Goudsche Courant, zondag 30 januari 1876

Zondig 30 Januari 1876 N 1783 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda eu Ooistrekeu De inEsnding van ad7ertonttta kan geacbleden tot éèo nur det namiddaga ran isa dag der nitgave tor cdenfTHkt m é 4m hm Knuoba g ktgt o a dat bet ever lordigt wal r far EtifrtiMl êMu de ViaehnHrkI eo meer Uf9 ttntm imor Builend iqn r rd naar dat deer de tcrVoawiiig der 6 w alait taa 6o Tenea eDU e betolco XtjaUad iteeM eckutd kad aaa de Iwxiga wateraUud dar uu rule etraaia aU aaa den boaw ditr bru gto cu da hea t ksU oorkwaa o met dat eollegia of cea irieadt Iwi gkea ott ta Iwidclea ke voorttcl wertit daan m ttriaaiiDfc ir acbk ett uageMOMB nH 19 t a I eUa die van deo i vr KrMHaWrf Iltt aantel en B cb W Cot kct doaa bcntrlUn raa dt eearifevtl taa ket Madkai la du voHgn taritaudgeraaad of 1700 aaa Hflerialea n Sdfl arbeidiloon elke laateta niat is rtkaaisf hUh gabraeht vordcn amÓMt Iht daor cigea arWid e ra remcbt lal wardtn ii aa kartc dteciiuie loa algftBMM taa a gaed kevrd tiuk tot af ea a erecbr viag raa poetea o d B tleat van brttraotiog der wtgaven dient 187S tot cev bedrag vaa ƒ tOa irdt algoBMca goadgekeard Ilrt adrti 99a dea beer W kroakoat lot criM iiig kijner jwrwfdde als Kaeeicr bg de Baak vaa I ecBiiig tot etu bedrag 8t 0 wordt met algcmeeaa iteaiwca aaageaomea lul lid der 1aatael jk Scboolcomniuie wordt bNturind de brrr C C Kaaap net 8 it de beer dr Tebbcaboff rcrbreeg i et aa da bear A Braatiag fl at f Na BMchlini oai aa de goaooMB bealaitea aitroe Dg la gevca uttder rc Bm tie ctodigt de fergadenng Laatste Berichten Bayonne 26 Jan De regeeringstrocpen hebbea t mclu n Henuuii en Lasarte belangryke posities ge oiueu Ce troepen kanipeereu op de vermeeaterde poaitiei Pesthi ii Jan Op de interpellatie iu hit huis vfu afgevaardigden over de onderfaaadeliiigeu met Quateuryk heeft de miuitter pfciideut geantwoord dat hg davomtient no c geen bjjtanderheden kon madcdeelen dat hy ten ouichte dier ouderhaudt Uugen gieue verantwoordelgkheid aan dm E ksdag wilde o Uggeu dat de regeenng ten deie dan ook alle Tirautwoordelgkheid op lish nam De vergadering j ttt dit antwoord voor kennisgeving aaugeuouieu laOoden 26 Jan Volgens eeue duptche uit BcrIju van ht4en voorkomtude in de Pull UM OaitUe duör de opstAudeliugen iu de Uenegowiua een wwUmatie ven cid h sarin ket Oostenrigkache voorstel voor ouaunueuieljjk wordt verklaard Parijs 26 Jan In de heden alhier hervatte Ijjeeakonut van kiiEtrs voor den lenaat Ueek er getrek aan ovcreenstemoiing te bestaan tuasehen de opitnoeBl kea 4cr Uuki rzüdo en het Uuker eentrüm wer Am iiuistie Vtrtfffude de Amnestie MARKTHlsiaiCHTE£l Qojlda 2T Jan lt 78 By kleinen omiet was it stemming lauw Poldertarwe puike 9 26 i 06 Mindere S 5 O i t Rugge puike 7 40 a 7 6U Miudrre XI i T SO Voer 6 26 i 6 60 Oerstpuike ï i T 0 Miudere 6 a 6 75 Haver tW 5 k 6 40 ligte i 4 76 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel ring vstte varkens van 28 i 32 eents per half kilo varItens voor Londen van 14 a 27 cents per half kilo iiggen vlug te verkoopen schapen mede vlvg Aangevoerd 17 partyen kaas 26 a 81 Boter 1 76 a 1 80 Barge r lUke Stand tioBiif M Jn Tmb oadm f Tsk ca W d MoL n Dirk CbrMtiwa Jaao sslws H 6 Jut de kmiim M E vu AktrUta M Hclcaa Cslrias sitori J X t ea A U f sii fu r E rlutdt Puter idtri J Zn t k a M i W Ihiki A tka CcnMiu aders É J HersfErccr ea H Vrtheam Oviauaa ti Jaa t Sott ecWg vu S Spanuq 7S t II ti E M Ju ra n W BraytlMi Wri i ClSMta 7 j Xj Ycrduw li w C H üukakrr 1 t M Wikkier 1 j i ai 6 RVWB H Jaa B wndeahatK ra t U bprayt r P Boavssaaa ta A B Ifarteli P Halknsa ca M dt Mu I de loaf sa M na dra ileff P via der Bark T M vea Hct ADVERTENTIÊN BEN door McTKioir CAMP OosMaMii B 80 Sdi MBOicMen tnsschen 1 en 3 nor IEMAND Miaia wtTAL£29 sn ADMINISTRATIEVE WKBKZAAMREDKN loskt gele pDheid dei TOiida BA 5 n bengheid te IwMeii JVoiMo bri T i te bewigen bji den Dttgerer d C OTMrt KMen fi Gi VEBZIJDEN Broodbakker te NoordWaddinxeeen rerlangt iegen Mei of eerder Loon naar bekwaamheid BODEN GEVRAAGD voor een Gevestigde VereeDiging tegen PREMIE en PROVISIE Adres met francQ brieven aan den Heer J KOCH Govert Flinkstr a d Utrechtsche zyde No SdO Am$Urdnm TE KOOP 100 WILGEN BOOMEN geschikt voor KaasTatdraaiera eu Wageumakers Franco te beTragen bg A G O E M A N S Wagenmaker te Voorêchotn PLANTSOEN Openbare Aanbesteding op DONDERDAG 10 FEBBÜARI 1876 ten 12 nre iu de Consistorie der Herv Gemeente te Kralingen van het AANLEGGEN en BEPLANTEN der AL6EMBENE BEGRAAFPLAATS groot ± 12500 □ Mr De Teekeuing ligt ter visie Maandag 31 Januari en Dinsdag 1 Februari van 12 4 ure in genoemde Consistorie alwaar Bestekken met Teekening ï f 0 75 verkrijgbaar ign Aanwgzing wordt gegeven Donderdag 3 enMaandag 7 Februai Tan 10 2 nre op hetterrein lulichtiugen en Bestekken zgn te bekomen bij W C COEPlMi Amhitect Kralingm TAli DB OPEVBARB VERROOPING van MANUFACTUREN WOLLEN en KATOENEN DEKENS GOEDGEVULDE VEREN BEDDEN BEDDENGOED eni Op VRIJDAG 28 JANÜABU 1876 room ten Negen ure aan de Dubbele Buurt bg de Haven B No 4 te Oouda ten overstaan van d n NoUris Me KIST n A 1 n OSIK GOUDEN MEDAILLES llAAll ZILVEREN MEDAILLE 385 GETUIGSCHRIFTEN Daar ik mg niet liekommer om het préjngé van enkelen maar hielde breng aan de ondervinding zoo verooiloof ik U aan het Publiek mede te deelen dat ondeigeteekende in het jaar 1874 kaalhoofdig was hetgeen op 63 jangen onderdom niet vreemd is ttmns 1875 is mgn hoofdhaar weder geheel heigroeid door de aanwending van de American Balm door U zaamgesteld Mr THEOPHILË ik authoriseer U met dit certificaat te hande en naar goedvindiug Het alle achting UEd dw Aii8T DAM Was Tet A v DIJK 22 Oct 1875 Kerkst nat N 189 Uitval van Haar Boos of Schilvers Dun aar Kale Plekken Pgn n le schedelhnid Haarworm Vroegtgdig Grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tgd verkrggt de behaarde Hnid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaanwe PoHtzegels of Postwissel als ook op B bours bg THEOPHILË Haarkundige Kerkatraat bgde Vgzelstraat 238 te Amêterdam NB Er bestaan geen Depots in i ederland wel ia N Indien Suis Drak A tnakmsa 290 Staats LoteiiJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 14 FEBRUABU e k Tegen alle Kwalen worden middelen aangegeven doch tegen Rhomatiek bestond tot neden géén middel dat proef houdend was het zou ook te vergeeft zgu in de bekende Apotheeken naar zoodanig middel langer te zoeken het zgn alleen de ABSHAUÜBIN S die zeker genezen Er is geen Igder aan echte Rhumatiek die daarbij green baat heeft gevonden De verouderde Rhumatiek verdwgnt zelfs alsof zij nimmer bestaan had door een voortdurende gebruik dezer watten Ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht zooals kramp jicht hoofdkramp aan gezichtspgn kiespgn pgn of verstgving in de leden enz als ook huidziekten van eiken aard Roos brand uitslag brandingswonden en dergelijke kwalen meer genezen door dit middel zeer i pjedig want zg nemen dadelgk alle scherpe deelen uit het vleesch en Uoed weg zonder de goede sappen te benadeelen ot eenig orgaan stoornis toe te brengen Verkrggbaar voor den prg vfcn 80 Cento per pakje bg A BBEBTVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gasteld bnT A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevmhiüen T W DïN UIL Schoonhoven J GOÜDKADE Boêkoop OrrO HOOGENDUK CapelU aid IJbmI A REhJNART Oostpoort Rotterdam J H KELLER k ZiaoM Weste Wa nstrui Gedurende 26 Jaren beproefd Aikatherin Preparaien ng Dr S n POI P k k Hof Tendaru Z M daa Keuer Tin Oo tenryk te Wrcnra Hogacr f M Hl t Tol vulling van holle Tanden i er yern hnlumer fn beter miJ lil dHO l t Tandplonibt Brh1 dat ledriern zelf xccr ftenukkelgk en M l r pyn in dra holirn VanA kan pUniarn dat zicb dia aas dva Taud mi bn Tiuulvltfi Mib vMihecbt den Tand roor verdw badeffb biwdt CU de pgu fcrJrgft Anatheria Mondwater io flaconi ten fl 1 7fi n fl 1 80 ia bet roortreS lgk te middel tegea rbamatiMha UadMi bQ ontatekiug znelleQ en swearco van bet taDdrlecaeb bet loaC dcD WDwaztgea tandtteea op en voorkomt de oieawe floriaii daarna maakt loaitaaade taodee weder vaat door veratarktif vaa bet taadvleeieb vaa allo aebadelijka itotfea r ia t gaan het dea nood eeo aangeaaaa fnaaebe reak ttfw l bit éM ooaaogeuaageo rcak weldra doet verdwyaea Anatherin Tandpasta Dit middfl gesft iciakeid ia riselihsid sas daa adsii sa dieat bovcndjea vm de tsadaa aso helder ittaa flaas ta daea errkrxjgSa ban bedert t eaorkosHa sa kst taadvtsSssk ts femeikeo Prgs 1 l tO ea SO eeali Plantaardig Tandpoeder liet reinigt de tanden oodanif dal Soor oa dafriykiA gebraik niet alleen de Keweoulijk zoo laatiga taajatecii vtfwijjdert maar ook bet glaiaur der tandea aaa belderbtU Ml ftjahtid toeneemt Pryi per dooa M ceat Tantenborstels Tolgsae saiwgiiBK tsa Dr i O Paff kk Ha Tsada ta I M dea keiier laa Ooetenrvk ta Wssaat voor Volwaaecaea II t voor Kioderea 80 Caats tVaarschuwing Alle bestaande namaaktelt van Anatheria MoDdwatar lija alltfen op de lijtitte geloofwaardigbetd Tan bet Pablicaa ba rekend en hel beu letsr veel ebado ten gevolf a gebad ti hebben gcbeel ttn werkiug teweeg geh pMbt daaroai waar chaw ik hiermede het gtwda pablieui voor aaakeop tU Zal ka namaakicU ly J Or T OTTE k k Bof Taadatts ca aittioder der AasthsTii Prcpafataa is WeeasD Te verkrijgen Ie Qouda bg L Schenk winketief op Ie HuQJtstraai wgk A liS la Rollerdum by 7 K van Saiilan Kolff apoth en A 8chlD Miegn fc C bliioiiwe purceleiiiwiiikel te s Hitge ij i L F C ènabilié apolb u Leyden bg Ë Noordgk te Utraobt bg V Alleua apoth te Amslerdam bg F van Windbcim k C verkaophiiis Ie Oudewater bij T S van Vreiilaingen Ie Sohoonhoven bg A Wollf De aitgave dezer Coanmt gMchiedt KOifOAO WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bidteolaadsck OvensicU t iie verwachting dut men te Parijs sou slagen ia het byeenbrengen van een stel repablikeinsche oandidaieu roor den senaat ia niet vervuld De tweede verg ulering is even vnichtelooa afgeloopen ah de eerst Het telegram geeft als motief aan oneenigLeid tussehen de verschillende ftaotiëu over de amnestie Maar dit verschil van meening zal wel het uitvloeisel xgn van de doorgaande radicale zienswijte der £ arijzenaars die voor de gematigde leden van het linkerceutrum te kras is Zooveel is echter op die vergadering gebleken datvoorul ten gevolge van Oambefta s bemoeiiugen deraihbile onverzornlijken niet de meerderheid vormen e in ous Voorlaatste njammesr genuemde calididatenlijnt W ft nog wji rsch i igk De p irtij van het beroep op het volk heeft door eeu comimisie die zich den schoonen naam van natiunitle cjiiservatieve commissie heeft aaugeachaft eni oirsuiaire aan de kiezers gezonden waarin open i hartig wordt medegedeeld dat zij den maaraehalk M ic Mahou ondersteunen zullen tot na den afloop vnn den termijn voor zijn gezag toegekend Zoodra de oonstilulie wettiglijk herzien oiden kan zullen zij er op aandringen in het bezit gesteld te worden van het algemeen stemrecht en dat de natie zelve vfijelgk en rechtstreekji uitspraak doet over haar lot Eerst bij eeu regeering die op de nationale aoavereiniteit berust zal Fraukrgk de zekerste waarborgen voorden vrede binnenlands en baitrnlsnds vinden De harlrn der loyale Kügelscheu zullen iu de volgende maand weder worden verkwikt door eene owning van het Parlement door delconingin in persoon hetgeen sedert 1871 het geval niet geweest is In de Woensdag gehouden zitting der Belgische Kamer is door den afgevaardigde De Lehaye voorgestfld in 80 eeu algemeeue tentoonslelling van kunstwerken te Brussel te honden tot inwijding van het Paleis des benux arts en tevens tot viering van de BOjnrige onafhankelijkheid De regeering heeft overweging beloofd De Duitsche bladen houdeu zich voortdurend bezig met de quaestie van de overdraging der spoorwegen san het Bijk men weet dat de meeste Staten ziek durtegen hebben verzet en er voor t oogenblik alleen sprake is van Pruisen waar ook de meeste noodzakelijkheid bestaat ten gevolge van het groot aantal particuliere maatschappijen Naar men uit Berlijn thans bericht is de zaak echter nog slechts in de eente voorbereiding de Pruisisohe Ministerraad moet nog beslissing nemen in welken vorm aan den Pruisischen Landdag zal worden voorgesteld zich te verklaren voor het beginsel en daarmee den Rjjkakanselier te machtigen tot het openen van onderhandelingen met het Rijk De ongesteldheid van Bismarck heefi buitendien de behandeling der zaak weder doen vertragen In Spanje heeft het Alphonsistisohe leger eindelgk wetr een bewijs van leven gegeven de troepen zjjn uit San Sebastian opgerukt om de Carlisten uit de omstreken te verdrgven en hun battergen te vernietigen aanvankelijk sohgnt deze operatie te slagen Of na deze overwinning een aanvang zal worden gemaakt met de zoolang besproken groote operaties moet de tgd leeren Oeneraal Horiones heeft aan de krggsverrichtiagen persoonlijk nog geen deel geaomen hg heeft dedits een beiöek gebraoht aan de Iraepen en is daarop naar San Sebaatian teruggekatld gq nfi R U a L 4 H O Eene onlangs in Odessa plaats gehad hebbende gebeurtenis heeft niet alleea oaar maar in een groot gedeelte van het Buasische i spanning en vrees verwekt Een van de meest gewAte en beminde burgen van genoemde stad was de heer Brodsky die sedert 18 jaren als lid van den gemeenteraad zitting had en als zoodanig de plaats zijner inwoning belangrg ke diensten had bewesn daar hij steeds een vad de eersten was wanneer het gold een maatregel van algemeen belang te uemettl Éenigen tgd geleden nu werd door den gemeenteraad boiloten tol den aanleg van een werk van apenbaar nut voor reke atiig Twr i 0 y l f f i l s eh Tief sddjn e smat v m het njk die dvt besluit moest goedkeuren zijue saucUe üutfaifld eq diurom de stukkeu eenvoudig in zgu archief begroef In de raadsvergadering waarin dit bekend werd hield de heer Brodsky eene rede en stelde vrgmoedi de anomalie in het licht dat de rglu senaat bevoegd is om de besluiten der gemeentelijke vertegenwoordigingen welke toch in de meeste gevallen van geheel locilen aard zgn ai Caiertdat Oraecai uit te stellen eu daarop toezicht uit te oefenen Het scbgnt dat de heer Brodsky de meening heeft uitgesproken die iu Kualaud als hoogverraad wordt beschouwd dat bij dit recht van den senaat de autouobiie der gemeenten niets dan een groote lengen is Deze uitdrukkingen werden door de tegenstanders van de hervormende werkzaamheid vau den heer Brodsky die zgu stad reeds voor menig misbruik had bewaard aangewend om hem een gevoeligen slag toe te brengen De burgemeester van Odessa die zguerzgds aan den invloed van den heer Brodsky zijne benoeming Ie danken heeft staat aan het hoofd van diens tegenstanden en deie coterie zond een bericht vol laster en leugen naar St Petenbuijg Brodsky werd den keizer als een gevaarbjk liberaal een agitator voorgesteld als een man die door zijn invloed en de algemeeue genegenheid welke hg van het volk geniet gevaarlijk ia in ééa wooid men liet geen middelen ongebruikt om Brodsky in het onguntigste licht Ie stellen In plaats nu dat van regeeringswege een jiader onderzoek werd ingeateUl ontving Brodsky onverwoohls op de bloote beschuldiging dat hjj een vrijmoedig vrijzinnig en populair man was die in eeu absolutistisch geregeerden staat gevaarlgk zou kuuuen worden eene aanzegging om binnen 24 uren Odessa Ie verUten en Perm als zgn nieuwe woonplaats Ie beschouwen Zonder dat hem eenig motief voor deze Drakonische handelwgze werd opgegeven zooder hem tgd of gelegenheid te verschaffen ora zich te rechtvaardigen zonder eenigen vorm van proces of uitapraak kreeg de BSjarige Brodsky bevel om zich langs admiuUtratieven weg dat is met eene afdeeUng van zoogenaamde politieke misdadigen naar Siberië te begeven Dank zij de tussohenkomsl vau zgne vrienden werd hem zgn reis in dit barre seizoen eeuigszins verzacht door de vcrguui4ng dat zgu geneesneer en zijn kamerdienaar hem lot aan het doel van zijue reis mochten geleiden Oeen wonder dat de deebieming en opgewonden ADVEBTENTIËN worden gepbuitrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTEB8 worden bergeend naar pla taniiutê AfEonderlgke Nommen VIJF CENTEN heid in de stad algemeen waren maar ook dat vrees en angst in de gemoederen heerschen Ieder gevoelt zich vogelvrg daar ieder aan het gevaar blootstaat om op dezelfde wijze zonder recht of gereiAtig ieid naar Siberië te worden getransporteerd Toen liq Odessa verliet zwoer Brodsky dat indien hij zijae in vrgheidstelling nog mocht beleven hij het Buasische vaderland waarin zulke gruwelen kunnen plaata hebben voor altijd zou verlaten Men kan hem geen ongelijk geven DesB gebeurtenis werpt een onaangenaam licht over de toestanden in Rusland Wanneer de enkele be wering dal het eigenlijk den senaat niet aangaat of eenige gemeente uit eigen middelen een kanaal of waterleiding wü aanleggen voldoende is om een atgemeen geacht en bemind man die hel vertrouwen zijner medebuigen geniet aan zijn gezin ne betrekking zgne betrekkin ziju werk Ie ontrukkea CU naar Siberië te tr us iorteeren dan is de aoltaa vaa Tarlai te varkieaan bovenden Gaar van Baslsad Evenaiin als men in eeu tieutal jaren ieta heeft vernomen van vervolginfsu ter wille van den godsdienst in Turkije ab tegen de katholieken in hrt voormalige koniokrg k Polen evenminis ooit eea Turkaehe Brodsky tot deportatie verwezen Het moge waar wezen d de waakume diploiaatie aan dëa Bdsporus dergelijke handelingen zon verhindeiapi maar de vraag door de Nene Trrie J mM gedaiw is niet ongegrond past het Rusland zich hooger stellen zich beter Ie gevoelen en den hervormer te spelen tegenover een land waar de persoonlyke v ligheid beter gewaarborgd is dau in Rusland selvet Van bevoegde zijde ia opgemerkt dat eene handeliag als ten aanzien van Brodsky is gepleegd ia Rusland staatsrecht is de JV w JWm Press womft het slaatawillekeur en nu moge genoemd Uad isgeii oyer Rusland niet volkoraeu billgk wezen het bovenvermelde feit moet boven allen tsrijfel verheven zgn De opmerking ligt voor de hüd dat en zoodanige toesland toch onhoudbaar is Vroeger was dit iels anders maar de tijdea veranderen en de menscheu veranderen met hen Kennis ontwikkeling en beschaving door stem ea eleetricileit verspreid oefenen ook op Rusland hun alles overweldigenden invloed uit Ook in het rijk der Czalen krijgt men audere denkbeelden omtrsnl de reehten van volken en staatsburgers omtrent de yuflUkr tingen van vonten en regeeringen Nog regeert de oppermachtige keizer zijn 80 milUoen onderdanen geheel willekeurig maar indien gebeurtenissen ala te Odessa hebben pUats gehad gevoegd bij de toenemende beschaving en de nieuwe eischen die ut deze voortvloetrp het ruik geleid door verlichitc mannen prikkelden om betere waarborgen Ie eischen voor de eerbiediging vau zijue rechten dan zon keizer Alexander die nog wd voor een soort van apostel der humaniteit iu Europa wil doorgaan met kunnen weigeren daaraan Ie voldoen of de troon der Romanow s zou sidderen op hare grondslagen CHINA China is sinds 16 jaren in oorlog met de opgestane Dsnnganen In de Chineesoh MongoolMhe grensdistricten vallen wapenfeiten voor doch tWie verneemt er vui f China wordt nog altgd omsloten door den grooten muur er over heen Ie kijken wordt slechts aan Weinigen gegund Tbch in de laatste jaren veigetelde