van 18 Januari 187ii tot ouh igeuiug van cigeudoinmeu ten behoeve van den aanleg van deu spoarweg vsn Leiden naar Woerden T il title Door het hoofd o unite voor de opnchUng van een atandbe eld voor Spinoza is het volgende schrijven Ajndgezonden De wensoh voor korleu tijd opinlijk ten onzent geuit en al aanstonds v iu vemchiUuude zijden lie ianid n toejtfjtticht om eerbuig iu den Haug eeu stjiiulftffld voor Spin iz 1 te zien verrijzen moet liij het nadrii n van den twidi di nisleii jannhg zijnsoverlijdeni ia Beliruiri lbï7 in ïujue g flioi l te luider Wel rUauk vinden D t ui acht ons lot net besluit éë hnnden tot squ verviiHiug in een te slaan en ook Anderen buiten en hinucn lands tot krachtdadige raediwerking uit te nooiligeu Ziet Dijitselilaiid i ieds sedc rt jaftn zijn Kant in brons t tonjngsbergcn pnJiMu Nedeiïsnd m g den qp zijn budein gibjn n en gi togi n in zijn d iinpif ifig ademenden i n dnikenden Spino a niet langir derven ZTyn schilderkuust heeft het iu Eem oi aiidt zijn dichtkunst iu Vondel ziju vrijheidszin in Wlliem van Oraiyc zijn eer in ui de Kuijier 7ijn geletterde beschii ilg in Ent mns pjjit niediaclc wöi chap in Boerhaave gelinldigd het voi ü e thans aan hunne trrfm n beelden dit van ijtn i sgeertoe die voor landgpipQt en vreemden van ijnen en late tijd in zijn te lang fn te vaak miskende geSdBriftefr zoo levenwekk fe l iH B lft f f 1 f ï llrtd liij daartoe met als Kant te Koningsbergen een acide ni qhcu leerstoel ter beschikking inden Haag waar hü de laatste tien of tv aalf jareu vmzijn kbrtsfonëi leven doorbracht heeft hij van ljn kleiw wotynvertrek aan de Pftviljoeilsgrncht uit tot geen grooter of kleiner tal van scholieren maar iu zijn ste de Siré cht lot iftgaaschemtnachheid gesproken van daar maaUtehij tydgenoot eu n akoiiieliug op aard en wezen opmerkzaam van s mensehen stoltelijk eu tedelijk bestaan en op de voorWaarden van zijn welstand naar lichaam en geest In den Haag moet dim bok dat standbeeld liefst in t gezicht van dat woonvertrek op de sedert gedempte stille gracht een plaats vinden door haar kalme oingeviug den kalmen rustigen denker ten volle vaardig Het ver eugt ons 4 hdwefde t w waadijk njet te bevreemden voor df verwezenlijking van dat denkbeeld al aanstonds den vollen bijval en welkome toezegging hunner medewerking erlangd te hebben Van zooveel nitheemsche mannen van wetenschap als zich blijkens hun onderschreven namen voor fersohilleude landen bij ons hebben aangesloten Spinoza toch is geen uitsluitend Nederlandsche hij is tevens een creldgroollicid wiens nagedaohienis door de gansehe beschaafde wereld dankbaar moet worden gi vierd Dat hebbeu die mannen begrepen en terwijlwij daarom ook virtrcjuwend aan humie zorg de bevordering van ons pLiB in hun verschillende woonstreken overlaten ineenen wij te mogen verwachten dat hun opwekktlijk voorbeeld onze en Spii oza s laudgenooten tot des te volvaardiger meewerking zal aanlokken Wij verwachten haar niet enkel van de beoefenaars der wijsbegeerte die Spiuoz i s vernuft en denkkracht roemen maar van allen die het moedig streven naat waarheid en het voorstaan der vrijheid van denken eeren waarin zijne zedelijke grootheid gelegen is Te Vlissingen is eeu onderofficier de sergeant M gedesi ri tiL met medeneming van 60 welke hem tot liet d en van betalingen voor de menage waren toevertrouwd Een ander ouderofticier de sergeant v L aldajr is aiingeklaagd wegens herhaalde diefstallen van geld uit ee i gesloten kist van den sergeant majoor zijner Bjiiip nie In beido gevallen kan misbrnik van sterken drauk als aauleidende oorzaak van het ongeluk dezer personeu bebouwd worden b ouwd wordt neemt llSn zieh l Naar de ydiiul Ct verneemt ltSït zieh ls uitvloeisel van Midlapationboiid te Amsterdam eene vereeuiging gevormd met het doel om dieustbaren die dimt geen familiebetrekkingen hebben een avond in de week een aaugena im te huis te verschaffen van daar de na un de vereenigiug Te JJuU Wel te ondersoheiden vau het vronwenlogeinent van dieu naam op de l rinseugr icht Wanneer zij goed ingelicht ia atelt men zich voor hen te onthalen op koffie thee bier enz en de mannelijke dienstboden daarenboven op eén lijn sigaartje terwijl het aan e8n aangename Cüuversatifi natuurlijk niet zal outbrckeu De schrijver der Haagsohe kroniek inde Gro Ct meldt dat er verschillende maatregelen betrekking hebbende op telegrapliit en posterijen op til zijn De maatri gel nopens de i rhooging der kostcu vau afschriften van telegraniincn zal spoedig weder ingetrokken worden en het telegriuftarief waBrsohijnlijk in den loop dr w9 jmiwi wui iita Terlaagd Vootts moet hit pi in besta m om in het person l der pjstadininbtralu si cia il ten platUiU lande een seiiet Ie te brengeu verauderiiij Hot au yi 4 H eeUilai xttoids meii weet een der organen van de anti revolutionaire richting geeft eenige cijfers ten bewijze d it de toestand onzer linauoitn opdit oogenblik alleazius gunstig iniig worden genoemd en voegt daaraan de volgende opmerking toé Het is bekend dat het iuzouderlieid libemle ininiattrs w ren die iudertijd de kapitale hervotmingenhebben doorgedreven De oppositie toen in de persvooral vertegenwoordigd door t Haagsch Daijllaid IubU jeremiades op jereuii ules t Zou nooit goedgaan we stonden aan den vooravond van een rijksbaukroet enz Wij voor ons haiddeu bij t lezeudaatvun de schouders op en waren Thofbc ke voorwdt hij deed daukbiuir in de overtuigino dat inditndoor zijns harvonuingen ook al een ekoit mBcht ontstiun op een jindere en betere wijze dan doot theffen Vau verouderde belastingen in de bèÉoeftenZon worden voorzien Gelukkig is ook dit niet noodig gCTVeest Het bevordereh van den vrijeii onbelemiuerden haudel eu t ongestoord verkeir heeftde gehoopte resulUiten uiet alléeil pgèlevBrd i irde verwaiohtid g verre overtreffen En aii n wii nudaubij in aanmerking dat iiu n de liberalen diehervormingen niet hadden doorgezet lit oonservatieven ze ons uiet of veel later zondejjjjeïoigd hebben dan eisoht de pliciht der eerlijkhf d ei dankbaarheid leu liberalen daarvoor de verschuldigde i crtoe te brengen Want hy if ® P a ct standpunt atuaiuie dan da pnr lij van den Z4 vooruitgang en met haiir grouduigiiisel tottial oneens zooia het toch ontegensprekelijk dat we nog iu ful vanzaken zeer achterlijk Zouden zijn had zij niet gedaan wat ze deed De heer X die gezegend is met een verbazendmi eetlust was onlangs op een diner geuoodigd dat veel te wenschen overliet vooral ten aaiutien vaii de hoeveelheid Toed hij na afloop uaar huis gjin zeide de gastvrouw dat zij hoopte dat hü het nijg eens zou hervatten Terstond mevrouw als u wilt antwoorddf de heer X op die beleefdheid Sea fiauacU bankier die reeds im pt oWsr den kop geweest is installeert iioh opnieuw en stelt iemand die lob al boethoiidjBr an4ble ft de vraag Gij zijt dus volkomen voor uwe taak berekend gy verstaat het boekhouden t farlie douUel Zelfs en parti InuUe luidt hetailèdige ofschoon voor den bankiet minder aangename antwoord Met betrekking tot ié voeding in Siberië t Victor Meiguan Oj het diu4 dat wij s bvoikIs gfbruik ten eeu wezenlijk gaU diuè van zeven ouuverts ging het zeer vroohjk toe De menu gaf daartoe ook over vloedig aanleiding Wij hadden it et onze vootraad bevroren brood bevroren kaviSaf bevroren cou i fituren saueijsen die men uiet tegen de kuie kon buigeii al paude men daar toe ook Ma Vtaahffia in r Dat men zich zonder te lachen het tafereel voorsteUe van zeven uitgehongerde nienschen die gezeten zijn voor een dertigtal verschillende spijzen op welke zy huuue taudeu zouden stnk bijten waiiueer üj niet hun geduld opfenden totdat de warmte hate uitwerking zou geh ul hebben Langzamerhand naarmate iedere levensmiddel jreeker werd werden de aangezichten opgeruimder è i als eindelijk de puut van een inea ergens kon doordringen dan schalden zegekieteu die het bt iu tou deu maaltijd aaakosdigdeo Op het einde van den maaltijd aten wy uitstekende vruchten die door bevi iézen geoonseiVeerd waten Deze wijze van verduurzamen is geheel eigenaardig voor Siberië Zoodra de groote koude zich laat gevoelen zet men de vruchten buiten bij voorkeur op het noorden opdat ze buiten het bereik bleven van de ton zg bevriezen geheel en al en worden vetduurza imd even als vleesch en alle voedingsmiddelen in Siberië in het algemeen De vruchten bewaren zelfs hare saprijkheid niet tegensUande den vasten toeaUmd waarin zij vAkeerdhebbeu Wanneer men ze opdischt zijn zij hard alshout als zij op den grond vallen geven zij een ge luid als ieder ander vast lichaam Laugiaraerhand worden zij in de warmte weet lenig en hernemen haar oude vorm Ik heb te Tomen eeu peer gegeten die overrijp was raaSr de verduurzaming door bevriezen was vdkomeu gdukt uiettegei st iande deze ongunstige voorwaarde Ik vroeg eens uit niemvsgierighcid tetwyiikeen patrijs at hoelang die vogel reeds dood was Om mijn tegenzin als Pranscliiuan legeiï oiiil wiht niet op te wekken antwoordde men mij twéé maandai Voor ossenvleesch gebruikt men u ig niudet voor z irgen aijna nlte vleesohhonwers slaohten bq den a invang v in deu wi iter voor hunne geheele provisie Ouder 2ulk etu kou e temperatuur kan geen vtecsoh bederven Zoo is het ook met vissoheu Deze woideii zoo hard dat nieu ze op de markten tegeu den mijut ziet staan richt overeinde op hun staart en dat n iettege ustaaiide hunne lengte en zwaar gewicht Vergadering vaa eten Gemeehteraaa Zitting r iii üiuiili c ui Juuuiiri 1876 Trgeiiniwraig ile bil iu üttfcn IJ adjorii voon Virsjj Rciujf PrmCL Kmiieiibiirg iNootlioTea vaa Cojar MeascrnKktr Mullur Korluiju Uri ii Iee iir viiD Struteo Pixt Üriul SamMa btravcr m Sue üa Vuarzrilolt Bieis dal da hm Lugloa hwft kesals gegevcu virliiuderd ta ztjo de ftr iaderiiic b te wwiMtl l a uotultiu der vurige f erjfaderiug voiitn geleioa sa JU arregtecrd lagekoiDcs njm a ui luiufv va Ui GcikpiOatfile Stater nr yigiiwis o dlieur i f bel raai tbtal iil tut rr wli ig na bet badraf der inli£tatieu tgur het gevcq vw eaderKyi aaa da MoodKbliai over 1875 Nglit eeue laiM ve vau deaeirje goedkeurend da gem akt w f iiiOiia iu deu lant der bi gcoutiug our 1876 Nol eeuu unafiive van It ca W hui deude VMratul tgl afslaat tav t ulije jiruul 6 i ceut a 5 ceot da ceut gelegea iwu liel livlairlt aau deu beer I ViKer doordieu di gromt vrue er uy feUjkc coDdltlen aau gciioeiudcn beer in g bnul was gegeven ddu duor de teriisiiiiiug der brngvu tarfallen nud Mi it eu W bet billijli iLfiedrr at Ie aUauj Teraiaiq ecll adtef van deu be f J J Cruutéudufat e f bmijèadf terzoek eeue gt lL Liitieul ujilu te itelleu Maar de mïavermo geilden Lualell eu umlir beliuiirlgk toezicbt kuuuea badea wurdt in liaiidm gibttld vau U eu W teu fine lan bericht LU raail etilc mUu u Bii lib Kolleuleii aas het vereenipd Vlfeaaeu i ttiuiKbi iLK ib liiiik ajiibu ti u je eeue ufwleteura bagroftliiip uitr 1873 liouril ikc il uraur aakl dour een legaal v a deu luep Mjnjt i i Dijk ru t ƒ 201 11 wordt lUdelgk lu bi ttiüeling iQiau ittu cji gued jekebrd y us b urde la lltl uor ttl t b t aluiUn eenerovoreeakoUBt met Dgkglu ir rsi Hoo fteemruden Rn nijiifiiuil betreffende hét vrsIklraa IU de ba zMUde Imgi bat it lllsiuli iJ I I L bit r el vniagl lulichliiigMi dio duur den Vssrzitter geiiettn wor eii de heer Krani iiburir kau er iiifX voor aiJB ullT Kljeluii l te be oorili H dal colt ic heeft onze gesieenrb kI zuuvecl Je Ji uuala lul leiCft ii vau 2 undoelmatigo brufigeu ua ipn Tiandcaieg en lioél btaa r u lIM dt zrn if mier ouder Kater zettin der singild de beer Me seiuaktr apreekt in tegenavergeaU ldcn tu zegt aU bij bH viel brgrephi beeft 4it Kgula id d vu Of SIpen giou4 eeu bn iU muur zal oprichten dak g ilén schoon aaiizttn d iar ter jit latse zou j ij u de heer Droogle eeei s iicekl i luteugiMaUde ari ietrreker d heec VirktT merkt al d t iimituud al veel voor Gouda ged iaiv beeft aar dat dai MueUe bragged wiial p door di i beeï Kraneoburg 18 gewMi i uiet door H gfl 4j icy j