Goudsche Courant, zondag 30 januari 1876

Woeisdag Z Feknarl 1876 W 1784 GOUDSCHE GOURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlèa kan geschieden tot óén ir des muniddags van den dag der uitgave PLANTSOEN Openbare Aanbesteding DONDERDAG 10 FEBRUARI 18t ten 12 nre In de Consistorie der Uerv OtH meente te Kralingen van het AANLEGGÈjSf en BEPLANTEN der ALGEMEENS BSt QRAAFPLAATS groot dt 12500 D M j De Teekening ligt ter visie Maandag 31 J t nuari en Dinsdag 1 Febmari van 12 4 in genoemde Consistorie alwaar Bestekken 9Mi Teekening it f 0 75 verkrijgbaar zyn Aanwyzing wordt gegeven Donderdag 3 e Maandag 7 Februari van 10 2 nire op hwterrein Inlichtingen en Bestekken zyn te bekome bfl W 0 COEPUN ktflhite ct Kraüngtn ÊÊti Soali Dirak A Arisknaa derlandsch Protestaiitcnboud afdeellnK Gouda ea Omstreken met DAMES in het Locaal Nut en Vbbmaak op d Oosthaven alhier op DONDERDAG 3 FEBRUARI 1876 des avonds te 77 ure precies ptAer D P H HUGBNHOLTZ Jnnior Hervormd Pred te Amtierdam Onderwerp Ultramontanisine en li d fiferentisme Vrye toegang voor de Leden met twee Huiagenooten Entree voor Niet Ledeu ƒ 0 50 per persoon n HAM te Botioop stelt zich voor in den lo6p deier maand eene MEETINU te houden alleen foegankelgk voor de Leden van het bond ook voor Dames Leden Namens het Bestuur Cv THIM Seci elarit Sanitary Pills algemeen bekend onder den naam van Bu soiiB Oal Slijm en MaagpiUen Zn honden alle verricotiDgen der voedings en afscneidingsorganen in behoorlgk evenwicht en verzekeren op die w ze dea gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hotsen ouderdom Verkrijgbaar in doosjes 25 en 40 cent te OtHda b j den Heer J O ZKLDENRIJK Droogist op de Msikt Urbanus Pillen viééi hW volgens het atoade en echte ümiapt waarop men ia bet bijzoader attéat maakt ifü I iiultix in onxnti ldlieilea der MAAO en werken liciz w op de SI IJSVISUI ERINO Zg zyn mlMiii teaJ Kfu de UAL SCHEUF l E iii bet SUmu eii UrrSLAO der HUID ïij zyn ZACHT LAXËUl t SLlJ MAVliKUVËNI Verzi elda dauien vso ï7Vt dubtwU ioauwtiju verkrü bur by de kk JmtkréoM M UébM L 0 dreg kNli e wtg D 1S2 BcAfrvmi B Verdoet Ikyt H W de Kruuff iatida h Solieuk op de Hoagitraat MaaiIncU K OoeierliiiK t Hêfe J L F C 8ua aii4 Buileuhgf Hory WollfMt Wi teBMr at Xrimfem a d M A f d Heul ItfJa 1 r Tcrbiiritli Hrnaitm hoek Bakkenteeg Moordrnkl U U ViM OuJtKoler Pr Veer RotUrdam r d ïuorn Beker Weata Wagenstraat SohoMlmt A Wulir OItkU H AlUaa op ket Sleeuw aver den Doa r r B 371 Tlaariüigt Wavter Pleijaier Ifoerdt W F 8 eerm o ICÏl Zm iuu m K Prius Ha depdt deur eChte Urbanua Pillen lindi louveie jarea wet roem bekeud en in alffemeeo ge UvlA ia door uaa te Ooada alleen en Uitsluitend geplaat by deu keer L SCHENK m d HouKitra t WAARSCHDWINO Mni wunlt ineiantelyk rercoeht wel aticnt te Ulett V a dat duor ona by uimaiuKJ aiiilen de UrbaayaPilleii bef id Tolgeus bel oude en eohte fiacept iu l p6t tyi rerkrynbaar ueateld i ifc A r j JOK apgtfoem Skde en Plaatsen dan b g de kier httenfOioatJU ÜéfHimder In elk doosje bttjet oooriKu net de eigenhandige uaaoiteekewug tan de varraardinera Wed KlUNEM II Zoon Apo Ikekera welke Haudtcekraiug ueh ook bevuidt ep bet Shiitllak waaraKtle d Uooqea venef e d zya W vefMekeu de gebruikers instantelijk da r wel up Ie lettra en mden buu in wel toe te ZieU ïi wie aen de Uooajra Pillen haalt Alleen die ÜiM iia waarin een bijet Bet onre Handieekening ta ucb aas Ie aokaffen en lioh te aacbtea voor k t gebruik van de vela iiauulakselt GXQ a ii 0 0 © 0 0 iijco 0 0 lil o a M mUl nm Mumm m GOUDA Lange Tlendewreg D n 60 Sllf ilothtn fit Süjdfrhriftcn icardfn biiintii den hoHst x i tlijfefit tijd gelfKfrd r omm inderrt h h max tegen zeer billijke prezen Heeft mede voorbanden ALLE SOORTEN van f 4f til MM WmtW M lWL A 3D V E K T E ISr T I El IsT io alle BINNEN eu HLl TEM ANUiïCUË COURANTEN wordeo daa lü1 opgesonden waarvoor een afaehrift vbldoebde ia WAA KSCHUW li G De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens vgaèuf een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zyn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Atf m in zake het stellen van PlaatSTervaogers by de Nationale Militie onophoadelgk vervolgd met aanbiedingen van lager prys dan by anderen zoodat hem dat elndelOQS geplaag moede hü besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooral de heilige en plechtige veraekering van bedoelde THIJ8SËN te hebben aan gehoord in déze woorden Indien de origiaeele gezegelde aotes ter teekening werden aangeboden en hij wenschte niet te contracteeren dan behoefde hy die actes niet te tee kenen en de zi ak werd als nietig beschouwd Bonder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hy als ecrlflk en eenvoudig Landbouwer getcekeod doch onmiddelijfc werd hij door eeuige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen muar by de voor solied bekende Maatschappij EBNDRAOT ta gaair welke dan odk eer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hij wanwde geheel van MOLLMANN af tezgn ingevolge de afspraak wordt hy door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten ƒ 300 zegge driehonderd Gulden wat natanrlyk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tgde persoonlyk die onbillyke haadelwyze bnedsr mede te deelen terwyl de rechterlgke nitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSELDONK Mevrouw IJssel de Schepper vraagt tegen 1 Mei KENË BËKWAllf 8 OPË BARË VËRKOOPIXG te GOUDA oi DONDERDAG 3 FEBRÜARLT 1876 des middags ten 12 ure in het Logement de Zalm aldaar van eenige perceeleü W£I m HOOILAP liggende idi Bloemendaal te Waddinxveen kadaster Sectie H Nr 8 81 82 179 180 188 en 202 groot 1 hectare W aren 30 centiaren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUUNDROOGLEEVER te Gouda AANBESTEDING Architect J C van WIJK te Rotterdam zal namens zynen Principaal den 16 FEBRIJARI 1876 des middags ten 12 ure in het Koffie HAKHONiii aan de Markt te Gouda AVlBESrEDEN et bouwen van een WOONHUIS aan de Gouwe te Gouda Teekeningen ter inzage in genoemd Koffiehuis van iJ Dinsdag 1 Febr alwaar tevens bestekken van af 3 Februari verkrygbaar zyn i f 1 per stuk Aanwgzing cÉBtt terrein Donderdag 10 Febr tXk tut 2 ara van des midda Da oitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOmaOAG en VUIJDAG Li de Stad geschiedt de uitgsre in den avond ran DINSDAG DONDERDAG eu ZATEBDAG De prys per drie muaden ia 1 75 firaoco per pott 2 Kennisgeidiig De BUR6EMEÉ3TER vau Gouda Relet op rt T de wet van den 4ii Jultj 1850 StOMltUad o 37 rrgifleude het KIESRËQT enz noodigtde iugeietenen derrr eineente uit om zoo zij eldera ia de Direete BeUituigea mogtea iga aaiigealogeu durran voor den 15II Febmarij aanstaande te doen b ken door overlegging vsn ket Asualag Biljet of een uittrekael uit de Kiakieren dier Belastingen zullende tot de ovrrueining deier bewijzen ter PIsstselijIce Secretarie worden gevaceerd dagclyki van de voormiddaga 10 Tbt tiet nomiddaga 1 re met uitzondering vaa deu adag Gfuda den 31n January 1876 De Burgemeester voornoemd vttM miaami azxifoootai BE K ÉN Ó MAKING BraöEMEESïBR en WETHOUDERS van Ghwda doeu te weten dat ket 2 aauvulliogs Kohier voor de plaataeljike directe belasting dezer gemeente voor liet dienstjaar 1875 door hen voorloopig vaatgoateld f cdureiide veertien dagen van des voormiddaga ten tim tot dea namiddags teu m en van drie tot vj we bit Secretarie der gemeente voor een ieder ter liziug ia nedergelegd binnen welken tqd elk aangislageue tegen zijnen aanslag by den Raad bezwacien kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geflchreven Gouda den 31n January 1876 Burgf jnee ter en Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLKSVEK FoKTaUH VAN BüEOEN UzENDOOKM BUITENLAND BulteDland8Cli Overzicht Eergiateren hebben in Frankrijk e verkiezingen voor den lenaat plsii ts gehad Wy zulten dus spoedig weted of dit sWitsliohsam naar de bedoeling der ontwerpers een remtoeatel zal zyn voor de ontwikkeling der republikeinaohe beginselen het plechtanker van de monsrohaleit dan of het den republikeinen gelukt ia door huu eensgezindheid van een wapen dat tegen hen gekeerd was een verdedigingsmiddel te maken De keuze loopt over een betrekkelijk gering aantal namen zöodat wij verwachten dat reeda ia dit nummer onder onze laatste berichten de eerste tijdingen omtrent den SHoop zullen voorkomen TSf Parya ia men niet tot overeenstemming omtrent eene oandidatenlyst kunnen komen niettegenstaande er eeqe derde vergadering van republikeinsche gedelegeerden gehouden is Er wsren ouder anderen een zeker aantal onverzoenlijken tegenwoordig die bg detheorienvan 1841 zwoeren en voor wie een imperatief mandaat het non plus ultra van staatkundige wysheid is Gamuts heeft terecht begrepen dat het onder die omstandigheden beter was geen lijst op te maken en de meerderheid der vergaderi was het met hem eens De kiezen zyn mitsdien omeiriéhtet zake gescheiden Onmbetta zal nu middeleiwyl zyne vrienden wel van raad dienen Indien er herstemming vernactt wordt zal men tiaekten het over de eeraje candidatn eena te worden Volgens later bericht zijn te Parijs gekozen de Freyciuet Tolain Hérold Victol Hugo en Peyrot De gematigden hebben dns devëitkaiHl behouoen De Duitache r eering ia niet nkkig m t baar vooratelleu tot wijziging van toi pgige artikelen van ket strafwetboek Een voorstel tol veracherpiog van art 130 dat handelt over opraii tegen maatschappelijke standen en dat de regserif met het oog op de sociaal democnOen wensobte aan te vullen met aanvallen op maattehappemkc Jistellingen zooals huwelijk familis eigendom eqz werd met algemeene ateqtimen verworpen Ook de wijziging der zoogemwéde kaosel paragraaf ia verworpen De wet bedreigt Dtuaelijk met gevangenintraf of vestiagarrest ien teatelqke di in de asn apniiing tijgen den Staat 6 Bl eeriag stelde na voor de omaoirqring in het opcabaar te doea vervallen en het artikel aan te vuUen met eene bepaling dat dezelfde straf zal worden toegepast op geestelykeu die zich in de aitoefening van hun ambt schriftelijk san het genoemde misdrgf schuldig maken Deze wqziging werd verworpen met 136 tegen 132 stemmen De Amim paragraaf maatregelen tegen het openbaar maken van ambtelijke stukken enz is aangenomen volgens de redactie die tusschen de vnj oonservalieven en nationaal liberalen was overeengekomen De bétoemde Hongaarsche staalsmsn Frans Deak is overieden Het Hongaarsche Heerenhuis en het Oemecntebestnur van Buda Pesth hebben gelijkelijk speciale Cominiflsijn benoemd die met eene Commissie uit de Kamer vsn Afgevaardigden ia overieg zullen treden om de toebereidselen voor de begrafenis van Deak te regelen De drie Commissien hebben daarop eene conferentie gehouden waarin besloten werd dat de begrafenis zal plaats hebben op 3 Februari op kosten des lands De primaat van Hongarije of even4ueel een aartsbisschop zal den lijkdienst celebrseren en de president der Kamer de keer Ohykzy zal de Igkrede houden Het stoffelijk overschot van den staatsman zal in de vestibule van het gebouw der Academie worden tentoongesteld De Deensche Koning heeft er uitdrukkelijk in toegestemd dat de Rqksdag tot 29 Maart ahuH twee maanden over den duur door de grondwet bepaald vergaderd blijve In de Zweedsche Kamer heeft men ongeveer dezelfde verhouding als in de Deensche om die reden wordt ved gewicht gehecht aan de verkUring vau den Minister van Justitie m eerstgenoemde Kamer in antwoord op een interpellatie namelgk dat de Kamer volkomen recht van beslissing heeft over de begrooting maar geen recht om uitgSven te verwerpen die volgens de Grondwet verplichtend zgn de Minister voegde er bij dat de Kamer in dat geVaLmisbruik zou maken vsirliaar macht Nadere berichten over het SpaSnsche verkiêzingswerk bevestigen wat wy reeds daarover hebben medegedeeld de uilslag was al vóór den dag bij de Regeering bekend Dat was eigenlyk overal het geval en diaroin bleef het ook rustig De Csrlisten spreken de berichten van de ovetwinning van de Alphonsiaten by San Sebastian tegen maar in dien vorm dat zij toch in t eind zyn terug ADVERTENTIËN worden gepiaiOtt Tan 1 5 regelf i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OBOOTE LETTEB8 w tten berekend naar plaatsmimte A onderlgke Nonunen YUF CENTEN getrokken met ettelijke gevangenen en geweren Zeker schynt het te zija dat de Carlisten troepen samentrekken in de vallei van Urola om Aspeitia en Xoloaa te dekken DUIT8CHLAND Uit het Pruisische Usum werd den Minister van Eeredienst dr Falk de vorige maand een vaatje oesters gezonden vergezeld van de volgende regelen In stillem Seethal vor dem erschuttemden Mecrschwall geborgen brutet der Ansterich Ein Dunkelmann vom reinsten Wasser Zahesten Sinus au der Scholle klebend Erzfeind des Fortschritta mostet er sich den Bauck In tragem Nichtsthun traumef und zeugt und stirbt Stumplsinnig in sich selbst verschlosaea Zeigt er im Bilde den Ur Philister Dodt aea laektpaaet bietst der DonkelauBai Dem Herm der Sckopfung weieher im SounengUoz Aaf LebenshiAeB kampft und schafTet Bringet er Labnig und Krafterquickuag Das liebe Hosom hegt des Philistersinns Nicht mehr wje nothig doch in berechtigter Ureigenthflmlichkeit erweckt es Feineren Schmeckeru ein Anstemgmaeln Drum opfert Husum welches fur licht im Seieh Sich auch m Winter frendig uad gem erwarmt Zwo Hekatomben Ur Philiater Lauter erlesene Duukelmanner Dem tapfern Streiter welcher mit scharfem Sehwatt Fur licht und Wahrheit rustigen Muthes kampft Dem aas dem sonnenhaften Aoge Preudige Siegesgewiszheit hlitzet Het kan zeker i iet anders dm nuttig wenn den leek bekend te maken met eenige eenvoudige mauieren om vergiftige stoffen te ontdekken die in voofwerpen van huishoudelyk gebruik enz kuuAn voorkomen en loms aanleiding geven tot toevallige plotseling opkomende of sluipend zich oatwikkelende vergiftigiujien De beroemde dr L Fappeuheim heeft het daarom niet beneden zich geacht daarop de aandacht te vestigen in zijn Beitrage zur eiacten Forsohuag auf dem Geblete der Sauistats Poliiei Hff 1 p 87 Zyn mededeelingen deswege komen in hoofdzaak hierop neer 1 Het voorkomen van lood ia wit ea rootl gekleurd papier in de tot verpakking van tabak en snuif gebezigde Duihulsels in ouwels sokleermengsels tinnen lepels enz kan nldus gemakkelijk worden geconstateerd Het verdacht voorwerp wordt bevochtigd met eenige druppels geconcentreerd ozynzuur en na eenige roiuuten hierop weer eenige druppels eener verdunde oplossing kn bdium potaaoh Bg aanwezigheid van lood ontstaat nu op hun voorwerp een gele vlek ioduin lood 2 Het amiwczig zyn Makoper b V in Uadof plakgoud W goud eVPfclerblauw papier wordt aldus aangewezen Het verdachte voorwerp worde met vloeibare ammonia bevochtigd die men eenige seconden er op laat inwerken Daarna wordt het tusschen vloeipapier gedroogd waarna bij aanwezig heid van koper spoedig een achoone blauwe kleurreactis op het voorwerp wordt waargenomeu van koperammoniac Ook voor toevallig met koper vergiftigde garnalen is het opdruppele n van dit herkenningsmiddel voldoende S Het bestaan van rattenkruit in eeni voorwerp dat in sommige behangelaelpapieren lu hemels