Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1876

Ik 111 111 A Ueedipgstukkeu eu tapiju n kan aanwezig iju it e en gemakkelijk an te wijzen Het voorwerp Tiioet namelijk eerSt worden bevochtigd met etiiige druppela zuiver zoutzuur waarna er een koperen luiifje koi idi op worde gelegd Hu Inafste zal zioh spoedig met eth grauw geklejkrd liiiidje bedekten indieft er in het voorwerp MtteiUtfnit i s iiiöuni aanwezig is V EtHiaa4BtB stof die tot toevallige vergiftiging uideidiug kan ge en re het chroniiuinzuur eu ziju v rbiiidingeu Dit kan voorkomeS in geel en roodgekleurde lorwerpeii Cot ontdekking hiervan Vvoohtigde wen eerst he vaanretp met imilzunr en breuge het d t irUL4 in aanraking uut len yiuken plaatje Bij aauwetigheid der genoenuie stuf wurdt dit laatste p w iig groengekleurd chromunn üxyde was er i Üroniiiinizuur lood aanwe ig hm zetten zich grauw wmte klompjes van loodniotaal af op het ziuk pl mlje jiijiic r eciiige der voornaamste stoffen die tot toe ii ige vergiftigingen aanleiding geven kunnen die ilour den leek zelf kunnen wurdeu gecoustateerd en a irtoe geringe hulpniiddtleu vorderen Het ondtraoek V UI eetwaren van driukwuttr glazuursels enz vordert 11 u meer samengesteld en nauwgezetter onderzoek T U B K IJ E De toestanden het Oosten ia op het oogeublik ïiker wel het middelpuut van de EuropeeMlie politiik en allea wat eeuig licht over deu staat van ikcu aldaar kau verspreiden wordt met belan stelliug ontvangen Belangrijk ia ia dit opzicht een p u I icliliere conespondentie in de Neue freie Prfsse uu Konstautiuüiwl daar de schr jve zeer goed ui de hoogts toont te weaeu vau de verhoudingen lil 4u hiwftatad De toetreding vau Engeland tbt de gemeenschaplielijkc baudeliug der inogeudhedeu hoewel dau ookuiidtr eeuige reserve acht hij vooral daarom belangrijk omdat Groot Biittanuie zich steeds als beschermer van de ouafhaiikelijkheid eu de souvereiniteitvan de l orte heeft opgeworpen en loo iets in staatis qtn de ïurkou oiiitreut het karakter en de gevolgeu van de geiuci useli ippelyke diplomatieke handelinggerust te st en ju is liet juist de toetreding vanKugelnnd De vorm trouweus waarin die handelingphuita heeft huU alle qnuesties over onafhankelijkheiden iHiMfirei iililt lolkonieu buiten spel De mogendheden iiUervdiiiiiMi U ieU door eeu collectieve nota uooh dijor euii driigiude handeling om aan deugp land in ik Uuzsgowiiia paal eu perkte stellen maar d r eenvoudige afzonderlijke en mjndeliugewadgevingen t i door het bloote feit alleen d itdizedoor de Porie wurdeu aangehoord D iardoor willen ij j r toeJtoiui tt de opstandeüugeu de wapeueu uitde l deu te ueinon M eu kan het niet genoeg herhalen want de publieke opinie is hiervan nog nietvohloeurfe doordrongen dat ieder initiatief tot uitvoering v u de voorgestelde hervormingen alleen enuitslniteml aan de Turksche regeering is overgelaten Geen van de mogendjieden denkt er aan bij dezegelegenheid in te ijrljpen in de souvereiniteitsreohtenvan de sultan Wat dit punt betreft zga zij hetvolkomen onder elkander eens geworden eu de Portekan niet nalatea de zorg te waardeeren waarmedealle is vermeden wat aan haar gtïag afbreuk zoukunnen duin Is 4i u oolf geneigd aan de diplomatieke handeling der mogendheden recht te laten wedervaren vraagt beëoelde correspondcut En het antwoord luidt liertinent volstrekt niet Da gro ot vi zier Mahmoed ruoh die met het oog op den invloed dien hg iu den ministerraad uitoefent wel alleen als de Pórte kon wordeu btsoboijwd eu met Lodcwijk XIV kau zeggen de staat ben ik verzet zioh nog steeds zoo kraohtig nnigelijk tegen iedere buitenlandsche inmenging i de inwendige aangelegenheden van ïucldje Het is hem herli ialdelijk zoo duidelijk mogelijk gei g l en grondig biwezen dat de Porte indien zij aan h öF eigen kruchteu wordt overgelaten met den opbtaiid in de Slavische provinciën niet gereed kan konMn dat de motieven en het doel vau dien opstat veranderd zijn dat noch de kracht der wapenen oob de finnans van den sultin ieta tegen de opstandelingen hebbeu kiiiinin uitrichten dat eindelijk Ëuroph Eiju machtige stem moet lateu hooren maat hij wil vua dat alles niets weten en blyft zioh versi usen aohXer het voorwendsel dat de voorstellen der mogendhoden niets dan een bedekte interventie zijn en dat het ontwerp van gmaf Audrassy ia de bedoelde provinciën onuitvoerbaar is In d aangelegenheid heeft Mahmoed Pacha zoo niet alle dan tooh de meeste van zijn collega s tegen zich I at tgenoemde zijn overtuigd dat de toestand zi er ernstig is m dat de Porte de bedenkingen der eigenliefde ter zijde moet stellen en de meest voor e hand liggende n practische middelen moet aangrijpen die luoh snbinleu om eeu toestand te doen eindigen die zoo hij nog tot in het voorjaar voorfiWirt licjitelijk de ernstigste verwikkelingen iu net 0o8tea teugevolge kan hebben Wat verlangen daa eigenlijk de mogendheden Niet anders dau dat h ire r iadgeviugeu zuUeu worden aangenoiiieu en dat door de medewerking der Purte daaraan de uoodige autoriteit zal wordeu geschonken 111 de opstandeliu j i ii tot ondt i iverpiiig uit te Uoocligea eu de Monteueifnjuen oau te manen den opstand niet langer voedsel te vcrsch ilfen In deze richting heeft ook reeds de commissie van consuls te Mostar gewerkt en onder de mogendheden zijn er versolieidene die evenveel belang hebben bij iet herstel ytn dan vrede als Turkije zelve By haar moest de Porte zich vooral aansluiten en om tot ecu resultaat te komen zich hare medewerking laten welgevallen Dit verlangen ook de meeste Turksuhe ministers doch Mahmoed Piieha wil dit maar niet toegeven De Porte zegt hij Zid alles alleeu doen zonder ieinaiids hnlp en om zoo mogelijk nogeenediplomatieke hiiudeling der mogendheden te voorkomen heeft hij AU Pacha den gouverneur der Herzigowiim naar Mostar gezoudeu met de opdracht het v erk der verzoening door Server Pacha btgoupen voort te zetten eu te traohteu zoo mogelijk eeuig resultaat te verkrijgeu waarop de Porte de mogendheden zal kuuneii wijzen Mahmoed Piicha is eigenlijk bedorven door de onophoudelijke loftuitingen over zijn euerijie vastberadenheid en zijn vaderlaudsliefdc Daardoor heeft hij een overdreven denkbeeld vau zijn eigen gewicht verkregen en het gevolg daarvan is dat hij aan niets wat hij zelf meent goed te zijn meer twijfelt dat hij naar uiemt nd uit zijne ouigeviiig meer luistert en het ijjet meer mogelijk is hiiu te onttrekken aan de invloeden die hem belieersoheu eu lic zyu iosliiiOt ïijn vooroordeelen en het nationale fanutisinus waarmede hy iu het paleis van zijn nietster paradeert in hun voordeel weteu aan te wenden In Koustautinopel kent iedereen die invloeden eu hun oiizichtb ire werking op deu grootvizier verkliuirt diens harduekkigheid oiu niet te willen gedoogen dat Europa zij het ook nog zoo indirect zioh met de aangelegenheden van de Her egowina zal bempeien Ijverzuchtig op het aandeel dat volgens den aard vau zaken een andere mogendheid in het werk der pasci ftcatie zou hebbeu verstoren die invloeden iu het geheim wat zij iu het openbaar genoodza ikt zijii te ondersteunen Daar deze geheime in uihten er daareubovea belang bij hebbpu iu f urkijo eeu toestand vau ontevredenheid eu opstand ia Itat leveu te houdeu waardoor het rijk mm deu Bosporus hoe langer hoe meer verzwakt en iiitgipnt wordt doen iij alles oiu den opstand iu e Ikr oguwina op de lange baan te houden ten einde die ter gelegener tijd tot het mi ldelpnnt te maken van eeu algemeene beweging in Etiropt sch Turkije die reeds door een werkzame revolutionaire propaganda op verschillende punten vim het sohiereilnud van den Balkan is voorbereid Verscheidene Ottoimiiiiaohe staatsliedeu zien dit gevaar in eu trachten daarom Maliiuoed Pacha ten val te brengen Kiza en Midhat Pacha zijn de meest verbitterde vijauden van deu grootvizier en indien deze zijne oppositie tegen de buitenlandsohe mogendheden tot het uiterste drijft kan men zijn val bijua als zeker beschouwen va t dan zal men er niet voor terugdeinzen den sultan met deu waren stand van zaken bekend te maken Uit een en ander blijkt dus daargejiiten nog hoe verder de opstandelingen zullen handelen dat de toestand in Turkije vau dien aard is dat ieder oogenblik een dreigende crisis kan uitbarsten GOuSa l Februari 1876 Bij kon besl zijn opgeheven de ontvangkantorender dir bel en ace te Jroot Aininers c a en te Stfifrkerk o a zotwls die thans bestaan j de geineentflStreefkerk Braudnijkeu Moleiiii irigriiaf toegevoegdaan het kantoor der dir btl eiriicc te Alblas serdaiuc a onder vool tdui end bthcir van deu tigenwoordigen titularis den heer J NlI Z U de geiu Ijeerbroek eh NieuwLpid toegevoegd i iii het kantoor der dir bel en ace te Leerdame a oi der voortdurendbehaer van deu tegeuw titul B C AVil4rik is ingesteld eeu kantoor der d bel en aoo fe Amei le behooreude onder de coiitr Goritiphfim en bevattendede gem Ameide Meerkerk jienhoven Langerak Nieuwpoort GrootAmmer8 iJiwtoland Goudri u n Noordeloos en Hoogbloklaud en is C C Exaltod Almaras ttans ontv der dir b 1 en ace te Meerkerk e a benoemd tot ontv derzelfde raidddelen teAmeide e a Mei gift groot 10 aan de hier gevestigde rffüBcliug van het Roode Kruit door ipiddel van de politie tdt haar gekomen namens een beleedigd persoon die geen gevolg heeft gegeven aan een rechtsvervolging legen Wy worden verzocht melding te maken ft eeii den beleediger onder conditie dat deze genoeitide som ten voordeele van de afdeeling Gouda faa iie Boode Kruit stortte Te Omjewater werd U Vrijdagavond voor een liefdadig doel in het Café Sterkenburg eene Kinderzau uitvoering gehouden onder de leiding van den heer J löewiet de Jonge Het zingen der meereudeels drie en vierstemmige liederen werd afgewisseld d4or pianomuziek De opbrengst der uitvoering alsmede die eener inzameliiM vooraf door genoemden heer inhouden was Zi er bevredigend Men ainuseerdu inch voortrelfdijk Een geïmproviseerd b d besloot den genoegelijken avond Men meldt uit Schoonhoven vau 31 Januari J e heer G die alhier op een bovenhuis alleeu woont is op eene noodlottige wijze om het leven gekomen Gisteren avond had hij zich op zyne canapé te slapen gelegd iu de oabyheid van een petroleuuiuachtlampje gedurende deu naoht is hij in brand geniakC eu ondanks alle blykbaar aangewende pogin jeu om zioh nog te redden of te dof reddeHi hideii ochtend bijim verkoold gevonden liet Ulr DagU verneemt dat voor de spoorweglijn Leiden Woerden het station Jn laatstgenoemde gei meente zoo uitgebreid en vergroot zal worden dat het voor beide lijnen ia gebruik zal genomen kunnen wordeii Men schrijft uit Woerden Als gunstig resultaat van de werking der spaarbanken moge dtenen dat bij die te dezer pLuitse uitgaande van het departement der maatsehapirij tot Nut van t Algemeen gedurende deu betrekkelijk korten tyd vei haar bestaan reeds voor eea bedrag vau bijna 28 mille is inge schreven Dr A Kuyper lid der Tweede Kamer is naar wij vcriicmea vr ernstig ongesteld De gewezen kassier bij de opgeheven stadsbank vau leeniug te Goroum heeft op ijn verxoek oin een dergelijke inriohtiiig voor eigen jrekeniug t mogen openen eeu afu ijzend antwoord gekregeu Te Goes worden thans twee adressen onder de ingezetenen ter teekeuing aangeboden waarin de wensehelijkheid der vestiging cuuer kweeksohool voor ODdenvijzers daar ter plaatse uiteengezet wordt Iu een Zaterdagmiddag bij het Departement tan Kolonie 1 ontvangen telegram is door den GonverueurGeneraul vau Nederlandsoh Indië bericht dat terwyl geen tijdingen waren ingekomen omtrent deverriditingen der ia Atohln ageereude troepf van 12 tot 19 Jatiuari waarsohijulijk wegens stoornis op de telegRwBijnen op Sumatra uit een telegram van Atchin dd 24 Januari het navolgende was vernomen aangaande de gebeurtenissen van 19 tot 24 Jauuari 19 Januari werd gebivakeerd te Kroeng Rabo De hoofden der IV Moekins werden opgeroepen öekwetsten ziekeii 6ft krjjgsgevungcnen werden pafc stoomschip overgevoerd naar Oleh leh 20 Januari werd een stoomschip naar Kloewnng gezulillen om Toekoe Lampassei af te halen voor da aaurakingen met de hoofden in de IV Mockiro 21 Jauuari werd eene verkenning gemaakt naai de kloof ïau Djeinpit 22 Januari verkguuing naar de kloof van Br doe de plaatSi voor ef c vestiging werd ridiwr bepaaM De huofd der IV Moekim hebben de Wui voorgehouden itrtiktUitvaa een ondkwerpingiaai eoomen De hooftien van Lepong Loöng en Daja wetdeat opgeroeppn Het noofd van de Moekiin Bradoea kwam iu haar bivak 23 Januari is het hoofd van Ijcpong aangekom lkPer stoomsohip werden zieken overgevoerd naa Olelileh j 21 Januari opgerukt naar de klopf van rjdoja De weeiijgestehlheid en de gezindheid der ageereno troepen waren gunstig Bij de overige troepen in Atehin was de gezoijdp I heidstoeslatid iets gunstiger 4 ö lai lstf 1 loopen tijd cholera deed zich spqradisch voor vee ziekte stationair Iii den nacht van 23 op 24Ja werd eeu vijandelijke aanvid oj onzen post te Lembueh oost ufge lagen l uirby sneuvelden 2 iiilaudsohe soldaten en eené vrouw terwijl Ü mindere mtUtaireil gewondj werden De vijand werd met verlies tiemj gedreven Het zekerheid verneemt men dat Z K H prins Frederik der Nederlanden heeft besloten over tè gaan tot het doen verbouwen van Hds h 5tel ge egeu op den hoek van de Prinsessegraoht en net Korte Voorhout Ie s Gravenhage De plannen daartoe zijn ontworfim door den arohitect P F W Moü ton onder wiens leiding deze werken zuUen worde uitgeroerd Aan denzelfden architect is opgedragende bpav vaa eenjadttslotiaden oud HuUanschen stijlop de goederen des prinsen aan i Leidsohenstraatweg Uit het openbaar gemaakte verslag der vereeniging tot verbetering der kleiue kinder bewaarplaatsen te Amsterdam blijkt dat ia het afgeloopen jaar van de nieuw gebouwde beiyaarplaats in de Warmoesstraat is gebruik gemaakt door 7549 kinderen en van die in de Vinkenstraat door 14958 Nog steeds heeft de vereenigiug te kampen tegen het oude vooroordeel der ouders die hunne kinderen nog in de oude slechte bewaarschooltjes laten blijven liever dan ze in de nieuwe bewaarpUatsen te brengen waar de kleinen frissche luoht en goed voedsel geaietea Het jaar 1S75 sluit bij een ontvangst van 9479 74 en een uitgave van 8007 91 met een batig saldo van ƒ 17071 5 Kaar on uit den Himg wordt medegedeeld moet by het naderen van 31 Januari de spanning onder de geschikte ambtenaren aiui het ministerie van Binneulandsche Zaken groot zijn Alsdan tooh zullen de referendarissen aan den minister de rapporten indienen over den werkkring den ijver en de bekwaamheid der aubtenaren van hunne afdeeling Men beweert zelfs dat het besluit van den heer Heemskerk groste ontevredenheid onder de ambtenaren van zijn ministerie heeft verlakt Die ontevredenheid schijnt ons inderdaad ongegrond toe tenzij van den kant der minst ijverige eu minst bekwame ambtenaren De anderen toch kunnen bij die rapporten slechts winnen Ieder bovendien die eenigszins van nabij bekend is met het weinige dat aan de ministeriën door veel ondergeschikte ambtenaren wordt verricht zal een maatregel moeten toejuichen die zeker een eerste stap is tot een volkomen hervorming van de ministerieéle bureauwereld De ambtenaren van ijver en talent verdienen een betere toekomst tegemoet te gaan maar er is geen enkele reden waarom de staat er éen leger van weinig of niets doeners op na zou houden die tot dusverre of geleidelijk of loor protektie opklimmen in de hiërarchie der bureaukratie en dikwijU de saelle en billijke promotie van mannen van meer en beter werkkracht moeielijk maken Amilerd Ci In het inail over oht van het Aly Dajhl v Neerl Indie leest liien Een via Penang ontvangen telegram van den militnireu tevens civielen bevelhebber te Atehin van den Uden ileijer bevat de volgende bei iehteu Bataljon biirisan aaiigekamcn Veeziekte afneineud Gezondheidstoestand stationair Met grond kan men eerstdaags belangrijker tydingen uit Atehin verwachten daar de generaal Fel na Ie aankomst van het batalgon barisan eu het 8ste bilaljon wd aanvallender wys te werk zal gaan In een circulaire van den Procureur generaal aan de verschillende residenten verzonden wordt naar aanleiding van de verleende gratie aan een inlander die in zijne woning vonr geld had laten spelen gemeld dat in art 1 0 der voorwaarden voor de paoht der poeu topho speleh niets ai ders is verboden dan het houden vaa spenbare hazardspelen Buiten den p iehter mag niemand openbare spelen hoilden Ook niet die hazardspelen welke in art 6 ter voormelde vo a urde niet worden genoemd aan welk laatste verbod de 2e aUnea van art 30 is gewjjd Elk hazards zoolahg het binnen de wanden van eigen woning eu in besloten familie of vriendenkring wordt uitgeoefend is eeu onschuldig vermaak en nimmer strafbaar gesteld en het gaat niet aan ook dan waaneer men aanneemt dat de inlander daaraan hartstochtelijk verslaafd en daardoor lichtelijk tot misdrijf verleid wordt tegen die handeling een verbod Bit te vaardigen waarvan de handhaving byna ondoenlijk is en elk gevalkaan allerlei plagèsyeu de deur zou opoustellen Door de onstuimige zee is sedert Zondag jl de gemeenschap ipet de reede zoo goed als verbroken althans de meeste prauwen die het waagden buiten de haven te gaan moesten of dadelijk terugkeeren of zijn omgeslagen Vooral Zondag en Maandag was er dienten evolge een groote drukte aan den Kleinen Boom daar tal van lassagiers waaronder vele militairen naar de versohtUende booten waarvan de meeste naar Onrust waren gestoomd moesten gebracht worden ten einde hunne bestemming te volgen Als een byzonderheid deelen wij mede dat een hen van den schoen en laarzenmaker J W de Does inde Willemstraat té s Hage een ei gelegd beeft wegende 11 deoagrammen D r 2 Men schrijft aan de leidtohe Cl Het is mooi weer om visoh te vaaf en en de visschers zijn met windstille zooals thans niet best gediend Gisteren was de wind vlak tegen om naar den wal te zetten heden is hy hoog maar stil Zoo is er van de geheele in zee gestoken vloot te Katwijk geen schuit komen opdagen Die in de beide laatste dagen dezer treek san zekere instellingen gebonden op verschen visoh mocht gerekend hebben vond zich bedrogen Als zoo le afgeloopen weken dient men zioh bij tok of zoutevisoh te bep den In de volgende week komt echter eeae goede vangst zeevisoh aan strand en dan gaat er tegen hooge prijzeu i ver naar het buitenland Biviervisoh is de helft duurder dan voor eenige jaren en schaarsch paling wordt langzamerhand eene lekkernij Sedert 20 jaren toen de z din 25 cents het pond kostte is de vangst ook door de kunstmatige visohteelt gesteuud zesmaal grooter geworden Te Amsterdam is door burgemeester en wethouders bij den gemeenteraad een voorstel ingediend tot reorganisatie van het uachtwachtwezeu in de gemeente Volgens dat voorstel zou die tak van dienst op dezelfde wijze geregeld behooren te worden als te s Gravenhage zoadat elke nachtwacht slechts halve nachtdienst heeft en bij daarna wordt afgelost terwijl de belooning behoort te worden vastgesteld op 15 cents per uur of per hoofd 80 cents per halven naoht De kosten aan zoodanige regeliug verbonden zouden bedragiin ruim 127 000 of ongeveer ƒ 66000 meer dau de tegeuwoordige organisatie Door den heer Rnygrok adjunct kommandant bij de gevangeuiisen te Bosch is het plan ontworpen om een ondersteuningsfonds voor weduwen van rijks provinciale en gemeentelijke ambtenaren op te richten Dit fonds heeft ten doel uitkeering bij overlijden en verdere jaarlijksohe ondersteuning De wijze waarop de oprichting wordt voorgesteld en het karakter toonen aan dat alleen het belang der weduwen in het oog is gehouden Alle administratieve en agentele werkzaamheden toch moeten volgens dit plan 6f gratis of tegen zeer matige vergoeding verricht worden en zooveel mogelijk worden vereenvoudigd door de hulp der regeering en der verschillende provincial en gemeentebesturen waardoor o a ook de kosten voor bodenloon als anderzins ounoodig worden Het doel van den ontwerper is de gelegenheid tot deelneming voor alle ambtenaren in den ruimstra zin open te stellen en zoodanige bepalingen te maken dat aan een weduwe worde uitgekeerd een zekere som tot dekking van begrafeniskosten en vervolgen eeu jaarlijksohe ondersteuuing Het woord Ouderateuuing fonds doet het vermoedea ontitaan dat hier uiet mag worden gedaoht aan het verzekeren van eeu volledig pensioen Dit nu zal geheel afhangen van de hoegrootheid der storting en de ruimte die zal worden geladen tusschen het minimum en maximum daarvan Doch hoe de bedoeling dan ook zij het door den heer Buygrok bedoeld fonds zal een zegenWiaen worden voor een zeer belangrijk deel der natie tal van weduwen met haar kinderen die nu der armoede ten prooi worden zullen daardoor tegen gebrek gevrijwaard blijven en menig huisvader zal niet meer met zooveel bezorgdheid zijn stervensuur zien naderen Den 16en dezer zyn te Brussel 86 postduiven in veiling gebracht welke te samen 8630 franks met de opcenteu 3883 franks hebben opgebraoht E Sn er van deed 192 fr 30 o In November lé72 intusschen brachten 75 duiven 4099 franks op waarvan één broeiduif 29150 fre Trouwens het gebruik dezer dieren neemt voortdurend toe ook ten behoeve van dagbUden Zoo heeft de Franqait eene geregelden postduivendieust tussoben Versailles en Parya welke uitnemend voldoet Om te onderzoeken of w n geverfd is late men een stukje brood goed in den wyn weken en legge dir in een met water gevuld bord Is de wijn kunst matig geverfd dan neemt het water terstond een roodê violetkleur aan is het niet zoo dan pas na of j nor De kerseboom gloeit dikwerf sdioou mnar dnuisd daarom niet altijd vrucht Men geeft dun meestal de nachtvorst de schuld zeer dikwijls ten onreohte De schuld draagt veeltijds de Plwbiena brumaria Het virijfje van dit insekt dat ongevleugéld ia kruipt in het voorjaar tegen den stam op en legt hare litjes in de bloesemknopjes wanneer die uauwelyks vau de bladknoppen te onderscheiden zijn Tegen den tijd dat deze eitjes zioh ontwikkelen is ook de OMoesem daar en wordt deze van de worm vertedrd Wil men daartegen waken en zich een gofdelikersenoogst verzekeren dan vleohte men een baudvan stroo een handbreed om den boom enbestrytedie inet teer De wijfjes biyvefl daarin vaat zitten Niet kwaad is het na een dag of wat dit bestrijkennog eens te herhalen Omtrent het bevriezen der voetjes van een jeugdigen wees te Steenwijkerwold meldt de Alt Cl dat het knaapje by een familie te Onuo verpleegd werij waar hij nauwelijks het uoodige voedsel on kleediiig bekwam Des nachts werd hem een kruiwagen in de nabijheid eener geitenstal tot legerstede aangewezen waar hij zioh met lompen moest dekkendwaarvan het gevolg is geweest dat zijn beide voetias ijn bevroren De oorzaak dezer onraensobelüke behandeling schijnt men te moeten zoeken in een erfenis van 800 waarvan bovengenoeuule familie b j den dood der wees eigenaresse werd De Belgische hoogleeraar Bmile De Ijavelejre deelt per brief in £ a Frandre libinW mee dat de Nederlandsche wet op het kger onderwijs hem toesohijttt de beste oplossing van de onderwijskwestie te zijn met betrekking tot het godsdienstig onderwys Ds Christelijke deugden in onze wet ziju volgens den hooglaeraar vau die algemeene strekkeug dat men eenvoudig bad kunnen spreken van sociale deugden Verder wonlt geweien op het fftU dtt iu 51 n de gematigd katholieken voor de wet hebben gestemd De brief van Lavelcye doet de Frandre lUxfraU opmerken dat zij zulk een oplossing van de kwestie niet voor de beste houdt daar volgens haar meening de prieter geheel buiten de school moet warden gehouden en derhalve ook van geen beaohikbaarstelUng van de school sprake mag zijn Met de oplossing zou mea zich echter kunnen tevredelt stellen omdat zij het uitzicht opent dat alle liberalen er zich voor zouden verklaren In de wereldgeschiedenis komen voor 2S40 keizers en koningen die geregeerd hebben over 44 vdken Van deze souvereineu zijn 299 van den troon verjaagd geworden hebben 64 afstand van de regeering gedaau hebbeu 20 zelfmoord gepleegd ziju 11 krankzinnig gewordep zijn 100 op het slagveld gestorven werden 123 krijgsgevangen gemaakt ondergingen 26 den dood der martelaren werden 151 vermoord met wapens 02 vermoord door vergif werden 108 ter dood veroordeeld En toch vindt men nóg altoos liefhebben voor krooii en soepter Een nieuwe soort van spijkers wordt door zekeren Chelot te Parijs vervaardigd Zij zijn niet rond maar veelhoekig moeten ongeveer 12 pot liohter zijn 30 pot beter houden eu het hout veel minder scheuren Deze spijkers werden spoedig veel gebruikt omdat de Fransche regeering na eeu ondenoek door deskundigen het gebruik bij openbare werken heeft bevolen Men schrijft uit Dedeinsvaart aan do Amtt OÜT dd 28 Januari i De geheele Dederasvaart zit nog dioht Honderdengeladen en ongeUdeu soh pen liggen daarin bevroren wat i oor den veeiib laa voor den sohipper envooral voor deu verbruiker groot ongerief en grootsschade veroorzaakt Dat de voorraad brand stoffen inde HoUandsche steden opraakt bewijst dat men deturf met wagons van p m 22 O00 stuks vaa het station Dedemsvaart naar Holland vervoert Deze turfwordt iu den regel opgekocht van geladen schipper die nabij het station ziju ingevroren De handel indit artikel is voor deze streek enorm groot en dathet vervoer belangryk ia bewijst dat Lichtmis enZwartsluis te zaïnen ruim 150 060 per nraUaluisgeld in s lands schatkist bezorgen De Lancashire and Yorkshire Railway OoapanjF heeft een navolgenswaardigen maatregel genomen Z laat har wugotis Iste khtsse geel 2de kla brnin en 3de klasse blauw verKSi eu doet de klsure vin hare phistskaartjes naar gelang van de klasse met die van de rijtuigen overeenstemmen Veel verwarring tój t iostappeii zal daardoor voorkomen wordeUj t X Als j n stitMtje 4io i in onze gevangmlsseB torgaat ontleeuen wij het volgende aau het versl va een proces te Amsterdam tegen drie personen van inbraak beschuldigd Oiider de getuigen versoheen iemand die in de cellulaire gevangenis te Amst rdam iu een cel onder die van den jbca huldigdapMpek i dam had gezeten en van dêzeu destijds nfet eeu sneil Wood aiin coii tanijj een Jbrlef h d ontvangen waarop hij erklaarde dat dé woordeh stondent Hein houdt moed hot kan best gebeuren dat ssj nagr huis g uin omdat zy ons niet kunnen overtuigen Ik heb gister een lag in het cachot gezetenj wftj geteekend Frans Pappelendam Deze laatsta l id blijkbiuir gedacht dat Hein de Brabander ia de beuedenoel zat maar er had eeu persoonsverwisseling plaats gehad De gevangenbewaarder aan wien bovengenoemde gevaugeiien e ontvangst van eenbriefje mededeelde had hem zooala hij opgaf gezegd dat hij het maar versQbeuren moest Deze onfkenda echter dat hiat t en beweerde dat Jvom alleati een grijs stul e papier whs vertoond en dat hjj if sank als gekheid had beschouwd Siudt 1 Januari had hij opgehouden bewii irder te zijn Het bleek voorts ter terechtzitting dat in de cellulaire gevangenis te AttMterdam de gevangenen in de onder elkander gelegen cellen zoowel mondling als sclw fteUjk van gediichteu kunnen wisselen mondeliug naar het loliijnt