Goudsche Courant, zondag 30 januari 1876

sao j Oubf llgideA i£u cinger de heldeu chaar des ki i efs sldtg haaf erkzaamhedeii haar moed en Tolhanülig ga De KIpiteiu van den Russischeni eiierdleu sUif Frzewalski die gro ter streken van Aïies biiu enUui ieii dourmsde dan airida JtHWJi ole iu de 131 eaw do eeüg ËuIope uiu K iuuiiirerd brviiud zich m de ateevheid de martuilé pluwt eiitt bt spialen li hauig§Be as e a tMun bi ild van lcu k i prl rme lip t t Oe Kedelpie figeiischappen der Chineeache troepen sijn volgens hem in elk opzicht eoo stuiteiui dut het d n Ënropeaan moeiel k vult W9 de mogeUjklieid van zdl een l g op e ta aD ogstooncel te grlooven 9 ieirf Svllu goed afe sold tegt zju boven alle btschrijviiig vjfcla ifd aan het opiunisgebruik zelfs ouder de ougen der vijauden maken zij ïioh dronken met dit geesidoovend vergift totdat lij Hen het verstand verloren hebbeu Het gevolg t th i en lichnn ljjke e geestelykeversltippiug eb volkomen ongeschiktheid oiu de verinoeieuisseu M den krjg te doorsuutn De suldateu tija niet in staat wacht te houden van voorposteudieust en ur enningen i ge n spoor voorhanden alle berichten omtrent den vijand komen slechts door spiouueu Bij regen en onweder verlaten de outzeunwde 4 rijgsUeden h u tent niet tenzij zij bedreigd worden of vrutBan roor de onmiddellijke voltrekking der luodstrjf De iafautene legt haar weg f te paard of per rqtnig te voet maken zij lelfs bij dag nooit eejuige weinige dagmarsehen achter elkander boveu lien utdoef deie ïntinterie zidi van haar pnkkage jn rtftr var haar wapens Zij werpt die op wagens yr b de kameelladingen op hoopen Kamen z op de daa waar het bivak des nachts tU oipgeslageu worden dan gaat de gansche trSep lAtee om ij de inWbner te rooven Wat hen tegeBMMat ia buit men stelt zich badeloos voor de Mis ats In en vqaudel ke stad die San ptnAdiring ié jn sgegeren en de oüicieren gaan hierin voor Klachthi worden nooit vernemen er zon ook niet op gelet orden l e inboorlingen zijn reeds blijde wanneer Tij zelf niet worden aaugevatlen De Nomaden geven er de voorkeur aan de troepen te ontwijken Karavanen maken dat zij buiten bereik blijven Het leger wordt allereerst aangevuld niet de kinde lereti der onde soldaten die tot een hoogen leeftijd in dienst blyven vervolgens roet reeruten die geirerfd worden Sedert eenw n is het leger naar de oorden des lauds ingedeeld uitgeno uen de keurbenden die iu de amgeving van Peking en Tientsin V igf honden Ann Ie greiitei va Hongolie t1 Rusland zijn rtliptaite kiilomCri giMicht en de kolonisten met hun kfndefen xiju iiit kracht de wet soldaten ter vergtiéin van het gebruik der landen die hun zijn 4 esta li Zij ouivangen soldiy 8 60 in de maand M aji tloh itt gftrnizoen bevinden en ƒ 5 40 bij i èd ettst Tengtevolge van den ohronischen geldnood ihrin de staat veriteert ontvangt het tefritA le leger geett belooning metr Be soldaat loopt in lomfn Ttnui in moet het zoolang mogelijk blijven dotai 4 r Vy niets over verdienen kan en slechts hopen BUg Vim t Tolk iets t ontvangen zoolang hy nog ét wapens draagt Daarenboven vindt men in de koloüién nog deze noodlottige gewoonte dat de dieunt tHehtigen iemand in hun plaats stellen en daar ér een Soldq wordt uitbetaald grijpen alleen de armste jtt dedhtste lieden dit middel Ban om zich levens o Dder ond ie verachnffen Het leger neemt hoe tan hoe eer rectnten aan uit het gepeupel Dit At nu reeflS voor de Ohineezen in den bovengeDoetndeh oorlog llernoodlottigst Het leger Is ttiet bogen lange lansen sabels vuur leengeweren ten deele ook met Buropeesohe afged4i kte geweten doch zelden met pistolen met dubbelen teop Tan Engelsch of Russisch fabrikaat gewapend De krijgstactiek is er slechts op berekend den t nd s Afik op t lijf te jngen doch volstrekt niet tfqi door een w b keud plan de zaak tot een beslissing fe brengen In den vorm van een boog worden de troepen opgesteld om den vijand te gelijk in t front en de Hank aan te vallei de met geweren gewapenden toopen vooraan schieten er in den blinde op los en een kindéraohtigen indruk maakt het razende ge ehreenw waarvan deze heldendaden vergezeld gaan Bij de belegering van Sinin waren vier Europeeiehe kanonnen het schrikbeeld der verdedigers eenige granaten die op straat vielen en barstten brachten ik inwoners geheel in verwarring Een niet gesprongen granaat wilden zij openen otn t kruit er nit te MemeB en toen bij deze operatie die zéker niet al te handig werd uitgevoerd liet monster uiteen vloog en sommigen doodde wared de overigen zoo verslagen dat zij aanstonds de stad overgaven De hoogere officieren stenoën op de keurbende van 108000 man m pronken met de forten die ter verdediging van kusten en rivieren zijn aangelegd engeen wonder want ten deele zyn zij met Kruppnaonneu gewapend Bo ook hier ontbrCikt de discipline Toen er ik IVH rcfwitiuiing n n J ian oitataai wncpn over Formosa deserteerden 150 k nsi icM omdat zij voor de bedieniiig van t gesohut op ee nieuwgebouwd fregat werden aangewezen En als men nu nog de ergste aller kwalen die h t Chmcetche leger oudinnqnt znl natmieB dun iiifïet hier nog de Vkrzekcnng i f i ven u orden dat Ei rlsi eii en Frausweu beidin de i rvanug hebben opjl da t de güMtste l hnrtighei l iohitt alku J eeze aangebow is Vooreerst heeft Europa zelfs met de iiii uwere bewapening der oude en pasgtbouwde forten met ved van den Heer en hït volk des H melscheu Kyk te vfeezeit i i 1 1 ib I in i I In i i 1 r tr r jlOüflA 2 Januuri 1876 Donderdag a st zal de heer P H Hügetholtz Jr predikant t Amsterdam iu een leesvergadcrinK der afdeeling Gouda van het iederlandseh Pfotwtanteuboiid als spreker optreden Het vi velen onzer sladgenooteo zeker genoegen doen lu de gelegenheid te zijn dieu zoo gunstig bekenden redemi ir te hooreu en het is te verWochten dat Nut en Vermaak Donderdag zeer vul aal ziju Wy hainberen de leden der afdacbng aaikhetgeen wq reeds vroeger uwt en dat 1Ü iu de zaal een bus zal zijn geplaatst waariu ieder lid van het Proteetaotenbond een brieiQe kan waqKD bevattende een onderwerp dat hij gaarne zou zien behandeld Een der onderwerpen die iu de bus worden gevonden zal op een volgeofle vergadering worden behandeld en 9ti ingeleid door den heer Ham predikant te Boskoop In de zitting der Arrondissem Rechtbank te Rotterdam van Dootlerdag jl i udeu o a de volgende personen terecht B J fe ond 21 jaren wonende alhier touwslager bese VAU diefstal iu dienstbaarheid Eisch 1 maand gevangenisstraf eenzaam H Z oud 49 jaren wonende te Waddinxveen arbeider besch van 2 diefstallen van eenden Eisoh 14 dagen gev e nz Mr H J V Buren verdediger van bovenst bekL concludeerde tot vrijspiaak In bovenst zaken over 8 dogen uitspraak Te Nienwerkerk a d IJael is gisteren middag een kn uipje vuu ruiin 4 ir door het ijs gevallen en verdroukeu Z M de Koning heeft bij een dezer dagen genomen besluit bepaald il it iiiiu de weduweu en weezen die uit Ie weduwen en weezciikas voor de oflicicren der landmacht pensioen of onderstand genieten eene buitengewone uitkeeriug voor eens ten bedrage van twaalf ten honderd van het door ieder jaarlijksoh genoten wordend bedrag zul worden toegekend dorende het jaar 1875 zgn door de kantoren van den Bijkstelegrnaf verzonden 1 769 846 telegrammen waarrkn 1 441 516 naar Unnenlandsche kantoren ontvangen z n 1 797 184 telegrammen waarvan 1 441 516 van biiinenlandsche kantoren De opbrengst wasi binneulniidsch verkeer 446 417 03 internationaal verkeer 240 796 92 teizamen 687 213 94 met de opbrengst van 71 474 doorgezonden berichten ad 21 772 65 in het geheel 708 986 49 In de eergisteren gehouden eerste vergadering van het hoofdbestuur van den anti dienstvervangingsbond zijn tot leden van het dagel jksöh bestuur benoemd de hh M D graaf van Limburg Stirum president W J Knoop vioe precident L i Broi penningmeester mr A Maas Geesteranus en mr A I k secretarissen allen te s Graveiihage mr J T Bnys te Leiden mr J 0 E baron van Lijnden te Rotterdam Het XXXe landhuishoudkuiidig congres zal dit jaar in den Haag gehouden wottlen en wel op den 26n Juni en volgende dagen in een der lokalen van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Arti Magistra De werkzaamheden zullen oaivatleu l akkerbouw in den rminsteii zin veeteelt en zuivrlbereidiug 3 Tuinbouw in al zijn omvang ï Houtteelt ill al haar onderdeden 4 Natuurwetensohiippen en haar toepassing op den landbouw 6 Land en volkshuishoud kunde in het algemeen en statistiek 6o Kolonialen landbouw De heeren mr B W A E R bn Sloet tot Oldhnis en jhr mr C J Den Tex zijn eere voorziters terwijl jhr mr H Hoeufft van Velzen met het vdbrzittersehap is gekleed en nevens hem nog 15 heeren het bestuur uitmaken Omtrent de quaestie der onderofficieren van den hoofdcursus die bij de onhings bevolen herkeuring zij n afgekeurd meldt men iikder aan het JJH dat zij naar hun korpsen terugkeeren om tlduf qiet paspoort te worden gezonden Te midde i m voorloopig examen voor den rang van 2dei luifcdntf worden aldus zij die den lande van 6 8 jaren gediend bbeu iiiHii im gtaendeu De hoop l estaat chtcr st de R eering has op een andere ynfe zal geiuoat koiueii nlitie kaut R PmgeineeWew yau dg btofd iett der railitiê aiitoiis iu ckz provincie zijn door den Comiiiissaris des Kuiiiiigs iii dit gewest verzocht tot het lioiidea der luting voor de uutiouule militie een lokaal auu t wyzeii zoo ver mogel k venvijderd van her bergei ei aude ifsatsep waar itericf drank te verkrijgen is en wijders om al de hun ten dienste staande middelen aan te wenden ter voorkoming van dronken schap bij ge legeuheid der loting H t gttatt feestgebouw dut bij t studentenfeest te Leiden en het zaugersfeest ta Rotterdam verleden jaar zoo uitnemend voldeed zal geregeld in exploitatie worden gebracht onder directie van den heer Sluyter van Leiden t Is naast Heinekens bierbronwery te Rotterdam op een weiland geplutat en w dt in de volgende maand feestelyk ingew d Naar men aan de Landb Cl mededeelt zijn de ambtenaren van het kadaster aangeschreven zich knehtdadig op de kennis van de soort van gronden en van gewassen de verbetering van gronden door middel Tan ontgiiwiog dioogmaking en bedyking toe t leggen Met het oog op de aanstaande herziening d r ongebouwde atgendoiiMneu wordt verlangd dat de rijki mbtenan die kraeiteai de wet Tan 26 Miei 1870 met de herziening zal warden belast niet geheel en al afgaa op het oordieel van schatten en zettea uit de bevdtioft Ast gWieenta genomOnU naar dat h zelf een oordeel weet te vellen over soort en hoed danigheid meerdere of miudere deugdelqUieid eit waarde der ongebouwde eigendommen Het voorbeekl van den ouden heer Smita dia zooala onze lezers weten onUngs voor een onderwijzer den geldelyken enderataud z iier bndgeuooten inriep wordt gevolgd door Kevr Bosboom Tomaaiut Deze vraagt nl giften voor een koetsier Hg was zoouls men dat noemt een kleine huiskoetsier z en eigen baaa die met zijne vigibiutr dag nit dag in vrachtjes van en naar de spjortreineu reed zonder veel verder te komen maar die het ziyue had met zijn gezin omdat hy geen groots eischeu deed en zijne fooitjes niet uitgaf voor drmik Zos puurden op stal en eene vrouw met zes juup kiuderen thuii dia van deze zes paarden moesten leveut Maaf zift daar sterft een van die paa r den aan dea kwaden droes bjj kan ar geen ander voor in de plaats stellpn dat spreekt Van zelf en hij moest ziea zich mft het vijftal te behelpen ware het maar met het vyftal vant ook een tweede bezw kt en welhaast een derdel en zoo tot het zeade toe binnen da twee maanden Waarvan te lennf Daarop worden de maabda opgeofferd XSndel ook t onmisbaarste In de Kerstweek verkoobt hy zqn bed I In de Kerstweek AU ieder die het eenigzijis kan zich en de zgnen feestvreugde bereidt moest hq met vronw en kiuderen op stroo slapen gedekt zooals zij t best konden eigenlqk in t geheel uiet gedekt bij eene barre lóinde zooala ons oUen uógdoor de leden trilt wq die ons konden dekken enkjleeden en die al huiverig werden al hetvuur kwijnde bij hen was geen vuur in t geh d de kachel had niet eens meer eene deur en het kleuste kind nog geen jaar lag in de wieg zonder ietr om op te rusten eenvoudig in een st noit T V ide moed gewikkeld die niet anders had te geven Op Kerstt d I Terwql duizenden vrol k en dankbaar knielden voor de kribbe van Hem die gekpmen iaom ons rijk te maken en d e om de orntn aoo dringend heeft aanbevolen Maur men st hat idet O I hi t a zeker U men t geifSten had niemand van die blydc kerk gangers zou vaorb j n gegaan zoqder de handh pepiif uit t strekken en zelfs de thuisblüvers zy dfc oui welk reden ook geen kerk elük Kerstfeeat mei vierden zonden toch geroeid hebben wat de eene mensohde anderen schnj ig is en z zouden hnn gaven hchr bfen igeoSerd Maar men wist het niet men dachfc het nieti dut er na Nieuwjaar kinderen naar school werdiep gestnurd zonder boteri am en thni kwanea zonder kans op een middagmaal h t werd ha C Januari eer de ongelukkige besluitoi kon zijn nood te openbaren H t water waa to n weilff li i al astf d lippen gekomen Hq heeft zich toen ge en4 tot aohtingiiwaardige lieden bekend ola gplWt S gevers en r hq werd niet afgewezen Er werd naart ham oudenocht en door iemand met armenzorg ban last die weet wit zq zqu en niet zqn alleti hulp en liefdebetoon waardig ge iB ad tota i ooi beer Smitt 4 be n opriep om een Igiar rtfnder te rookea ea gehaar vond zoèals hij verdiende kwam Mevr B op de gedachte dat er laagelqk el dames zouden zqn die een strik of een Ueev nipder konden aunbrengeu in haar toilet zonda i i fet hiudert Zij hoopte dat er mogelijk ook heeren zonden iqn die zich nog wel een weiuig op ri me souden willen stellen voor een goede zaak i weet dat er vele gegoeden vele gezegenden zijn it deze bloeiende stad n geheel ons vaderland zi wAt dat er vele mUde harten zijn bij mime bwneB iq weet ook dat de liefde zelfs uit engt bannen milde gaven weet te putten AlUa wat de liefde offeren wil zij t ook een koetsiersfooi of een vigelante vrucht zal met innige dankbaarheid worden ontvangen en openlqk verantwoord worden Dr L Aronstein leeraw iu de diemie aan de Kon ICIit Aeademie te Breda is Woensdagavond bij eene voordracht in eene natuurkundige Vereeniging over ucmtri ernstig lu het aangezicht verwoud toen hij wilde aantoonen dat zuurstof in den vorm van oiat kan voorkomen en daartoe in een retort overmangaauxore kali met zwarekaur iu aanraking bracht Daar hq by zque voordracht een bril droeg bleven zqne oMen gelukkig gespaard Twee andere heeren kregen Imta knaaziugen bq de ontploffing nqkens een spaarbank statistiek door den heer ar Cl A Kokker in het jongsie Deeemberaomncr va de Seonoi M geplaatst waren iu 1872 in Negalland 159 apaarlMiBken de bg banken daaronder Ihjpwpen waafTtu 62 hoofd en 2 b hodEen door gemeentebesturen of bijzondere Vereenigiugen zijn opgericht of beheerd worden en de overige tot de Maatschappij tot Ni t as t Alftmeni behoopi Iu 1872 werden 8 spaarbanken opgericht zqnde 19 verg4qkiug met het vorige ja r eene aanwinst van S ï pet Voorwaar een zeer geringe vooruitgang zegt de Bchryver bq zoo groote behoefte t Is immers tm feti dat op iedoe 25 gemeenten vsn ons land itog niet Toluit 6 spaarbanken worden aangetroffen en dat derhalve in 872 van de IISI gemeenten dea Xl ks ane spaarbank of wat daarmede gelijk staat gemist wordt Onder deie 872 gemeenten zqu er 46 met eene bevolking van 6000 tot 11 000 inwonen te zamen b na 800 è00 zielen tellende Gemiddeld geeft het aantal van 259 spaarbanken téa bank on de 1 1 100 zielen van de bevolking des rqks De egfers loopen echter geweldig uiteen In Groningen vindt men op elka 6000 iu Noord Holland op e 11 40 iu Zuid lIulUud en Zeeland op elke 15 100 in Limburg op elke 225 700 zielen eéu spaarbank De spaarbanken tellen in t geheel li 1 720 bewaargeven gemidddd op iedere 1000 zideo der bevolking 2 8 Hier geldt natnurlqk dezelfde opmerking omtrent het uiteenloopen der offers In alle provinöia ie hier tegenover het vorige jaar vooruitgang vaar te Kemfn Het tegoed van al de bewaaigeven ging met ongeveer 12 pet vooruit en beliep bijna 15 millioen gnUlao zqode gentddeliivooriedar b W4argever 184 en per ziel der bevolking 4 06 In Limburg wa dit butste 0 40 in Groningen 9 60 Ingebracht werd gedurende hel jaar 5 689 600 terugbetaald 4 522 000 meer ingebracht dan terugbetuiAl Llie O of 62 500 meer dania 1871 Hr B W A E ffloet tot Mdfauia bespreekt in het jongste nummer van JmirecUê het feit dat in den bataten tijd het getal doU hondeii in Orerqsafl sterk toenam zonder dirt de hetkomst van die dieran Waa na te spojren tot inen te Raalte ontdekte dat een dolle houd die zich aldaar had vurtoond een weggejaagde trekhond was Afgemurtelde onbruikbaar gewojei tnkhpndeqr we laii onuaadig door de ho r dei oerli fin wèg iNhgd Bn züervB dan n huil ellejHige IMa toajl t zf overal veijsagd m geslagen ten laatste van gebrek stierven of dol werden i Dia honden c gt e sci i ver worden in den regel nooit gewasscben en vergaan in den letto kan nn vaa s thurft a oagadierte Zulke exemjdaicn kaf maa te Zwolle on do Vrqdagsohe markt V n En dan de voeding r Wq heblün ze zien Voederen met no warme en vuile darmen van aan aiekte gestorven paarden die z onder elkander Tea tcndiv uiteenr t n en venhmden Op den laatsten marktdag werd hun tot middagmaal een gevilde kat Tóorgeworpen waarvan het venoheuren een belangwekkend doch alles bafaalve aeathetisoh s diouwspel Toac een troeft jongens opleverde Mair meestal worden lij genoo uaki om althans voor het grootste g de te hvuik v d l Ive te zoekrü l n laat ijfOi tegen den avond in de voontedm h en men weet nu wie de schapen in het Mastenbroek dood beten en gedeeltelqk opvraten lfM hMrfpt ligt tegt de sciir dat de dieren onder inllie behandeling een kwaadaardig karakter aonnemep Met genocgea had de hter Sloet dus opgemerkt dat te ZwoUe en in verachilleade andere gemeenten vaa Overijaael verboden werd hoddea als trekdieicu t gebruiken Ook ons komt het voor dat in gemeenten waar praotqkeu als de boTenvermelde bestaa en de houden dus gevaarlijk zijn voor de openbare veiligheid krachtige maatregelen van overheidswege behoorea te worden genomen Namen zijn hatelqk zegt een Latqnscit spreekwoord Wq moeten ons dus bepalen al dienen wq er één te noemen met overigens eenvoudig te zeggen dat op zekere boekverkooping zeker treurspd voorkwam van zeker bekend vaderlandseh treurspeldichter waarin hij eigenhandig eene warme van vurige bewondering en innigen eerbied getnigemle regelen aaa Bilderdqk geschreven had tot aanbieding en begeleiding van het present exemplaar Bilderdqk had daar vUk onder een allervinnigst en van groote minachting getuigend puntdicht op zqn bewonderaar geschreven I Het treunpel dat andere wellicht slechts voor eenige centen van de hand zou Jgegaau zqn of alleen met een pak diven een kouper zon gevonden hebbea bracht nu om de inaohriften vele guldens op Wq herinnerden ons deze litterair historische aneodote toen wq dezer dagen in een boekje J eemtlituet ie ParU veertig jaar geleden in het licht verschenen lozen wat Lümartiue deed mei de maasa presentexemplaren hem door heele halve kwart en IB het gaheel geeu vamnften nit de gaasohe beschaafde wereld toegezonden en op het schutblad met allerlei uitboeiemingen vleierqen buldebetwgin gen enz door de uteun beschreven Umartiaemaakte het niet zoo bont als Bilderdqk hij schreef er geeu hatdijke pendanten vlak onder maar pbiatste allaa ia en a onderiqk kanertje Dat vertrekjeheette de bibliotheek van Je Kamenier Dezetoch zq heeft hetzelve aan den schrqver van J ceut tiemn dt Par u verhaald kreeg al die presentexemplaren op haar beurt ten gesshenke en zq mocht ze te haien voordeele verkoopen Al apertngel tumkte een deel der jtarmiie nit saa mnrmaa de Zamartime ttamener Anut Ct Men schrijft aan de X Ct De èflR scheen het Toor veertien dagen ernstig te meenen doéh de vont heeft weder de overhand genomen Met zuidenwind vriest het gemiddeld 4 s nachts waarna de thermometer rqst en op den middag ongeveer 40 aanduidt Bij open water zou het ijs dat die vorst maakt geeu befemmering aau de aohaepvaart doen thaiumoet zij geduld hebbeu tot het weder ernstig gaatdooien Kr is beproefd oiu te varen maar op denRqu en den Vliet zit nog een stevige klomp oud ijsdat met hetgeen er bq vriest iedere onderneming omer door heen te komen doet staken Zoo krqgt de TToeg begonnen winter nog eenen langen sleep f Te Veendam heeft iemaad de rodielooae aardigheid gehad om een zquer kennissen dien hq om wat vuur vroeg geen sigaar voor te honden maar een zwerm Deun ontbrandde dadelqk tn de volle lading vloog deu gevraagde in het gezicht dat geheel zwart werd terwijl zqn board geheel afbrandde Eene liaurante aau het AJexondca theater te Sheffield heeft oulaags op i tagwekkeoda wqze het leven verloren Er werd een zoogenaamde éerie vertoond Het arme meisje stevig aaa eene qzere staaf vastgehouden zweefde ter hoogte van meer dan dertig voeteA boven den grond Plotseling zonder dat men weet hoe vatte hür ticht glazen kleed vlam en eer eenige hulp koa w At aangetvooht was de ongelokkige verbauHl In de afgdoopen week htfurde een 20 jarig jongi mensch een paar gemeobileerde kamen bq een kleermaker te Haarlem Hq deed zich zeer royaal voor at en dronk aan huis en liet de kosten door den verhuurder op een boekje schrqven H liet zich een pak aanmeten en kocht o a bq een irinkelierster een paar pawpliiiea deae leende hem bovendien pp zqu Toorgevfn dat hij dadelqlt de stad uit maetl eenig geld Zondag ging hij naar den Haag maur hq is niet teruggekeerd Hat is nu gebleken dat hq een kleermabinkneoht was uit Amsterdam Hq noemde zich Itterman Toen fa Xei $ om de l ertld in Parija went ge monteerd wendde de directeur van de Forte St Martin de heer Larochelle zich tot Jamrooh den handelaar in wilde dierea te Londw om een olifant Jamraeh bood hem een kleins oliftwt te koop aan voor 8880 of te huur voor 24 per avond Larochelle kocht den olifant niet en daar de Bei om de 9 ereld 409 mooi weid opgevoerd betaalde hq 9600 huur B ti r 8 e rl ij ko Stand I L I I I a I I tf GUOIIM ia Jan BaatUln ouden B Muttairt tat raa der Valk Suaaui Maria Willemma Mleri C Jaapera eo A C Sligter 27 Juhamiu lluilxrt uudera P vaa óea üttg m U v a der Muren 28 Ueodiik galden C Booa ea J Priaa OvuLiotH 27 J K H Zaïidijk SS j t Sla tar 1 j m A Ntruli 4 b ii G A Hnatlml t 4 A DubM 44 j ADVERT£NTl£N De ondergeteekende heeflde e r te berichten dat hg DONDEBDAO 3 FEBBÜARZ a a GocDA met zgne Artikelen zal bezoekea en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn li den heer A HABDUZER Sociëteit sYicdebettc op de Mauct s Haoe OmciBW EEN gevraagd door Meriioaw CAMP Ooaikiicen B 80 Zich aanmelden tnsschen 1 en 3 nor FraDScheenHoll Dop Erwtei SNUBOONËN SLABOONSN SLLBO en ST00PASPBBGK8 TUIN BOONTJES WOft TELTJES BLOEMKOOL Witte en BnÓM CAPUCUNEB ËBWTEN JDLIENKX s Mooedoiae de Lesmes lülee verech OntTangen CEBVËLAAT en TBUffSL WORST alsmede ZiÜTeie West Indisch A BOWBOOT n Echto EAU db OABMEü tsTt krggbaar in de Haagsche Winkel bg P J MELKEBT 290 Staats IaOteriji De TBEKKING der EERSTE KLA38B begint op MAANDAO 14 FEBBUABU e k BODEN GEVRAAGD vóór aen GeTestigde Veiwaiging tegen PREMIE en PROVISIE Adre meii nwc brievm am den Beer J KOGQ Govert Flinkstr a d Utreehhsehe zgde N 38 K Amtterdam VERSCgHB Kattentongen rei rggbaar bg W N RAAUIAAKERS Oosthsven B 17 6EBR PALTHE ALMELO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRIJP JAPOIWEN HEEREN KLEEDINGSTUKKEN eni l Met Verwen blijven Heeren KlMdiogstuidcav GEHEEL in ELKAAR Met Chemiscfi i uscben blgft ALLES in ELKANDER jiaponisHi zoowel als Heeren Kleedingstukken Nadere inlichtingen geeft onze Agent b Heer W tan dbk PALS Manfct OOUDA No 863 dar beA emde WekelUkscbe Zamcnspraieii uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden roorhanden bg den Boekhandelaat j t t Lange lle eweff te OoudA